Hotărârea nr. 44/2021

HOTĂRÂREA NR.44 din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea HCL 103/2020 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL F GARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 2^3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.44 din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea HCL 103/2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras, raportul de specialitate nr. 121/05.01.2021 al Serviciului Venituri Bugetare si completările nr.3.099/27.01.2021,

 • - Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

 • - Art.30, art.16, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legea 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind codul fiscal,

 • - ținând seama de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, precum și comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

 • - aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și procesul-verbal de afișare nr.1317/14.01.2021 al proiectului de hotărâre de in cauza si anunțul postat pe site-ul instituției,

 • - dezbaterea publica nr.3.055/27.01.2021 al proiectului de hotărâre privind modificarea HCL 103/2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021,

 • L uând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin.14 din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

 • î n temeiul art.139, alin.3, lit.c, art.154, alin.i si ale art.196, alin.i, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Anexa 1, cap IV la HCL 103/2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu referire la impozitul pe mijloace de transport „Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata mai mare sau egala cu 12 to”, se înlocuiește cu anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.II. Art. 2 din HCL 103/2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, va avea următorul conținut” Bonificația prevăzută la art.462, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește în cazul impozitului pe clădiri si a taxei folosința clădiri la 10%, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2021. Bonificația prevăzută la art.467, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului pe teren si a taxei folosința teren se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la data de 31.03.2021. Bonificația prevăzută la art.472, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului pe mijloace de transport se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la data de 31.03.2021”.

Art.III. Celelalte prevederi ale HCL 103/2020 raman neschimbate.

Art.IV. Unde prezenta hotarare nu face referire, se vor aplica prevederile titlului IX din legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale celorlalte acte normative care vor aparea in legătură cu aplicarea titlului IX din codul fiscal.

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin: Direcția Buget - Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Brașov, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, BUTUNOIU NICOLAIEHotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru și 4 abțineri.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. Dosarul ședinței

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Direcției Buget-Finanțe

1 ex. Serviciului Venituri Bugetare

1 ex. Compartiment reiatii cu publicul, arhivă

1 ex. afișare

Cod 7-50

CAPITOLUL IV


ANEXA nr.l la HCL ni^72021

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TO

•k

Art.470 alin (5) In cazul unui autovehicul de transport .de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:                                                         * zi \             i ~ ;

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL

2021

Impozitul (în lei /an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone,dar mai mică de 13 tone

0

151

2

Masa de cel puțin 13 tone,dar mai mică de 14 tone

151

419

3

Masa de cel puțin 14 tone,dar mai mică de 15 tone

419

590

4

Masa de cel puțin 15 tone,dar mai mică de 18 tone

590

1335

5

Masa de cel puțin 18 tone

590

1335

II

Trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tone,dar mai mică de 17 tone

151

263

2

Masa de cel puțin 17 tone,dar mai mică de 19 tone

263

541

3

Masa de cel puțin 19 tone,dar mai mică de 21 tone

541

702

4

Masa de cel puțin 21 tone,dar mai mică de 23 tone

702

1082

5

Masa de cel puțin 23 tone,dar mai mică de 25 tone

1082

1682

6

Masa de cel puțin 25 tone,dar mai mică de 26 tone

1082

1682

7

Masa de cel puțin 26 tone

1082

1682

III

Patru axe

1

Masa de cel puțin 23 tone,dar mai mică de 25 tone

702

712

2

Masa de cel puțin 25 tone,dar mai mică de 27 tone

712

1111

3

Masa de cel puțin 27 tone,dar mai mică de 29 tone

1111

1764

4

Masa de cel puțin 29 tone,dar mai mică de 31 tone

1764

2617

5

Masa de cel puțin 31 tone,dar mai mică de 32 tone

1764

2617

6

Masa de cel puțin 32 tone

1764

2617

Art.470 alin (6). în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone

Art.470, alin.6 din legea 227/2015

Numărul de axe si greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021

Impozitul (in lei /an )

Axa/axe

motor (oare) cu suspensie pneumatica sau un echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

366

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

366

473

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

473

853

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

853

1496

9

Masa de cel puțin 28 tone

853

1496

II

2+ 2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146

341

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

341

561

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

561

824

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

824

994

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

994

1633

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1633

2266

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2266

3441

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2266

3441

9

Masa de cel puțin 38 tone

2266

3441

III

2+3

axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1803

2510

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2510

3412

3

Masa de cel puțin 40 tone

2510

3412

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1594

2213

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2213

3061

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3061

4528

4

Masa de cel puțin 44 tone

3061

4528

V

3+ 3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

907

1097

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1097

1638

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1638

2608

4

Masa de cel puțin 44 tone

1638

2608

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare 12 tone

Art.470 alin.(5) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8 %                         - lei -

