Hotărârea nr. 48/2021

HOTĂRÂREA nr.48 din data de 25 februarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ordinară)

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O rtSfe CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.48 din data de 25 februarie 2021

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28 ianuarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ordinară), conform anexei avand 34 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CENȚIU MAGDALENA FLORI NA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru. Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

 • - lex. Secretar general

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50

*

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 3Î3, Fax: OOfiO 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fâgaras<.rd

Al.

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 28 IANUARIE 2021, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea presei-mass-media locala.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 14:00.

Domnul președinte de sedinta-Butunoiu Nicolaie: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 16 consilieri si 2 absenti: dl.Gavrila Dan si dl.Negrila Ion (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Din partea primăriei participa; dl.primar- Sucaciu Gheorghe, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, dl.Ciprian Tetiu- sef Serviciul de Termie Fagaras, precum si dl.Darau Irineu si dl.Andrei Miftode-senatori in Camera Deputatilor București.

Domnul Cupu?”Eu nu sunt de acord sa suplimentam ordinea de zi. Aceste proiecte de la suplimentare nu au fost dezbătute in comisiile de specialitate ale consiliului local si cred ca daca sunt urgente, se poate convoca mâine sau in alta zi, o ședința de consiliu, după ce vor fi dezbătute si in comisiile de specialitate ale consiliului local”

Domnul KIein;”Eu mai doresc un punct suplimentar pentru ca n-am primit pana acum invitația pentru ședința AGA Salco de la cei de la S.C.Salco Serv S.A.Fagaras si este o situație nou creata si nu știu cum se procedează. Am impresia ca trebuie bătut cu pumnul in masa. Sa discutam deci, si depsre treaba aceasta, poate la Începutul acestei ședințe sau la finalul acesteia. Cum se dorește.”

Domnul Cupw”Solicitarea mea este sa votam ordinea de zi pe puncte.”

Doamna Paicu;”Sa votam explicit doar ordinea de zi, fara ordinea de zi suplimentara.”

Domnul Popa O.:”Sa supunem la vot separat, intai ordinea de zi si apoi ordinea de zi suplimentara. Probail cei din aparatul de specialitate al primarului au introdus acele proiecte de hotarare la Suplimentare deoarece sunt urgente si trebuie votate astazi. Nu putem sa le amanam la nesfârșit de la o luna la alta.”

Domnul primar:”Cred ca ar trebui inainte, sa cunoașteți cate ceva despre proiectele de hotarare de la suplimentare si aici este vorba de un proiect de hotarare care a trecut prin comisiile consiliului local, venind apoi cu o precizare legislativa care a venit in cursul lunii asteia. Acel proiect de hotarare trebuie votat pentru ca acele impozite si facilitati trebuie sa intre in vigoare de la data de 1 ianuarie a.c. Nu suntem noi de vina ca legislativul a legiferat doar acum 2-3 zile sau a venit cu precizări ieri visavis de acel proiect. Alt proiect de hotarare este un proiect de asociere impreuna cu alte entitati pentru a accesa un proiect de 1 mil.de euro. Pana in data de 5 februarie a.c. trebuie sa trimitem hotararea consiliului local de asociere. Daca vreți sa vorbim despre acest proiect, este vorba de inlcuziunea comunităților rome pe un proiect accesat pe fonduri destinate lor, iar Primăria fagaras nu contribuie cu niciun ban si beneficiază din acest punct de vedere de anumite facilitati si de bani pentru Școala Generala nr.4. Si alt proiect de hotarare este acela de a aproba lista bunurilor la un plan parcelar din Cartierul Galați. Stiti foarte bine ca este prioritara retrocedarea terenurilor si ca noi sa mergem inainte, primim solicitări de la oficiul de Cadastru sa mai trimitem diferite documente si documentatii, iar lucrurile acestea nu cred ca mai trebuie sa aștepte. Acestea sunt proiectele de hotarari de la suplimentare care nu suferă amanare si au venit pe ultima suta de metri după comisiile consiliului local ale lunii ianuarie a.c. Va solicit ca daca partidele sau liderii de partide politice care impun sa nu se voteze nimic la suplimentare, trebuie sa se gandeasca inainte ca acest blocaj nu este benefic pentru comunitatea fagaraseana si pentru executivul Primăriei Fagaras.”

Domnul Cupu:”Departe de mine de a bloca asa ceva. Ideea este ca daca intr-adevar sunt urgente aceste proiecte de la suplimentare, mâine putem di convocati din nou in comisii consiliul local si apoi in plen.”

Domnul Ciont:”As propune ca după ce dezbatem proiectele de hotarare de pe ordinea de zi, sa intrerupem ședința si sa convocam comisiile consiliului local pentru proiectele de la suplimentare si apoi sa revenim in plen pentru a le vota.”

Domnul primar: ”Nu cred ca este o problema daca le discutam acum si pe cele de la suplimentare. Asa s-a procedat mereu la ședințele de consiliul local când era vorba de proiecte suplimentare.”

Doamna Aldea:”Chiar sunt de acord cu ce spune dl.primar in legătură cu punctul 3 de la suplimentare. Este urgent si chiar vine in sprijinul copiilor de la Școala generala nr.4 acest proiect.”

Domnul primar: ”Eu am venit aici cu o propunere de ordine de zi plus cele de la suplimentare. Va rog frumos sa le supuneți la vot pentru discutarea lor si daca nu trec, se revine la ordinea de inițiala. Eu vin si propun acestea.”

Domnul Darau:”Conform legii, mai intai se supun la vot amendamentele aduse. As vre si eu ca la finalul acestei ședințe sa intervin cu niște interpelări daca se poate. “

Domnul primar:” Nu cred ca in calitatea dvs.de senator trebuie sa veniti si sa influențați votul consilierilor locali. Spuneți mereu ca se incalca legea. Eu sunt inițiatorul acestor proiecte de hotarare si am tot dreptul sa supun la vot si insist sa se supună asa la vot cum am propus. V-am si explicat care este urgenta proiectelor de hotarari de la suplimentare.”

