Hotărârea nr. 52/2021

HOTĂRÂREA nr.52 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Plopului, bl. 6A, sc. A, ap. 14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.52 din data de 25 februarie 2021
 • - privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Plopului, bl. 6A, sc. A, ap. 14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 40858/04.02.2021 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 40858/1/04.02.2021, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. Plopului, bl. 6A, sc. A, ap. 14 , către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENĂ GÎUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - i ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL

LISTA Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. Plopului, bl. 6A, sc.A, ap. 14, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

Nr. crt.

Numele si prenumele titularului contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Date de C.F.

1.

POPESCU CLARA

Contr. Nr.

1216/2014, Act adițional nr.

66764/349/2019 si Act adițional nr.

42123/350/2020

Făgăraș, str.

Plopului, bl.

6A, sc.A, ap. 14

Cameră - 14,93 mp

Cameră - 10,08mp

Bucătărie - 4,00 mp

Hol - 2,37 mp

Baie - 4,39 mp

C.F. nr. 101594-C1-U17 Făgăraș Top: 2453/11/14


| MUNICIPIUL

Nr


făgărașDomnule Primar,

Subsemnatul (a)                     /Zji_______


Municipiul Făgăraș, str.                   __________________

ap./^1, posesor al contractului de închiriere nr./

Primăria municipiului Făgăraș, identificat prin B.l. / C.l. seria

prin prezenta, cunoscând prevederile Legii nr. 112/1995 și Legea nr. 85/1992, solicit cumpărarea locuinței al cărui titular de contract de închiriere sunt, la adresa

menționată.

Față de aceasta, declar pe propria răspundere că atât eu cât și membrii de familie (soț, soție, copii minori) nu am dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990, în localitate de domiciliu.

Data


Cod: F-51


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


MUNICIPIUL

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Nr.l216din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.83 5 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, a intervenit reînnoirea contractului de închiriere cu nr. 1216 din 19.05.2009, între:

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și

POPESCU CLARA titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str. Plopului bl.6A, sc.A, ap. 14, legitimat cu CI, seria BV Nr. 744617, eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP 2600409082433 , in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str. Plopului bl.6A, sc.A, ap. 14, jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str. Plopului bl.6A, sc.A, ap. 14, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de 27.06.2014 și pana la data de 26.06.2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 49.34 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 01.07.2014 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr...................................................., deschis la..............;

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI
 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR
 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

Anexa nr. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu Nr. 1216 din 27.06.2014

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș, str. Plopului bl.6A, sc.A, ap. 14, situată la nivelul a.) etaj -, încălzire b.) soba ^apă curenta c.) in clădire, canalizare d.) in clădire ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g-)

SUPRAFAȚA

IN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ comună’

1

camera

14.93mp

14.93mp

2

camera

10.08mp

10.08mp

3

bucătărie

4.00mp

4.00mp

4

Hol

2.37mp

2.37mp

5

baie

4.39mp

4.39mp

Suprafața curții și grădinii—

a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

e ) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etcîntocmit, MANUELA PICA

Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

POPESCU CLARA

TITULAR

2600409082433

2

POPESCU MARIN

SOT

1620108082426

3

POPESCU MARIUS GEORGE

FIU

1901010081823

4

POPESCU MARIAN DANUT

FIU

1880618081825

5

POPESCU ADRIAN PAUL

FIU

1980428081811

 • h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art. 17 din Legea 114/1996

 • i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata,

mama, soacra, socrul).întocmit,

MANUELA PICA

Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu . Nr.l216din 27.06.2014

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

CHIRIAȘ
Nr. crt.

Venituri

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII 2014

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

83.20

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

416

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

62.40

5

TOTAL

CHIRIE

62.40

întocmit,

MANUELA PICA

Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de inchiriere înregistrat cu .nr.1216 din 27.06.2014

conform H.G. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare Chiriaș (titular) . POPESCU CLARA Adresa: Făgăraș, str. Plopului bl.6A, sc.A, ap. 14


CHIRIAȘ POPESCU CLARANr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

25.01mp

0,84 lei/mp

21.011ei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

21.0 Hei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

10.76mp

0,34 lei/mp

3.66lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

3.66 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

24.67 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2

11

TOTAL CHIRIE

49.34 lei

Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu . .Nr.1216 din 27.06.2014

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str. . Plopului bl.6A, sc.A, ap.14 , jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.1216 din 27.06.2014se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc care predă, și . POPESCU CLARA în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, tapete, parchet, etc.) in stare buna;

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, jaluzelele, geamurile , galeriile , etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.) ,—,

 • e) - instalație sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.) in stare de funcționare ,

