Hotărârea nr. 53/2021

HOTĂRÂREA nr.53 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap. 14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA     4^


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 53 din data de 25 februarie 2021

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap. 14, în baza Legii nr.

85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 35655/04.02.2021 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 35655/04.02.2021, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap.14, către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENĂGtUNCA //. /z

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr. \

LISTA

Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc.C ap. 14, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Date de C.F.

1.

DOBRILĂ OCTAVIA

Contr. Nr.

30493/2018, Act adițional nr.

66764/486/2019 si Act adițional nr.

42123/106/2020

Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap.

14

Cameră - 8,94 mp

Cameră - 16,00 mp

Cameră - 7,43 mp

Cămară - 0,77 mp

Bucătărie- 6,61 mp

Hol- 3,86 mp

Hol - 1,09 mp

Baie - 2,50mp

C.F. nr. 101295-C1-U47 Făgăraș Top: 3099/l/c/2/2/4/54


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr


cxvs fvx>> Vâj
v . >olr)ROUMANIE

CARTE CARTE DE IDENTITATE D'IDENTITE

CNP 2540211
NunjaZNernZtiăț name 3OBRiL“-: Pruni -le/Ptanom/Fbo osuvia-C l(6tjnls/H Uonallte Resmâră'"/ ROU\ ■Loc. naștere/Cleu da nais iJud.BV Mun.Fl^ □omlcillu/AdrassB/Adcți jud.By

143-^6; BV Emisi de/DelIvrea par 'JSBuac by SPCUER'Făgăraș

ROMAN IA


ip.14

râiablIitate/ValIdlte'Validity

6.06.18 '17.02.2078


IDROUDOBRILA<<OCTAVIA<<<<<<<<<<<<<<<

ZV209650<8R0U5402171F780217720824163


lltc X jj ROMANIA gOMÂJM'A JUDEȚUL BRAȘOV         imâXr


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 00-40 268 211 313, Fax: 004-0 268 213 020

VVeb: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 30493 din 28.09.2018

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.3 7, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată și completată, în baza repartiției nr.30493 din 28.09.2018, între:

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu, în calitate de locator

Și

DOBRILA OCTAVIA titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc.C, ap. 14 , legitimat cu CI, seria ZV. Nr.209650 , eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP 2540217082416 , in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc.C, ap. 14 Jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc.C, ap. 14, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere -anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de.28.09.2018 și până la data de 26.06 .2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 80,58 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 28.09.2018 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr.RO17TREZ13221 A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Fagaras.

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI
 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădiriifacoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR
 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenite nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - obliigatiile legale ce revin pe linie de P.S.I, si de Mediu sunt in sarcina chiriașului.

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii: la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închirierede termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens. Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

 • VIL PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

 • VIII . CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 28.09.2018 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂa^AS^qX

CHIRIAȘ-LOCATAR, DOBRILA OCTAVIAA al

PRIMAR 5 < v- '

GHEORGHE SUCAtțL z 2

r

cV

Anexa nr. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.30493 din 28.09.2018

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș,str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc.C, ap.14, situată la nivelul a.) etaj , încălzire b.) .calorifere, apă curenta in locuința c.) a canalizare d.) in clădire ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ comună’

1

Camera

8,94 mp

8,94 mp

2

Camera

16,00 mp

16,00 mp

3

Camera

7,43 mp

7.43 mp

4

Bucătărie

6,61 mp

6,61 mp

5

Cam ara

0,77 mp

0,77 mp

6

Baie

2,50 mp

2,50 mp

7

Hol

3,86 mp

3,86 mp

8

Hol

1,09 mp

1,09 mp

Suprafața curții și grădinii—

a ) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

  PRIMAR ,/v

  GHEORGHE SUCA^t)


  CHIRIAȘ


  DOBRILA.OCTAVIAAnexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ații

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

DOBRILA OCTAVIA

titular

2540217082416

640,00

- se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art.17 din Legea 114/1996

- prin familie, in sensul prezentei legi, se înțelege soțul, soție, copiii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună .Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.30493 din 28.09.2018

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001


Nr.

