Hotărârea nr. 43/2021

HOTĂRÂREA NR.43 din data de 28 ianuarie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( FEBRUARIE 2021)

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


’ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.43 din data de 28 ianuarie 2021

- privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( FEBRUARIE 2021)

Consiliul Local al Municipiului Fagaraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate cu nr.549 /08.01.2021 al Secretarului General al Municipiului Făgăraș privind alegerea președintelui de ședință,precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.549 /1/08.01.2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de art.15 din HCL.nr.235/26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș,

Având în vedere prevederile art.123, alin.(i) și (3) din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliilor locale,

în temeiul art. art.129, alin.i și 2, art. 139 alin. (1) și (6) art.196 alin. (1) lit. a.), art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) și art.243, alin.(i) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Doamna consilier CENȚIU MAGDALENA FLORINA se alege ca președinte de ședința, în luna FEBRUARIE 2021, pentru a conduce ședințele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna FEBRUARIE 2021.

Art.2. în caz de forță majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, jvor_Ți conduse de către domnul consilier CERGHIZAN MARIUS IOAN, în calitate'de președinte de ședință.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru și o abținere.

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

  • - lex. Prefectura

-lex.Primar

-îex.Secretar

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - lex. afiș aj

  • - lex.celor in cauza

PJ/PJ.

Cod:F-5O