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) ----------,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 27.06.2014, in 2exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PREDAT

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC


AM PRIMIT
ROMÂH3A        s


JUDEȚUL BRAȘOV 'O'

 • r:   ■» M ^n®K g «Wgs țț 1JJ m M -Î7K £*       /'        ~»  «' «,

. ^fr' * ■ î- < 5 ■' ',        • * t - ^ ■ -X                     '               ■■ ' * •

M K i ^âsi-" £ %î K W' £ •   & ''•«V »:58» ti £                \*A./ tf.sUt»

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/349 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 1216/27.06.2014

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul POPESCU CLARA identificat(ă) cu C.N.P. 2600409082433, în calitate de chiriaș- locatar al locuinței situate la adresa STR. PLOPULUI BL. 6A SC. A AP. 14, FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

- Ținând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 1216 din data de 27.06.2014, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

Art. II. In situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.


Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginii numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locatar,DIRECTOR, BUGET FINANȚE DANIEL


întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICAROMAN IA


JUDEȚUL BJÎAȘOV

MUNICIPIUL FÂGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 .020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 42123/350 din data de 07.08.2020

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 1216/27.06.2014

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCĂCIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul POPESCU CLARA identificat cu C.N.P. 2600409082433 în calitate de chiriaș (locatar), al locuinței situate în Făgăraș, STR. PLOPULUI BL. 6A SC/A AP. 14, Jud BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

în conformitate cu prevederile Cap. V-Contractul de locatiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Luând în considerare adresa Ministerului Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 153007/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județan Brașov cu nr. 21587/02.12.2019,

Ținând cont de H.C.L. nr. 151/23.06.2020 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș ,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere menționat mai sus, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere începând cu data de 26.09.2020 până la data de 25.09.2021”.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.


Unitate individuală


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 101594-C1-U17 Făgăraș

Nr. cerere •

Ziua :

Luna

Anul'" 1   2021 _

Cod verificare

100096584492

IHIHBIIHI


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:6812

Adresa: Loc. Fagaras, Str Plopului, Bl. 6A, Sc. A, Ap. 14, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorii, terasa, instalatii aferente acestora, trotuar de garda___________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2453/11/14

14/389

14/389

Apartament nr.14, sc.A, compus din două camere, hol, debara, bucătărie, cămară, baie, logie, balcon cu o cotă de 13,60 m.p. din elementele de uz comun

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  695 / 12/03/1992

  Adresa nr. 6329, din 08/08/1992 emis de R.A.S.C. Făgăraș -cerere nr.3416/1992 c.f.;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Plopului, Bl. 6A, Sc. A, Ap. 14, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorii, terasa, instalatii aferente acestora, trotuar de oarda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2453/11/14

14/389

14/389

Apartament nr.14, sc.A, compus din două camere, hol, debara, bucătărie, cămară, baie, logie, balcon cu o cotă de 13,60 m.p. din elementele de uz comun

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

01/02/2021, 11:26

rBOSANCU VERG1WIA - ANG^CA

I

referent

w                 I

OCPS Brarov -              i

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

AGLSriA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

3700

Ziua

01

Luna

02

Anul

2021

Cod verificare 00096584492


Carte Funciară Nr. 101594 Făgăraș

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6812

Adresa: Loc. Fagaras, Str Plopului, Jud. Brașov, BI.6A

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2453/11

389

Construcția CI inscrisa in CF 101594-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 101594-C1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

695 / 12/03/1992

Act nr. 0 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 343/389

Al / B.7

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

13733 / 14/08/2012

Act Notarial nr. 2122, din 13/08/2012 emis de POPA MARIA CRISTINA;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/389

Al

1) VLAD APOSTU, necăsătorit, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 13,60 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.B, C1-U2

208 / 22/01/2004

Ordin nr. 543, din 13/06/2003 emis de Prefectura Brașov;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 17,70 m.p. din elementele de uz comun., aferentă ap. nr. 2, sc.B, C1-U9, atribuire in baza L.nr. 18/1991, dobândit prin Leqe, cota actuala 18/389

Al

1) POPA CONSTANTIN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

14559 / 18/07/2019

Act Administrativ nr. 649, din 02/07/2019 emis de PRF BRAȘOV;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 14/389 m.p. din elementele de uz comun., aferentă ap. nr. 8, sc.A, C1-U14, dobândit orin Leqe, cota actuala 14/389

Al

 • 1) BENȚIA IOAN

 • 2) BENȚIA ANGELA

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

6862 / 10/11/2005

Certificat De Moștenitor nr. 154, din 03/11/2005 emis de NP Gyergyai Mariana;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 14/1556