Venituri

Luna IX-2018

crt.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

640,0

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

640,0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

96,0

5

TOTAL

CHIRIE

80,58

CHIRIAȘ

DOBRILA OCTAVIA

Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de închiriere înregistrat cu nr.30493 din 28.09.2018 conform HG. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titular) DobrilaOctavia

Adresa: Făgăraș ,str. Tudor Vladimirescu, bl.l, sc. C, ap. 14

CHIRIAȘ

DOBRILA OCTAVIA


Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

32,37 mp

0,84 lei/mp

27,19 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

-

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

27,19 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

14,83 mp

0,34 lei/mp

5,04 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

5,04 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței închiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

32,23 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie 112,5

80,58 lei

11

TOTAL CHIRIE

80,58 lei

PRIMARzC GHEORGHE        %

Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr. 30493din 28.09.2018

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc.C, ap.14, jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. 30493 din 28.09.2018 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Gheoeghe Sucaciu care predă, și Dobrila Octavia în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, parchet, etc.) zugrăvit in stare buna.

 • b) - ușile, ferestrele din PVC (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, geamurile, etc.) complete,in stare buna.

 • c) - instalația electrica ( prizele, Întrerupătoarele , comutatoarele, lămpi, aplice , tablou electric,etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de încălzire - calorifere.

 • e) - instalație sanitara( baie, cada , dus, WC, chiuvete, robinete etc.) in stare de funcționare

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) nu sunt,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 28.09.2018, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-Iocatar.

  AM PREDAT


  PRIMAR /Ț, GHEORGHE SUCĂSlEl *   10


AM PRIMIT

CHIRIAȘ

DOBRILA OCTAVIA


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENTĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 42123/106 din data de 07.08.2020

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere

între:

MUNICIPIUL FĂGĂZRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul DOBRILA OCTAVIA identificat cu C.N.P. 2540217082416 în calitate de chiriaș (locatar), al locuinței situate în Făgăraș, STR. TUDOR VLADIMIRESCU BL. 1 SC. C AP. 14, Jud BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

în conformitate cu prevederile Cap. V-Contractul de locatiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Luând în considerare adresa Ministerului Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 153007/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județan Brașov cu nr. 21587/02.12.2019,

Ținând cont de H.C.L. nr. 151/23.06.2020 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere menționat mai sus, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere începând cu data de 26.09.2020 până la data de 25.09.2021”.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

1

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).

Locator,Locatar,

DOBRILĂ OCTAVIA

Z^
• 05 ocJ ceț

ROMÂNIA        s-


JUDEȚUL BRAȘOV O?

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/486 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr.^oifîi j

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCĂCIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul DOBRILA OCTAVIA identificat cu BI/CI, C.N.P. 2540217082416 în calitate de chiriaș (locatar), al locuinței situate în Făgăraș, strada Tudor Vladimirescu, bl. 1, ap. 14, , jud. Brașov, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

- Ținând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. jpqqxdin data de

-00 prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

• Art. II. In situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.08.2020, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).

Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU

Locatar, DOBRILA OCTAVIAOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

3701

Ziua

01

Luna

02

Anul

2021

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

ti BIU HATt inmUUBA

Carte Funciară Nr. 101295-C1-U47 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:6845

Adresa: Loc. Fagaras, Str Tudor Vladimirescu, Bl. 1, Sc. C, Ap. 14, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitaii, casa scării, uscatorie sc.B, terasa, instalatii aferente si trotuar de garda__________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3099/1/C/2/2/4/ 54

11/687

11/687

Apartament 14 sc.C compus din: două camere, hol, bucătărie, cămară, sas, baie, balcon cu o cotă de 11,04 m.p. din elementele de uz comun

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3113 / 23/07/1992

  Adresa nr. 5732, din 22/07/1992 emis de RASC Fagaras;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Tudor Vladimirescu, Bl. 1, Sc. C, Ap. 14, Jud. Brașov Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitaii, casa scării, uscatorie sc.B, terasa, instalatii aferente si trotuar de oarda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3099/1/C/2/2/4/5 4

11/687

11/687

Apartament 14 sc.C compus din: două camere, hol, bucătărie, cămară, sas, baie, balcon cu o cotă de 11,04 m.p. din elementele de uz comun

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

01/02/2021, 11:27

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

3701

Ziua

01

Luna

02

Anul

2021

Cod verificare

100096584546


■MU


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CâNCEL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

KT"                          PENTRU INFORMARE

r» VKruniWtUKA

Carte Funciară Nr. 101295 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6845

Adresa: Loc. Fagaras, Str T.VIadimirescu, Jud. Brașov, Bloc 1

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3099/1/C/2/2/4

687

Construcția CI înscrisa in CF 101295-C1;

construcția CI in CF 101295-C1 ...

