Hotărârea nr. 51/2021

HOTĂRÂREA nr.51 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 12G, ap. 77, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.51 din data de 25 februarie 2021

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 12G, ap. 77, în baza Legii nr.

85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 56964/04.02.2021 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 56964/1/04.02.2021, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 12G, ap. 77, către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINCONTRASEMNEAZĂ,


Secretar general, LAURA ELENAGIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - i ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.

LISTA

Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 12G ap. 77, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

9

Date de C.F.

1.

MUNTEAN DAN

Contr. Nr. 767021/2019 și Act Adiș. nr. 42123/295/2020

Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.

12 G, ap. 77

Cameră - 10,50 mp

Hol - 2,38 mp

WC-2,26 mp

C.F. nr. 101335-C1-U64 Făgăraș Top:

2410/1/2/1/11,2411/1/1/11,2412/1/ 1/11/77

ROUMANIE


R.G ]


MaIaBH ROMANIACARTE CARTE DE IDENTITATE IDENTITY

D'IDENTITE           ZV HIț $52629

cnp 1661130082424           9005G -

Nume,Nom/Last name Z

MUNTEAN i

Prenume/Prenom/First n*me


DAN                L r ,

Cetâtanle/NflUoaalited*KlaAall^

Română / ROUSex/Sexe/Sex M


Loc naștere/Lteu de naMsanne Jud.BV Mun.Făgăras □o mici 11 u/Adrass e/Ad drap j ’ Jud.BV Mun.Făgăraș. Str.13 Decembrie bL ajx?7 Emisă de/Oellvree par/lssued by              ValatolHtate/VaHdUe/ValIdlty

SPCLEP Făgăraș          05.12.20-30.11.2030


ZV352629<9R0U6611307M301130810824247ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 76702 din data de 19.12. 2019

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.835 din Legea nr. 287/2009- privind Codul civil, republicat cu modifcarle ulterioar, art.2, art. 17, art.37, art. 48, art.71, art. 72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată , Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 - privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 ,

Ținând cont de H.C.L nr. 248 din data de 26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Fagaras care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgenta al Guvernului nr. 43/2014, proces-verbal nr. 1484/8 din data de 13.12.2019- privind comisia de repartizare a locuințelor si repartiția nr.76702 din data de 19.12.2019, intre

LPĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu, în calitate de locator

Și

MUNTEAN DAN titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str.Luncii, bl.l, sc.B, ap.3, legitimat cu CI, seria ZV. Nr.255275, eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP 1661130082424 , in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str. 13Decembrie, bl. 12G, ap.77,jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str. 13Decembrie, bl.!2G, ap.77, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr. 1 -parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-Iocatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de 19.12. 2019 și până la data de 25.09.2020, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

In situația in care in perioada, stabilita la cap. III, alin. 1, vor aparea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de inchiriere, prezentul contract de inchiriere isi va inceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de inchiriere potrivit noilor reglementari.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 26,85 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 19.12. 2019 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr. ROI 7TREZ13221A300530XXXX, deschis la .Trezoreria Municipiului Fagaras.

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - obligațiile legale ce revin pe linie de P.S I, si de Mediu sunt in sarcina chiriașului

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii: la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere,înainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului , atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie impiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens.

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

 • VIL PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

 • VIII . CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astaza, 19.12. 2019 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR GHEOERHE SUCACIU

SECRETAR GENE LAURA ELENA GI

ARH^ȘCT SELILIANA^QER

DIRECTOR,
CHIRIAȘ-LOCATAR,

MUNTEAN DAN
CONSILIER JURIDIC

1ONAUORICA

IntocmitAStroia Norin

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș, 13Decembrie, bl,12G, ap.77, situată la nivelul a.) etaj , încălzire b.) .calorifere , apă curenta in clădire c.) a canalizare d.) in clădire ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g.)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ comună’

1

Camera

10,50 mp

10,50 mp

2

Hol

2,38 mp

2,38 mp

3

Wc

2,26 mp

2,26 mp

Suprafața curții și grădinii-

a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

e ) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

PRIMAR

CHIRIAȘ

MUNTEAN DANGHEORGHE SUCAG^ - -A

întocmit

Stroja Florin

Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

MUNTEAN DAN

titular

1661130082424

3100,0

 • - se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art. 17 din Legea 114/1996

 • - prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege soțul, soția, copiii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.