Domul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere.-dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ - DE ÎNDATĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (EXTRAORDINARĂ -DE ÎNDATĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere: dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 5. Depunerea jurământului doamnei consilier local CRĂCIUN MONICA.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2020 la data de 31.12.2020.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ", aprobarea actului constitutiv și a statutului „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educația adulților, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Commoning Europe" - 2020-1-IT02-KA204-079512.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.35/2015 privind Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str.Titu Perția, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile , Achimescu Cristina-Liliana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abțin ere: dl. Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a nivelului redevențelor, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor și spațiilor proprietatea publică/privată a Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 16. Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului teren si construcții ( platforma beton incinta statie Pojorta si 4 rezervoare semiingropate Pojorta), ce fac parte din rețeaua de aductiune apa a Municipiului Fagaras cu instalațiile aferente rețelei de captare si aductiune apa lasi-Pojorta-Sambata de Sus, imobil situate in Comuna Lisa-Gospodarie Pojorta, in suprafața de 6.553 mp, fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 873 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 105655 Făgăraș , către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Voinicelul) Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1201 și nr. 1203 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105512 Făgăraș și CF nr. 100624 Făgăraș, către Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1205 și nr. 1207 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105174 Făgăraș și CF nr. 100792 Făgăraș, către Colegiul Național „Doamna Stanca” Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte .-Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 871 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș, către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Prichindeii) Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 101877 Făgăraș, CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș către Liceul Tehnologic ”Dr. loan Șenchea” Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105725 Făgăraș, către Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1200 și nr. 1208 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 102603 Făgăraș și CF nr. 101187 Făgăraș, către Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea și Corn Lisa, prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 25. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Lisa și a Corn. Sâmbăta de Sus, prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere: dl. Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 27. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 28. Proiect de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea și schimbul locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.303 din data de 22 decembrie 2020 privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acordarea de locuințe A.N.L.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și a condițiilor de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local și a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Municipale Făgăraș prin transformarea postului de bibliotecar studii PL în bibliotecar studii S, ca urmare a absolvirii examenului organizat în data de 12.01.2021 pentru promovare intr-o funcție cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de licitație pentru închirieri, concesiuni sau vânzări de terenuri și spații cu altă destinație decât locuință, ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 35. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2021-2022 a pachetului cu rechizite școlare "Primul ghiozdan”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 36. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din Municipiul Făgăraș, în anul școlar 2020-2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2021-2022.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 împotriva: d-na Paicu Cristina si o abtinere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 38. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( FEBRUARIE 2021).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:”La punctul „Suplimentare”: avem următoarele proiecte de hotarare:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL.nr.103/2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr.De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 și De 134/1/26, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu “O.N.G. Asociația Romilor din Făgăraș”, în cadrul proiectului “Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 4. Raport înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.de 2.300/21.01.2021 din partea Direcției de Asistență Socială Făgăraș, cu privire la activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 5. Informare nr.116/25.01.2021, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.de 2.556/25.01.2021 din partea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat, cu privire la activitatea SPAET Făgăraș în perioada 01.03.2020-31.12.2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte: ”Supune spre aprobare per ansamblu ordinea de zi, precum si ordinea de zi suplimentara si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 impotriva: d-na Paicu Cristina si o abținere:dl.Cupu Lucian (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.6/28.01.2021.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:’ Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.7/28.01.2021.

Domnul președinte:”Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.8/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:”. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ - DE ÎNDATĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.9/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (EXTRAORDINARĂ - DE ÎNDATĂ).”

Doamna Paicu:”Stiu ca la acea ședința au fost foarte multe discuții si observ aici ca avem un proces verbal cu doar 2-3 pagini de discuții. Parerea mea este ca nu este complet. Au fost si comisii ale consiliului local unde s-a discutat mult si apoi după comisii si, ca atare, eu votez impotriva acestui prooces verbal.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 impotriva: d-na Paicu Cristina ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.10/28.01.2021.

Domnul primar: "Ședința respectiva s-a intrerupt pentru desfasurarea comisiilor consiliului local si acolo s-a discutat foarte mult dar după cum se știe, comisiile consiliului local nu se inregistreaza.”

Domnul președinte:" Este in regula. Oricum, s-a exercitat deja votul la acest punct de pe ordinea de zi.”

Domnul președinte:”Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:” Depunerea jurământului doamnei consilier local CRĂCIUN MONICA.”

Domnul președinte: „O invit pe doamna consilier CRĂCIUN MONICA sa depună jurământul.”

Doamna Crăciun Monica: " Depune jurământul in calitate de consilier local al Consiliului Local Fagaras. "

JURĂMÂNT

“Jur sa respect Constituția si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Fagaras, județul Brașov Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

După validarea si depunerea jurământului Doamnei consilier local Crăciun Monica , sunt prezenti in sala 17 consilieri locali si 19 consilieri locali in funcție.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.”

Domnul președinte:”o sa specific sa se voteze ca s-a luat doar act in plen de aceast demisie si declararea locului de consilier local ca vacant.”

Doamna secretar general: ”V-as ruga sa votati constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș. Noi doar constatam acest lucru. Hotararea consiliului local o vom transmite pe procedura la judecătorie in vederea validării următorului supleant.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.11/28.01.2021.

După constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, sunt prezenti in sala 17 consilieri locali si 18 consilieri locali in funcție.

Domnul președinte:”Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2020 la data de 31.12.2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.12/28.01.2021.

Domnul presedinte:”Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.”

Doamna secretar general:”Conform avizelor comisiilor consiliului local s-a discutat cuantumul indemnizației de consilier local si au fost niște amendamente. Trebuie votat acest proiect de hotarare cu amendamentele comisiilor consiliului local (indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a primarului).”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru, 3 abțineri: dl.Cupu Lucian, dl.Klein Johannes si dna Paicu Cristina si 1 împotriva: dl. Pop a Ovidiu ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.13/28.01.2021.

Domnul președinte:”Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERC0MUN1TARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA

METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ", aprobarea actului constitutiv și a statutului „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.14/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educația adulților, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Commoning Europe" -2020-1-IT02-KA204-079512."

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.15/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.35/2015 privind Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.16/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str.Titu Perția, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile , Achimescu Cristina-Liliana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.”