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3113 / 23/07/1992

Adresa nr. 5732 din 1992 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 564/687

A1/B.17

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

9241 / 28/08/2007

Sentința Civila nr. 936 din 2007 emis de Judecătoria Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEprestatie tabulara, dobândit prin Hotarare ludecatoreasca, cota actuala 11/687

Al

1) SIMION MIHAI

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

cota de 11/687 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.16, sc.B, vezi C5.

14077 / 07/12/2010

Act Administrativ nr. 829, din 14/09/2010 emis de INST. PREF. BV.;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza leg.18/1991, dobândit prin Leqe, cota actuala 11/687

Al

1) GRANCEA SIMONA

OBSERVAȚII: cota de 11/687 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.2 sc.B C1-U4

3091 / 30/03/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 832, din 27/03/2009;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) CHELARIU LAURA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

cota de 11,04 m.p. din partite de uz comun aferente apt.4 sc.B C1-U23

3742 / 28/07/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 666, din 28/07/2006 emis de B.N.P. Popa Maria Cristina;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

 • 1) FATAN ROMEO - SORIN, căsătorit cu

 • 2) FATAN CLAUDIA, născ. Selinceanu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.C, C1-U32. Ipotecă C.43.1, C.44.1

1175 / 06/02/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 254/2009;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) VERESTOY ELENA, văduvă

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C, C1-U38

Pagina 1 din 8

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

230 / 29/01/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 166, din 28/01/2003 emis de NP Gyergyai Mariana;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

 • 1) BERA IOAN, căsătorit cu

 • 2) BERA ELENA, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.C, C1-U39

1461

53 / 10/08/2017

Act Notarial nr. 2608, din 09/08/2017 emis de Popa Maria Cristina;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra cotei de teren aferentă apartam.9 sc.C C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) MIHAI ILIE-ALIN, necăsătorit

1791

33 / 28/09/2017

Act Notarial nr. 3420, din 27/09/2017 emis de Popa Maria Cristina;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.15, sc.C, C1-U43, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) GRITA IOANA-ROXANA, necăsătorită

5361 / 01/03/2018

Act Notarial nr. 718, din 01/03/2018 emis de Boamfa Adrian;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun comun conform art.339 Cod Civil, asupra cotei de 11,04 m.p. din teren si elementele de uz comun, aferenta ap.15, Sc. B, C1-U46, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

 • 1) RUGU IOAN-COSMIN

 • 2) RUGU DANIELA, căsătoriți în regimul comunități legale

3290 / 19/02/2019

Act Administrativ nr. Ordin nr. 420, din 15/09/1998 emis de Prefectura Brașov;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.nr. 18/1991, asupra cotei de 13,25 m.p. din teren si elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 14, sc.B, C1-U41, dobândit prin Lege, cota actuala 13/687

Al

 • 1) ZINK FILOFTIA

 • 2) ZINKGHEORGHE

4571

0 / 07/03/2019

Act Administrativ nr. Ordin nr. 1081, din 21/11/2017 emis de Inst. Pref. Brașov;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991 asupra 2/8 parte din cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, cotă aferentă ap.2, sc.C, C1-U44, dobândit prin Lege, cota actuala 22/5496

Al

1) JUNCU MARIA

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991 asupra 3/8 parte din cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, cotă aferentă ap.2, sc.C, C1-U44, dobândit prin Lege, cota actuala 33/5496

Al

1) RĂCHERIU CRISTINA

B20

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991 asupra 3/8 parte din cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, cotă aferentă ap.2, sc.C, C1-U44, dobândit prin Lege, cota actuala 33/5496

Al

1) PALICI ADINA

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  9241 / 28/08/2007

  Sentința Civila nr. 936 din 2007;

  C5

  Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER

  Al

  1) SIMION MARIA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845) înscriere aferenta lui B2.