PRIMAR

GHEOEGHE SUCACIU

CHIRIAȘ

MUNTEAN DAN
Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

Nr.

Venituri

Luna XII -2019

crt.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

3100,0

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

3100,0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

465,0

5

TOTAL CHIRIE

26,85

PRIMAR

CHIRIAȘ

MUNTEAN DANGHEOEGHE SUCACIU

/^" '^\

I MUÎ'ICIFIULX fAg.vașJ întocmit,               ' fO/

Stroia Florin

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.l3Decemdrie, b!.12G, ap.77, jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.76702 din 19.12.2019 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu care predă, și Muntean Dan în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii,, etc.) stare buna.

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, etc.) complete, stare buna.

 • c) - instalația electrica ( prizele, Întrerupătoarele , comutatoarele, lămpi, tablourile electrice,etc.) locuința racordata la energia electrica.

 • d) - instalațiile de incalzire, calorifere ,

 • e) - instalație sanitara(,WC, chiuvete, robinete etc.) stare buna.

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) nu sunt.

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 19.12. 2019, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PREDAT

AM PRIMIT


CHIRIAȘ

MUNTEAN DAN


f MUH/CIP/un |FA.CA RAS I

\<X îPRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

STROIA FLORIN


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


'ancei

S'TIA NATWSMtț d i । io , < r o »i M >llfll ATI BlfilUmi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 101335-C1-U64 Făgăraș


Nr. cerere 3699

Ziua__ 6i

Luna__ 1    02

Anul 1 ' 2021__

Cod verificare

■iiilll


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:5628

Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Bl. 12G, Ap. 77, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, canal median, racorduri utilitatii, casa scării,terasa, instalatii aferente acestora si trotuar de garda

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/11, 2411/1/1/11, 2412/1/1/11/77

4/368

4/368

Apartament nr.77, compus din una cameră, grup sanitar, revenindu-i o cotă de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1995 / 16/12/1974

Act nr. din 01/01/1974 emis de - (Cerere nr.1567/1994 c.f.);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1__

Al

1) STATUL ROMÂN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini      __

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Bl. 12G, Ap. 77, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, canal median, racorduri utilitatii, casa scării,terasa, instalatii aferente acestora si trotuar de garda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/11, 2411/1/1/11, 2412/1/1/11/77

4/368

4/368

Apartament nr.77, compus din una cameră, grup sanitar, revenindu-i o cotă de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

01/02/2021, 11:25

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 26, din 01/06/2011 emis de NP POPA CRISTINA;

B19

Intabulare, drept   de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin

Succesiune,   cota   actuala 1/92

Al

 • 1) CRISTEA VASILE, în cotă de 1/4 parte

 • 2) CRISTEA VICTORIA, în cotă de 1/4 parte

 • 3) CRISTEA DOREL VASILE, în cotă de 1/4 parte

 • 4) TIMOFTA MIHAELA, în cotă de 1/4 parte

OBSERVAȚII: cota de 4,38 m.p. din elementele de uz comun aferentă ap.19. C1-U17

14676 / 12/08/2011

Act Notarial nr. 1697, din 16/04/2010 emis de NP POPA MARIA CRISTINA (act notarial nr. 4434/11-08-2011 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;);

B20

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) ONEA VALENTINA-MARIOARA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: in cota de 4,38 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.9, C1-U7

14679 / 12/08/2011

Act Notarial nr. 1697, din 16/04/2010 emis de NP POPA MARIA CRISTINA (act notarial nr. 4434/11-08-2011 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;);

B21

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1 /92_________________________________________________________

Al

1) ONEA VALENTINA MARIOARA, , necăsătorită, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 4,38 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.10 1-U8

605 / 22/02/1999

Contract De întreținere nr. 287, din 22/02/1999 emis de NP Mariana Sabadus;

