Hotărârea nr. 49/2021

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv SAFăgăraş

ROMANIA        s-


JUDEȚUL BRAȘOV         iaâsLi

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 25 februarie 2021

 • - privind modificarea și completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.7H5/i//i7.02.202i al Primarului Municipiului Făgăraș în calitate de inițiator la proiectul de hotărâre privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv S.AFăgăraș, precum și raportul de specialitate nr. 7115/17.02.2021,

HCL:nr. 4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv S.A.Făgăra,

 • - Avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în temeiul prevederilor art.129, alin.(i), art.138, alin.(i3), art.139, alin.(i) și art.196, alin.(i), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL.nr.4/2021 care va avea urrmătorul conținut:

 • „ Art.2. începând cu luna februarie 2021, sumele încasate corespunzătoare cotei de dezvoltare inclusă în tarifele practicate de către S.C.Salco Serv S.AFăgăraș, se constituie intr-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul Consiliului Local Făgăraș, numai pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice a serviciului public de salubrizare, conform listei de investiții aferente cotei de dezvoltare, parte integrantă a studiului tehnico-economic.

Sumele aferente cotei de dezvoltare aprobate, se vor constitui lunar până la data de 25 a fiecărei luni în curs pentru încasările cu aceeași destinație efective din luna anterioară.

Contul deschis de către S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș strict pentru aceste categorii de sume, va fi închis și deschis pentru Municipiul Făgăraș.”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș.

Hotărârea s-a adoptat cu 10 voturi pentru și 8 abțineri.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Serviciul de Utilități Publice

 • - 1 ex. Biroul Horticol

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

SALUBRIZARE fAcĂRA^


Kît, Regfetank C©i5aea1taM: JJ03/1234/2002 cto wnwirn

W /   : ©2®S 213 255

E-umaM: sî©tr®tetaî lalletPu .fiR.ffi©m

wwMlctM er^off© 50S200 FĂ®J®AȘ. ®©BeÂK£Z., STB,


STUDIU TEWSOT-ECQNOMfc A ÎNVESTjȚîES _ cotă re rezvou^re x

SALCO SERV SA - X02K^ ț

BEFENEȚSE hifraslnoetairg! este structura și componentele sau elementele de bază necesare într-un domeniu de activitate.

HWRÂSTRUCTURĂ = “ansamblul elementelor care constituie baza tehnico-malerială a unei

societăți."                                           C.4°/O83.html

STUDW DE OPORTUNITATE

Provenit din limba franceză, conceptul de infrastructură are mai multe semnificații, în funcție de asocierea cu un domeniu de activitate. Cele mai utilizate referințe au în vedere: ansamblul de elemente care susțin partea principală a unei construcții, a unui drum; parte a unei nave care se află sub corpul principal al vasului; totalitatea instalațiilor tehnice și a construcțiilor Ia sol necesare activității de zbor; ansamblul elementelor care constituie baza tehnico-materială a unei societăți; ansamblul de elemente ori relații care condiționează sau determină pe cele de la nivelul structurii unui sistem sau domeniu de sistem. (DEX’98) în documentele oficiale, ca parte integrantă a programelor și regulamentelor Uniunii Europene, termenul de infrastructură este folosit în sens restrâns, respectiv se rezumă la transporturi.

Nu există un acord de utilizare a termenului de infrastructură, dar abordat intr-o perspectivă largă, include dotările fizice, instituțiile și structurile organizaționale sau asociațiile sociale și economice realizate pentru a satisface nevoile operaționale ale societății (DEF’2007). Cel mai adesea termenul este diferențiat pe două direcții distincte și anume: infrastructura socială, ce include domenii precum sănătatea, educația etc. și infrastructura economică, cu orientare asupra diferitelor tipuri și forme de transport, energie, comunicații etc.

Obiectivul principal al prezentei note de fundamentare este orientat pe identificarea și caracterizarea transformărilor, specifice perioadei actuale, la nivelul                 - wssEEsbM

Eh.ffîSKîehir car® coîDSîirtme baza                   a socaetâțB SALCO SERV SA, precum și a

factorilor determinanți ai domeniului care contribuie, într-o proporție semnificativă la competitivitatea și performanța economico-socială, dintr-o perspectivă logistică tehnico-materială.

Orientarea prioritară pe problematica fundamentală a infrastructurii are în vedere pe de o parte, importanța semnificativă pentru sistemul economic al societății, iar pe de altă parte faptul că aceasta reflectă nivelul de dezvoltare și bunăstare al unei societății. Roluî fundamental al infrastructurii a fost evidențiat pe parcursul ultimilor ani, în care un număr din ce în ce mai mare de

Cartel eaciah            LeS

Carat SKD: RO2S      ®S©SV OS ÎS 275© SOC

Coci TKÂE38II1LW0KA R©S9 ETRL 1202L6253SXX

Corat                    R3BR ©@©©     ©739 3993

SALCO

S I- R VSALUBRIZARE KÎ^iARAȘ

Hî. KrSgteiiml C©m«JCTÎEfi: .D©&/1234/2002

M: ®M©91i7S3

T®S / fax :     213 255

S-isa .JE: s@©ffefta£r2M^fl©©^!?syț^i®a£l..®©EB

ww\#.Stdjffi©s®£\r.rffi

505200 &A@4K AS, SO^aÂgSHA, STK.        W

beneficiari ai serviciului de salubrizare, solicită un anumit standard al prestării, acestea fiind condiționat de cantitatea și calitatea infrastructurii deținute.

în termeni de calitate și cantitate a componentelor cheie asociate infrastructurii, facem referire la mașinile, utilajele și echipamentele care fac obiectul investiției pentru tot fluxul aplicat deșeurilor municipale de la generator până Ia depozitare.

Incapacitatea de a furniza infrastructura necesară și serviciile aferente constituie unul dintre obstacolele majore în accelerarea sau menținerea ritmului de dezvoltare, precum și în atingerea obiectivelor de creștere și performanță sau a țintelor impuse de Uniunea Europeană prin intermediul Directivelor Europene și a Deciziilor Comisiei, pentru toate statele membre.

Exp.: Directiva 2&03/WCE șfmiuI deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cm toate amendamentele sale;

Directiva (UE) 2&H8/&5H a Earhsnetituiui European și a Consiliului (du? Pachetul âe economie circulara)

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

Legea mir. 2U/2QH dem 35 OTODecuiGjircffi 2012 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

OUG edit. 74/2(2)118 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de amb^je și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

Legea 311/2059 privind aprobarea OUG nr. 74/2OJ8 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu

H.G. Eiir. S7®/2®53 d)âuE 6 mcfosaslbm 2®fl3 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020.

