Hotărârea nr. 45/2021

HOTARAREA nr.45 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 şi De 134/1/26, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţe

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primafia-fagaras.ro. ?"•

HOTĂRÂREA nr.45 din data de 28 ianuarie 2021

- privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 și De 134/1/26, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 3.012/27.01.2021 a Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 3.012/1/27.01.2021, prin care se propune aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a patru drumuri de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Văzând prevederile art. 24, alin. 1-3, alin. 5-7 și ale art. 41, alin. 5 și 5 ind 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 858-861, art. 863, lit. f, art. 881 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicat,

Prevederile Ordinului 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 286 alin. 4 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. 1; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Văzând adresa de completare cu nr. 18012/26.01.2021 a OCPI Brașov,

Văzând Hotărârea nr. 2/27.01.2021 a Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Făgăraș nr.2994/27.01.2021,

Având în vedere prevederile Legii 24/2000, art. 41, alin. 6, alin. 7, art. 24, art. 28 alin. 6, art. 29 ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin. 1, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile situate în extravilanul Municipiului Făgăraș, aflate în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drumuri de exploatare De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 și De 134/1/26, documentație întocmită de persoană fizică autorizată VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE - anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4; parte integrantă.

Art.2. Se aprobă conform art. 14, alin. 5-6, lit. a, art. 24, art. 28, alin. 6, art. 29 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare prima înscriere în Cartea Funciară în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a patru drumuri de exploatare, situate în extravilanul Municipiului Făgăraș după cum urmează:

 • • Drum de exploatare De 134/2/13, în suprafață de 3451 mp

 • • Drum de exploatare De 149/22, în suprafață de 6174 mp,

 • • Drum de exploatare De 134/1/25, în suprafață de 5904 mp,

 • • Drum de exploatare De 134/1/26, în suprafață de 5253 mp

Art3. Se aprobă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor-drumuri de exploatare descrise la art. 1 și 2, ca fiind de uz și de interes public.

Art.4. Dreptul de proprietate se înscrie în favoarea Municipiului Făgăraș.

ArtS.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.
Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment Evidență Patrimoniu

lex. Birou Agricol și Cadastru

lex. Direcția Buget-Finanțe

lex. Afișare

Cod: F-50RO MÂINI IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

ANEXĂ LA HCL nr. 45/27.01.2021

Prin prezenta se confirmă că imobilele care fac obiectul documentațiilor cadastrale de plan parcelar fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, după cum urmează:


Nr. crt

Tarla

Drum

Suprafața (mp)

Documentație nr./Executant

1

4

De 134/2/13

3451

121/2020 -VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE

2

4

De 149/22

6174

121/2020 -VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE

3

4

De 134/1/25

5904

121/2020 -VLAD-DRĂGHICI

HORAȚIU-GEORGE

4

4

De 134/1/26

5253

121/2020-VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


• Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRAȘ

Nr. 2994 din 27.01.2021

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 27.01.2021

Sunt prezenți majoritatea membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar Făgăraș.

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. 1; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile situate în extravilanul Municipiului Făgăraș și aflate în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drumuri de exploatare De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 și De 134/1/26, documentație întocmită de persoană fizică autorizată VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE

Art.l. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a patru drumuri de exploatare, De 134/2/13 cu suprafața de 3451 mp, De 149/22 cu suprafața de 6174 mp, De 134/1/25 cu suprafața de 5904 mp și De 134/1/26 cu suprafața de 5253 mp, conform tabelului și planului parcelar atașat

Art.3. Se constată apartenența la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilelor-drumuri de exploatare descrise la art. 2,

Art.4. Se aprobă scoaterea din balanța parcelelor ce aparțin Fondului Funciar a drumurilor de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș, respectiy De 134/2/13 cu suprafața de 3451 mp, De 149/22 cu suprafața de 6174 mp, De 134/1/25 cu suprafața de 5904 mp și De 134/ 1/26-Cu suprafața de 5253 mp, conform tabelului și planului parcelar atașat


COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂ

PREȘEDINTE:

VICEPREȘEDINTE: SECRETAR: MEMBRII:


SUCACIU GHEORGHE - Primar

CLONȚ DAN VALENTIN - Viceprimar LAURA ELENA GIUNCA - Secretar General CRIȘAN CAMELIA - Consilier Juridic Qjl

MUNTEANU RADU - Reprezentant RNP Romsilv GRECU GABRIEL - Consilier Topometrist v Ă/ OANĂ MARIANA-Referent            1/

BOGDAN ION - Reprezentant proprietari FUSĂRĂU GHEORGHE - Reprezentant proprietari CIORA VICTOR ROMUL - Reprezentant proprietari BÂRCEA NICOLAE - Reprezentant proprietari TOADER IO AN - Reprezentant proprietari VLAD MIRCEA - Reprezentant proprietari

oaciui of câ(ms w s* muafAK, IMOBiliAHA3R/^OV

8.C.P.I.

Nr. rnH3<)Î8tr;im

/ ?r\'l &

BRASOV

I


• R. . ' ' I

O.C.P.I. Brașov este operator de date cu caracter personal nr. 38691

Către:       Primăria Municipiului Făgăraș

în atenția: Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Spre știință: PJA Geosilva Survey S.R.L.

PFA Vlad - Drăghici Horațiu - George horatiudraahici@vmail.com

Referitor la: Plan parcelar din T 4, PS 134, PS 149 și redactare titluri de proprietate

Stimate Domnule Primar,

’ Referitor la adresa dumneavoastră nr. 55690/14.12.2020 înregistrată în evidențele O.C.P.I. Brașov cu nr. 18012/18.12.2020, prin care solicitați recepția planului parce ar întocmit pentru T 4, PS 134, PS 149 și redactare titluri de proprietate, vă comunicăm următoarele:

Pentru parcelele reprezentând drumuri se vor atașa actele prevăzute la art. 229, ațin. (1), lit. f) din Regulamentul privind avizarea, recepția și înscrierea în evidențele de cadastru și cartea funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 cu completările și modificările ulterioare.

REGULAMENTUL din 9 iulie 2014

de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară EMITENT:     AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 bis din 31 iulie 2014

Data intrării in vigoare : 30 august 2014

Forma actualizata valabila la data de : 26 ianuarie 2021

ART. 22 9 S

-^5’ Documentația cadastrală întocmită pentru recepția planului parcelar și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară conține următoarele documente:

 • a) borderoul;

 • b) cererea de recepție și înscriere;

 • c) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;

 • d) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice și ale mandatarilor acestora sau certificat constatator, în cazul persoanelor juridice, după caz sau listă eliberată de primărie cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificați și cu datele lor de identitate;

 • e) abrogată;

(la 29-04-2020 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 229 , Punctul 4.4.3. , Punctul 4.4. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 39, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.207 din 22 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 29 aprilie 2020)

t) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; copii conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate, copii legalizate sau originalele proceselor verbale de punere în posesie, copii ale altor acte de proprietate dacă este cazul, certificate în condițiile art. 66 din regulament.

 • g) abrogată;

(la 06-01-2020 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 229 , Punctul 4.4.3. , Punctul 4.4. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 80, ANEXA din ORDINUL nr. 3.442 din 18 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 31 decembrie 2019)

 • h) calculul analitic al suprafețelor;

 • i) memoriul tehnic;

 • j) tabelul parcelar;

 • k) planul parcelar;                                          ''

 • 1) abrogată;                                                                .

(la 01-01-2016 Lit. 1) a alin. (1) al art. 229 a fost abrogată de pct. 140 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.)

--------------------------------------------------------- ' - j .

 • m) abrogată.

(la 14-09-2017 Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 22 9xv^Punctul’4.4.3. , Punctul 4.4. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 49. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017)

(2) Cererea de recepție și înscriere, precum și declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate sunt semnate de primarul UAT-ului în calitate de persoană interesată.