Hotărârea nr. 54/2021

HOTĂRÂREA nr.54 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 8, sc. B, ap. 3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.54 din data de 25 februarie 2021

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 8, sc. B, ap. 3, în baza Legii nr.

85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 53029/04.02.2021 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 53029/1/04.02.2021, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu bl. 8, sc. B, ap. 3, către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINA
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - i ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.47?


LISTA

Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 8, sc.B ap. 3, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Date de C.F.

1.

DERLING GEORGETA

Contr. Nr. 91/2014, Act adițional nr. 66764/104/2019 și Act adițional nr.

42123/103/2020

Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 8, sc. B, ap.

3

Cameră - 15,92 mp

Cameră - 8,98 mp

Cămară - 0,77 mp

Bucătărie- 6,61 mp

Hol - 2,12 mp

Hol - 2,48 mp

Baie - 2,44mp

C.F. nr. 101699-C1-U30 Făgăraș Top: 3208/6/1/4/XXIII

..w! MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ Nr 5^02.3

7ina /£ ..l una Ll Anul 2ș>?q

d-       fa 7^/» caCff~ate (~a<^eci<cl £

,/- ph/^e^c Va /n r,


in

$/ V, U^Q V -L

. -


/j/^ e (7^         !-

^ă'/’e^c f'6cA'(>cid^Qf‘

G astrv^'A.

------T; “—"—

ROUMANIEromânia.


wr2s8060,M

JlyrtieZNpnVLast nflme

^urpe/Pranom/Fnrsr^


loc naștere/LIeu de'ni

DomlclVu/Adțesie^Kai

. . SțrJudQr^Vta&nfî^

143           -BV ’ Emisa de/Oaliyțe&'par/issiiea n'y.VtV^

*          SPC^EP/Fă^ș^’P-3 ^-V^a'abllIlatB/ValIcine/ValIdlty . "12.05.16-02.06.2026 -


IDROUDERLING<<GEORGETA<<<<<<<<<<<<<<

ZV081245<2R0U6806D20F260602620824376ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Nr.91 din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.83 5 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, a intervenit reanoirea contractului de inchirierecu nr.91 din 19.05.2009, între:

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și

DERLING GEORGETA titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str. Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3 , legitimat cu CI, seria BV Nr. .467807 , eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP .2680602082437, in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str. Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3, jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3 , jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr. 1 -parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de 27.06.2014 și până la data de 26.06.2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 64.55 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 01.07.2014 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr...................................................., deschis la..............;

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI
 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR
 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

 • la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fî folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere, inainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens.

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

 • VIL PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

 • VIII . CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 27.06.2014 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


CHIRIAȘ-LOCATAR,

DERLING GEORGETADIRECTOR D.A.P.L.

IOANA HARTOAGA

întocmit

MANUELA PICA

Anexam. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregi strat cu Nr.91 din 27.06.2014

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș, Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3, situată la nivelul a.) etaj -, încălzire b.) calorifere ^_apă curenta c.) in locuința, canalizare d.) in locuința ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g-)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

camera

15.92mp

15.92mp

2

camera

8.98mp

8.98mp

3

bucătărie

6.6 Imp

6.61mp

4

cam ara

0.77mp

0.77mp

5

hol

2.12mp

2.12mp

6

hol

2.48mp

2.48mp

7

baie

2.44mp

2.44mp

Suprafața curții și grădinii—

 • a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

 • b) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

 • c) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

  PRIMARCHIRIAȘ

DERLING GEORGETA

^6^4/

Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere

O

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

DERLING GEORGETA

TITULAR

2680602082437

2

DERLING VALENTIN

FIU

1870901081815

3

DERLING ADRIAN

FIU

1851215081810

4

RIPA CASIAN NICOLAE

FIU

5071217081819

 • h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art.17 din Legea 114/1996 i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata, mama, soacra, socrul).


CHIRIAȘ

DERLING GEORGETA


întocmit,

MANUELA PICA


Anexa nr. 4

parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu . Nr.91 din 27.06.2014

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

Nr. crt.