Al /C.22

1) PERSINARIU GHEORGHE

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

cota de 13,60 m.p. din partite de uz comun aferenta apt.l sc.A Cl-Ul

3027 / 06/11/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

Pagina 1 din 4

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 14/389

Al

 • 1) RENCIU TRAIAN

 • 2) RENCIU CAMELIA ELENA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

cota de 13,60 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.ll sc.A C1-U3

3027 / 19/11/1998

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2222, din 18/11/1998 emis de NP Pavai Doina;

C3

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/389

Al

1) PARAU NICOLETA-DIANA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

cota de 13,60 m.o. din părțile de uz comun aferente apt.12 sc.A C1-U4

3375 / 05/07/2006

Contract De întreținere nr. 639, din 04/07/2006 emis de BNP SABADUS MARIANA;

C4

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 18/389

Al

. VANGA VASILE, in cota de 1/2 parte, necăsătorit, in cota de 1/2 parte,ca bun propriu, nuda ’ proprietate,

 • 2) STOICA MIHAELA, nasc.Vanga si

 • 3) STOICA IOAN FLORIAN, in cota de 1/2 parte, ca bun comun, nuda proprietate,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

cota de 17,70 m.o. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 2. sc.A, C1-U5

18616 / 04/09/2006

Sentința Civila nr. 329/2006 emis de Judecătoria Făgăraș;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin HOTARARE 1U DECATOREASCA, cota actuala 14/389

A1/C.8

L

1) DOBRIN MARILENA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

cota de 13,60 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.10, sc.B, C1-U7. Cerere nr.19318/2014 c.f.

673 / 10/03/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

C7

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 14/389

Al

 • 1) SOROIU ALEXANDRU

 • 2) SOROIU PARASCHIVA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6812)

cota de 13,60 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.B, C1-U8

3386 / 29/12/1998

Contract De Vanzare Cumpărare nr. 2422, din 28/12/1998 emis de NP PAVAL DOINA;

CIO

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,60 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 11, sc. B, Cl-Ull, dobândit orin Convenție, cota actuala 14/389

Al

 • 1) FLOREA VALERIU

 • 2) FLOREA MONICA

124 / 14/01/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2193, din 11/02/1992 emis de R.A.S.C. Făgăraș;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,60 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U12, dobândit prin Leqe, cota actuala 7/389

A1/C.13

2) MÎNDREAN DORICA-VIORICA

605 / 15/01/2019

Act Notarial nr. 4, din 15/01/2019 emis de Boamfa Adrian; Act Notarial nr. 204, din 15/01/2019 emis de Boamfa Adrian;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 1/2 parte din cota de 13,60 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U12, dobândit orin Succesiune, cota actuala 7/389

Al

1) MÎNDREAN GHEORGHE, jr.fiu

11707 / 07/06/2019

Act Notarial nr. 270, din 07/06/2019 emis de Sabadus Mariana;

C17

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 13,60 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.B, C1-U6, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/389

Al

 • 1) FUIOR SILVIA, căsătorită cu

 • 2) FUIOR VASILE

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 4

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

109 / 13/01/1999

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. din 01/01/1991 emis de RASC Fagaras;

C19

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,60 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.13, Sc.B, C1-U15, dobândit prin Leoe, cota actuala 14/389

Al

 • 1) IANCU VALERICA

 • 2) IANCU ILIE

2913 / 25/10/2000

Contract De Vanzare Comparare nr. 2251, din 24/10/2000 emis de NP PAVAL DOINA;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,60 m.p., din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 6, sc. A, C1-U16, dobândit orin Leqe, cota actuala 14/389

Al

1) POP VIRGIL CLAUDIU

4880 / 04/03/2020

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 316, din 26/02/2020 emis de Gabor Constantin Aurelian; Act Notarial nr. 318, din 26/02/2020 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C21

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 13,60 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 7, Sc. A, C1-U13,,, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/389

Al

1) ROAITA GEORGIANA-CRISTINA, necăsătorită

19835 / 08/10/2020

Act Notarial nr. 2893, din 07/10/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C22

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun propriu conform art. 340 Cod Civil, asupra cotei din teren aferentă apt.l sc.A Cl-Ul, dobândit prin Convenție, cota actuala 42/1556

Al

1) PERSINARIU MIHAELA-RALUCA

2295 / 16/07/1997

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1843, din 01/01/1992 emis de RASC Fagaras;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din teren aferentă apt.14 sc.B C1-U18. dobândit prin Leqe, cota actuala 14/389

Al

 • 1) POIANA ELENA

 • 2) POIANA NECULAI

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2453/11

389

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF.101594-C1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

389

-

-

2453/11

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 01/02/2021, 11:26