  1803 / 18/02/2010

  Act Administrativ nr. 3750, din 24/01/1997 emis de RASC FAGARAS;

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  C8

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/1374

  Al

  1) DOBRINAS MARIA

  OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun aferenta apt.20 sc.C C1-U5

  7490 / 11/08/2009

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1965, din 10/08/2009;

  C9

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1347

  Al

  2) BOTEZ MARIOARA, nasc.Vasile, divorțata, ca bun propriu in cota de 1/2 parte

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  1/2 din cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.17 sc.A C1-U6

  9509 / 31/08/2007

  Certificat De Moștenitor nr. 42 din 2007 emis de BNP POPA MARIA CRISTINA;

  CIO

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/1

  Al

  1) BABOS ADRIANA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 19,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.12, sc.B

  563 / 19/02/1997

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 341, din 18/02/1997 emis de BNP PAVAL DOINA;

  Cil

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) TIMOFTE VASILE

  • 2) TIMOFTE MARINELA, , ca bun comun,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.2, sc.A

  12752 / 04/11/2010

  Act Administrativ nr. 3052, din 29/09/1992 emis de RASC FAGRAS;

  C15

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) DINU ELENA

  • 2) DINU OCTAVIAN

  OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.3, sc.C,

  4319 / 11/12/2003

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2641, din 10/12/2003 emis de B.N.P. Gyergyai Mariana;

  C17

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) MARES MIHAELA VALERIA, necăsătorită

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc.B. C1-U12

  154

  32 / 26/08/2011

  Act Notarial nr. 105, din 20/01/2010 emis de BNP SCHNEIDER;

  C19

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) DOGARIU DANIEL DUMITRU

  • 2) DOGARIU MIHAELA

  OBSERVAȚII: cota de 11, 04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.11, sc.C. Cl-Ul

  137 / 16/01/2004

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 130, din 15/01/2004 emis de NP Boamfa Adrian;

  C24

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cota actuala 11/1374

  Al

  1) TRIF MARIA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferenta ap.15, Sc A, C1-U15

  5439 / 29/03/2012

  Act Notarial nr. 726, din 28/03/2012 emis de NP BOAMFA ADRIAN;

  C25

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 104/10992

  Al / C.75, C.76, C.77

  2) KIS ALINA, nasc.Hoarste, ca bun comun

  OBSERVAȚII: cota din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.10, sc.B.Cl-U14

  724 / 16/02/1996

  Contract De Donație nr. 461, din 14/02/1996 emis de NP Pavai Doina;

  C26

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/687

  Al

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  1) MANDAN LUCIAN-NICOLAE, necăsătorit, ca bun propriu

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 13,25 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.6, sc.A.Cl-U16

  19199 / 19/09/2006

  Certificat De Moștenitor nr. 153, din 15/09/2006 emis de BNP ADRIAN BOAMFA (cerere nr. 19201 din 19.09.2006, c.v.c. nr. 2750 din 15.09.2006, emis de BNP ADRIAN BOAMFA,);

  C27

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) MOTOC SILVIA, necăsătorită, ca bun propriu,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 13, sc.A

  1701

  3 / 03/06/1999

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1084, din 02/06/1999 emis de BNP PAVAL DOINA;

  C29

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/687

  Al

  • 1) ARDELEANU ADRIANA

  • 2) ARDELEANU NICOLAE

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 13,25 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 10, sc.C, C1-U9

  2313 / 10/08/1999

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

  C31

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) ISAILA MARIN G.

  • 2) ISAILA GABRIELA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 m.p.din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.B, C1-U20

  3091 / 30/03/2009

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 832, din 27/03/2009;

  C33

  Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERasupra cotei de 11,04 m.p. din terenul aferent apt.4 sc.B C1-U23

  Al

  1) CHELARIU CORNELIA-CARMEN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845) 'înscriere aferenta apt.4 sc. B C1-U23

  2222 / 02/08/1999

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1398, din 29/07/1999 emis de B.N.P. Sabadus Mariana;

  C34

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) POP OVIDIU IOAN, căsătorit cu

  • 2) POP LUCICA GABRIELA, născ. lonescu, ca bun comun

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  983 / 22/01/2013

  Act Notarial nr. 32, din 21/01/2013 emis de SABADUS MARIANA;

  C35

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) ZOSIN FLORIN CIPRIAN, necăsătorit,

  OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.9

  1809 / 05/07/2005

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

  C37

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) LUNGU GHEORGHE

  • 2) LUNGU MARIA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.8 sc.B C1-U26

  1871 / 22/12/1995

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2512/1992;

  C38

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) LUCA TEODOR

  • 2) LUCA SABINA-OLIVIA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.4 sc.A C1-U27

  319

  0 / 27/10/1999

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  C39

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) SCURTU NICOLAE V.

  • 2) SCURTU ELENA PETR.