Doamna Craciun:”Am inteles ca s-a propus majorarea impozitului cu 500% pe motivul degradării acelei clădiri situate in Str.Titu Pertia, nr.13. Personal, n-am fost sa vad in ce stadiu de degradare este acea clădire, insa stau si ma intreb de ce trebuie sa ne uitam peste doua sensuri giratorii ca sa vedem ca anumite clădiri strica aspectul Fagarasului si daca ieșim pe partea primăriei si ne uitam in stanga si in dreapta, avem destule exemple elocvente. Haideți sa introducem toate acele clădiri de acest gen degradate, intr-un singur proiect si sa le aplicam tututor același tratament.”

Domnul primar:"Aceasta procedura este stabilita de legislativ, vorbind de parlament, unde este o lege, iar pe aceasta procedura luram de aproape 4 ani de zile. Iti trebuie un timp pentru fiecare clădire, sa-i atenționam, sa-i amendam, sa facem toate demersurile necesare conform procedurii. Toate aceste clădiri la care dvs.faceti referire, au fost incluse in acea lista si pentru acele clădiri s-a dat deja o hotarare de consiliul local in legislativul trecut. La aceasta clădire s-a ajuns in momentul de fata conform procedurii, conform termenului pe care trebuie sa-1 avem in lege.In acest moment, dl.Achimescu a primit amenda de la primărie, a fost somat, clădirile sunt un pericol public. Nu inteleg de ce exista discuții si dispute pentru aceasta clădire, pentru acest nume. Eu sper ca acest proprietar nu face parte din vreun partid politic sau nu este vreun simpatizant al vreunui partid politic. Vad ca se face foarte multa vâlvă. Si la comisiile consiliului local s-au abtinut anumiti consilieri locali visavis de aceasta persoana Achimescu Vasile. Noi vrem sa respectam legea.”

Domnul Cupuf’Nu cred ca este cineva in măsură sa ne certe pe noi de cum votam in cadrul comisiilor consiliului local. De la comisii pana astazi am vrut sa aflu ce se intampla acolo si am fost informat ca este un proces de partaj judiciar acolo pe acel imobil unde sunt mai multi proprietari care-si disputa acea proprietate. Eu consider ca tuturor care sunt in aceasta situație, sa li se acorde același tratament.”

Domnul primar:”Nu este nimic adevarat din ce a spus dl.Cupu pentru ca taxa locala se plătește pe folosința si apoi vin dovezile de proprietate. In momentul de fata, exista doua roluri pe acele clădiri in care fiecare proprietar si-a făcut declarație de impunere si plătește fiecare impozitul.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba 14 voturi pentru, 2 impotriva: dna Crăciun Monica si dna Paicu Cristina si o abținere: dl.Cupu Lucian ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.17/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.18/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.19/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a nivelului redevențelor, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor și spațiilor proprietatea publică/privată a Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.20/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren si construcții ( platforma beton incinta statie Pojorta si 4 rezervoare semiingropate Pojorta), ce fac parte din rețeaua de aductiune apa a Municipiului Fagaras cu instalațiile aferente rețelei de captare si aductiune apa lasi-Pojorta-Sambata de Sus, imobil situate in Comuna Lisa-Gospodarie Pojorta, in suprafața de 6.553 mp, fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.21/28.01.2021.

Domnul presedinte:”Prezinta punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 873 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 105655 Făgăraș , către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Voinicelul) Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.22/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1201 și nr. 1203 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105512 Făgăraș și CF nr. 100624 Făgăraș, către Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.23/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1205 și nr. 1207 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105174 Făgăraș și CF nr. 100792 Făgăraș, către Colegiul Național "Doamna Stanca” Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.24/28.01.2021.

Domnul președinte:”Prezinta punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 871 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș, către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Prichindeii) Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.25/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 101877 Făgăraș, CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș către Liceul Tehnologic ”Dr. loan Șenchea” Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.26/28.01.2021.

Domnul președinte:”Prezinta punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105725 Făgăraș, către Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.27/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1200 și nr. 1208 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 102603 Făgăraș și CF nr. 101187 Făgăraș, către Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.28/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea și Corn Lisa, prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.29/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Lisa și a Corn. Sâmbăta de Sus, prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.30/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.31/28.01.2021.

Domnul președinte:“Prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.32/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea și schimbul locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.”

Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare este necesar vot secret. In proiect sunt deja făcute niște propuneri, dar daca mai aveți si alte propuneri, va rog sa le spuneți.”

Se fac următoarele propuneri:

- Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, următorii consilieri locali:

membrii titulari: i.dl.Biza Radu-Stelian

 • 2. dl.Colibaș Mihai Mădălin

 • 3. dl.Cerghizan Marîus

 • 4. D-na Crăciun Monica

membrii supleanți: 1. dl. Las cu Iulian

2.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe

- Comisia de soluționare a contestațiilor, următorii consilieri locali:

i.dl.Butunoiu Nicolaie

 • 2 .dl.Stengel Norbert

 • 3 .dl.Clont Valentin

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Comisa de centralizare a votului secret:”In urma votului secret, avem:

- Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, următorii consilieri locali:

membrii titulari: i.dl.Biza Radu-Stelian = 13 voturi pentru

 • 2. dl.Colibaș Mihai Mădălin = 9 voturi pentru

 • 3. dl.Cerghizan Marius = 6 voturi pentru

 • 4. D-na Crăciun Monica = 4 voturi pentru

membrii supleanți: i.dl.Lascu Iulian = 15 voturi pentru

2.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe =13 voturi pentru

- Comisia de soluționare a contestațiilor, următorii consilieri locali:

 • i .dl.Butunoiu Nicolaie = 10 voturi pentru

 • 2 .dl.Stengel Norbert = 12 voturi pentru

 • 3 .dl.Ciont Valentin = 9 voturi pentru

Domnul președinte: „ Așadar, forma finala este următoarea:

 • - Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, următorii consilieri:

membrii titulari: i.dl.Biza Radu-Stelian-consilier local

2.dl.Colibaș Mihai Mădălin- consilier local

membrii supleanți: i.dl.Lascu Iulian- consilier local

2.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe- consilier local

- Comisia de soluționare a contestațiilor, următorii consilieri locali:

 • i .dl.Butunoiu Nicolaie- consilier local

 • 2 .dl.Stengel Norbert- consilier local

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.33/28.01.2021.