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

K       * K

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

alte sisteme de

suspensie Pentru axele motoare

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentei e recunoscute

alte sisteme de suspensie Pentru axele motoare

I. Vehicule cu două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone; dar mai mica del 3 tone

0

152

0

158

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

152

426

158

442

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

426

599

442

622

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

599

1.358

622

1410

5. masa de cel puțin 18 tone

599

1.358

622

1410

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

152

267

158

277

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

267

549

277

570

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 de tone

549

713

570

770

4. Masa de cel puțin 21 de tone, dar mai mica de 23 de tone

713

1100

740

1142

5. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone

1100

1710

1142

1775

6. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai mica de 26 de tone

1100

1710

1142

1775

7. Masa de cel puțin 26 tone

1100

1710

1142

1775

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone

713

724

740

751

2. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai mica de 27 de tone

724

1130

751

1173

3. Masa de cel puțin 27 de tone, dar mai mica de 29

1130

1795

1173

1863

de tone

4. Masa de cel puțin 2 9 de tone, dar mai mica de 31 de tone

1795

2.662

1863

2763

5. Masa de cel puțin 31 de tone, dar mai mica de 32 de tone

1795

2.662

1863

2763

6. Masa de cel puțin 32 tone

1795

2662

1863

2763

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone

Art.470 alin.(6) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8%

- lei -

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf.HCL 79/2019

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

64

0

66

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

69

157

72

163

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

157

371

163

385

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

371

480

385

498

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

480

867

498

900

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

867

1521

900

1579

9. masa de cel puțin 28 tone

867

1521

900

1579

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dam mai mica de 25 tone

148

346

154

359

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 2 6 tone

346

570

359

592

3. Masa de cel puțin 2 6 tone, dar mai mica de 28 de tone

570

837

592

869

4. Masa de cel puțin 28 de tone, dar mai mica de 29 de tone

837

1011

869

1049

5. Masa de cel puțin 29 de tone, dar mai mica de 31 de tone

1011

1661

1049

1724

6. Masa de cel puțin 31 de tone, dar mai mica de 33 de tone

1661

2304

1724

2391

7. Masa de cel puțin 33 de tone, dar mai mica de 36 de tone

2304

3500

2391

3633

8. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

2304

3500

2391

3633

9.Masa de cel puțin 38 tone

2304

3500

2391

3633

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masade cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

1835

2554

1905

2651

2. Masa de cel puțin de 38 de tone, dar mai mica de 4 0 de tone

2554

3470

2651

3602

3. Masa de cel puțin 40 tone

2554

3470

2651

3602

III. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

1620

2251

1682

2336

2. Masa de cel puține 38 de tone, dar mai mica de 4 0 de tone

2251

3113

2336

3231

3. Masa de cel puțin 40 de tone, dar mai mica de 44 de tone

3113

4606

3231

4781

4.masa de cel puțin 44 tone

3113

4606

3113

4781

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

921

1115

956

1157

2. Masa de cel puțin 38 de tone, dar mai mica de 40 de tone

1115

1666

1157

1729

3. Masa de cel puțin 40 de torie/dar mai mica de 44 de tone

1666

2652

1729

2753

4. masa de cel puțin 44 tone

1666

2652

1729

2753

Remorci, semiremorci sau rulote

Art.470 alin.(7) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8%__- lei -

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a. Până Ia 1 tonă inclusiv

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

35

36

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

55

57

ANEXA raportul nr..121/05.01/202]

IV. IMPOZITUL PE MIJLOAC.ELE D^TRANSPORl

/'l Jc

Art.470 alin (5) în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL '2021

Impozitul (în lei /an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensiei pneumatică'sau echivalențele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

.     ,,.v‘

1

Masa de cel puțin 12 tone,dar mai mică de 13 tone

o..;

151

2

Masa de cel puțin 13 tone,dar mai mică de 14 tone

151

419

3

Masa de cel puțin 14 tone,dar mai mică de 15 tone

419

590

4

Masa de cel puțin 15 tone,dar mai mică de 18 tone

590

1335

5

Masa de cel puțin 18 tone

590

1335

II

Trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tone,dar mai mică de 17 tone