B23

Intabulare, drept de PROPRIETATEintretinere, dobândit prin convenție, cota actuala 1/92___________________________________________________

Al / B.25

1) FRANK MONIKA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.48, C1-U24

1231

B6 / 23/07/2012

Act Notarial nr. 1017, din 19/07/2012 emis de NP PAVAL DOINA;

B25

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonatie, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92___________________________________________________

Al

1) BOERIU VASILE, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.46, C1-U23

992 / 08/03/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 298, din 05/03/2004 emis de NP SABADUS MARIANA;

B27

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

 • 1) SERCAIAN IOAN, văduv, ca bun propriu, in cota de 1/2 parte,

 • 2) RUSU STELUTA ELENA, necăsătorită, ca bun propriu, in cota de 1/2 parte,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19% din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 34, C1-U32

2078 / 27/01/2014

Act Notarial nr. 184, din 24/01/2014 emis de Popa Maria Cristina;

B29

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actua 1 a 1/92_________________________________________________________

Al

1) VĂTAVU LUCREȚIA, necăsătorită, ca bun propriu, în condițiile art.340, Cod Civil

OBSERVAȚII: cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4138 m.p., aferentă ap.50, C1-U36

3270 / 30/11/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2488, din 29/11/2000 emis de NP PAVAL DOINA;

B32

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 11, Fagaras, str. 13 Decembrie nr. 20, sc.A, ap.3

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19 % din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 11, C1-U37

2069 / 19/02/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 231/2008 emis de B.N.P.;

B33

Intabulare, drept de PROPRIEI Al tcumparare, dobândit prin convenție rota actuala 1/92_____________________________________________________

Al

1) BALINT ELENA CORINA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p,,aferentă ap.18, C1-U48

11376 / 06/07/2016

Pagina 2 din 9

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 1442, din 05/07/2016 emis de Gontea lonut Dan Mircea;

B38

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 4,38 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 38, C1-U26, cumpărare, în baza L.nr. 85/2006, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/460

Al

.. DENNDORF INTERNATIONAL S.R.L., CIF:5254239, cu sediul social in Fagaras, str. 13 Decembrie, 1J bl.12.ao. 38, iud. Brașov

252 / 06/09/1995

Contract De Vanzare Comparare nr. 12517, din 25/03/1994 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

B39

Intabulare, drept de PROPRIETATE, atribuire in baza L.nr. 18/1991, asupra cotei de 4,38 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 74, C1-U52, dobândit prin Leqe, cota actuala 4/368

Al

 • 1) OANCEA IOAN

 • 2) OANCEA VIORICA

3772 / 24/12/2002

Contract De Vanzare Comparare nr. 2762, din 24/12/2002 emis de NP Gyergyai Mariana;

B41

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu,asupra cotei de 4,38 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.39 C1-U55, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) UDVARY LUDOVIC- ANDREI, necăsătorit

10465/08/06/2017

Act Notarial nr. 78, din 07/06/2017 emis de Boamfa Adrian;

B44

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 4,38 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.15, C1-U35, dobândit prin Succesiune, cota actuala 4/368

Al

1) CIOLACU MIRCEA, fiu

3484 / 12/02/2018

Act Notarial nr. 482, din 09/02/2018 emis de Boamfa Adrian;

B47

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 4/368 din teren, aferentă ap.64, C1-U56, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) GROZEA DUMITRU-IONUȚ, ca bun propriu

8088 / 21/08/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1221, din 20/08/2009 emis de notar public Pavai Doina;

B48

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 mp, cotă aferentă ao.80, C1-U59, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al / B.49

1) MORDA RALUCA-ALEXANDRA

6709 / 16/03/2018

Act Notarial nr. 928, din 15/03/2018 emis de Popa Maria Cristina;

B50

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 1,19 %, respectiv 4,38 m.p. din teren si elementele de uz comun, aferenta ap. nr. 3, Cl-U58, cumpărare,, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) ARONEASA EUGEN, necăsătorit

14593 / 03/07/2018

Act Notarial nr. 322, din 03/07/2018 emis de Sabadus Mariana;