Venituri

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII 2014

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

112.62

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

450.50

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

67.57

5

TOTAL

CHIRIE

64.55

întocmit,

MANUELA PICA

Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de inchiriere înregistrat cu . Nr.91 din 27.06.2014

conform HG. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titular) DERLING GEORGETA

Adresa: Făgăraș, str. Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3


CHIRIAȘ

DERLING GEORGETANr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere) ,

24.90mp

0,84 lei/mp

23.921ei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

14.42mp

0,34 lei/mp

4.9Qlei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE 11 (rândurile 5+6)

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

25.82 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2,5

11

TOTAL CHIRIE

64.55 lei

Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu . . Nr.91 din 27.06.2014

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str. Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3 , jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub . nr.91 din 27.06.2014se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc care predă, și DERLING GEORGETA în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum simt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, tapete, parchet, etc.) in stare buna;

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, jaluzelele, geamurile , galeriile , etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de incalzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.)

 • e) - instalație sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.) in stare de funcționare ,

 • f) - altele, nepravazute mai sus (dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) ----------,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 27.06.2014, in 2exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PREDAT

AM PRIMIT


CHIRIAȘ

DERLING GEORGETA


PRIMAR

CONSTANTIN 'SORIN MĂMD^IPIUL X        Ieâgâraș^


ROMÂNIA         =y>


JUDEȚUL BRAȘOV

MUNSCiPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

________________________________r S_____________________________________________________________________________________________

Nr. 42123/103 din data de 07.08.2020

ACT ADIȚIONAL :                        la contractul de închiriere

nr. 91/27.06.2014

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: x 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE l        SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

ȘÎ

D-na/d-nul DERLING GEORGETA identificat cu C.N.P. 2680602082437 în calitate de chiriaș (locatar), al locuinței situate în Făgăraș, STR. TUDOR VLADIMIRESCU BL. 8 SC. B AP. 3, Jud BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

în conformitate cu prevederile Cap. V-Contractul de locatiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Luând în considerare adresa Ministerului Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 153007/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județan Brașov cu nr. 21587/02.12.2019,

Ținând cont de H.C.L. nr. 151/23.06.2020 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș ,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere menționat mai sus, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului careva avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere începând cu data de 26.09.2020 până la data de 25.09.2021”.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.08.2020, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR, GHEORGHE/SUCACIU/>

l                     S                00

xl       \S 0

SECRETaXvENE^A^^ ^7 LAURA ELENA GWNCA

ARHItZcTȘEF, BO^^XOIANA

DIRECTOR, BUGET JMNANȚE

--

întocmit, CONSILIER JURIDIC

ION^3RJ^

Locatar, DERLING GEORGETA

' -s
ROMÂNIA        sa

JUDEȚUL BRAȘOV
COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/104 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 91/27.06.2014

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCĂCIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul DERLING GEORGETA identificat(ă) cu C.N.P. 2680602082437, în calitate de chiriaș- locatar al locuinței situate la adresa STR. TUDOR VLADIMIRESCU BL. 8 SC. B AP. 3, FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

-Ținând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 91 din data de 27.06.2014, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

Art. II. în situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRJM^ *V\ ghegkghe/stOcsuul \ nev

SECRETAR GENERAL, LAURA ELEm. GLUNCA

ARHITECT ȘEF, BOER LIBIANA

DIRECTOR, BUGET FINANȚE DANIEL LUDU

întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICA

MU

p

Locatar, DERLING C5EORGETA b * / e
ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV JJJ _

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ jHS

centrul acocRAnc M. noMANiet        IraftrWll       .t» 1

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


NR. 9374 din data de 28.03.2016

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 91 / 27.06.2014

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, reprezentat prin Primar - Constantin Sorin Mănduc pe de o parte, în calitate de administrator, și

 • 2. DERLING GEORGETA cu domiciliul în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu,bl.8,sc.B,ap.3, jud. Brașov, legitimat cu C.I., seria BV, nr.467807 , CNP 2680602082437 eliberat de SPCLEP. Fagaras, în calitate de chiriaș (locatar),

Se modifică ANEXA B „membrii de familie”, adaugandu-se ca membru al familiei ,RIPA EUGEN CNP 1640530082413, in calitate de concubin a titularei ca urmare a cererii nr.9374/22.03.2016 .