Domnul președinte: "Prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.303 din data de 22 decembrie 2020 privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acordarea de locuințe A.N.L.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.34/28.01.2021.

Domnul președinte: "Prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și a condițiilor de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere: d-na Paicu Cristina( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.35/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local și a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.”

Domnul presedinte:”Si la acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Este nevoie doar de un membru al consiliului local in aceasta comisie. Daca aveți propuneri?

Se fac următoarele propuneri:

- Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local și a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare:

 • 1. d-na Crăciun Monica

 • 2. d-na Centiu Magdalena Florina

Se împart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Comisa de centralizare a votului secret:”In urma votului secret, avem:

- Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local și a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare:

 • 1. d-na Crăciun Monica = 7 voturi pentru

 • 2. d-na Centiu Magdalena Florina =10 voturi pentru

Domnul președinte: „ Așadar, forma finala este următoarea:

- Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local și a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare:

 • 1. d-na Centiu Magdalena Florina- consilier local

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.36/28.01.2021.

Domnul președinte:”Prezinta punctul 32 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.”

Domnul presedinte:”Si la acest proiect de hotarare este necesar vot secret. In proiect sunt deja făcute niște propuneri. Daca aveți si alte propuneri? Nu sunt.Asadar raman propunerile făcute deja in proiect.”

Se împart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU, pentru forma inițiala din proiect.

 • - Comisia de evaluare anuală a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, cu următorul membru din partea Consiliului Local:

Membru: - Suteu Marilena Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Supleant:

Membru: - Aldea luliana


- reprezentant Consiliul Local Făgăraș.


- Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, cu următorul membru din partea Consiliului Local:

Membru: - Klein Johannes - reprezentant Consiliul Local Făgăraș.

Comisa de centralizare a votului secret:”In urma votului secret, avem:

 • - Comisia de evaluare anuală a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, cu următorul membru din partea Consiliului Local:

Membru: - Suteu Marilena Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 15 voturi pentru

Supleant:

Membru: - Aldea luliana - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 17 voturi pentru

 • - Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, cu următorul membru din partea Consiliului Local:

 • M embru: - Klein Johannes - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 16 voturi pentru

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.37/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Municipale Făgăraș prin transformarea postului de bibliotecar studii PL în bibliotecar studii S, ca urmare a absolvirii examenului organizat în data de 12.01.2021 pentru promovare intr-o funcție cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.38/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de licitație pentru închirieri, concesiuni sau vânzări de terenuri și spații cu altă destinație decât locuință, ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș și a comisiei de soluționare a contestațiilor.”

Domnul presedinte:”Si la acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Daca aveți propuneri? „

Se fac următoarele propuneri:

 • - Comisia de licitație pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinație decât locuința ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras, următorii consilieri:

 • - membrii titulari: i.dl.Cerghizan Marius loan

 • 2 .dl.Biza Radu-Stelian

 • 3 .dl.Ludu Aurel Cristian

- membrii supleanti: i.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe

 • 2 . dna Cențiu Magdalena Florina

 • 3 .d-na Paicu Cristina

- Comisia de soluționare a contestatilor, următorii consilieri locali:

 • l .dl.Cupu Lucian

 • 2 .dl.Popa Ovidiu Nicolae

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Comisa de centralizare a votului secret:”In urma votului secret, avem:

 • - Comisia de licitație pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinație decât locuința ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras, următorii consilieri:

 • - membrii titulari: i.dl.Cerghizan Marius loan = 13 voturi pentru

 • 2 .dl.Biza Radu-Stelian = 13 voturi pentru

 • 3 .dl.Ludu Aurel Cristian =6 voturi pentru

- membrii supleanti: i.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe = 11 voturi pentru

 • 2 .dna Cențiu Magdalena Florina = 14 voturi pentru

 • 3 .d-na Paicu Cristina = 8 voturi pentru

- Comisia de soluționare a contestatilor, următorii consilieri locali:

 • i .dl.Cupu Lucian = 16 voturi pentru

 • 2 .dl.Popa Ovidiu Nicolae = 16 voturi pentru

Domnul președinte: „ Așadar, forma finala este următoarea:

- Comisia de licitație pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinație decât locuința ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras, următorii consilieri:

- membrii titulari: i.dl.Cerghizan Marius loan - consilier local

2.dl.Biza Radu-Stelian - consilier local

- membrii supleanti: i.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe - consilier local

2.dna Cențiu Magdalena Florina - consilier local

- Comisia de soluționare a contestatilor, următorii consilieri locali:

 • i .dl.Cupu Lucian - consilier local

 • 2 .dl.Popa Ovidiu Nicolae - consilier local

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.39/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2021-2022 a pachetului cu rechizite școlare "Primul ghiozdan”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.40/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 36 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din Municipiul Făgăraș, în anul școlar 2020-2021

Domnul presedinte:”Acest proiect de hotarare are doua variante si tin sa precizez faptul ca la acest proiect de hotarare, in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local s-a optat pentru a doua varianta.”

Alte discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare, varianta a doua si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.41/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2021-2022.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.42/28.01.2021.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( FEBRUARIE 2021).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere: d-na Cnetiu Magdalena ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.43/28.01.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL.nr.103/2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.”

Doamna Paicu;” Doamna secretar general, acest proiectd e hotarare a avut modificări sau este asa cum l-am discutat noi in cadrul comisiilor consiliului local?”

