Hotărârea nr. 50/2021

HOTĂRÂREA nr.50 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap.i, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990


ROMÂNIA JUJEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 2b8 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.50 din data de 25 februarie 2021

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap.i, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 48138/04.02.2021 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 48138/1/04.02.2021, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.l, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.l, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap.i, către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - i ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.

LISTA

Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap. 1, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

Nr. crt.

Numele si prenumele titularului contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Date de C.F.

1.

POPA LOREDANA

Contr. închiriere nr. 44393/2020

Făgăraș, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap. 1

Cameră - 16,50 mp

Cameră - 9,50 mp

Baie - 4,90 Bucătărie - 6,30 Hol - 4,30 mp

C.F. nr. 101095-C1-U19 Făgăraș Top: 2851/2/1/1/21


," 48/59              |

Anul ^0 I

A^cvi,

UdL/^^^cd^i p@w ^ohcbruc Ou ^0Qa2^A           >^>cw □./'

^.^L5 05O fa%j ci /g^e^of ^âohvi-^

q.j^ &A^^c^d A ^ohtfa '-ekL /U^                                 AoMid~a

/

A ^cojl

AcdA'A ^u./id Q^cdcuu /^^AAî

^L-om^^2^

/. /^- AoUd


ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV O

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 44393 din data de 01.09.2020

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,0UG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată și completată, în baza repartiției nr. din, între:

Ținând cont de H.C.L nr.248 din data de 26.09.2019 si H.C.L. nr. 151 din 23.06.2020 -privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Fagaras care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgenta al Guvernului nr. 43/2014, proces-verbal nr.1484 /15 din data de 31.08.2020 privind comisia de repartizare a locuințelor si repartiția nr.44393 din data de 01.09.2020 , intre

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Gheoeghe Sucaciu, în calitate de locator

Și

POPA LOREDANA titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str.Plopului, bl.ll, sc.B, AP.6 , legitimata cu CI, seria ZV. Nr.225030 , eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP2710808082413 , in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str. Negoiu, bl.3A, sc. B, ap.l , jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul ,ativ situat in Făgăraș, str. Negoiu, bl.3A, sc.B, ap.l, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de.01.09.2020 și până la data de 25.09.2021, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 70,52 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 01.09.2020 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

;     - prin ordin de plată în contul nr. RO17TREZ13221A300530XXXX, deschis la .Trezoreria

Municipiului Fagaras.

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI
 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR
 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - obligațiile legale ce revin pe linie de P.S I, si de Mediu sunt in sarcina chiriașului

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii: la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere, înainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens. Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș, str.Negoiu, bl.3A, sc.B, ap.l, situată la nivelul a.) parter , încălzire b.) calorifere, apă curenta in locuința c.) a canalizare d.) in clădire ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g«)

SUPRAFAȚA »

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

Camera

16.50 mp

16,50 mp

2

Camera

9,50 mp

9,50 mp

3

Baie

4,90 mp

4,90 mp

4

Bucătărie

6,30 mp

6,30 mp

5

Hol

4,30 mp

4,30 mp

Suprafața curții și grădinii-

 • a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

 • b) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

 • c) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

PRIMAR ___

GHEORGHE

CHIRIAȘ

POPA LOREDANA
Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

POPA LOREDANA

titular

2710808082413

4742,0

2

POPA GHEORGHE - MIHAI

sot

1730528082426

0

3

POPA STEFAN-NICOLAE

fiu

5021204082410

4

POPA RARES-GABRIEL

fiu

5081029081810

 • - se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art.17 din Legea 114/1996

 • - prin familie, in sensul prezentei legi, se înțelege soțul, soția, copiii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.

PRIMAR _ GHEORGH^W<fLU

întocmit, Stroia Florin
CHIRIAȘ

POPA LOREDANAAplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

Nr. crt.