MoCăirâirit mir. 942 dt® 2® dlecemiiiEme 2®$ 7 privind aprobarea Planului de Gestionare a Deșeurilor.

OrdciE !4®/2®î9 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea și revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor.

Oirdta]! 739/2®! 7 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Decizia Comisiei 2^30/532/CE (cu modificările Aritiwe) de stabilire a unei liste Se deșeuri

Decizia 2®îd/955/UE de modificare a Deciziei 2@®@/$32/CE Se stabilire a unei liste Se deșeuri m temeiul Directivei 2W8/9S/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

M.G. ebc”. §56/2®®2 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare

Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, cu toate amendamentele sale, inclusiv

Directiva (UE) 2018/BSQ a Parlansentului European și a Consiliului (din Pachetul de economie ărculard)

Decizia Consiliului 2W3/33/CE privind stabilirea criteriilor și procedurilor pentru acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a ari. 16 și anexei li la Directiva 1999/31/CE.

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

Societate înscrisa Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr 3355$


CajpîtaE sacudi; 405.384,00 Lot

Corni EKD: KO28 BKW 080SV 051® 2750 800

C©mtt Ba» TKAKSELVAHEÂ KO39 BTKL 008® I2O216253(5XX

Corni RaWenssn Bann& KO61 S?^CR OOQ® ©SCO 0739 3993

_         —.............. SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

mfra simte* Ol E&sgtetocll C©ffiffi®irfasiM: ^©8/1234/20-02

<3 px o \ y          ---..... I            CTE; W14891753

, . Ț.                       '                       Tel / ft® ; 02®§ 2S3 255

E-nmsiSIix g©cre£afftJkr^to^i^.^ia£âLc®Eî

wro .3aEc©s®Ev.r©

50S20© FMĂmȘț »2ta, STEL HWW W?

KLG, mir. 349/2005 fc 21 ©{pirnUS® 2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ș completările ulterioare.

Bîeîăirsre sar. 210 diw 28.02.2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mcfel&j.

Hfotăîw® Kr. 1292 & 15.12,2010 pentru modificarea și completarea 1LG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

Ordsa ar. 757 & 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului telmic privind depozitarea deșeurilor. OnfesK ar, 123® <& 30.11.2005 privind modificarea anexei la O~dinul Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Ordina air. 415 «fim ©3,05.2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului uMeUiului și Gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Ordim Kir, 775 dliira 28.07.200(5 pentru aprobarea Listei localități lor izolate care pol depozita deșeurile municipale în depozite existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale H.G. nr. 349/2005 privinde depozitarea deșeurilor.

O»M. nr, 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deșeuri directiva w, 94/&2/CE șpmM             și           de           (ca '&®dificâirilie

aXeitoare), cm                     ssh, ineSMSW

RirectâM (UE) 2@H8/8$2 a ParfafâeMtM&Mi          și & C^si^M^Mi (dhm

cffîcwlwa)

Ebecizia decizia 97/12WCE sisHe^MS de identificare și marcare a maâerfâdet®? de

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

Lsg3& an*. 249/2015 fc 28 ©ctomnibirDe 2015 privind modalitate? de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare.

OUG ar. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a C.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

Lăgea 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje .

Gralia 1271/2018 privind procedurile și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora.

Ordit® 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

rar. 1281/1221 dk 16 decembrie 2®05 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

5 îcScîtTta Înscrisa Registrul sie evKenia a: prelucrărilor de date cu csncUr personal cu notificarea nr.

33559


Capital sosârt: 405.8S4,00 Lei

C®rat R©28 BKBE 0S®$V ©5Î9 2750 SCO

Carat Banca             W35 BTKL ©Q8© 12©216253(5XX

Carat IXatflfei. era Baaix K©61 ^JBR O0G0 QSQQ G?3® 39>$!3

SALCO


-------------------- SALUBRIZARE FAGÂRA,';:

sjtjtR siHTfx Qi Ks. ke^istod .„w.o.....   OT: WWW

T®î / fetss: ©2®3 2£3 255

E-sasăU: seeireteffâaâo

W <v. .Sffifc©S®TO. w

S0S2©©        kbsM.\ §TEt bîis@£w w

OREMN ntir, M7/20H pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute ia ari. 6 alin. (1) iii. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

O.M1. iaF. 7W2SÎ2 privind procedura de raportare a datelor refe-itoaro ?a ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Lista legisfiatcvâ prezeratetâ becii este exhaustivă [pemtiru a aceperi arasambUut pireveden3®r din dioinieffiEQiiE maEsageDUîieKtoliMO deseimBoir, hnsă a fost daboirată pecstiru eviăenițBeirea ceEor sare Sn prezent creează penstra MiimicipM Eagăraș ceBe mas cmnipoirtaDEte ©btcgațci, î*estne^E și mim m caz dle ueMepSîiEaire sau meirespeetaire.

Activitatea societății SALCO SERV SA este structurată de mai multe sectoare și domenii de activitate, din care le enumerăm pe cele mai importante:

 • 1. Sector colectare deșeuri;

 • 2. Sector domeniul public- măturat;

 • 3. Sector domeniul public - întreținere spații verzi;

 • 4. Sector domeniul public - deszăpezit;

 • 5. Sector sortare deșeuri - (Combinat);

 • 6. Serviciul Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare;

 • 7. Servicii pentru cimitir etc.

Consecința directă a stării de fapt, determinată de insuficiența investițiilor necesare în infrastructură, a determinat o schimbare fundamentală a rolului operatorului de salubrizare SALCO SERV SA.

Perioada actuală, caracterizată prin ample transformări în plan economic și social, la nivelul tuturor domeniilor de activitate, influențează semnificativ și industria infrastructurii. Impactul asupra acestui sector este cu atât mai relevant deoarece, se manifestă două tendințe contrare. Pe de o parte, o primă tendință directă este aceea a limitării fondurilor de investiții alocate pentru dezvoltarea, respectiv întreținerea infrastructurii, dar, pe de altă parte, proiectele de infrastructură constituie o cale sigură, recunoscută de susținere a unor activități economice precum salubrizarea municipiilor, orașelor etc.