Doamna secretar general:”In comisiile consiliului local am intrat cu acest proiect de hotarare de modificare a unei hotarari de consiliul local de anul trecut. Conform Codului fiscal pana in luna mai a.c. trebuie sa aprobam impozitele si taxele locale pentru anul următor. Având in vedere ca s-a schimbat acea anexa cu privire la autovehicule mai mari sau egale de 12 to, atunci am venit in fata dvs.,s-a discutat in comisiile consiliului local, dar in același timp, noi l-am avut oarecum pe transparenta decizionala, am așteptat anumite observatii din partea tutturor si am incheiat procedura saptamana aceasta. De aceea, nu l-am inscris pe ordinea de zi propriu-zisa pentru ca nu am avut acel parametru de transparenta decizionala. Am asimilat transparenta, intrucat este vorba de un proiect de impozite sit axe locale. Modificam ceva la impozite sit axe locale, deși nu puteam modifica o anexa deja prestabilita cu niște parametrii a unui act normative, dar noi l-am pus pentri dezbatere publica. Intre timp, la sfârșitul anului trecut a intrat in vigoare Legea nr. 296/2020 care modifica Codul fiscal si aici au intervenit anumite modificări. Au fost mai multe discuții cu privire la taxa folosința teren si taxa folosința clădiri sa intre sub incidența bonificației de 10% cei care sunt beneficiari contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosința gratuita pe perioada mai mare de 1 an, sa beneficieze de aceasta bonificație de 10%. De aceea avem o completare cu o anexa 2 in acest sens.”

Domnul Cupuf’Eu, avand in vedere ca am avut un punct de vedere la inceputul acestei ședințe in legătură cu ordinea de zi suplimentara, va anunț ca ma voi abține de la vot la toate proiectele de hotarari de la suplimentare pentru ca nu sunt de accord cu capitolul ‘Suplimentare”.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 4 abțineri: d-na Paicu Cristina, d-na Crăciun Monica, dl.Cupu Lucian si dl.Ludu Cristian ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr .44/28.01.2021.

Domnul președinte: ”Acum propun ca pentru punctele 2 si 3 de la ,Suplimentare” sa se suspende ședința pentru a se desfasura doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia economica si comisia de urbanism."Primul punct de pe ordinea de zi avand deja avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local si votandu-se adineaori.”

Se suspenda ședința.

Domnul președinte:” Se revine la ședința ordinara după desfasurarea a doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia economica si comisia de urbanism, unde au primit avize favorabile.”

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr.De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 și De 134/1/26, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 3 abțineri: d-na Paicu Cristina, dl.Cupu Lucian si dl.Ludu Cristian ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.45/28.01.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu “O.N.G. Asociația Romilor din Făgăraș”, în cadrul proiectului “Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 3 abțineri: d-na Paicu Cristina, dl.Cupu Lucian si dl.Ludu Cristian ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.46/28.01.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de la „Suplimentare”: Raport înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.de 2.300/21.01.2021 din partea Direcției de Asistență Socială Făgăraș, cu privire la activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2020.”

Domnul presedinte:”Fiind vorba doar de un raport, s-a luat act de acesta.”

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de la „Suplimentare”: Informare nr.116/25.01.2021, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.de 2.556/25.01.2021 din partea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat, cu privire la activitatea SPAET Făgăraș în perioada 01.03.2020-31.12.2020.”

Domnul Tetiu Ciprian- sef Serviciul de Termie Fagaras:” Aceasta informare o aveți cu totii la dispoziție. Serviciul de Termie isi desfasoara activitatea a SACET începând cu data de 1 martie 2020. In finalul acestei prezentări este o evoluție financiara de la inceputul activitatii si pana la sfârșitul anului 2020 de unde rezulta ca pentru a putea funcționa acest serviciu, pentru a putea fi cu cheltuielile acoperite, afost necesara o subvenție de la Primăria Fagaras in cuantum de 1.745.000 lei, subvenție care a fost defalcata pe fiecare luna de activitate. Am prins si un final de iarna. începând cu luna decembrie 2020 practic, noi facturam agentii economici si instituțiile publice cu un număr de 453 lei gcal, iar facturile către populație sunt de 242 lei gcal, preț care a ramas neschimbat.”

Domnul presedinte:”Fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de aceasta.”

Domnul președinte :”Epuizandu-se ordinea de zi, avem interpelări. Inca de la inceputul ședinței, s-au inscris la cuvânt intai dl.Darau si apoi dl.Klein, care dorește sa se discute despre convocarea unei ședințe AGA Salco.”

Domnul Darau:”Mai intai as vrea sa va aduc in discuție acea informare din partea S.C.Salco Serv S.A. Fagaras care face referire la incalcarea unui consilier local din acest mandat al Consiliului Local Fagaras, a unor prevederi ale regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local Fagaras, prin nerespectarea regulilor de curtoazie, folosind cuvântului dânsului si in relația cu cetățenii descrieri calomnioase si defăimătoare la adresa conducerii societății S.C.Salco Serv S.A Fagaras etc. Totuși sa se trimită asa ceva, nu este in regula.

A doua problema, insist sa infiintati o comisie speciala de monitorizare la S.C.Salco Serv S.A. Fagaras. Cred ca trebuie sa va asumati acest lucru si in aceasta luna februarie a.c. se poate suprapune si cu o reala dezbatere publica despre taxa Salco. S-a mai ridicat o problema in legătură cu colega consilier local Paicu Cristina cum ca apare un nr. de Înregistrare pe o solicitare trimisa de dânsa, de la alta instituție, nu se știe de unde anume, cu privire la Salco, in contextul in care d dânsa a trimis in calitate de consilier local.

O a treia solicitare este sa luati in considerare asigurarea unui sediu USR-filiala Fagaras. Am trimis solicitare in acest sens, dar nu s-a rezolvat. Noi am avut un spațiu in trecut, cu doua camere, l-am primit intr-o stare deplorabila si a trebuit sa renovam integral acel spațiu. Acum am primit răspuns cum ca se va rezolva aceasta problema doar când se vor elibera alte spatii, dar din luna decembrie 2020 s-au mai eliberat spatii. Suntem prima forța politica din județ si cred ca este necesara asigurarea unui spațiu.”