Celelalte clauze rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi 28.03.2016, in 2 exemplare.CHIRIAȘ

DERLING GEORGETA


ÎNTOCMIT

STROIA FLORIN


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


JKNCPl


AGI \ tiv % ITHWAI A » * o a « i « • -j

4.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 101699-C1-U30 Făgăraș • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:6790

Adresa: Loc. Fagaras, Str T. Vladimirescu, Bl. 8, Sc. B, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terasa, uscatorie, casa scării, subsol tehnic, racorduri utilitati, fundatii, fațade, instalatii aferente acestora si trotuar de garda.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3208/6/1/4/XXIII

-

-

11/472

11/472

Ap. nr. 3, Sc. B compus din: 2 camere, hol, sas, baie, bucătărie, cămară, cu o cotă de 11,42 m.p. din elementele de uz comun.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1 / 01/01/1991

  Act nr. -, din 01/01/1991 emis de

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str T. Vladimirescu, Bl. 8, Sc. B, Ap. 3, Jud. Brașov Părți comune: terasa, uscatorie, casa scării, subsol tehnic, racorduri utilitati, fundatii, fațade, instalatii aferente acestora si trotuar de garda.

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3208/6/1/4/XXIII

-

-

11/472

11/472

Ap. nr. 3, Sc. B compus din: 2 camere, hol, sas, baie, bucătărie, cămară, cu o cotă de 11,42 m.p. din elementele de uz comun.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. j

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicițatymobiliară cu codul nr. 272.

AsistenifÂeaiXr^tor.                   —xR-eferent

01-02-2021                          DANIELA CIMPQIES

Data eliberării,                                     yk/ \

—! /____ (parafa semnătura)

/ i zy—

(^'ă'fa și semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


Cancel

ACI * J t». i* .AtA UT f 1 9 t VI £ r M r imw 'tihimohh‘1 >


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


1 Nr. cerere !

1    3698 i

ș Ziua ।

>      01

1 Luna

02      i

E Anul i

|    2021

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 101699 Făgăraș


HMiM


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6790

Adresa: Loc. Fagaras, Str T.VIadimirescu, lud. Brașov, Bl.8

Nr. Cit

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/6/1/4

472

Construcția CI inscrisa in CF 101699-C1;

construcția CI in CF 101699-C1 ...

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1 / 01/01/1991

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 856/944

  Al

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

  2435 / 24/07/1997

  Ordin nr. 204, din 13/06/1997 emis de Prefectura Brașov;

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 11/944

  A1/B.3

  1) AXINTE GHEORGHE

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

  cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.2, Sc.A

  14090 / 08/12/2010

  Act Notarial nr. 1782, din 06/12/2010 emis de BNP PAVAL;

  B3

  Intabulate, drept de PROPRIETATEatribuire prin partaj voluntar, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/944

  Al

  1) AXINTE GHEORGHE, ca bun propriu

  OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.2, Sc.A

  715/03/03/1997

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 242, din 26/02/1997 emis de BNP Gyergyai Mariana;

  B4

  Intabulate, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/944

  Al

  • 1) BILBA DOREL-IOAN

  • 2) BILBA ADELA-MARIANA, ca bun comun

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

  cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.13, Sc.A C1-U19

  908 / 29/02/1996

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 596, din 22/02/1996 emis de NP Sabadus Mariana;

  B5

  Intabulate, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/944

  Al

  • 1) POPA IOAN

  • 2) POPA MARIA, nasc.Ciovica, ca bun comun

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

  cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.ll, Sc.A C1-U20

  1612 / 25/05/1999

  Ordin nr. 0 emis de Prefectura Brașov;