B51

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu,asupra cotei de 1,19 %, respectiv 4,38 m.p. din teren si elementele de uz comun, aferenta ap. nr.63, C1-U49, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) DERLOGEA MARIA, necăsătorită

2443 / 07/02/2019

Act Notarial nr. 287, din 06/02/2019 emis de Popa Maria Cristina;

B53

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, asupra cotei de 1,19 %, respectiv 4,38 m.p. din teren si elementele de uz comun, aferenta ap. 24, C1-U61, dobândit prin Conventie, cota actuala 4/368___________________________________

Al

 • 1) TAPOSU JOHANN, căsătorit cu

 • 2) TAPOSU GERLINDE

23676 / 15/10/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1336, din 14/10/2019 emis de PAVĂL Doina;

B55

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p. aferentă ao.6. C1-U5, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

Pagina 3 din 9

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1) CALBEAZĂ CLAUDIU, necăsătorit

1988 / 31/01/2020

Act Notarial nr. 123, din 30/01/2020 emis de Gyergyai Mariana;

B56

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu contorm art.340 Cod Civil,asupra cotei de de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.5, C1-U31, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92______________________________________

Al

1) VOLGA MARIAN-CONSTANTIN, necăsătorit

8751

) / 21/05/2020___________________________________________________________________

Act Notarial nr. 1124, din 21/05/2020 emis de Boamfa Adrian;

B58

Intabulare, drept de PROPRIETATEcota del,19% din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.14, C1-U4, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368 ______________________________________________

Al

 • 1) ȘERBAN IOAN-ALIN

 • 2) SERBAN CODRUȚA, n. Mușătescu

13965 / 24/07/2020

Act Notarial nr. 32, din 23/07/2020 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia, dos. succ. nr.30-39/2020;

B59

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra 1/3 parte din cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.23, Cl-U67. dobândit prin Succesiune, cota actuala 4/1104

Al

1) ȘERBU VASILE, fiu

B60

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra 1/3 parte din cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.23, Cl-U67. dobândit prin Succesiune, cota actuala 4/1104

Al

1) CORCA DANIELA, născ. Șerbu, fiică

B61

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra 1/3 parte din cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.23, Cl-U67. dobândit prin Succesiune, cota actuala 4/1104

Al

1) TEMPEA LILIANA-ELENA, născ. Șerbu, fiică

17627 / 11/09/2020

Act Notarial nr. 2549, din 10/09/2020 emis de Popa Maria Cristina;

B63

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra cotei de de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap 73. C1-U53. dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) IGNĂȚOIU DECEBAL-EUGENIU, necăsătorit_____

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

1084 / 04/02/2010

Act Notarial nr. 179, din 03/02/2010 emis de BNP SCHNEIDER;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINTAschimb, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92     ____________________________________________________

Al

 • 1) KASPER IOHAN

 • 2) KASPER LIVIA, soți

OBSERVAȚII: cota de 4,38 m.p. aferenta apt. 84 Cl-Ul

4066 / 20/04/2010

Act Notarial nr. 494, din 19/04/2010 emis de NP POPA;

CIO

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERin favoarea lui:

Al

 • 1) OLEA IONUT- RADU

 • 2) OLEA ADINA, nasc.Tetu

OBSERVAȚII: înscriere aferenta apt.72 C1-U6

812:

L / 06/08/2007_______________________________________________________

Contract De Donație nr. 661, din 03/08/2007;

Cil

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin convenție, cota actuala

1/92         _________________________________________________________

Al

1) PASCU MARIANA, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 4.38 m.D. din părțile de uz comun aferenta apt.31 C1-U10_________________

13361 / 19/11/2010

Act Notarial nr. 2629, din 19/11/2010 emis de NP BOAMFA;______

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C13

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) DRAGAN GABRIELA LAUR A, , necăsătorită, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 4,38 m.p. din elem. de uz comun aferenta ap.27,Cl-U13

4035 / 11/08/2006

Contract De Schimb nr. 2030, din 10/08/2006 emis de NP Boamfa Adrian;