Domnul primar: ”Cazavnd ca mi-ati expus foarte multe probleme, as vrea sa incepem cu ultima expusa de dvs. si as vrea sa va răspund la solicitarea dvs.de a va asigura un sediu datorita faptului ca am inteles greșit sau ati spus ca sunteti cea mai puternica forța politita din județ sau prima forța politica din județ. Deci, noi din aceasta cauza suntem obligate sa va asiguram un spațiu. Daca ati fi știut ca atata timp cat un sediu nu este liber de sarcini, noi nu putem veni in fata consiliului local sa-1 dam altcuiva. Am răspuns asa: când se eliberează sediul respective, vom pune in discuție solicitarea dvs.Intre timp, noi am avut aprobat un proiect pe fonduri europene de mutarea Evidentei Populației Fagaras de la Casa Municipala de Cultura, aici in spatiile pe care le avem.In impartirea spatiilor, vorbind cu toata lumea care este implicate in aceasta activitate, ni s-a solicitat o suprafața si anumite spatii pentru a-I muta. Pana nu rezolvam aceasta problema, noi nu avem cum sa va punem la dispoziția primei forte politice din județ, un sediu pentru ca, am fi nevoiti ca mai departe, tot prin consiliul local, sa inchiriem noi spatiile. Patrimoniul municipalității trebuie sa fie gestionat cu celeritate pentru nevoile cetățenilor, nu pentru nevoile primei forte politice din județ. Ati afirmat ca v-ati renovat sediul. Ati renovat un sediu in care dvs.ati funcționat. Nu cred ca ati făcut cuiva vreo favoare.

Cu privire la a doua problema, daca discutam de firma de salubritate pe care consiliul local o gestionează ca si acționar unic, iar executivul urmărește ca si conform Codului administrative, as vrea sa va spun următorul lucru: conform Legii nr.161, art.114, alin.4, cineva cu funcție de demnitate publica si/sau de funcționar, nu are voie sa scoata informatii pentru a le folosi in scopuri de grup sau in alte scopuri. Daca exista un nr de înregistrare al altei instituții pe documentul respective, a uitat cineva sa-1 stearga când a făcut acea solicitare. Nu vi se pare ca este ceva illegal, conform legii si Codului administrative? Haideți sa fim puțin constructive. Dvs.ca senator trebuie sa veniti sa ne ajutati in momentul de fata. Dvs .veniti si incercati mereu tot felul de fisuri intre executiv si legislativ, incercati sa create tot felul de dispute intre executiv si legislative. Nu cred ca este benefica pentru comunitatea fagaraseana si comunitatea Tarii Fagarasului. Nu cred ca solicitările pe care dvs.le-ati supus atenției cu o mica manipulare ( pentru ca nu ati spus in totalitate ceea ce trebuia sa spuneți), adduce o construcție comunității fagarasene si ceea ce trebuie sa facem noi. Eu in momentul acesta va solicit dvs., impreuna cu colegii dvs.senatori si cu ceilalți deputati sa găsim variante, sa discutam si proiectele care sunt propuse la nivel guvernamental, la nivelul comisiei europene, sa le discutam si aici vorbind de proiecte mari, iar dvs.sa ne intrebati: ce aveți nevoie pentru comunitatea dvs., pentru teritoriul dvs., pentru a realiza infrastructura de management al deșeurilor? Aveți nevoie de o groapa de gunoi etc? Deci, sunt atat de multe probleme si haideți sa purtam un dialog prietenos, sa găsim soluții impreuna. Eu va pot spune ca am avut o intalnire de lucru acum 2,3 seri. Am fost invitat de dl.consilier local Klein Johannes, am discutat variante pentru a oferi populației un serviciu correct si ieftin de salubritate, dar am văzut de la dl.consilier local Cupu ca varianta respective nu este buna. A spus el cu gura dânsului, sa mai prelungim 2 luni de zile prețul acesta pana mai găsim o varianta sau a spus ca trebuie sa dam afara conducerea societății si inca 60 de oameni. Nu se poate asa ceva. Haideți sa găsim comunicare intre noi si dvs.,dl.Darau, fiind la un palier mult mai sus in momentul de fata, sa veniti si sa ne oferiti support pentru a trece prin diferite dificultăți, nu pentru a veni si a ne lua la intrebari.

Sa va mai răspund si la afirmația prin care ati spus ca nu vreți sa mai auziti ca dvs.veniti si faceți traffic de influenta. M-am referit strict la ceea ce s-a intamplat cu acel impozit de 500%. Am văzut pe rețelele de socializare ca susținătorii USR nu sunt de accord ca acel imobil sa fie impozitat. ( este vorba de dl.Achimenscu in speta).Ar trebui sa se termine cu atatea dispute.”

Domnul Darau: ”Niciodata n-am refuzat un telefon. întotdeauna voi răspunde pozitiv sa construim impreuna. Eu ca senator, am dreptul sa interpelez niște instituții. In legătură cu acel sediu USR este o rugăminte fireasca si știm foarte bine legea. In alta ordine de idei, stiti ca suntem intr-o situație catastrofala la nivel județean pe colectarea deșeurilor. Aici trebuie găsită o soluție. Exista si colaborare din partea noastra.”

Domnul PopaO:”Chiar ii mulțumesc dl.senatopr Darau pentru ca este singurul demnitar care a venit intr-o ședința de consiliul local, dar in același timp, sunt profund dezamăgit de dvs. La fel ca si colegii dvs., veniti in ședința de consiliul local doar sa ne cereți explicatii. Cunoașteți situația Salco foarte bine. Va rog, răspundeți cetățenilor, de ce n-ati venit cu o soluție? Colegii dvs.pana acum au scris pe rețelele de socializare si au spus ca unii dintre consilierii locali au interese. In cazul in care cunoașteți ca vreunul din consilierii locali are interese, sa spuneți. Nu au făcut altceva decât sa zică: „ o sa facem”, „o sa colaboram”etc. De ce n-ati venit pe problema Salco cu un proiect, ceva realizabil? Suntem satui doar de discuții. Eu in momentul in care am văzut pe rețelele de socializare ca dl.Darau o sa participe la ședința aceasta de consiliul local, ma așteptam sa vina cu un proiect sau cu niște bani pe fonduri europene, soluții pentru fagaraseni, cu ceva concret. Mereu veniti sa ne urecheati, sa ne certati.”

Domnul Darau:”Ca soluție ar fi acea comisie speciala de monitorizare la Salco. O comisie nu foarte mare (5 sau 6 membri), de la Salco. Sa fie si din partea primăriei si asa se pot rezolva multe probleme acolo. Altfel, va dati cu parerea fara acte si fara o analiza serioasa, nu se rezolva nimic astfel. Legat de foncduri europene, se va discuta si aceste aspect, se va discuta si bugetul central cred ca in data de 4 februarie a.c. si se vor rezolva multe.”