151

263

2

Masa de cel puțin 17 tone,dar mai mică de 19 tone

263

541

3

Masa de cel puțin 19 tone,dar mai mică de 21 tone

541

702

4

Masa de cel puțin 21 tone,dar mai mică de 23 tone

702

1082

5

Masa de cel puțin 23 tone,dar mai mică de 25 tone

1082

1682

6

Masa de cel puțin 25 tone,dar mai mică de 26 tone

1082

1682

7

Masa de cel puțin 26 tone

1082

1682

III

Patru axe

1

Masa de cel puțin 23 tone,dar mai mică de 25 tone

702

712

2

Masa de cel puțin 25 tone,dar mai mică de 27 tone

712

1111

3

Masa de cel puțin 27 tone,dar mai mică de 29 tone

1111

1764

4

Masa de cel puțin 29 tone,dar mai mică de 31 tone

1764

2617

5

Masa de cel puțin 31 tone,dar mai mică de 32 tone

1764

2617

6

Masa de cel puțin 32 tone

1764

2617

Art.470 alin (6). în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe si greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021

Impozitul (in lei /an)

Axa/axe

motor (oare) cu suspensie pneumatica sau un echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

366

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

366

473

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

473

853

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

853

1496

9

Masa de cel puțin 28 tone

853

1496

II

2+ 2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146

341

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

341

561

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

561

824

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

824

994

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

994

1633

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1633

2266

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2266

3441

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2266

344L

9

Masa de cel puțin 38 tone

2266

3441

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1803

2510

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2510

3412

3

Masa de cel puțin 40 tone

2510

3412

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1594

2213

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2213

3061

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3061

4528

4

Masa de cel puțin 44 tone

3061

4528

V

3+ 3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

907

1097

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1097

1638

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1638

2608

4

Masa de cel puțin 44 tone

1638

2608

Nr. crt.

LEGEA nr. 227/2015

LEGEA nr. 296/2020

DATA APLICĂRII

1

b) clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eotiene; \

- J

Pct. 191

La articolul 453, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene și fundațiile acestora.”

ART. 4 ALIN (2)

01.01.2021

2

Scutiri

(1) Nu se datorează *.mpozit/taxă pe clădiri pentru: h) clădirile unităților sanitare publice, precum și pentru clădirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice;

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății către copiii acestor categorii de beneficiari;

Pct. 192

La articolul 456 alineatul (1), literele h) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins: h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice, precum și pentru clădirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, CU excepția încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie:

ART. 4 ALIN (2)

01.01.2021

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din DecretuMege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății prin moștenire către

copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliază."

3

x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

Pct. 193

La articolul 456 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

"V) clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizațiilor sindicale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement."

ART. 4 ALIN (1)

01.07.2021

4

(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

Pct. 194

La articolul 456, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6A1), cu următorul cuprins:

"(6A1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiția ca acesta să aibă continuitate si să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile,"

ART. 4 ALIN (2)

01.01.2021

5

Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

Pct. 195

La articolul 458 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. în situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal

ART. 4 ALIN (2)

01.01.2021

c) valoarea clădirilor care rezulta^.a actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

următor:

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință^ în situația în care nu este precizată valoarea.

se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal:"

6

 • (3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

Pct. 196

La articolul 459, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) în cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin. (1) lit. b). impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457."

ART 4 ALIN (2)

Se coroborează cu punctul 219

01.01.2021

7

 • (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în      clădirilor

în cursul arului fiscal anterior;

 • (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o-dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

Pct. 197

La articolul 460, litera d) a alineatul (5) și alineatele (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In situația în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

de date a organului fiscal:

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. în situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din

 • (8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referințăy cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 • (9) în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea

anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

 • (8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.

 • (9) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) și (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii."

diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

8

(6) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pct. 198

La articolul 461, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente cu destinație nerezidentială, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere ia organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor."

ART4ALIN (1)

01.07.2021

9

(9) în cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se

Pct. 199

La articolul 461, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(9) în cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în

ART 4 ALIN (1) 01.07.2021

înregistrează laorganul-fîscal k>< ucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.

cartea funciară, iar imp( ui se calculează conform noii situații începând cu oata de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, ca anexă la declarația fiscală."

10

(12) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

Pct. 200

La articolul 461, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12A1), cu următorul cuprins:

"(12A1) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declaratii la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului si datorează taxa pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie

ART 4 ALIN (1)

6 luni plătesc lunar, iar după 30 iunie 2021 ce a mai ramas-termen 30 septembrie 2021.

