Hotărârea nr. 61/2021

HOTĂRÂREA nr.61 din data de 25 februarie 2021 - privind prima înscriere a imobilului tronson 9 având categoria de folosinţă ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, imobil situat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.61 din data de 25 februarie 2021 - privind prima înscriere a imobilului tronson 9 având categoria de folosință ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 1.921 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6742/16.02.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 6742/1/16.02.2021, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului tronson 9 având categoria de folosință ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 1.921 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, de Adeverința nr. 6742/2/16.02.2021 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 19/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. , având ca obiect imobilul tronson 9 având categoria de folosință ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș identitatea dintre imobilul ce face obiectul documentației cadastrale și cel identificat în prezenta hotărâre, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Ținând seama de faptul că:

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil tronson 9 având categoria de folosință ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș nr. 19/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului tronson 9 având categoria de folosință ”drum” -parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș în suprafață de 1.921 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului tronson 9 având categoria de folosință ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, în suprafață de 1.921 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu imobilul descris la art. 2 și art.3 Și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALEN^FLORINAHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


'trac» Republicii, Nr. 3. 505200, Tul: 00 '0 268 211 313. F xfo(? 10 268 213 020 Web: www.primuria-fajcras.ro, Email: sjavr • naria-i.jjare .ro

Nr. 6742/2/16.02.2021

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul Tronson9, având categoria de folosință ”drum” -parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, în suprafață de 1.921 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 19/2021 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L, precum și cu imobilul ce face obiectul HCL nr........................

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA \

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

16.02.2021

\.

2.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TÂNASE

_

-

SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL. 1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 19/2021

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL- TRONSON 9 - PARTE DIN VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI FAGARAS

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT-   1NG. ARSU COSTICA'
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras

Tipul lucrării: Prima înscriere imobil avand categoria de folosința drum, parte din Varianta Ocolitoare - tronsonul 9 de pe partea vestica, in lungime de 333 m situat intre strada Chimistului la nord si DN1 la sud - la numele Municipiului Fagaras-domeniul public.

Pentru întocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele

etape:

 • a. Identificarea amplasamentului

 • b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea arhivei B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, a rezultat suprafața de 1921 mp.

Avand in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de prima înscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:

Tronsonul care face obiectul prezentei documentatii este delimitat la vest de imobilul A 950/1/26, la est de CAD 105691 ( reprezentând fasie din centura deja intabulata) - vezi P.A.D.

Lungimea drumului intre limitele de mai sus este: L=333 m, suprafața S= 1921 mp, cu lățime variabila, pana la 12,12 m,

 • 3. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS.

 • - Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radierea punctelor care definesc limitele proprietății. Toate punctele de pe contur au fost determinate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigdareU

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70 4              *

-------------------------------------------------------------------- F                                  . .      1 * <

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite: Statia Rompos Fagaras

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Data întocmirii: 11.2020

Semnătură si stampila

Imobilul care face obiectul prezentei documentarii ^e^^tifîca cu / parcelele nr. top 3134, 3135, 3136-in afara de Cf^             / G

Mențiune:

Prin intabularea tronsonului tratat in prezenta documentație, nu sunt afectate proprietatiilepersoanelorfizice/juridice învecinate.

CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela (1) strada

Lungimi laturi

D(i,i+1)

39.811

112.381

41.367

139.968

332.589


Nr.

Pct.


Coordonate pct.de contur


X[m]


Y[m]


1*


82534.721^


2^82496.035^


3^


5^


82385.670^

82345.191^

82213.842^


99580.766

99571.368

99550.177

99541.650

99493.291


S(1)=1921mp P=666.117m