Rezultatul pozitiv al celor două tendințe manifestate este influențat de responsabilizarea, asumarea și utilizarea capacității autorității publice locale de a aproba cota de dezvoltare corespunzătoare asigurării resurselor necesare implementării proiectului cel mai relevant, cu potențial economic și social corespunzător și care să fie capabil să genereze venituri ulterioare.

în ansamblul transformărilor actuale, a fost remarcată necesitatea din ce în ce mai mare a unor proiecte de infrastructură care să ir®z®5ve o mare pairi® dinu pD"®bhEEe2e cm care §® c®EBtfmi:iîă sodeiladea SALCO SERV SA și chiar autoritățile din economiile slab dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.

De asemenea, manifestarea, din ce în ce mai frecventă, a unor fenomene de tip catastrofe, pandemii sau similare care afectează, înlr-o manieră deosebită, calitatea vieții și chiar continuitatea

Societate înscrisa Registrul de

evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr.

33559


Capfîaî sQcă&t: 4©5.â84,©C

Ccmt 2KEJ: RO28 EM® SSCSV 05  2750 800

C®a>t Eaz.es. TR-^SIHLVÂKLA R©3<? BTEIL 00^0 L202162536XX

Cont RariKiefsen Barate R^ER 0000 ©600 O’j39 3©93

^MILC©      Sol

—.................. SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

saof« simi e x Oi Mir. KQgastoO ©©ESisiJteM: «103/ £234/2002

»S«O ir tQO      O»UUM !              arc: miow

TsS / fex : 0S®8 2 £3 255

E-aaafîL: s®cFetef&t^E^s.®sv@j^ .filcem

wvny.saEsaseîw.ff©

5©ssce D'ĂsĂmș, wBS&fflu, @w. »y®@©w w acesteia în anumite zone, presupune realizarea unor proiecte majore de infrastructură, orientate pe di o parte în zona refacerii dezastrelor iar pe de altă parte spre creșterea nivelului de proiecție al societății civile/populației.

Așa ctm am mecționet anterior, starea și mveM de dezvoltare a) infrastructurii constituie un factor prinwdial al competitivității. Rezultatele unor cercetări statistice efectuate la nivel mondial, au evidențiat faptul că majoritatea liderilor executivi (77 %) din totalul celor intervievați sunt de părere că nivelul actual al investițiilor în infrastructură este insuficient pentru a susține o dezvoltare pe termen lung a organizațiilor lor. Aproape 90% din aceiași grup de persoane au afirmat că disponibilitatea și calitatea infrastructurii afectează decizia de a localiza diverse operațiuni comerciale, (Lebedencu 2009).

Dezvoltarea proiectelor de infrastructură constituie, cel puțin în viziunea statelor avansate din punct de vedere economico-social și o măsură activă a managementului de risc cu privire la securitatea societății.

în anumite situații, realizarea pe termen scurt a unor proiecte majore de infrastructură a determinat apariția și favorizarea unor contracte de concesiune, dezavantajoase din perspectiva condițiilor tehnice, a calității lucrărilor efectuate, a duratei de exploatare sau costurilor de întreținere.

în ^emadleBe dl® criza              proiectele de infrastructură constituie soluții optime

pentru menținerea, în limite considerabile, a numărului de locuri de muncă și implicit a șomajului, dar și pentru oferirea unor alternative ocupaționale pentru firmele din domeniul salubrizării.

Prin starea de pasasSerfe CO’VlHIM©, se adâncește scăderea unor domenii precum cel al construcției de locuințe, dezvoltarea retail-ului, centre de afaceri sau alte tipuri de activități economice, astfel încât se generează un impact negativ asupra șomajului la nivel municipal/național, care pe termen mediu poate să devină o problemă de ordin social. Siit'r-c asffeU de sb^e^d®, daca ftaCcB’Eeățifie am creează aDtteraaSws dle             gseaiire fEraieie ăe gLFoîc?, prGbkEmefe p-ofi să

divină abEaSU sunat ccaspSexe con conusacEsțe fe pisED edlsGca^E®Eîa&, ecGEWsraliCj sscesE și îud â®nDB®BHDDBE

Deși, în mare parte autoritățile au înțeles și acționai ca atare în planul susținerii proiectelor de investiții în infrastructură, lipsa resurselor financiare, costurile majore ale acestui proiect și duratele mari de realizare au determinat ca în anumite regiuni, decalajele existente să fie accentuate.

Limitarea resurselor financiare pentru investiții ale societății, pe lângă o cauză de ordin gens^i și anume aceea a diminuării contribuabililor.

Din punct de vedere economic, investițiile în infrastructură reprezintă și un factor relevant de ccnîrabajansare a gradului de profit/pierdere al societății, asigurând un management financiar corespunzător și o strategie economică solidă și sustenabilă. In orice altă situație, poate cu excepția pregătiri; profesionale a resurselor umane, aprobarea cotei de dezvoltare reflectă o situație de viitor.

Având în vedere prevederile art. 21 afin. (2) lit. a) din l tgca șei\ ilhIch coinuBijdie ik uuIiiâți publiic iji 51 2<Kfr> și ale art. 6 afin. (1) lit. 1) din I egea suix ii iului dv sdlubnzuk a Rkalilățiloi iu l()| 2006,

E jckiite înscrisa Registrul de eviCtr^a ti prelucrărilor de date cu csrț£e' serscnal ce notificarea nr. 33559


CEpJftat -©cădi: 4-05.834,00 Eksî

Cmî SKD: KO2G fe®©®      05 £© 275© W.

Cime IBascsa TKAHSELVAKEâ ^03© SUm 0080 1202162536XX

Cont Ri sCEoisect Bt niEs RO6L R2JB3? 0300 OtSGO1 073© 35©3

SALO© SEW S.&.

SALCO

8PHVSALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

Kir. Kffgâ Somate JI®®/1234/2002 ©w mmwto

Te! / HLh : ©2®8 223 255

E-maih 8®offetairâffitBalkB®seirQr@g3î8affi.co£n

frrrw.safiesîew.?©

sasâm făqâkaș, kmMa, m. sbes» w

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Ccmunitaire de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Gu\ernului nr. 671 2007. și al an. 22 alin. (2) din Legea nr. 5 L 200G,

președintele. Autorității blaționi$le de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

EMBTENT:    AU IORI1 Al 1 A NA] IONAI Â Dl Rl (il L ML N I ARI PI N I Rl1 SI R\K III I

COMUNITARI DL Ulii 11 Â] I PUB1 ICI

EWUCATiN: MONITORUL OFK'IAI m 529 din 6 august 2007

Dafta îimtir^irDÎ mu vDgoare: 6 august 2007

ORDIN ANRSC 109 2007 prin Ari 6 spune

 • (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autoritățile administrației publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care sa rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciului de salubrizare.