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.8 sc.C C1-U28

  3743 / 28/07/2006

  Contract De Garanție Imobiliara nr. 667, din 28/07/2006 emis de B.N.P. Popa Maria Cristina;

  C43

  Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:9225 EURinterdicție de înstrăinare, grevare, dezmembrare, plus dobânzi, comisioane și alte costuri aferente

  Al

  1) RAIFFEISEN BANK S.A., Agenția Făgăraș

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.17, sc.C, C1-U32, prop. de sub B.7.1, B.7.2

  12603 / 22/10/2008

  Contract De Garanție Imobiliara nr. 2932/2008 emis de B.N.P. Boamfă Adrian;

  C44

  Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:23996.56 EURinterdicție de înstrăinare, grevare, construire, dezmembrare, cu sarcini și servituti, plus dobânzi, comisioane și alte costuri aferente conform contractului de credit

  Al

  1) RAIFFEISEN BANK S.A.

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.17, sc.C, C1-U32, prop. de sub B.7.1, B.7.2

  19574 / 11/10/2013

  Act Administrativ nr. 1727, din 24/02/1992 emis de RASC FAGARAS;

  C45

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 13/687

  Al

  • 1) DOBAI LAJOS

  • 2) DOBAI VIORICA

  OBSERVAȚII: cota de 13,25 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. 10, sc.A, C1-U33

  23755 / 10/12/2013

  Act Notarial nr. 2745, din 09/12/2013 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

  C46

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/687

  Al

  • 1) BUNACIU ADRIAN, necăsătorit, ca bun propriu, în cotă de 1/2 parte,

  • 2) SUCIU ANA - MARIA, necăsătorită, ca bun propriu, în cotă de 1/2 parte,

  OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.19, sc.B, C1-U25

  1303 / 07/05/2002

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 871, din 30/04/2002 emis de BNP ADRIAN BOAMFA;

  C48

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) FERAR DOINA, necăsătorită, ca bun propriu,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cu o cotă de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 13, sc.B, C1-U34

  6724 / 16/06/2008

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 574 din 2008 emis de NP;

  C49

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) MICLAUS MARIANA, necăsătorită, ca bun propriu,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6845)

  cotă de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 16, sc.A, C1-U35

  23374 / 15/12/2014

  Act Notarial nr. 3036, din 12/12/2014 emis de Popa Maria Cristina;

  C51

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) MODOI ANDREIA, și soțul căsătoriți în regimul comunității legale cu

  • 2) MODOI ION-SORIN, ca bun comun, conform art.339 Cod Civil

  OBSERVAȚII: cotă de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt.nr.7, sc.B, C1-U37

  723

  8 / 22/05/2015

  Act Notarial nr. 170, din 20/05/2015 emis de OLTEANU VALENTINA;

  C54

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

  11/687     ______________________________________________________

  A1/C.74

  1) IACOB EMERIC, necăsătorit, ca bun propriu

  OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.19, sc.A, C1-U40, vezi promisiune C74

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  11281 / 31/07/2015

  Act Notarial nr. 1792, din 30/07/2015 emis de Popa Maria Cristina;

  C55

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) DUȚU ANDREEA RAMONA, necăsătorită, în nudă proprietate

  OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.ll, sc.A, C1-U31

  14622 / 22/09/2015

  Act Notarial nr. 2409, din 22/09/2015 emis de Popa Maria Cristina;

  C56

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) MOLDOVAN MIHAI CORNEL

  • 2) MOLDOVAN ALINA ELENA, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil

  OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. părți din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U9

  16470 / 15/10/2015

  Act Notarial nr. 2015, din 14/10/2015 emis de BOAMFA ADRIAN;

  C57

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

  Al

  1) VASILE MARIOARA, divorțată

  OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.17 sc.A C1-U6

  16576 / 16/10/2015

  Act Notarial nr. 98, din 15/10/2015 emis de Popa Maria Cristina;

  C58

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/5496

  Al

  1) DOBRINAȘ MARIA

  OBSERVAȚII: 1/4 din cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun aferenta apt.2O sc.C C1-U5

  C59

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/1832

  Al

  1) DOBRINAȘ BOGDAN GEORGE

  OBSERVAȚII: 3/4 din cota de 11,04 m.p. din partite de uz comun aferenta apt.20 sc.C C1-U5

  16961 / 22/10/2015

  Act Notarial nr. 99, din 20/10/2015 emis de Popa Maria Cristina;