C16

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

1/92         _________________________________________________________

Al

1) MARTON MIHAI

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628); cota de 1,19% din părțile de uz comun, respectiv 4,38 mp, aferente ap.16, C1-U18_________________________________________________________________________________

3920 / 12/11/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2189, din 11/11/2003 emis de NP Pavai Doina;

C19

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

 • 1) ANDREIAS ȘTEFAN IOAN, necăsătorit, ca bun propriu

 • 2) TRIF RAMONA-ELENA, necăsătorită, ca bun propriu, in parti egale si indivize

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19% din Dariile de uz comun, respectiv 4,38 mp, aferenta ap 20, C1-U20

367 / 08/02/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 302, din 07/02/2002 emis de GYERGYAI MARIANA;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) COLCERU VIOLETA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p. aferenta ap.nr.70

11291 / 29/06/2012

Act Notarial nr, 1587, din 28/06/2012 emis de POPA MARIA CRISTINA;

C22

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) GHIOCEA CONSTANTIN, necăsătorit, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.52, C1-U22

605 / 22/02/1999

Contract De întreținere nr. 287, din 22/02/1999 emis de NP Mariana Sabadus;

C23

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERsi sarcina întreținerii asuppra cotei de 4,38 m.p. din terenul aferent apt.48 C1-U24 in favorul lui:

Al

1) FRANK SARA, necăsătorită

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

2394 / 29/08/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1794, din 28/08/2000 emis de BNP Pavai Doina;

C24

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) LIBEG GHEORGHE-TANASE, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.76, C1-U25

2179 / 08/07/1997

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

C28

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 1/92

Al

1) SUCACIU GAVRILA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.21,Cl-U27

2637 / 25/09/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2522, din 22/09/2000 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C29

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 9, cu sediul in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.21, sc.A, ap.5, in cota de 3/4 parte,

x ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 47, cu sediul in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.21, sc.A, ap.5, in cota de 1/4 parte,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF5628)

cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p. , aferenta ap.nr. 7, C1-U28

9402 / 08/05/2014

Act Notarial nr. 344, din 07/05/2014 emis deCOMANICI DANIEL PETRU;

C36

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C36

1/92

 • 1) MONDOC CĂTĂLIN TRAIAN

 • 2) MONDOC RALUCA

OBSERVAȚII: cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferenta ap.58, C1-U38

2643 / 27/08/2003

Sentința Civila nr. 604/2003 emis de Judecătoria Fagaras;

C37

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin HOTARARE IUDE CATO R E ASCA. cota actuala 1/92________________________

Al

 • 1) BUTILĂ TIBERIU ILIE

 • 2) BUTILĂ STELA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 4.38 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.69, C1-U39

vnn / 09/09/2014

Act Notarial nr. 1732, din 08/09/2014 emis de Gyergyai Mariana;

C39

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

1/92             ___________________________________________________

Al

1) JERPELEA MAGDALENA, văduvă, ca bun propriu, conform art. 340 Cod Civil,

OBSERVAȚII: cota de 4,38 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap. 8, C1-U34

379 / 15/01/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3, din 14/01/2008 emis de np;

C41

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cota actuala 1/92

Al

1) GABREA ALEXANDRINA, nasc. Penciu, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cotă de 1.19% din elementele de uz comun, aferentă apt nr, 40, C1-U42:

1729 / 20/04/2005

Sentința Civila nr. 201/2005 emis de Judecătoria Fagaras;

C42

Intabulare, drept de FOLOSINIA, dobândit prin hui arare

IUDECATOREASCA. cota actuala 1/92________________________

Al

1) STOICA MARIN MARCEL

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cotă de 1.19% din elementele de uz comun, aferentă apt. nr.4, C1-U43

18632 / 04/09/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 868, din 01/09/2006 emis de NP Sabadus Mariana;

C43

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92         _________________________________________________________

Al

 • 1) AUNGUROAICEI IONEL, căs.cu

 • 2) AUNGUROAICEI LILIANA, născ.Suteică, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cotă de 1.19% din elementele de uz comun, aferentă apt. nr.42, C1-U44

988 / 03/02/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 225, din 02/02/2009;