 • (3) Cota de dezvoltare va fi închisă în nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autoritățile administrației publice locale implicate.

 • (4) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităților administrației publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public "

VALOAREA ÎNVESTII]™

Așa cum am mai spus activitatea societății SALCO SERV SA este structurată pe mai multe sectoare și domenii de activitate, pentru care vă propunem o valoare a investiției partajată pe fiecare sector sau domeniu de activitate după cum urmează:

 • 1. Sector colectare deșeuri - 3,224,000 lei;

 • 2. Sector domeniul public- măturat - 178,500 lei;

 • 3. Sector domeniul public - întreținere spații verzi - 410,500 lei;

 • 4. Sector domeniul public - deszăpezit - 479,000 lei;

 • 5. Sector sortare deșeuri - (Combinat) - 1,280,000 lei;

 • 6. Serviciul Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare - 14,800 lei;

 • 7. Servicii pentru cimitir 69,000 lei.

©apfîaî socSal: <r®5,8S4,0® lLxs!

1 Co«t SKD: RO2S BKDE C3OSV ®5L9 2750 SQO

i Cont Samca T1W5SKILV/UEA W39 COS© 12022 (5253(5XX

1 Coat          Sâni ROxâl KZER OO0O ©©©o ©735 3®9>3

o ALCO

S E R V

I A D A M A •


SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

S9ff. RegSstraB ©©rssEteteB: J©S/S^M/20®2 OT: mMWm®

T®S / fes î ®2(î£ 2 ÎS

S-saaăfl: se©ir®tarEatsE£e®3«ffv@garoafiL©ffi>sa!

mra.iateo- îew.ra

S05g@®       ROBSteA, g» KEWKU W

Detalierea valorii de investiții, a infrastructurii care este prezentată spre aprobare - ansambh elementelor care constituie baza tehnico-materială a societăți SALCO SERV SA se regăsește îi anexele care fac parte integrantă din această notă de fundamentare.

Luând în considerare cele de mai sus expuse vom propune spe aprobare Adunării Generale a Abonărilor SALCO SERV SA o Cotă de dezvoltare care cuprinde următoarele două variante de tarife iară TVA:

L COTĂ DE DEZVOLTARE - TAXA POPULAȚIE 10% = 1.22 lei/pers./O.15m3deșeu 11. COTĂ DE DEZVOLTARE - TARIFE 15,04% = 17 lei/1 um

TERMENUL DE RECUPERARE

Termenul de recuperarea este generat de numărul de persoane casnice care figurează în evidențele autorității publice locale și de rulajul serviciilor solicitate și prestate de societatea SALCO SERV SA. până la colectarea valorii de investiții aprobată conform prezentei note de fundamentare.

G&EȘTEMEA CALBTĂȚD SEKVHCWLt^

tfrQZ&tâa s^irategne a Coteii dl® (â®zv®hs.2°e urmărește prin asigurarea infrastructurii -ansamblul elementelor care constituie baza tehnico-materială a societăți SALCO SERV SA, ca societatea să poată respecta următoarele sfâctâzgfce șs atâizggirea tâptâefor i^nese VE:

Protesta sănsâeăCBB gj®jpMOaț{B®B - evitarea unor sincope în prestarea servicifior de salubritate pentru gestionarea deșeurilor iară a pune în pericol sănătatea populației, fără a afecta negativ mediul înconjurător.

I&©sp®Et§aMI&latea faț£ dl®           este imperativ a se respecta graficele prestației, iar cu

privire la serviciul efectivă, el se dorește a fi transparent, stabil și Ia cel mai înalt standard de calitate.

Asigurarea șd             semeMesL calitatea se referă la respectarea intervalelor

orare recomandate de lege astfel încât să nu se creeze disconfort cu privire la zgomot sau praf, iar continuitatea serviciului se referă cu precădere la asigurarea constantă a statutului de oraș curat, prin ridicarea la timp a deșeurilor și întreținerea domeniului public.

Tariferea esteabăSa, corelata cm caDsteCea șd carftetea semckliELt          vizează

aplicarea unor tarife utilizatorilor serviciului care să respecte și să reflecte proporționalitate exactă în raportul: calitate - preț. Costul serviciului este alcătuit din două componente majore: cauzalitatea-taxa pentru utilizarea serviciului datorată generării de deșeuri, iar cel de al doilea- principiul bunului comun, pentru gestionarea deșeurilor toți utilizatorii beneficiază de bunurile folosite de SALCO SERV SA.

PriKctpiEMl pefestforM!! gătește, corelat cu principiul respoimsabDOEîâțEi pzradMcătoraSsDD și cu cel d resjpoEDSEbD^îâȘBÎ! MlfiSfeatotrMOijSD; stabilește necesitatea actualizării cadrului legislativ și economic într-un mod adecvat, în așa fel încât sa fie acoperite costurile de gestionare a deșeurilor, în special pe plan local;

ErisicEpiui pr®tec^a ressumlloir priunDair©, a fost formulat în contextul mai larg al conceptului de „dezvoltare durabilă”, stabilind necesitatea de a minimiza și eficientiza utilizarea resurselor

Lei

Comă RO2& EW®             SC®

Cost Stern               KQ>39>           £2321â253(5KX

Corni & .i®eis©ra Btels KOSL KZBR 303® 0^03 0739 3993

SALCO s r n vS.Â.

SALUBRIZARE FÂGÂRAȘ

Hr. KegăstraB ©©aaestoMs H23^/2@©2

COT: WiWW53

Tel / Gris: WS 213 255

E-tni ilî seeireto!?zats®2©Q>s®w@gmaâll.e©iE

www.safeos©îrv.>î?©

resn făokaș, GmaCim, m. ^«y iw primare, în special a celor neregenerabfie, punând accentul pe utilizarea deșeurilor ca și materii prime secundare;

guteib- pretaisim$ se referă la aplicata stadrâhi exisM ds dezvoltare tehnologică în corelație cu cerințele de protecție a mediului și cu măsuri fezabile din punct de vedere economic;

PnMipnd preveni kos, stabilește o ierarhie în activitățile de gestionare a deșeurilor, ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deșeurilor, minimizarea cantităților generate, urmată de tratarea în vederea valorificării și, în ultimul rând, de tratarea în vederea eliminării, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate a populației;

PTEEDcipEME pjroxtatiâții, corelat cu principiul autonomiei, stabilește faptul că deșeurile trebuie tratate și eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate;

FjrocDdnMMl! saabsMBaHOățDt, stabilește că responsabilitățile trebuie să fie transferate către cel mai scăzut nivel administrativ față de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme stabilite la nivel regional și național;

PrâmcD^DOiib âmtogrăra, stabilește faptul că activitățile de gestionare a deșeurilor fac parte integrantă din activitățile social-economice care le generează.