  C60

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/687

  Al

  1) ORZEA CRISTINA- ANGELA

  OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p.din partite de uz comun aferenta apt. 8 sc. A C1-U3;

  20170 / 28/10/2016

  Act Notarial nr. 2538, din 28/10/2016 emis de Boamfa Adrian;

  C61

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cumpărare, ca bun propriu, asupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 15, sc.A, C1-U15, cota actuala 11/1374

  Al

  1) CETINKAYA MARIA, căsătorită sub regimul separației de bunuri

  3909 / 19/12/1994

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3909, din 14/12/1994 emis de RASC Fagaras;

  C62

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p.din elementele de uz comun, aferentă ap. nr.l, sc.A, C1-U42, dobândit orin Leqe, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) ENE GHEORGHE

  • 2) ENE ELENA

  146

  82 / 10/08/2017

  Act Notarial nr. 2618, din 09/08/2017 emis de Popa Maria Cristina;

  C63

  Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 11,04 m.p.din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.C, C1-U22, dobândit prin Convenție, cota actua la 11/687________________________________________________

  Al

  • 1) HALI TOADER, căsătorit in regimul comunității legale cu

  • 2) HALI LETIȚIA

  24559 / 29/12/2017

  Act Notarial nr. 1323, din 27/12/2017 emis de Gabor Constantin Aurelian;

  C65

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.16, sc.C, C1-U45, cumpărare, ca bun orooriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) VRÂNCEANU CĂTĂLIN, necăsătorit

  16563 / 01/08/2018

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  Act Notarial nr. 2500, din 31/07/2018 emis de Boamfa Adrian;

  C67

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,25 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.A, C1-U18, dobândit prin Convenție, cota actuala 16/687

  Al

  • 1) NICHIFOR AURELIAN-FLORENTIN

  • 2) GHIMPU ANA-MARIA

  17698 / 20/08/2018

  Act Notarial nr. 1035, din 17/08/2018 emis de Gabor Constantin Aurelian;

  C70

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.B, C1-U30, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) NAFTANAILĂ VASILE-DORIN

  • 2) NAFTANAILĂ MIRELA, nasc. Frunză

  18843 / 31/08/2018

  Act Notarial nr. 695, din 30/08/2018 emis de Dumitru Corina;

  C71

  Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare,asupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.A, C1-U49,, dobândit orin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) CIURILĂ DORINA, necăsătorită

  21130 / 05/10/2018

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1278, din 04/10/2018 emis de PAVĂL Doina;

  C73

  Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U50, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  1) CHEȚAN ANDREEA-ELENA, necăsătorită

  21866 / 16/10/2018

  Act Notarial nr. 1474, din 15/10/2018 emis de Gabor Constantin Aurelian;

  C74

  Asupra cotei de 11/687 parti din elementele de uz comun, se notează, antecontractul de vânzare - cumpărare încheiat intre IACOB EMERIC, în calitate de promitent - vânzător și DUȚI MARIUS, necăsătorit, în calitate de promitent- cumpărător, cu mențiunea că până la data de 19.10.2018 urmează a se încheia contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică.

  Al

  23747 / 16/10/2019

  Act Notarial nr. 93, din 15/10/2019 emis de PAVĂL Doina;

  C75

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nt. 10, sc. B, C1-U14, dobândit prin Succesiune, cota actuala 26/10992

  Al

  1) KIS ALINA, soție

  C76

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nt. 10, sc. B, C1-U14, dobândit prin Succesiune, cota actuala 39/10992

  Al

  1) KIS DENISA-MIHAELA, minoră de 7 (șapte) ani

  C77

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nt. 10, sc. B, C1-U14, dobândit prin Succesiune, cota actuala 39/10992

  Al

  1) KIS ANTONIA-MARIA, minoră de 5 (cinci) ani

  8055 / 18/07/2008

  Contract De Vanzare Cumpărare nr. 1770, din 01/01/2008 emis de NP THEMIS;

  C78

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 7, Sc. C,, C1-U51, dobândit orin Convenție, cota actuala 11/687

  Al

  • 1) MITREA SIMONE, căsătorită cu

  • 2) MITREA CRISTIAN

Pagina 7 din 8

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3099/1/C/2/2/4

687

construcția CI in CF 101295-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

687

-

-

3099/1/C/2/2/

4

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Pagina 8 din 8