C44

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin convenție, cota actuala

1/92         _________________________________________________________

Al

1) STOICA GHEORGHE, divorțat, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cotă de 1.19% din elementele de uz comun, aferentă apt. nr.55, C14J45

4829 / 03/08/2005

Certificat De Moștenitor nr. 109, din 01/08/2005 emis de NP Boamfă Adrian;

C45

Intabulare, drept de FOLOSINIA, dobândit prin succesiune, cota actuala 1/92 _______________________________________________________

Al

1) COMSA ALEXANDRU

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cotă de 1.19% din elementele de uz comun, aferentă apt, nr.28, C1-U28__

1250 / 14/04/1997

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 862, din 10/04/1997 emis de Schneider Chelemen Eleonora;

C46

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92        __________________________________________________________

Al

 • 1) PITICAS PARASCHIVA, căsătorită cu

 • 2) PITICAS IOSIF, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p.,_aferentă ap.45_, C1-U47

15740 / 06/10/2015

Act Notarial nr. 2601, din 05/10/2015 emis de Popa Maria Cristina;__

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C47

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

1/92______

Al

1) RUSU ARGENTINA

OBSERVAȚII: cota de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap.l, Cl-Ull

1706 / 26/06/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1462, din 22/06/2001 emis de notar public Gyergyai Mariana;

C49

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

1/92              _________________________________________________

Al

SOCIETATEA DE AJUTOR PENTRU DECESE SI CAR A SALARIAȚILOR Șl PENSIONARILOR DIN 1} TRANSPORTURI, COMUNICAȚII SI ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE "EXPRESUL" C.F.R.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 1.19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă.ap.47. C1-U51

19604 / 08/12/2015

Act Notarial nr. 121, din 07/12/2015 emis de Popa Maria Cristina;

C50

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/184______________________________________________________

Al

1) GRECU GABRIEL-DANIEL

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 1,19% din elemetele de uz comun, respctiv 4,38 m.p., aferentă ap.57, C1-U50

C51

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/184______________________________________________________

Al

1) GRECU CRISTIAN-SEBASTIAN

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 1,19% din elemetele de uz comun, respctiv 4,38 m.p., aferentă ap.57, C1-U50

3287 / 13/11/2002

Contract De Vanzare Cumpărare nr. 12897, din 12/12/2000 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

C53

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, folosința asupra cotei de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 m.p., aferentă ap. nr. 56, Cl-U54. dobândit prin Lege, cota actuala 4/368

Al

 • 1) DOBREA MARIA

 • 2) DOBREA MARIAN VASILE

3369 / 09/02/2018

Somație nr. dos nr 783/2011, din 07/02/2018 emis de B.E.J STELIAN EMIL DINCA;

C56

Asupra cotei de 1/92 parte din teren si elementele de uz comun aferenta ap. nr. 17, C1-U14, proprietatea de sub B15, se notează, URMĂRIREA SILITĂ încuviințată la cererea creditoarei INVESTCAPITAL MALTA L.T.D., prin reprezentant KRUK ROMÂNIA S.R.L. pentru recuperarea sumei de 4.563 Lei, reprezentând debit precum si cheltuieli de executare silită, datorate de debitoarea ONEA IRINA ANICA.                                     __

Al

OBSERVAȚII: înscriere aferenta cotei de sub Bl5                  _____

12399 / 07/06/2018

Act Notarial nr. 1859, din 06/06/2018 emis de Popa Maria Cristina;

C58

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 mp, aferentă ap.75, C1-U57, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) GROZAVU CĂTĂLIN, necăsătorit

17111/07/08/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 974, din 07/08/2018 emis de PAVĂL Doina;

C60

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 mp, aferentă an.22, C1-U40, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) REZEANU IONUȚ-ADRIAN, necăsătorit                 _____

2111 / 01/02/2019

Hotarare Judecătoreasca nr. încheiere, din 16/11/2018 emis de Jud. Fagaras; Hotarare Judecătoreasca nr.