COB3CLDSBB

într-un orizont de timp mediu și lung cererea de cotă de investiții în infrastructură va fi foarte ridicată, cea ce impune adoptarea unor strategii corespunzătoare din punct de vedere financiar, dar care să aibă în vedere și respectarea criteriilor de utilizate, eficacitate, sustenabilitate sau durabilitate.

Datorită magnitudinii investițiilor curente și a perspectivei pentru viitoare creșteri, responsabilii financiari, reprezentanții AGA SALCO SERV SA au nevoie să înțeleagă ce înseamnă proiectele de infrastructură, de ce crează ele valoare și cum să aprobe proiectele care au o probabilitate foarte mare de reușită atât pe plan operațional cât și financiar.

Dezvoltarea infrastructurii fizice rămâne una dintre cele mai urgente zone la care sa se adreseze factorii decidenți. La nivel național majoritatea județelor beneficiază de infrastructuri regionale de gestionare a deșeurilor, din păcate nu și județul Brașov.

Astfel, în fața unor nevoi din ce în ce mai mari cu privire la modul în care se efectuează prestația de salubrizare a localității- Municipiul Făgăraș, întâmpinarea lor va solicita dispersarea eforturilor la nivelul tuturor categoriilor de utilizatori.

Co2ist!!ici:i die

SC SALCO srav SA

Președlmto

Dogcia© NEcmhae D&EDratriu]scctal: 405.®©^,©© L©f

Cost K©28 BKSS 05 £9 2750 S©©

Cont Saaca TRAWI&VÂEÎliA RO39 ISTM, ©0S® 12021 (525 3<5XX


îmvffistiții afetrenț® cottei &le «■fewollîHre $M(atjisă afwfeâriî AGCI^Ariiii            A ACȚIOIMARIIt.CilR - SSALCC SERV SA Făgăraș

T^.OTÎ.

aroPOMn**»**»

SwMlnwttpm ■

■ ' *

i

Autospeciala eu suprastructură cârlig pzntni încărcarea șl descâreare" containerelor?!

prescurtam erelor (seeond hand)

Creșterea cantităților de deșeuri recidablle colectate de la AGENȚ1 ECONOMICI, reducerea cheltuielilor în vederea transportării containerelor.

Creșterea gradului de Colectare Selectivă.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

170000

‘ 17G0CO

f

1

34765 i

2

Unități de compostare individmiă a brot'eșeurilor (seeond hand)

compostarea deșeurilor Atingerea

Indicatorilor de

performanță Impuși de legislație orln legea compostului

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

lei/buc

1000

3S0

; 50730

71575

3

carcsantâ cu benâ'uascv' n’3 (seeond hsnd)

tfldentliarea $1 completarea activități) de colectare deșeuri Inclusiv reclclablle pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

70000

^0900

1

1«15

4

Gunoieri autoeompaetoare pentru colectarea deșeurilor, suprastructura 16 mc (noua)

Eftcientizarea timpului de lucru șl completarea activității de colectare deșeuri menajere și reclclablle de la toți utilizatorii, asigurarea continuități). Creșterea ttîltății servirilor de salubrizare.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

2

800000

3271.98

5

Gunolerâ autoeompa^toare pentru colectarea deșeurilor, suprastructura 12 mc (seeond hand)

eficientizarea și completarea activității de colectare deșeuri Inclusiv recicla bile pe fracții separate de fa toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare seprrata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

500000

500000

1022^9

1

6

Tractor»» pentru tuns l >rt)a MYD Optima IN 200 HKT (nou)

cSt^urarea unui aspect igienizat si Irsc'sîlnut al spatiilor verzi din parcuri si zonele verzi

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

■■

1

17000

17000

3475

7

Utila) multifuncțional dotat cu bm3 deszăpezire, sărărițâ, braț dacolmnare rigole, brațtrimmer vegetația ierte nsă $l perie (nou)

utilaj

multifuncțional performant care va asigura o gama largă de lucrări si servicii specifice de

deszăpezire sl întreținere a drumurilor, creșterea performanțelor tehnice si a randamentului

economic.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

1

400000

«CmOOO

818C0

8

Ăsprraîcrfsufigr.ts de frunze (secund hand)

curățarea generala a străzilor, grădini si parcuri

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

10

2100

sîtjpy

4294

9

Aspirator stradal (secund hand)

curata rea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mll lei

10

8000

«OOCD

163S0

10

mobil cu doua aȣ lente (nou)

Reducerea cantității de deșeuri depozitată la groapa ecologică Atingerea Indicatorilor de performanță economici $1 specifici activității de salubrizare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

100000

100005

20450

11

Trimmer |nou)

tunderea vegetlatiel Ierboase de pe domeniul public pentru asigurarea unul aspect îngrijit al acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

10

800

2000

163$

12

Container depozitaro deșeuri repetabile 23 mc (secund hand)

colectarea sl spalarea deșeurilor de sticla pentru a fi transportate la reclclator

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

2

20000

joscod

8100

13

Container dept tițare deșeuri 3 mc (mat)

colectarea deșeurilor recldcblle de la agenții economici

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

S0

4000

200000

40900

14

Container «’epes.trre deșeuri 1 mc /plastic (rrau?

colectarea de la populație a deșeurilor recldabile respectiv hârtie carton , sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

Z50

800

.205000

40900

15

iContelne? dep&i'are

|de$cun 1 mc /meW (nou)

colectarea de le populație ti riscurilor rocidablle respectiv hârtie carton, sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SI

1

mii lei

250

1600

ACfWXiO

I.......

i

81800

16

■■

Dacia bobita? (nou)

Marketing si conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective $1 informarea acestora cu privire la culorile $1

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV S£

mii lei

6

60000

1

J5CW9

73620

17

Echipamente de lucnr s) gestionare economica s societății (nou)

realizarea rapoartelor de activltatte tinerea evldetei orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societății

I                                               ____

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

8

7000

SKaio

11452

18

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor intre angajati pentru eflcientizarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mll lei