Venituri

Luna IX - 2020

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII I

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

1185,5

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

4742,0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

711,30

5

TOTAL CHIRIE

70,52

PRIMAR


GHEORGHE^tfeÂ^W


CHIRIAȘ

POPA LOREDANA

întocmit, Stroia Florin

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare Chiriaș (titular) Popa Loredana

Adresa: Făgăraș ,str. Negoiu, bl.3A, sc.B, ap.l

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

26,00 mp

0,84 lei/mp

21,84 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10%o la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

21,84 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

15,50 mp

0,34 lei/mp

5,27 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

5,27 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

27,11 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie II 2,5

67,78 lei

11

Aplicarea coeficientului de inflație pentru anul 2020 104,04%o

70,52 lei

12

TOTAL CHIRIE

70,52 lei


CHIRIAȘ

POPA LOREDANA

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str. Negoiu, bl. 3 A, sc.B, ap.l ,jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. 44393 din 01.09.2020 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu care predă, și Popa Loredana în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii,, etc.) ; satisfăcător , stare buna

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, cremoanele, broaștele, geamurii din PVC , etc.) complete, stare buna.

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele , comutatoarele, lămpi, tablourile electrice, etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de încălzire, locuința debransata de la sistemul de termoficare.

 • e) - instalație sanitara(, cada, WC, chiuvete, robinete etc.) in stare de funcționare ,

 • f) - altele, nepravazute mai sus (dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) nu sunt.

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 01.09.2020, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PRIMIT


CHIRIAȘ

POPA LOREDANAOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere

3703

Ziua

01

Luna

02

Anul

2021

Cod verificare

100096584790


■■IIIIM1I


' ANCPT               extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE f t >< irn«r imwuma

Carte Funciară Nr. 101095-C1-U19 Făgăraș

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:5659

Adresa: Loc, Fagaras, Str Negoiu, Bl. 3A, Sc. B, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorie, terasa, instalațiile aferente acestora si trotuar de garda______________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2851/2/1/1/21

-

11/706

11/706

Apartam.l sc.B compus din:2 camere, hol, bucătărie, sas, baie cu o cota de 11,42 m.p. din părțile de uz comun

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1397 / 30/08/1974

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Bl. 3A, Sc. B, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorie, terasa, instalațiile aferente acestora si trotuar de garda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2851/2/1/1/21

-

11/706

11/706

Apartam.l sc.B compus din:2 camere, hol, bucătărie, sas, baie cu o cota de 11,42 m.p. din părțile de uz comun

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

01/02/2021, 11:29

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere

3703

Ziua

01

Luna

02

Anul

2021

Cod verificare 100096584790 ■■iMtilll


'ancpi              extras de carte funciară

pentru informare

/i ii ii nm mnan ’ ***.

Carte Funciară Nr. 101095 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:5659

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Bl. 3A, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2851/2/1/1

706

Construcția CI înscrisa in CF 101095-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 101095-Clconstructia CI in CF 101095-Clsupraf.din c.f. hârtie 705,77 m.p.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1397 / 30/08/1974

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 5008/5648

  Al

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

  8889 / 11/09/2009

  Act Notarial nr. 1803, din 10/09/2009 emis de B.N.P. BOAMFA;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEintretinere, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1412

  Al

  1) COMAN DAN, ca bun propriu

  OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. aferenta apt.7 sc.C

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEintretinere, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1412

  Al

  1) BALAN DOINA, necăsătorită, ca bun propriu

  OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. aferenta apt.7 sc.C

  3233 / 26/11/2001

  Contract De Schimb nr. 306, din 23/11/2001 emis de BNP ADRIAN BOAMFA;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEschimb, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/1412

  Al

  • 1) MARTON GRIGORE

  • 2) MARTON MIHAELA, , nasc.Rinea, ca bun comun,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

  cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 3, sc.C

  407

  L / 25/04/2007

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 943 din 2007 emis de B.N.P.;

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, bun comun in regimul comunității convenționale, potrivit disp. art. 367 lit. a Cod Civil,, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/1412

  Al / B.13

  • 1) STANGU IOAN

  • 2) STÂNGU RODICA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

  cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C. C1-U9, Cerere nr. 13874/2017 - Convenție matrimoniala intre soți - regimul comunității convenționale aut. nr. 2482/2017 și Act de lichidare a regimului comunității legale aut. 2478/2017 emise de notar public Popa Maria Cristina