  B6

  Intabulate, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 22/944

  Al

  1) VIRTAN IOAN

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

  cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap!3, sc.B, C1-U22

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

2787 / 17/03/2010

Act Notarial nr. 352, din 12/03/2010 emis de BNP PAVAL;

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/236

Al / C.4

1) BOBOIA CRISTINA ANCUTA, , necastorita, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 14/472 din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.10, sc.B

654:

1 / 17/06/2010

Act Notarial nr. 793, din 16/06/2010 emis de BNP Popa Maria Cristina;

C4

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

1) GULU MIHAELA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferente ap.nr.9, Sc.A C1-U2

7214/09/05/2011

Act Notarial nr. 35, din 06/05/2011 emis de NP PAVAL;

C8

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/1888

Al / C.39

 • 1) FERARU GHEORGHITA

 • 2) IGNAT MARIA - ELENA

' OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.A. C1-U5

6687 / 20/04/2012

Act Notarial nr. 953, din 19/04/2012 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;

Cil

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/472

Al

1) DRAGUSAN RODICA, văduvă, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta C1-U8

4697 / 30/09/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/472

Al

1) COSUTANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.B, C1-U9

14067 / 17/08/2012

Act Notarial nr. 2139, din 14/08/2012 emis de POPA MARIA CRISTINA;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/236

Al

 • 1) GRITA LIVIA, căsătorită cu

 • 2) GRITA VIRGIL EMIL, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 13,95 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.10, sc.A, C1-U3

18063 / 25/10/2012

Act Notarial nr. 2379, din 24/10/2012 emis de BOAMFA ADRIAN;

C15

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/236

Al

 • 1) FOGOROS VIORICA, în cotă de 8/16 parte, cerere nr.1562/30.031992 cf

 • 2) FOGOROS VIORICA, în cotă de 2/16 parte, cerere nr6495/18.04.2012 cf

 • 3) FOGOROS NICULAE, în cotă de 3/16 parte, cerere nr6495/18.04.2012 cf

 • 4) FOGOROS NICULAE, și soția

 • 5) FOGOROS LUCIA, în cotă de 3/16 parte, cerere nr.18063/25.10.2012 cf

OBSERVAȚII: cota de 13,95 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.14, sc.B, C1-U7

469 / 19/02/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras (cerere nr.519/2003 c.f.);

C17

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/472

A1/C.40

1) CAZAC LUCIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790) . - x -                   ... ..                       a., i. .r. . .........              a.. - .... •» t — - r>        » t i

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

129 / 14/01/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 93, din 14/01/2000 emis de NP PAVAL DOINA;

C18

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/236

Al

 • 1) VLAD GHEORGHE

 • 2) VLAD GEORGETA IULIANA, ca bun comun,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

cota de 13,05 m.p. din elementele de uz comun, aferenta apnr. 14, sc.A,Cl-U13

416 / 14/02/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 212, din 13/02/2003 emis de NP Pavai Doina;

C22

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

 • 1) PĂDURE NICULAE

 • 2) PĂDURE DORINA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

cota de 11,42 mp din elementele de uz comun aferenta ap.9, Sc B, C1-U23

19808 / 15/10/2013

Act Notarial nr. 2909, din 11/10/2013 emis de Popa Maria Cristina;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

 • 1) FARKAȘ VASILE

 • 2) FARKAȘ ELENA

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.A, C1-U15

4155 / 24/02/2014

Act Notarial nr. 310, din 21/02/2014 emis de Gyergyai Mariana;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

1) BOȚONE IOAN OCTAVIAN, necăsătorit, ca bun propriu, în condițiile art.340, Cod Civil

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.B, C1-U25

10242 / 21/05/2014

Act Notarial nr. 47, din 20/05/2014 emis de Popa Maria Cristina;

C28

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/472

Al / C.29

2) STOIAN GEORGETA, in cota de 3/8 parti,

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 18, sc.B, C1-U14

Act Notarial nr. 1291, din 20/05/2014 emis de Popa Maria Cristina;