8

1500

12003

2454

19

motocoasa Shtll (nou)

Acolo unde trebuie cosită iarba, inclusiv pe teren accidentat sau dificil

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mll lei

10

1700

2476

20

remorca pttractor (seccnd hand)

Remorca 5 Tone basculare Hidraulic

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

20000

■                         1

1

4090

21

remorca ebroIUseeond i h?nd)

Remorca

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

60000

12270

22

vidanja (secând hand)

_ _

pentru a goli fose septice, decantoare, toalete, Indiferent de distanta la care sunt ocallzate fata de caile de acces, de dimensiunile acestora.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

1

115000

115000     '

23517

23

Amenajare platforma MtonatS sl acoperiș în pantă Combinat (nou)

mplementarea soluțiilor de tratare mecano-blologică $i blocompost

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lel/mp

1000

500

5«KXX?     j

102249

24

presa materiale redcîabile nou)

balotârea recldablluîui pentru o valorificare mai ușoara a acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

55000

—-----------J-

1Î0W0 j

22495

25

Desfăcător de saci • buncăr alimentare (nou)

Desfăcătorul de saci sparge sacii din plastic si transfera materialele conținute către celelalte echipamente de sortare si pregătire prin intermediul benzilor transportoare In combinație cu un buncăr de alimentare.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

150000

3067S

26

multifuncționale

Asigurarea documentației necesare pt o buna desfășurare actlvitatii -printarea documentelor

Cota de dezvoltare buget salco serv

mii lei/buc

3

_

-L' 2000

1227

. -

27

camionetă cotectnre rectdabile (secund hand)

Eficienți? rja și completarea activității de colectare deșeuri inclusiv redclabile pe fracții separate de la toate persoanele fizice șl toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

70000

TUTO

14315

28

Pompe rotative pentru chimicale

curatarea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

4

600

495.

29

Nebullyaîor

generator de ceata rece. Putverizator ULV Dezlnsectle/Sterlllzare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

2

1100

4S0

30

FOESer

generator de ceata calda

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

6

1000

<5000

1227

31

Top Ret Duo (nou)

Stati e de intoxicare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

eo

30

!

1303

1

1

36E

32

Atomaor (nou)

Pulverizare     electrostatica,     pentru

Intenslv/profesional.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

2

1200

1

491

33

lopata, tamaeop. topor, drvjbaett. (nou)

Instrumente de construcții

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

so

300

qoco

1840

__TOTAL VMOA13E COTA DE DEZVOLTASE

1

£66^3/34

ro »<!

Consiliul! de ÂdmSnîsîrașJe

SC SALCO SEKV SA

Pf’cșodStiiîe

Bogdan MleoOae Dumftru


Director General

SC SALCO SERV-SA


SudMfcf Mm


i SECTOR COLECTASE •         aferente c©t®6 de <d)®2V©to(r<5 swpMSă atarabăril AOLBftSARSO SER3ERALE A ACTDOMARSLO^ - SALCO SERV SA Făgăraș

fw

r "

tywe iprt#»z*t*<

o/w

1

Autos^ ?zîaî3 eu s uprastructurâ eârf ig pentru încSregnaa și descărcarea cont 'nerelorși prescontamerelor (second hand)

Creșterea cantităților de deșeuri reciclablle colectate de la AGENTI ECONOMICI, reducerea cheltuielilor în vederea transportării containerelor.

Creșterea gradului de Colectare Selectivă.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

170000

roooi

i

3476S

2

Autoutilitară rarosantă cu benă basculantă {secund hand)

Eflcientlzarea $1 completarea activității de colectare deșeuri Inclusiv reciclablle pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

70000

tgock

14315

3

6vnoier9 auteeompactoare pentru colectarea deșeurilor. suprastructură ÎS mc (noua)

Eflcientlzarea timpului de lucru $1 completarea activității de colectare deșeuri menajere si reciclablle de la toți utilizatorii, asigurarea continuității. Creșterea calității servirilor de salubrizare.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

2

800000

32719C

Gunoieri autocompactoare pentru colectarea deșeurilor, suprastructură 12 mc (second hand)

Eflcientlzarea $1 completarea activității de colectare deșeuri inclusiv reciclablle pe fracții separate de la toate persoanele fizice si toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

500000

SO^î«)

102249

5

1

Ccntain er deparitare deșeuri redelabile 23 mc (secund hand)

colectarea si spalarea deșeurilor de sticla pentru a fl transportate la reciclator

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

2

20000

•wiyyv

8180

6

Container deșoîltare deșeuri 3 mc {nouț

colectarea deșeurilor redciablle de la agenții economici

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

50

4000

îooîîy»

40900

7

Container depozitare dașeuri lene /plastic {nou)

colectarea de la populație a deșeurilor redclabile respectiv hârtie carton , sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

ISO

800

1

24540 _

8

Container depozitare deșeun 1 mc /metal (nou)

colectarea de la populație a deșeurilor reclclablle respectiv hârtie carton, sticla, piastic-metal

Cuta de dezvoltare buget SALCO SERV SA

rnll lei

150

1600

1

49080

9

Echipamente de lucru si gestic ~re economica a societății (nou)

realizarea rapoartelor de actlvitatte tinerea evldetei orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii iei

2

7000

2363

10

f ehlpamen? de comunicare (nou)

menținerea legaturilor Intre angajati pentru eficientlzarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

1500

TQOu

61?.

11

remorca pt tractor (secând hand)

Remorca S Tone basculare Hidraulic

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

20000

409C

12

remonta abroll (second hand)

Remorca

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

60000

!  eW

12270

13

vidanja (second hand)

pentru a goli fose septice, decantoare, toalete, Indiferent de distanta la care sunt localizate fata de caile de acces, de dimensiunile acestora.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

115000

23517

1/1

multifuncționala

Asigurarea documentației necesare pt o buna desfășurare actîvltatii -prlntarea documentelor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

mfl lel/buc

1

2000

__

405

ÎS

cimonetâ colectare recid abile (second hand)

Eficienta rea șl completarea activității de colectare deșeuri inclusiv reclclablle pe frrcții separate de la toate p rsoanele fizice șl toți agentii economici. Creșterea gradului de cofectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lel/buc

1

70000

। i

14315

_________'

total valoare cora be dezvoltareConsiliuil de

SC SALCD SERV SĂ

Preșetîo^e

Bogdan Ft'icolae Dumitru


UH'ecîor General SC SĂLCO SERV SĂ
SECFOti FOVIEMIIIJt î’UISLBC - WJAWKftT •> Otwesciții afemi®e cetei rf<2 disxHetaii'e supusă fflprcl&Sroi           GEWÎERALB A ÂCȚîOMÂROlLOR - SAO.CO

SEIW SA l^gtoș


(Wecwr Cteowa!

