Hotărârea nr. 41/2021

HOTARAREA NR.41 din data de 28 ianuarie 2021 - privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2020-2021

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV O Ml CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.41 din data de 28 ianuarie 2021 - privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din

Municipiul Făgăraș, în anul școlar 2020-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând, Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 55278/1/09.12.2020 și Raportul de specialitate nr. 55278/09.12.2020 al Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă, prin care se propune acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din Municipiul Făgăraș, care se acordă elevilor în anul școlar 2020-2021,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de prevederile:

art. 82 și art. 105 alin.2 lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Ordinului nr. 3480 / 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

Văzând HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2020-2021, prin care s-a aprobat valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă în valoare de 100 lei, rămânând la latitudinea autorităților deliberative ale administrației publice locale, să stabilească un cuantum mai mare în funcție de posibilitățile financiare.

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b și d coroborat cu alin. 4 lit.a și alin. 7 lit.a, art. 139 alin. 3, lit.a, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit. a, art 197, art. 198 alin 1 si 2 și art. 243 alin.i alit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă ca începând cu anul școlar 2020-2021 să se acorde elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență din Municipiul Făgăraș, burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.

Art. 2. Cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2020-2021, care a fost aprobat conform HG nr. 1064/2020 este de 100 lei, rămânând la latitudinea autorităților deliberative ale administrației publice locale, să stabilească un cuantum mai mare în funcție de posibilitățile financiare, astfel:

burse de performanta......................1800 lei

burse de merit.............................. 180 lei

burse de studiu.............................. 130 lei

burse ajutor social........................... 100 lei

Art. 2. Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar sunt prevăzute în Ordinul nr. 3480 din 26 martie 2018 care modifică și completează anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011 Cap. II art. 5, respectiv Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat care se completează cu criteriile specifice elaborate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Art.3. Acordarea acestor burse se face din Capitolul 65.02 "învățământ” art. 59.01 ”Burse”,

Art.4 . Suma totală care a fost folosită pentru plata burselor în anul școlar 2019/2020 a fost în cuantum de 325.000 lei.

Suma totală estimată pentru plata burselor aferenta anului școlar 2020/2021 este în cuantum de 425.000 lei (conform variantei II). Aceste sume vor fi alocate în urma solicitărilor unităților de învățământ, urmând a fi făcute rectificări bugetare în perioada următoare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș, conducerea acestor unități de învățământ se încredințează cu aducerea la îndeplinire.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție- 18

Consilieri prezenți- 17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosar ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar general

  • - 1 ex. Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

  • - 1 ex. Unităților de învățământ

  • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.