  15678/31/08/2011

  Act Notarial nr. 1220, din 30/08/2011 emis de NP PAVAL DOINA;

  B8

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/1412

  Al

  1) CHIRIAC CONSTANTIN, ca bun propriu, în nudă proprietate

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.8, sc.B. C1-U13 . vezi uzufruct C. 12.1

  3983 / 18/10/1996

  Certificat De Moștenitor nr. 252, din 09/10/1996 emis de NP Sabadus Mariana;

  B9

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 35/5648

  Al/B.ll

  3) DORGO VIORICA, nasc.Preda

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

  5/16 din cota de 13,70 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.14 sc.B C1-U14

  12948 / 31/07/2012

  Act Administrativ nr. 416, din 28/06/2012 emis de PRF BRAȘOV;

  B10

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza leg.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 22/1412

  Al

  • 1) MOLDOVAN SORIN-DAN

  • 2) MOLDOVAN ROXANA-BEATRICE

  OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.C. C1-U15

  16690 / 20/10/2015

  Act Notarial nr. 142, din 13/10/2015 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

  Bll

  Intabulare,   drept  de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin

  Succesiune, cota   actuala 77/5648

  Al

  • 1) DORGO VIORICA, în cotă de 1/4 parte

  • 2) DORGO BEATRICE- ALEXANDRA, în cotă de 3/4 parte

  OBSERVAȚII: 11/16 din cota de 13,70 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.14 sc.B C1-U14

  1947 / 02/02/2017

  Act Administrativ nr. 1129, din 09/12/2016 emis de Inst. Pref. Brașov;

  B12

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.8, sc.C, C1-U33, dobândit prin Lege, cota actuala 11/706

  Al

  1) CERNAT VIRGINICA

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

8889 / 11/09/2009

Act Notarial nr. 1803, din 10/09/2009 emis de B.N.P. BOAMFA;

CI

Dreptul de uzufruct viager si sarcina întreținerii se înscrie in favorul lui:

Al

 • 1) COVACI VIOREL, necăsătorit

 • 2) COMAN ELENA, necăsătorită

OBSERVAȚII: sarcini aferente apt.7sc.C CI-UI

146 / 20/01/1994

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1617 din 1992 emis de RASC Fagaras;

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/706

Al

 • 1) HORESCU DAN

 • 2) HORESCU NICULINA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659) cota de 11,42 m.p. aferenta apt.15 sc.C.Cl-U2

1527 / 09/05/1997

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1022, din 06/05/1997 emis de NP Sabadus Mariana;

C3

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) BRATU VASILE-VIOREL, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

cota de 11,42 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.17 sc.A C1-U5

14438 / 16/12/2010

Act Notarial nr. 2023, din 15/12/2010 emis de NP POPA;

C4

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) STOIA GHEORGHE, căsătorit cu

 • 2) STOIA VICTORIA, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din părțile de ux comun aferente apt.5 sc.A C1-U3

900

B / 31/05/2011

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Act Notarial nr. 72, din 27/05/2011 emis de BNP SCHNEIDER;

C8

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 14/4236

Al /C.51

3) ULICI VICTOR, jr.,

OBSERVAȚII: cota din elementele de uz comun aferentă ap.14, sc.C. C1-U10

15678 / 31/08/2011

Act Notarial nr. 1220, din 30/08/2011 emis de NP PAVAL DOINA;

C12

Se intabulează dreptul de UZUFRUCT VIAGER asupra cotei de 11,42 m. p. din imobilul teren de la A.l, cotă aferentă ap.8, sc.B, C1-U13, oroorietatea de sub B.8.1

Al

1) IENEA MARIA

OBSERVAȚII: înscriere aferentă cotei de proprietate de sub B.8.1

9909 / 25/08/2008

Sentința Civila nr. 7/2008 emis de Judecătoria Fagaras;

C15

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 11/706

Al

1) POPASAV LIVIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.11, sc.C, C1-U16

7751

J / 04/05/2012

Act Notarial nr. 1132, din 03/05/2012 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;

C17

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/353

Al

 • 1) ANTINIE IOAN

 • 2) ANTINIE ELENA, ca bun comun,

OBSERVAȚII: cota de 13,70 m.p. din elementele de uz comuN, aferenta ap.nr.lO.sc.C, C1-U18