Domnul PopaO:”Eu sunt de acord cu acea comisie la Salco si va poate confirma si colega Paicu plus ceilalți consilieri locali, dar problema este mult mai grava si urgenta. Eu v-am propus varianta de tarif de 14 lei. De fapt, Salco a propus varianta de 14 Iri si eu am propus maxim 2 luni, 14 lei. Dar dvs.spuneți de asumare. Eu impreuna cu colegii, ne-am

asumat pentru perioada de 2 luni, tariful de 14 lei, dar unii din colegii dvs.nici n-au vrut sa auda. Puteam bloca oare pe data de 6 ianuarie a.c. ca fagarasenii sa ramana cu gunoiul in fata portii? Eu pot vota si varinata de tarif de 9 lei, dar populația daca va ramane cu gunoiul la poarta, sa-si asume.”

Domnul Darau:”Nu am pronunțat vreo suma in acest sens.”

Domnul primar:”Eu am discutat cu doamna secretar general al Municipiului Fagaras de a propune un proiect de hotarare de constituire a unei comisii, dar uitandu-ma in Codul administrative, comisia de mediu are in atribuții aceste lucruri si este formata in momentul de fata din consilieri locali. Nu cred ca este bines a mai formam alta comisie in acest sens.”

Domnul Darau:”Eu sugerez o comisie speciala pentru Salco cu mandat prin hotarare de consiliul local si sa isi asume toate partidele prin niște reprezentanti si sa vina cu niște rezultate, soluții, audit etc.”

Domnul PopaO:”Sunt de acord cu ce spuneți dvs.,cu aceasta comisie, dar in momentul actual, problema n-o putem rezolva printr-un audit, ci sa găsim soluții cum trebuie rezolvate costurile, transporturile si taxa. Pe parcurs, da, se poate face un audit.”

Domnul Cupu:”Noi trebuie sa știm ca situația Salco nu este de astazi sau de ieri. Cineva a păstorit aceasta societate. Astazi, acea persoana trebuie sa gaseasca soluția, nu sa fuga.”

Domnul Lasou:”Vad ca am ajuns si la problema ce a propus-o dl.Klein la inceputul ședinței, sa se discute despre Salco acum la finalul ședinței ordinare. Colegii care au fost si in mandatul trecut știu ca asa cam pe vremea asta anul trecut, ne aflam in aceaasi situație cu Ecoterm. Eram in pragul de a ramane fara căldură pentru oraș. Si atunci s-a făcut o comisie, s-a lucrat foarte mult si dl.Tetiu poate confirma acest lucru. Erau si cei primărie, consilieri locali si am analizat ce avem de făcut. Este clar ca si acolo au fost vinovati. Legat de Salco, avem o situație aproape similara. Ce s-a intamplat la Salco, in primul rând sa nu se mai repete greșelile, nu neaparat cine este vinovat. Eu as merge cu prioritate pe urgenta, sa vedem cum vor ridica gunoaiele, cu ce costuri si apoi sa analizam fiecare document. Trebuie sa ne gândim ce facem pentru ca timpul este foarte scurt.”

Domnul Klein:”Am discutat foarte mult aceasta problema, ne-am si certat dar pe de-o parte poate a fost benefic totul pentru a putea sa ajungem la o concluzie, insa eu vad ca nimeni dintre noi nu știe pasul următor. Haideți sa ne gândim cum ajungem la niște concluzii. Propunerea dl.Darau, de a se infiinta o comisie, mi se pare foarte decenta. Este posibil sa preluam si comisia existenta de mediu, dar numai daca o mandatam. Trebuie sa știm daca ne putem baza pe aceasta comisie de mediu. Vazand ca Salco nu ne convoacă la o ședința AGA, cred ca nu se poate, aceasta este concluzia mea. Cred ca noi trebuie sa luam o decizie, sa convocam noi o ședința AGA Salco, daca ei nu o fac. Asa putem discuta despre mai multe lucruri chiar si cele neplăcute. Se termina si luna februarie si nu avem o soluție in acest sens.”

Domnul Cupu:”Sedinta AGA trebuie convocata cu 30 de zile inainte, deci daca o convocam astazi, ajungem prin data de 3 martie a.c. Este târziu.”

Domnul PopaO:”Nu este o problema, adunam noi semnaturi si convocam ședința AGA, dar ședința AGA nu rezolva problema gunoiului. Noi trebuie sa rezolvam urgent problema pana la sfârșitul lunii februarie a.c.Haideti sa stabilim o data anume când suntem cu toti colegii consilieri locali disponibili, sa convocam o ședința AGA.”

Doamna Paicu:”Eu cred ca mai intai ar trebui sa mergem acolo si sa cerem acele documente. Nu este vorba de a trage la răspundere pe cineva, ci este nevoie sa cunoaștem ce este acolo ca sa vedem ce putem face noi in acest sens pe viitor.”

Domnul primar: ”Am fost invitat de dvs.acum 2,3 zile după cum v-am mai spus si s-a discutat acest subiect, cine sa convoace ședința AGA. Președintele Consiliului de administrație al Salco a spus ca el poate s-o convoace pe data de 1 martie a.c. Când se convoacă o ședința AGA, trebuie sa existe proiectele pe ordinea de zi. Discuția a fost asa: discutarea tarifului si modalitatea de proiectare. La punctual 1, diverse, dar s-a mai solicitat sa se pun ape ordinea de zi si revocarea Consiliului de administrație al Salco. El a spus ca nu poate sa isi pun ape ordinea de zi revocarea Consiliului de administrație al Salco. Asa s-a discutat. Ideea este urmatoarea:si eu sunt in asentimentul unor consilieri locali care cer sa resolve situația sip e urma sa verifice daca acea conducere este sau nu vinovata. Cred ca răzbunările, in momentul de fata, trebuie lasate pe mai târziu. Mai sunt 28 de zile. Pe data de 25 februarie a.c. noi convocam ședința ordinara a consiliului local. Pana atunci, nu este nimic stability. Grupul de consilieri locali P.N.L. ( dl.Cerghizan Marius, dl.Lascu Iulian si dna Centiu Magdalena) a venit cu o soluție de a o pune in practica. S-a discutat soluția cu saci de gunoi si se va ajunge la un moment de se plătește cat gunoi faci. Este o soluție extraordinara din punctual meu de vedere. Cei care produc mai mult gunoi si au bani, plătesc, iar cei care nu produc si au grija sa nu producă, plătesc cat produc, dar trebuie discutata in detaliu aceasta soluție si găsită varianta ca pana in data de 25 februarie a.c. s-o avem pe masa consiliului local sau găsiți soluții de amanare, de intermediere, de suprapunere. Asa cum spunea si dl.Klein, comisia de mediu poate sa convoace pe cei de la Salco, discuta cu ei, ne invitati sip e noi si venim si acordam suportul de specialitate, dar daca țineți morțiș sa fie indepartata conducerea Salco, sa fie lasat un gol acolo pentru ca asta se dorește in momentul de fata, o sa avem o problema de strângere a deșeurilor din Municipiul Fagaras in luna martie a.c. sin u cred ca populația o sa inteleaga, ca primarul este de vina, când noi impreuna trebuie sa găsim o soluție. Sa fie soluția discutata in comisiile de specialitate ale consiliului local, daca nu mai doriti ordine de zi suplimentara la ședințele ordinare.”