01.07.2021

a anului următor,"

11

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Pct. 201

La articolul 462, alineatul (2) se modifică și ✓a avea următorul cuprins:                        ' . ,

"(2) Pentru plata cu anticipare a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului locaî. La nivelul municipiului București, această atribuție     '

revine Consiliului General al Municipiului Bucur^ți^

ART 4 ALIN (1)

Cu aplicabilitate efectivă pentru anul fiscal 2022

01.07.2021

12

(4) în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat

Pct. 202

La articolul 462, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4A1), cu următorul cuprins:

"(4A1) în cazul contractelor de concesiune.

ART 4 ALIN (1)

6 luni plătesc lunar, iar după 30 iunie 2021 ce a mai ramas-termen 30

închiriere, administrare sau folosință, care se

referă la o perioadă mai mare de un an. taxa

pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv."

septembrie 2021.

01.07.2021

13

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

Pct. 203

La articolul 464 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

”g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani inclusiv, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul."

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

14

(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

Pct. 204

La articolul 464, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"(7) Prin excepție de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiția ca acesta să aibă continuitate și să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile."

ART 4 ALIN (2)

01.01.2021

15

(6) în cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor

Pct. 205

La articolul 466, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(6) în cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

celui în care se înregistrează la of ud-fiscai-tocal lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

agricol, precum și în carț funciară, iar impozitul se calculează conform noii sud ații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, ca anexă la declarația fiscală."

16

în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

Pct. 206

La articolul 466, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9A1), cu următorul cuprins:

"(9A1) în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren. în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declaratii la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului si datorează taxa pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor."

ART 4 ALIN (1)

6 luni plătesc lunar, iar după 30 iunie 2021 ce a mai ramas-termen 30 septembrie 2021.

01.07.2021

17

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Pct. 207

La articolul 467, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru plata cu anticipație a impozituluiZtaxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până ia 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București." ■

ART 4 ALIN (2)

Cu aplicabilitate efectivă pentru anul fiscal 2022

01.01.2021

18

(4) în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă ia impozitul pe teren cumulat.

Pct. 208

La articolul 467, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4A1), cu următorul cuprins:

"(4A1) în cazul contractelor de concesiune.

ART 4 ALIN (1)

6 luni plătesc lunar, iar după 30 iunie 2021 ce a mai ramas-

închiriere, administrare sau folosință, care se

referă la o perioadă mai mare de un an. taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.”

termen 30 septembrie 2021

01.07.2021

19

Scutiri

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

Pct. 209

La articolul 469 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.”

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

20

6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

Pct. 210

La articolul 469, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiția ca acesta să aibă continuitate și să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile."

ART 4 ALIN (2)

01.01.2021

21

(3) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

Pct. 211

La articolul 471, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data eliberării cărții de identitate a

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

i

vehiculului (CIV) de < zre Registrul Auto Român și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România."

22

(7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Pct. 212

La articolul 471, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Operatorii economici, comercianti auto sau societăți de leasing, care înregistrează ca stoc de marfă mijloace de transport, cumpărate de la persoane fizice

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

din România și înmatriculate pe numele acestora, au obligația să radieze din evidenta Direcției Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele foștilor proprietari.”

23

ART. 488

Contracte de fiducie

în cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu-data-oe întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Pct. 213

Articolul 488 se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 488

Contracte de fiducie

în cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar ta bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul de fiducie."

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

*

24

CAP. X

Alte dispoziții comune

ART. 489

Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale sau consiliile județene

Pct. 214

La articolul 489, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 489

(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice

ART 4 ALIN (1)

(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și-G)T

locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b)."

01.07.2021

25

Indexarea impozitelor și taxelor locale

(1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ăle Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pct. 215

La articolul 491, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1A1), cu următorul cuprins:

"(1A1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) si (6) se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an si publicată în Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice si

ART 4 ALIN (2)

01.01.2021

Ministerului Lucrărilor Publice. Dezvoltării si Administrației.11

26

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Pct. 216

La articolul 491, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele indexate conform alin. (1) și A1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București."

ART 4 ALIN (2)

01.01.2021

27

(8) Contravențiilor prevăzute în( zentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioareT inclusiv posibilitatea-achitării, pe loc-sau în-termen de cel mult 48 de-ere-de-la-data încheierii procesului-

Pct. 217                (

La articolul 493, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.**

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

jumătate din minimul amenzii,

28

ART. 494

Implicații bugetare ale impozitelor și taxelor locale

 • (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege» exclusiv-contravaloarea cheltuielilor efectuate-cu difuzarea timbrelor fiscsle.

 • (11) Sumele prevăzute la alin. (10) !iL b) și -a) se ajustează pentru a reflecta rata inflației-în-conformitate

Pct. 218

La articolul 494, alineatul (10) litera c) și alineatul (11) se abrogă.