1506. din 11/10/2018 emis de lud. Fagaras;_____________________________________

C63

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 4,38 m.p. din elementele de uz comun, aferenta apa.nr. 29, C1-U33, dobândit prin Hotarare ludecatoreasca, cota actuala 4/368________________r________________

Al

1) DERLING MARIANA                               _

4835 / 11/03/2019

Act Notarial nr. 279, din 08/03/2019 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C65

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 1,19% din părțile de uz comun, respectiv 4,38 mp, aferenta ap 62, C1-U19,, dobândit prin Conventie. cota actuala 1/92______

Al

1) NIMEREALĂ ALIN, căsătorit, in regimul separației de bunuri

Pagina 7 din 9

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CaNCEL             extras de carte funciară

AGF.XTfA                                 PENTRU INFORMARE

ri HirnmiMMMW.

Carte Funciară Nr. 101335 Făgăraș


Nr. cerere Ziua Luna Anul


3699


_ 01_

02 2021


Cod verificare


aiMiUHii


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:5628

Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Bl. 12G, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/11. 2411/1/1/11, 2412/1/1/11

368

Construcția CI înscrisa in CF 101335-C1;

construcția CI in CF 101335-Clsupraf.din c.f. hârtie 367,56 m.p.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1995 / 16/12/1974

Adresa nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 65/92

Al / B.4, B.6, B.7, B.ll, B.16, B.27, B.39

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

4066 / 20/04/2010

Act Notarial nr. 494, din 19/04/2010 emis de NP POPA;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92

Al

1) STANCIU VASILE- GABRIEL, necăsătorit

OBSERVAȚII: cota de 1,19% din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.72 C1-U6

11068 / 28/09/2010

Act Notarial nr. 2118, din 27/09/2010 emis de NP BOAMFA;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92_____________________________________________________

Al

1) NEDELCA IOAN, divorțat, ca bun propriu

13430 / 23/11/2010

Act Notarial nr. 1926, din 22/11/2010 emis de BNP POPA;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/92_____________________________________________________

Al

 • 1) ONEA FLORIN

 • 2) ONEA IRINA ANICA, , ca bun comun,

OBSERVAȚII: cota de 1,19% din elem. de uz comun , respectiv 4,38 m.p., aferenta ap. 17, C1-U14, vezi somație

C56 ______________________________________________________________________

3031 / 31/10/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2593, din 30/10/2001 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actua 1 a 1/92________________________________________________________

A1/B.17

1) BLEDEA MARIA RODICA, , ca bun propriu,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5628)

cota de 4.38 m.o. din elementele de uz comun aferenta ao.nr.54_ ______

13852 / 02/12/2010

Hotarare Judecătoreasca nr. 1142, din 13/06/2001 emis de JUD. FAGARAS;

B17

Asupra imobilului de sub Al, respectiv asupra 'înscrierii de sub B16, se noteaza schimbarea prin divorț a numelui proprietarei din Marcu in acela de BLEDEA, avut anterior căsătoriei.

Al

9293 / 02/06/2011

Pagina 1 din 9

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

5579 / 18/03/2019

Act Notarial nr. 1002, din 18/03/2019 emis de Boamfa Adrian;

C66

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație, ca bun propriu, asupra cotei de 4,38 mp din elementele de uz comun aferentă ap.37, C1-U2, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) SDRĂILĂ NICOLAE, necăsătorit

24Ș75 / 10/09/2001

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1658, din 07/09/2001 emis de NP Pavai Doina;

C67

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 4,38 mp din elementele de uz comun aferentă ap.41, C1-U62, dobândit orin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) CREȚU AURORA, necăsătorită

9554 / 13/05/2019

Hotarare Judecătoreasca nr. 1040, din 28/09/2005 emis de Jud. Fagaras;

C68

Intabulare, drept de FOLOSINTAprestație tabulară/cumpărare, asupra cotei de 4,38 mp din elementele de uz comun aferentă ap.68, C1-U29, dobândit orin Hotarare judecătoreasca, cota actuala 4/368

Al

1) HAMLISCHER SIMION

11912 / 03/07/2020

Act Notarial nr. 1394, din 02/07/2020 emis de Boamfa Adrian;

