Hotărârea nr. 46/2021

HOTĂRÂREA nr.46 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu O.N.G. “Asociaţia Romilor din Făgăraş” în cadrul proiectului „Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi Creşterea Incl

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: OOfțO 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.46

din data de 28 ianuarie 2021

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu O.N.G. “Asociația Romilor din Făgăraș” în cadrul proiectului

„Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 3112/1/ 27.01.2021 și Raportul de Specialitate nr. 3112/27.01.2021 din partea Biroului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu ONG “Asociația Romilor din Făgăraș” în cadrul proiectului „Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ținând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b” și “d” alin. (7) lit. “b”, alin. (9) lit. “a”, art. 139 alin. (3) lit. “a” și lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de Asociere a Municipiului Făgăraș cu O.N.G. “Asociația Romilor din Făgăraș” în cadrul proiectului „Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, neexistând obligații bugetare în această asociere din partea Municipiului Făgăraș.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș pentru a semna documentele aferente proiectului (Acord de Asociere).

Art. 3. Se aprobă modelul Acordului de Asociere - Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, BUTUNOIU NICOLAIEHotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

îex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

îex. “Asociația Romilor din Făgăraș”

îex. Biroului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale

lex. Direcția Buget-Finanțe

lex. Afișare

Cod: F-50

Anexa nr.l la HCL.nr.46/2021

Acord de asociere

Părțile

Asociația Romilor din Făgăraș, cu sediul în municipiul Fagaras, Strada Câmpului, bloc 14, Scara B, Ap. 4, Jud Brașov , Cod fiscal 22206290, reprezentată de Androne Gheorghe - Președinte,

Și

Primăria Municipiului Făgăraș, cu sediul în...............,  Jud Brașov , CUL..^..,-reprezentată de către

.......- Primar,

/ ? au convenit următoarele:

Articolul 1 - Scopul

1.1 Scopul acestui acord este implementarea proiectului „Putem mai mult împreună”, pentru-care s-a solicitat finanțare nerambursabilă în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE “CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR”, Alocarea tematică C - Proiecte de abilitare a romilor (empowerment).

Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților între partenerii asociați, în contextul implementării proiectului. Solicitantul este responsabil pentru implementarea proiectului, împreună cu partenerii asociați, în condițiile specificate mai jos.

Articolul 2 - Principiile de bună practică ale parteneriatului

  • 2.1 Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalitățile precizate în Cererea de finanțare și prezentul Acord de asociere.

  • 2.2 Solicitantul trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi și să-i informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

  • 2.3 Toți partenerii asociați trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor legale, profesionale și de etică cele mai înalte.

  • 2.4 Partenerii asociați sunt obligați să respecte toate regulile și cerințele Contractului de finanțare care a fost semnat de Solicitant.

Articolul 3 -Durata acordului

Prezentul acord de parteneriat are o durată de 24 luni, începând de la data semnării Contractului de finanțare.

Articolul 4 - Rolurile și responsabilitățile fiecărei organizații implicate în parteneriat

4.1 Rolurile și responsabilitățile Solicitantului - Asociația Romilor din Făgăraș

  • > Angajarea membrilor echipei de implementare în conformitate cu prevederile Cererii de finanțare și Bugetul proiectului;

Efectuarea achizițiilor în conformitate cu legislația în vigoare și cu mențiunile din Bugetul proiectului;

Implementarea activităților din cadrul cererii de finanțare după cum urmează:

Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate clasă;

Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate regional si național Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate comunități de romi; Numărul activității Denumire activitate Numărul activității Denumire activitate


Al.

Facilitare comunitară în 20 de comunități de romi

A2

Cursuri de formare a membrilor grupurilor de inițiativă locală (GIL)

A3

Cursuri pentru reprezentanți autorități și instituții publice

A4

Cursuri de educație interculturală pentru 250 de cadre didactice și activități aplicate la

4.2.

Curs de istorie a romilor pentru profesori și activități aplicate la clasă;

A4.3.

Activități de formare a directorilor unităților școlare și reformare instituțională

A4.4.

Activități de creștere a stimei pentru elevii romi

A4.5.

Activități parentale de creștere a stimei de sine pentru părinți A5.

Activitate de informare prin intermediul bloggingului si vloggingului

A6

Program de formare a experților și liderilor romi

A7

Ateliere pentru schimb de experiență, study tour și promovare de bune practici

A8

Dezbateri publice organizate pentru influențarea politicilor publice de la nivel local,

A<)-                                 r

Realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor

10

Promovarea Muzeului virtual despre istoria romilor în caravane culturale în 40 de

AII

Realizarea și promovarea unui film documentar despre personalități rome A12.

Organizare de dezbateri publice pe tema contribuției romilor la dezvoltarea României

  • 4.2 Rolurile și responsabilitățile Partenerului asociat - Primăria Municipiului Făgăraș

  • > Punerea la dispoziție a resurselor umane necesare implementării proiectului din cadrul cererii de Finanțare.

  • > Susținerea tuturor activităților proiectului în conformitate cu prevederile Cererii de Finanțare.

Articolul 5 - Legea aplicabilă

Prezentul Acord de saociere se supune reglementărilor legislației românești în vigoare.

Articolul 6 - Litigii

Orice neînțelegere care decurge din interpretarea și aplicarea prezentului acord de asociere va fi soluționată de părți, pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile, calendaristice de la notificarea acesteia.

în cazul în care părțile nu ajung la un consens, pe cale amiabilă, în termenul menționat mai sus, neînțelegerile vor fi soluționate conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la Făgăraș, în 3 (trei) exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare parte semnatară și unul pentru dosarul Cererii de Finanțare.

SOLICITANT

Asociația Romilor din Făgăraș

ANDRONE GHEORGHE - PREȘEDINTE

Semnătura/Ștampila

Data.......................................

PARTENER ASOCIAT

UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

........................- PRIMAR

Semnătura/Ștampila

Data .........................................

i'