C29

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

 • 1) STOIAN GEORGETA

 • 2) STOIAN MARIAN, in cota de 5/8 parti, ca bun comun conform art. 339 Cod Civil,

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 18, sc.B, C1-U14

3127 / 17/11/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3031, din 15/11/2000 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C31

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

 • 1) ARONEASA EMILIA, căsătorită cu

 • 2) ARONEASA LIVIU, ca bun comun,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6790)

cotă de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 7, sc.A, C1-U27

1504 / 04/02/2015

Act Notarial nr. 122, din 03/02/2015 emis de PAVĂL Doina;

C32

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

1) POȘTARU FABIOLA-ELENA, născ.laru, căsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.8, sc.A. C1-U6

12041 / 13/08/2015

Act Notarial nr. 1915, din 12/08/2015 emis de Popa Maria Cristina;

C36

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

 • 1) HĂRĂTĂU CĂTĂLINĂ, căsătorită cu

 • 2) STOICA DORIN GHEORGHE, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.5, sc.B, C1-U26

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Act Notarial nr. 1267, din 14/10/2015 emis de PAVĂL Doina;

C37

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

1) BUHOLȚEAN ELENA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cotă de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 16, sc.B, C1-U28;

8456 / 10/05/2017

Act Notarial nr, 32, din 09/05/2017 emis de PAVĂL Doina;

C38

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.A. C1-U5, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/944

Al

1) IGNAT MARIA-ELENA, fiică

Act Notarial nr. 603, din 09/05/2017 emis de PAVĂL Doina;

C39

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun propriu asupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.A. C1-U5, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1888

Al

1) IGNAT MARIA-ELENA, necăsătorită

15767 / 28/08/2017

Act Notarial nr. 2836, din 23/08/2017 emis de Popa Maria Cristina;

C42

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de .13,95 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.B, C1-U18, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/472

Al

1) POANI ALEXANDRA-PETRONELA, necăsătorită

22903 / 28/11/2017

Act Notarial nr. 1573, din 27/11/2017 emis de PAVĂL Doina;

C43

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun comun conf.art.339 Cod Civil, asupra cotei de 11,42 m.p.din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.A. Cl-Ull, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

 • 1) LUNGU IONUȚ-LAURENȚIU, căsătorit

 • 2) LUNGU PETRONELA, născ.Hurjui, căsătorită

12517 / 11/06/2018

Act Notarial nr. 659, din 08/06/2018 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C44

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 11,42 m.p.din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.A. C1-U16, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

1) IAKAB PETRU-CSOBY, necăsătorit

15042 / 10/07/2018

Act Notarial nr. 2344, din 10/07/2018 emis de Boamfa Adrian;

C46

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 15, sc.B, C1-U10, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

1) TELERAR MARIA, divorțată

225.

8 / 05/02/2019

Act Notarial nr. 253, din 04/02/2019 emis de Popa Maria Cristina;

C48

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, asupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.nr. 19, sc.B, C1-U29, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/472

Al

1) CIUBOTARIU NICOLETA, necăsătorită

15036 / 10/08/2020

Act Notarial nr. 1755, din 10/08/2020 emis de Boamfa Adrian;

C49

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, cota de 1/2 parte din cotă de 11,42 m.p. din elementele de uz coun, aferentă ap, nr. 8, sc.B, C1-U24, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/944

Al

1) MURGU MARIA, necăsătorită

C50

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, cota de 1/2 parte din cotă de 11,42 m.p. din elementele de uz coun, aferentă ap. nr. 8, sc.B, C1-U24, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/944

Al

1) ENE VIOREL, necăsătorit

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3209/6/1/4

472

construcția CI in CF 101699-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

3209/6/1/4

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,                       Asistent^gis^ atdr,

01-02-2021                          DANIELS CIMPDlES

Data eliberării,                                               1

/   /                                     (parafa și semnătura)

ReTb/ent,

/

f (para^^Tsemnătura)