SC SĂLC© SKRV SA


SMCiaGhCnttcrt

*nț»9Oți

------ 1 ■■■----------------------------7

MtrnwMMf ț     •

7 Vawve XttrttHtvP . Wtnewț j««wem | •     fw

i vuieAtu' j ■

Aspirator stradal [secând hand)

curatarea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

10

8000

30000

!

16360

2

As:iirator/s-j?fc-iîa dî frunze {secund hand)

curatarea generala a străzilor, grsdini sl parcuri

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

10

2100

210CO

3

Dada Cofetar jnuu)

Marketing sl conștientizarea populației In vederea necesității colectării selective $1 Informarea acestora cu privire la culorile și

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

60000

nîWtJC

12270

d

Echipamente de lutru si gestionare economica a sedetati) (nou) ._ . _

realizarea rapoartelor de actlvitatte tinerea evldetel orelor lucrate, Întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mll lei

2

7000

KÎ090

2863

5

echipament de cemumesire (nou)

menținerea legaturilor intre angajati pentru eflcientizarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

1500

1500

307

6

mulHfiiF trienala

Asigurarea documentației necesare pt o buna desfășurare activitatll -prlntarea documentelor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

mll lel/buc

1

2000

" -J

409

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

36,13^1

Consiliull e ÂdmSnSsîV’a^e

SC SALCO SERV SA Președinte

Bogdan Micola® Dumitrur' ZI                           ______^_

•15.V"':.              ■'Mus ®®ț?i

„•

n Urt* ■ t»PWt»

■                                        . P                      ",                 . ... •

- veMrtcr      w

i

“/actoraș pentru tuns tarba MYD Optima LN 200 HRT (nou)

asigurarea unui aspect Igienizat sl intretlnut al spatiilor verzi din parcuri sl zonele verzi

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

r

mii lei/buc

1

17000

17'wjn

3475

2

Trimmer (nou)

tunderea vegetiatiei Ierboase de pe domeniul public pentru asigurarea unui aspect îngrijit al acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

10

800

«033

1536 _

3

Daci» Dckkerțnou)

Marketing și conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective $1 Informarea acestora cu privire la culorile șl

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

60000

; i zxw

24543

£

Container depezitara deșeuri 1 mr

colectarea de la populație a deșeurilor reciclabile respectiv hârtie carton, sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou) plastic

sute lei

ICO

800

SCOTO

16360

5

Container depozitare deșnunl mc

colectarea de ta populație a deșeurilor reciclabile respectiv hârtie carton, sticla, ptesiic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou) metal

mii lei

100

1600

igckjto

32720

6

Echipamente de lucru s) "tstîcnare economica a sodetatff (nou)

realizare > rapoartelor de actn'ftatte tinerea evldetei orelor lucrate, întocmirea tuturor «.ctalor sodetatll

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

7000

7onr

1435.

7

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor intre angajati pentru eftc:entlzarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

1500

isno

307

8

motocoasa SMi: ’ncu'.

Acolo unde trebuie cosită Iarba. Inclusiv pe teren accidentat sau dificil

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

10

1700

"7000

3475

TOTAL VALOARE COTA ©E BEWOLVAiîE

84.539CcnsilM de Administrație

SC SALCO SERV SA
©irector General SC SALCO SERV SA

Suciachi (iViairi?

, ser

’^v?            <*<WJ

1

----- •'. ......

ț«FM Ww*etițt«4

lM^»

CMDWtJt

Vtfmftr» <**»^?*

1

Utila) multifuncțional dotat cu lama desaSpczlrs, sfrârlțâ. braț decolrrratare rigole, braț wmmer vegetație »efbo tS șl perie (nou)

utilaj

multifuncțional performant care va asigura o gama largă de lucrări si servicii specifice de deszăpezire si întreținere a drumurilor, creșterea performantelor tehnice si a randamentului economic.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

1

400000

81800

2

Dacia DoWcer (nou)

Marketing si conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective si informarea acestora cu privire la culorile $l

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mll lei

1

60000

12270

3

EeMpamens® de lucru si gestionare economica ® soție tatii (nou)

realizarea rapoartelor de ctlvltatte tinerea evidetei orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societarii

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

7000

JAȚCO

2863

4

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor intre angajați pentru eflcientlzane» lucrărilor

Cota de der oftare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

1500

...

’ĂTG

61?.

5

multifuncționala

Asigurarea documentației necesare pt o buna desfășurare activității -prlntarea documentelor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

mii lei/buc

1

2000

2axj

409

TOTAL VAL0ME COTA DE DEZVOLTARE

«TSrWXÎ

93,7®S1

Corni da Afiflmifiisttrațje

SC SÂLW SERV SA

Președinte

Scgdan WScoBa® CMsmfcru

_


SECÎW SORTĂM (CT&W8SW) -       aferente ©îKJ EW «teswfare supusă aprobării ĂOUKÂRM @SKE. .ME A ĂCȚIIOR!ARILG3 - SALCO »V SĂ

FăgSraj

i

] .inert

<Mwraw

‘■■' —*'»■          "i.-"n‘i"

tominw^)

1 '■■■ !

rl                        ■

•tă&wr«

1

Unitei de «compostare Individuala a biodeșeurUor (second hand)

compostarea deșeurilor Atingerea

indicatorilor de

performantă Impuși de legislație prin legea compostului

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

lai/buc

1000

350

354)000

71575

2

Tocător mobil eu doi axe lente (nou)

.. ......

Reducerea cantității de deșeuri depozitată la groapa ecologică Atingerea indicatorilor de performanță economici și specifici activității de salubrizare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

100000

1JXJCC0

20450

3

Dada DoHter (nou)

Marketing și conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective și informarea acestora cu privire la culorile șl

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

600D0

GOCOO

i

12270

d

EchlpEmrRîe de lucru si ’estlonar® economica a societății (nou)

realizarea rapoartelor de acttvitstte tinerea evldetel orelor lucrate. întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

7000

■Q3T

1431

-chipament de csraunfca?® (nou)

menținerea legaturilor intre angajați pentru eflclentlzarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii tel

2

1500

tojd

€13

6

Amenajare platforma betonată si acoperiș în pantă Combmaî (nou)

Implementarea soluțiilor de tratare mecano-blologică și biocompost

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lel/mp

1300

500

5000W

!