10591 / 19/06/2012

Act Notarial nr. 101, din 18/06/2012 emis de BOAMFA ADRIAN;

C18

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/1412

Al

1) BUSZOMANY MIHAELA MARIANA

OBSERVAȚII: 1/2 parte din cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun aferenta ap.19, sc.A, C1-U7

Act Notarial nr. 1395, din 18/06/2012 emis de BOAMFA ADRIAN;

C19

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1412

Al

 • 1) BUSZOMANY MIHAELA MARIANA

 • 2) CALUGAREANU GHEORGHE

OBSERVAȚII: 1/2 parte din cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun aferenta ap.19, sc.A, C1-U7

3126 / 13/02/2013

Act Notarial nr. 282, din 12/02/2013 emis de GYERGYAI MARIANA;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cota actuala 11/706

Al

 • 1) SAS MIRELA MARIA, nasc.Debu, in cota de 10/16 parte, nuda proprietate,

 • 2) SAS MIRELA MARIA, nasc.Debu, in cota de 6/16 parte, plina proprietate,

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. 19, sc.B, C1-U20

313

B / 19/09/1997

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1927, din 12/09/1997 emis de B.N.P. Pavai Doina;

C25

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) SOROCEANU CAMELIA, căsătorită cu

 • 2) SOROCEANU MIHAI, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

cota de 11.42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.A, C1-U22

2922 / 06/11/1998

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2474, din 05/11/1998 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C26

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) BARTOȘ IOAN CONSTANTIN

 • 2) BARTOȘ DANIELA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

cota de 11,42 m.p. din elementele de uZ comun, aferentă ap.nr. 9, sc.B C1-U23

15538 / 02/08/2013

Act Notarial nr. 1663, din 01/08/2013 emis de GYERGYAI MARIANA;

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C28

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) BATEA CRISTINA ELENA, necăsătorită, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.B, C1-U24

17953 / 11/09/2014

Act Notarial nr. 2422, din 10/09/2014 emis de Popa Maria Cristina;

C31

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) VĂCARIU MARIAN NICOLAIE

 • 2) VĂCARIU ALEXANDRA MIRABELA, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun aferentă ap.ll, sc.B, C1-U8.

4197 / 20/10/1993

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2239/1992 emis de R.A.S.C. Fagaras;

C32

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/706

Al

1) BUȘILĂ FLOAREA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

cota de 11,42 m,.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.B, C1-U26

426 / 06/02/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 277, din 05/02/2004 emis de NP Gyergyai Mariana;

C33

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) SIN ELENA, căsătorită cu

 • 2) SIN NICOLAE, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

cota de 11,42 m,.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.B, C1-U27

2869 / 22/07/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 996, din 21/07/2004 emis de B.N.P. Sabadus Mariana;

C35

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/353

Al

1) POP MARIA, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

cota de 13,70 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.14, sc.A, C1-U29

12532 / 19/08/2015

Act Notarial nr. 105, din 18/08/2015 emis de Boamfa Adrian;

C36

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/706

Al

1) VERENCA NICOLAE

OBSERVAȚII: cota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U28

3812 / 16/08/2004

Cerere nr. 3812, din 16/08/2004 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

C37

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 13, sc.C, C1-U30;, dobândit orin Leqe, cota actuala 11/706

Al

1) BRUDAN VICTORIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5659)

504 / 20/02/2001

Contract De Vanzare Cumpărare nr. 420, din 19/02/2001 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C40

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare , asupra cotei de 11,42 m. p. din elemntele de uz comun, aferentă ap. nr. 17, sc.B, C1-U34, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) CLOȚIA IOAN

 • 2) CLOȚIA VIORICA

5812 / 08/03/2018

Act Notarial nr. 816, din 07/03/2018 emis de Popa Maria Cristina;

C47

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,42 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.B, C1-U37, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) TRIFAN COSTICĂ, necăsătorit

11363 / 23/05/2018

Act Notarial nr. 1691, din 23/05/2018 emis de Boamfa Adrian;

C49

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,42 mp din elementele de uz comun, cotă aferentă ap.18, sc.A, C1-U36,