ART 4 ALIN (1)

01.07.2021

Puhiicg-s; Ministerul-DeavcîtSr” Regionala și Administrației Publice.

29

ART.495A1

 • (1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1), se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

 • (2) Prin excepție de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de consiliul local.

7 7          “ V

-4f

Pct. 219

După articolul 495 A1 se introduce un nou articol,

articolul 495A2, cu următorul cuprins:

"ART. 495A2

în vederea stabilirii impozitului pe clădirile

ART 4 ALIN (2)

01.01.2021

cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, potrivit art. 459 din prezentul Cod, pentru anul 2021 se stabilesc

următoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu

destinație mixtă au obligația să depună o declarație pe propria răspundere, pană ia data de 15 martie 2021 inclusiv, privind suprafața folosită în scop nerezidential:

b) fac excepție de la prevederile lit. a)

persoanele fizice ale căror suprafețe folosite în scop nerezidențial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020, în conformitate cu modelul ITL 001-2016."

ART. 4

Modificarea și completarea Codului fiscal

 • (1) Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 • (2) în cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cete existente, se'elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an.

 • (3) în situația în care modificările și/sau completările se adoptă prin ordonanțe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de Ia data publicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2).

 • (4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României.

ART. VII

ART. VII

 • (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege:

 • a) prevederile art. I punctul 1 referitor la art. 7 pct. 18 și 37, precum și punctele 2-5, 10, 13, 16, 19, 26, 27, 30-33, 47-49, 51-57, 59, 61, 62, 64-66, 70, 71, 73-78, 80, 82-87, 89, 92, 116, 133-135, 137, 142-151, 153, 158-160, 166, 172, 189, 190 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021;

 • b) prevederile art. I punctul 6 referitor la alin. (2) al art. 22 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021, respectiv cu prima zi a anului fiscal modificat care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2021;

 • c) prevederile art. I punctele 34-36, 38-40, 43, 44, 46, 97, 98, 100, 102-107, 109-111, 118 referitor la art. 154 alin. (1) lit. d) și r), precum și punctele 121, 123, 124, 126-129, 138-141 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi;

 • d) prevederile art. I punctele 58, 69, 72, 99, 101, 108, 112, 122, 125 și 130 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021;

 • e) prevederile art. I punctul 165 intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2021.

 • (2) Prevederile art. VI alin. (1) și (2) se aplică pentru obligațiile declarative aferente veniturilor realizate începând cu anul 2020.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015

(Legea nr. 227/2015)

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015

Data intrării in vigoare : 1 ianuarie 2016

Forma actualizata valabila la data de : 27 ianuarie 2021

ART. 462

Plata impozitului/taxei

 • (1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Potrivit art. V alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020, în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

(la 24-12-2020 Alineatul (2) din Articolul 462 , Capitolul II , Titlul IX a fost modificat de Punctul 201, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr, 1269 din 21 decembrie 2020)

Potrivit art. V alin. (2) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020, în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

 • (3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (4) în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(4^1) în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

(la 24-12-2020 Articolul 462 din Capitolul II , Titlul IX a fost completat de Punctul 202, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL^nr; 1269 din 21 decembrie 2020)

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015

(Legea nr. 227/2015)

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015

Data intrării in vigoare : 1 ianuarie 2016

Forma actualizata valabila la data de : 27 ianuarie 2021

ART. 467

Plata impozitului și a taxei pe teren

 • (1) Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Potrivit art. V alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020, în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

(la 24-12-2020 Alineatul (2) din Articolul 467 , Capitolul III , Titlul IX a fost modificat de Punctul 207, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

Potrivit art. V alin. (2) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020, în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

 • (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (4) în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

(4A1) în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

(la 24-12-2020 Articolul 467 din Capitolul III , Titlul IX a fost completat de Punctul 208, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr/'1269 din 21 decembrie 2020)

Clarificări privind data intrării în vigoare a prevederilor Ărt. I pct. 191-219 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere faptul că nu se precizează expres în cuprinsul actului normativ data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 191-219 din Legea nr. 296/2020, în urma analizării prevederilor Legii nr. 296/2020 și a discuțiilor avute cu Ministerul Finanțelor, MDLPA consideră că data intrării în vigoare a acestor prevederi este data prevăzută expres atât în Constituția României cât și la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, respectiv de 3 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României Partea I.

Astfel, dispozițiile art. 78 din Constituția României, republicată, prevăd că „Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei”.

De asemenea, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, prevede, la art. 12 alin. (1) următoarele:

„Legile și ordonanțele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, și expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare. ”

Director general,

I

DanieMustin Marinescu


\