102249

7

Desfăcător de sad - buncăr cîlmentere (nou)

Desfăcătorul de saci sparge sacii din plastic si transfera materialele conținute către celelalte echipamente de sortare si pregătire prin Intermediul benzilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii le!

1

150000

17-0030

30675

8

prisa ăstora le necidabne (nou)

bafotarea reciclabllulul pentru o valorificare mai ușoara s acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

55000

Z249S

TOTCL W0ME COTA SE OEZyaLTCKE

1,21»,OTO J

263.3W

^0TA ^6fewot?taBf %

ConsilKfll de

SC SÂLCO SERV SA

Președinte

Bogdan MJcoîae OuFnitru

--—


mm

■                «wmmiwzmh^

nt;ER, ■

•ZMWHHÎ

r ---------- ■

lup* .WMprjMt

W*

cwaâer»

[         wftero

'•vțl^țr.

1

Pompe rotativ? pentru chimicale

curatarea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (second bând)

lei

4

600

Z'too

491

2

Nebullzxtor

generator de ceata rece, Pulverlzator ULV DezInsectle/SterlHzare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

2

1100

4S0

3

Focw

generator de ceata calda

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

6

1000

fvjoo

1227

4

TopRatDuo (nou)

Statle de Intoxicare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

60

30

368

5

Momlzor (nou)

Pulverizare electrostatica,     pentru

Intenslv/profeslonal.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

2

1200

491

TOTAL VALQAKE COTA DE DEZVOLTARE

3/352


ConsHinaB de ActaSnSsîî’ațte SC SALCO SERV SA Președinte

Bogdan 6W@8ae îJusmi&faniJ

£t^~


r

«u*țn.

.. » - -

'tov’ăWH

t • “   -- A       •

ȘCOOtf’^-^k’

---

SumtMMtWM

Lanț*-**» Veto»>o«»st8W «

ț«ț{

i

Dada Dok! er {nou)

Marketing $1 conștientizarea populației In vederea necesității colectării selective $1 Informarea acestora cu privire la culorile șl

Cota de dezvoltare buget SALCOSERVSA

mii lei

1

60000

^KX»V

12270

i^_—

2

Lopata, tamacop, topor, druiba etc. {nou)

Instrumente de construcții

Cota de dezvoltare buget SALCOSERVSA

lei

30

300

'840

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

S!?,^

1^,227


ConsiHiul de

SC SALCO SERV SÂ

Președilnîe

Cogdaon Mkotae SXsmiîra _


director General SC SAILCO SERV SA


Sueiachi MarfaROM AN IA         AR. .so,

JUDEȚUL BRAȘOV O teiS , W>

COMS!LIUL LOCAL FĂGĂRAȘ, \®.

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00^0 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primFria-f3garab "O ; / - Ț^'' 'Rifh'

HOTĂRÂREA NR.4            ''' 11" ‘ ’

din data de 6 ianuarie 2021

- privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară ~ de îndată,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș, nr.197/ 05.01.2021, Raportu de specialitate nr. 197/1/05.01.2021, Referatul de specialitate nr. 56990/23.12.2020 se supune spre analiză, verificare și aprobare Cota de dezvoltare a SC SALCO SERV SA, conform Studiului Tehnico-Economic al investițiilor, realizat de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș,

Considerând, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC SALCO SERV SA nr. 1 din data de 17.12.2020, publicată în Monitorul Oficial prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, Art. 8 prin care s-a aprobat la nivelul acționariatului Cota de Dezvoltare a societății,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local: Comisia 4 pentru activități ștințifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement; Comisia 5 pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților; Comisia 2 de organizare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; Comisia 3 pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

Văzând Studiul tehnico-economic realizat de conducerea S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș din care rezultă oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției precum și modul în care calitatea serviciului de salubrizare va crește semnificativ,

Determinarea faptului că incapacitatea de a furniza infrastructura necesară pentru activitățile serviciului constituie unul dintre obstacolele majore în obținerea unui ritm de dezvoltare, precum și în atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță respectiv a țintelor impuse de Uniunea Europeană prin intermediul Directivelor Europene și a Deciziilor Comisiei, pentru toate statele membre.

Prioritizând interesul general al colectivității locale privind protecția sănătății populației prin asigurarea calității și continuității serviciului de salubrizare,

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale art. 6 alin. (1) lit. 1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv, în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, și al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, Art. 6 din Ordinul ANRSC 109 /2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

 • (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autoritățile administrației publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciului de salubrizare.

 • (3) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autorită administrației publice locale implicate.

 • (4) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utili cu avizul autorităților administrației publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public"

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), d) alin. 4 lit c) din Ordonanța de Urgență nr.57/20 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă oportun și de interes local, Cota de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș conform în Anexei reprezentând Studiul Tehnico-economic al investiției, care face parte integranta dii prezenta hotărâre cu următoarea detaliere:

Valoarea investiției:

 • 1. Sector colectare deșeuri - 3,224,000 lei;

 • 2. Sector domeniul public- măturat - 178,500 lei;

 • 3. Sector domeniul public - întreținere spații verzi - 410,500 lei;

 • 4. Sector domeniul public - deszăpezit - 479,000 lei;

 • 5. Sector sortare deșeuri - (Combinat) - 1,280,000 lei;

 • 6. Serviciul Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare - 14,800 lei;

 • 7. Servicii pentru cimitir - 69,000 lei.

Calibrarea valorii cotei de dezvoltare în tarife se va face conf. Ordinului ANRSC 109 /2007 după cum urmează;

 • 1. COTA DE DEZVOLTARE - TAXĂ POPULAȚIE 10% = 1.22 lei/pers./0.15m3 deșeu

 • II. COTA DE DEZVOLTARE - TARIFE 15,04% transpus în lei/ um

 • Art.2. Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare inclusă în tarifele practicate de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș începând cu 2021, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităților administrației publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice, conform listei de investiții aferentă Cotei de dezvoltare, parte integrantă a Studiului tehnico-economic.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Utilități Publice, Serviciul Venituri Bugetare si S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Art4. Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 11 votai pentru și 6 abțineri.

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

lex. Direcției Buget Finanțe

lex. Serviciului de Utilități Publice

lex. Serviciul Venituri Bugetare

 • - lex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

 • - lex. Afișare

Cod F-50