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C49

cumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) POTUR NICOLETA, necăsătorită

1621

55 / 26/07/2018

Act Notarial nr. 527, din 26/07/2018 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia; Act Notarial nr. 15, din 07/08/2018 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C51

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota din elementele de uz comun aferentă ap.14, sc.C. C1-U10, dobândit prin Convenție, cota actuala 70/4236

Al

1) ULICI VICTOR

23842 / 06/11/2018

Act Notarial nr. 3394, din 06/11/2018 emis de Popa Maria Cristina;

C54

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare,asupra cotei de 11,42 m.p. din elemntele de uz comun, aferente ap.2, sc.A, C1-U38,, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) NISTOR AUREL, necăsătorit

862 / 17/01/2019

Act Normativ nr. 66, din 17/01/2019 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C55

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.11, sc.A, C1-U32, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) GABOR FELICIA, necăsătorită

11297 / 31/05/2019

Act Notarial nr. 257, din 31/05/2019 emis de Sabadus Mariana;

C58

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun comun conform art. 339 Cod Civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) HORUMBĂ IOAN-SORIN

 • 2) HORUMBĂ DOINA-MIHAELA, soți căsătoriți în regimul comunități legale

16663 / 13/O8/2O19

Act Notarial nr. 1020, din 13/08/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C62

Intabulare, drept de FOLOSINTAîntreținere ca bun comun conform art. 339 Cod Civil,asupra cotei din cota de elementele de uz comun aferente apartam.6 sc.C C1-U39, dobândit prin Convenție, cota actuala 70/5648

Al

 • 1) DRAGOȘ GHEORGHE-PARTENIE

 • 2) DRAGOȘ ELENA, soți căsătoriți sub regimul comunități legale

Act Notarial nr. 1021, din 13/08/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C63

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun propriu conform art. 340 lit.a Cod Civil,asupra cotei din cota de elementele de uz comun aferente apartam.6 sc.C C1-U39, dobândit prin Convenție, cota actuala 21/5648

Al

1) DRAGOȘ GHEORGHE-PARTENIE, Căsătorit sub regimul comunități legale

Act Notarial nr. 79, din 15/07/2019 emis de NP Gyergyai Mariana- cerere nr.14612/18.07.2019 c.f,;

C65

Intabulare, drept de FOLOSINTA3/8 parte din cota de 13,70 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.6, sc.C, C1-U39, dobândit prin Succesiune, cota actuala 21/5648

Al

1) DRAGOȘ GHEORGHE-PARTENIE, fiu

23859 / 17/10/2019

Act Notarial nr. 3167, din 16/10/2019 emis de Popa Maria Cristina;

C66

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 13,70 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.A, C1-U25, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/706

Al

1) DULL IRINA, necăsătorită

29875 / 19/12/2019

Act Notarial nr. 1665, din 19/12/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C67

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.C, Cl-Ull, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) IOSU MARIA-LAURA, căsătorită sub regimul separației de bunuri

31536 / 30/12/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2174, din 23/12/2019 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C68

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu,asupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 4, sc.B, Cl-U35, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

1) VERȘESCU ELENA-SIMONA, necăsătorită

15277 / 12/08/2020

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 519, din 11/08/2020 emis de MIJA COSMIN IOAN;

C69

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 16, sc.A, C1-U21,, dobândit orin Convenție, cota actuala 11/706

Al

1) MOLDOVAN DANIELA, căsătorită cu 2) MOLDOVAN LAURENȚIU VASILE

26292 / 26/11/2020

Act Notarial nr. 2147, din 25/11/2020 emis de GRĂMADĂ ANTONIU-GHEORGHE;

C71

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,42 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.16, sc.B, C1-U41, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/706

Al

 • 1) ȘCHIOPU CATIA-IOAN

 • 2) MORAR ELENA-CRISTINA

Pagina 6 din 7

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2851/2/1/1

706

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 101095-Clconstructia CI in CF 101095-Clsupraf.din c.f. hârtie 705,77 m.p.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

706

-

-

2851/2/1/1

supraf.din c.f. hârtie 705,77 m.p.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 01/02/2021, 11:29