C69

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 4,38 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.13 C1-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/368      ____________________________________________________

Al

1) BALABAN CRISTINA, necăsătorită

1241

B7 / 09/07/2020

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 440, din 08/07/2020 emis de PAVĂL Doina;

C70

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 1,19% din elementele de uz comun, respectiv 4,38 mp, aferentă ap.79, C1-U41, dobândit orin Convenție, cota actuala 4/368

Al

1) IONESCU MATILDA

18529 / 22/09/2020

Act Notarial nr. 8, din 22/09/2020 emis de CRISTEA AURELIA; Act Notarial nr. 217, din 22/09/2020 emis de

CRISTEA AURELIA; _______________________________________________________________________

C73

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota din elementele de uz comun aferenta ap.nr.2, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/736

Al

1) BOBONEA DORU, ,fiu                             _____

20356 / 15/10/2020

Act Notarial nr. 2960, din 14/10/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C74

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun comun conform art 339 Cod Civil .asupra cotei de 1,19% din elementele de uz comun respectiv 4,38 mp, aferentă ap.53, C1-U60, dobândit prin Convenție rota actuala 4/368_________________________________________________

Al

 • 1) BORȚIAN AUGUSTIN-GHEORGHE, și soția

 • 2) BORȚIAN ELENA-ANA, căsătoriți în regimul comunități legale

24576 / 12/11/2020

Act Notarial nr. 3254, din 12/11/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C75

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun comun conform art.339 Cod Civil, asupra cotei din elementele de uz comun aferenta ap.nr.2 C1-U12. dobândit prin Convenție, cota actuala 5/736

Al

 • 1) BOBONEA DORU, și soția

 • 2) BOBONEA ADRIANA, căsătoriți în regimul comunități legale________________

Pagina 8 din 9

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2410/1/2/1/11, 2411/1/1/11, 2412/1/1/11

368

construcția CI in CF 101335-Clsupraf.din c.f. hârtie 367,56 m.p.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

368

-

-

2410/1/2/1/1 1,2411 /l/l/ll, 2412/1/1/11

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

01/02/2021, 11:25

BOSANCO VERGINîA - ANGSL’c/ referen;


Subsemnatul (a)                                              __ domiciliat în

Municipiul Făgăraș, str. /3                 &________nr.___, bl./^^ sc.

ap.7^", posesor al contractului de închiriere nr.^6-^2/ 77-/2 încheiat cu Primăria municipiului Făqăraș, identificat prin B.l. / C.l. seria 2V nr. 3^21 prin prezenta, cunoscând prevederile Legii nr. 112/1995 și Legea nr. 85/1992, solicit cumpărarea locuinței al cărui titular de contract de închiriere sunt, la adresa menționată.

Față de aceasta, declar pe propria răspundere că atât eu cât și membrii de familie (soț, soție, copii minori) nu am dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990, în localitate de domiciliu.Cod: F-51


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 42123/295 din data de 07.08.2020

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 76702/19.12.2019

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul MUNTEAN DAN identificat cu C.N.P. 1661130082424 în calitate de chiriaș (locatar), al locuinței situate în Făgăraș, STR. 13 DECEMBRIE, BL. 12G, AP. 77, JUD. BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

în conformitate cu prevederile Cap. V-Contractul de locatiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Luând în considerare adresa Ministerului Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 153007/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județan Brașov cu nr. 21587/02.12.2019,

Ținând cont de H.C.L. nr. 151/23.06.2020 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș ,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere menționat mai sus, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere începând cu data de 26.09.2020 până la data de 25.09.2021”.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.08.2020, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator,

MUNICIPIUL FĂGĂR^f.'/c v\

PRIMAR, c         1

GHEORGHE ȘUCAțțU 7    /

1

SECRETAR^NERAL^

LAURA ELENAnGIUN^A A A /

>7   // 4 /   /

ARHITECT Ș£F;    !

BOE^EILIANA

DIRECTOR, .

BUGET FINANȚE

întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICA

Locatar, MUNTEAN DAN

/ 5c Nemeș Nicoleia X