Domnul Cupu:”Eu am cerut si susțin in continuare o dezbatere publica pentru a se găsi o soluție. Nu avem nimic concret acum. Eu va pot spune ca la nivelul P.N.L., este o comisie de lucru care va lucra la aceste aspect si care va veni cu o soluție in acest sens.”

Domnul KJein:”Cand am initiat aceste dezbateri, nu am venit cu ideea sa vina rezolvarea problemelor de la mine, ci am încercat sa deschid un proces democratic si orice idee, orice pas sugerat, mi se pare normal sa-1 dezbatem. Sunt multe propuneri aici si se va ajunge la un numitor comun. Sa ne decidem de facem odata.”

Domnul președinte:”Parerea mea este sa declanșam o dezbatere publica cum a fost cea de anul trecut de la Casa Municipala de Cultura cu cetățenii si vedem ce părere au si oamenii. De ce evitati mereu propunerea mea de preț? Sa se dezbata toate propunerile.”

Domnul Darau:”Dl.Klein are dreptate. Se tot discuta, dar nimic concret. încercați sa faceți altceva ce nu s-a mai făcut pana acum, nu cine este vinovat. Parerea mea este sa faceți o dezbatere publica in acest sens si un audit la Salco pentru a propune soluții viabile. Si eu va sugerez ca dvs., consiliul local sa convocati o ședința AGA Salco, dar asigurati-va ca veniti cu soluții.”

Domnul Ludu C.:”Sa rugam Salco sa vina cu o nota de fundamentare, sa vina cu taxa de salubritate, sa ne spună cum se calculează. V-am dat si eu exemple si doar asa vom știi despre ce este vorba. întâi trebuie sa avem alta calculatie de preț.”

Domnul Lascu:”Avem doua variante: prima, păstrăm sistemul actual de colectare, de taxare si atunci venim si verificam acea fundamentare sa vedem daca cei 14 lei au fost sau nu corecti sau sa modificam valoarea taxei, dar cu niște calcule reale, concrete si a doua varianta, modificarea si a modului de colectare, dar trebuie modificat regulamentul, care regulament se supune dezbaterii publice cu modul de colectare, respectând legislația, nu prețul, nu tariful. Trebuie sa găsim o soluție.”

Doamna Aldea:”Daca tot spunea dl.Lascu ca trebuie făcute modificări la regulament, unde se modifica, in ședința AGA? Trebuie sa ne intalnim si sa găsim soluția finala. Este vorba si de colectare selectiva.”

Domnul Lascu:” Regulamentul trebuie discutat in consiliul local, nu in ședința AGA.”

Domnul primar:”Ca sa ne pliem pe legislația in vigoare, pe 4 fracții, trebuie modificat regulamentul. Modalitatea de colectare trebuie specificata in regulament. In acest moment, modalitatea de colectare este pe taxa speciala/persoana. Daca se colectează altfel, pe tarif, pe orice altceva, trebuie modificat regulamentul, compartimentele noastre de specialitate vin cu modificările regulamentului, se voteaza in consiliul local, iar operatorul, impreuna cu hotararea AGA, vine cu prețul stabilit.”

Doamna Paicu:”Va rog sa mai inserati un punct legat de cele 10 zile in care Salco ne va pune la dispoziție toate acestea, sa ne dea toata acele documente solicitate de noi. Noi toti cerem acestea.”

Domnul Ciont:"In concluzie, când doriti sa convocam ședința AGA? Conform Legii nr.31/1990 actualizata in anul 2020 privind legea societăților comerciale, la cap.IV, acționarii reprezentând intreg capitalul social, vor putea, daca niciunul dintre ei nu se opune, sa convoace o ședința AGA, fara respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.”

Domnul PopaO:”Suntem aici cu totii. Dl.Clont, pregătiți va rog, un tabel cu consilierii locali impreuna cu primăria. Pana spre sfârșitul acestei saptamani sa se trimită solicitarea comvocarii ședinței AGA primăriei, ca primăria sa trimită solicitarea mai departe către Salco. Pana in data de 10 februarie a.c. le dam timpul necesar celor de la Salco pentru răspuns cu documente etc, apoi in data de 15 februarie a.c. putem sa facem o ședința AGA. Penrtu ca apoi sa putem discuta in comisiile de specialitate ale consiliului local din luna februarie a.c. si proiectul trebuie sa il avem pentru plen. Suntetyi de acord pentru ca in data de 15 februarie a.c. sa aiba loc ședința AGA Salco?”

Toti consilierii locali prezenti sunt de acord.

Domnul președinte: In incheiere, doamna secretar general propune sa păstrăm un moment de reculegere pentru dl.Emil Mocan-secretar al Primăriei Fagaras care a decedat la inceputi acestui an si pentru dl.Vlad loan, fost consilier local in madatele trecute ale Consiliului Local Fagaras.”

Domnul președinte: După pastrarea momentului de reculegere, mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA; BUTUNOIU


SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA


PJ.