Hotărârea nr. 4/2021

HOTĂRÂREA NR.4 din data de 6 ianuarie 2021 - privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ *


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040/268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagars < rb

HOTĂRÂREA NR.4       '   4.

din data de 6 ianuarie 2021

- privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară - de îndată,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș, nr.197/ 05.01.2021, Raportul de specialitate nr. 197/1/05.01.2021, Referatul de specialitate nr. 56990/23.12.2020 se supune spre analiză, verificare și aprobare Cota de dezvoltare a SC SALCO SERV SA, conform Studiului Tehnico-Economic al investițiilor, realizat de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș,

Considerând, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC SALCO SERV SA nr. 1 din data de 17.12.2020, publicată în Monitorul Oficial prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, Art. 8 prin care s-a aprobat la nivelul acționariatului Cota de Dezvoltare a societății,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local: Comisia 4 pentru activități ștințifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisia 5 pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisia 2 de organizare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură', Comisia 3 pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

Văzând Studiul tehnico-economic realizat de conducerea S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș din care rezultă oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției precum și modul în care calitatea serviciului de salubrizare va creste semnificativ,

Determinarea faptului că incapacitatea de a furniza infrastructura necesară pentru activitățile serviciului constituie unul dintre obstacolele majore în obținerea unui ritm de dezvoltare, precum și în atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță respectiv a țintelor impuse de Uniunea Europeană prin intermediul Directivelor Europene și a Deciziilor Comisiei, pentru toate statele membre.

Prioritizând interesul general al colectivității locale privind protecția sănătății populației prin asigurarea calității și continuității serviciului de salubrizare,

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale art. 6 alin. (1) lit. 1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv, în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, și al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, Art. 6 din Ordinul ANRSC 109 /2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

 • (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autoritățile administrației publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenid de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciului de salubrizare.

 • (3) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autoritățile administrației publice locale implicate.

 • (4) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităților administrației publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public”

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), d) alin. 4 lit c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă oportun și de interes local, Cota de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș, conform în Anexei reprezentând Studiul Tehnico-economic al investiției, care face parte integranta din prezenta hotărâre cu următoarea detaliere:

Valoarea investiției:

 • 1. Sector colectare deșeuri - 3,224,000 lei;

 • 2. Sector domeniul public- măturat - 178,500 lei;

 • 3. Sector domeniul public - întreținere spații verzi - 410,500 lei;

 • 4. Sector domeniul public - deszăpezit - 479,000 lei;

 • 5. Sector sortare deșeuri - (Combinat) - 1,280,000 lei;

 • 6. Serviciul Dezinfectie, Dezinsectie si Deratizare - 14,800 lei;

 • 7. Servicii pentru cimitir - 69,000 lei.

Calibrarea valorii cotei de dezvoltare în tarife se va face conf. Ordinului ANRSC 109 /2007 după cum urmează:

 • I. COTA DE DEZVOLTARE - TAXĂ POPULAȚIE 10%= 1.22 lei/pers./0.15m3deșeu

 • II. COTA DE DEZVOLTARE - TARIFE 15,04% transpus în lei/ um

 • Art.2. Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare inclusă în tarifele practicate de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș începând cu 2021, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităților administrației publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice, conform listei de investiții aferentă Cotei de dezvoltare, parte integrantă a Studiului tehnico-economic.

 • Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Utilități Publice, Serviciul Venituri Bugetare si S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

 • Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 11 voturi pentru și 6 abțineri.

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

lex. Direcției Buget Finanțe

lex. Serviciului de Utilități Publice

lex. Serviciul Venituri Bugetare

 • - lex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

 • - lex. Afișare

Cod F-50

SALCO

SERV


S&LC© SBW S.A

SALUBRIZARE FÂGÂRAȘ

Nsr. Regâctraî Coaasrtahi: JI©®/1234/2002 OUE: RO14891753

Tel / fex : 0268 213 255

E-maii: s®©ff®teffâatsaîc©s8rw^imafiE.c©m r’ww .salccsesv.r© 505200 FĂGĂRAȘ, mMÂKHA, m. REGG'E® 147

STODHJ TEf4NSCT-ECONOim€ A ENV^EeT COTĂ DE DEZVOLTARE/ SALCO SERV SA - 2021/

,                                                \    . x >/ v .-       /

Mrastfniietaira este structura și componentele sau elementele de paza necesare într:un domeniu de \O, h! s’A ' .■>.

activitate.                                                                                /t l '

BNFRASTRUCTURĂ = “ansamblul elementelor care constituie baza tehnico-materială a unei societăți. ” http://dexdefimtie.com/infTasiructur°/o C4%83 htmi

STUDHJ DE OPORTUNITATE

Provenit din limba franceză, conceptul de infrastructură are mai multe semnificații. în funcție de asocierea cu un domeniu de activitate. Cele mai utilizate referințe au în vedere: ansamblul de elemente care susțin partea principală a unei construcții, a unui drum; parte a unei nave care se află sub corpul principal al vasului; totalitatea instalațiilor tehnice și a construcțiilor la sol necesare activității de zbor; ansamblul elementelor care constituie baza tehnico-materială a unei societăți; ansamblul de elemente ori relații care condiționează sau determină pe cele de la nivelul structurii unui sistem sau domeniu de sistem. (DEX’98) In documentele oficiale, ca parte integramtă a programelor și regulamentelor Uniunii Europene, termenul de infrastructură este folosit în sens restrâns, respectiv se rezumă la transporturi.

Nu există un acord de utilizare a termenului de infrastructură, dar abordat intr-o perspectivă largă, include dotările fizice, instituțiile și structurile organizaționale sau asociațiile sociale și economice realizate pentru a satisface nevoile operaționale ale societății (DEF’2007). Cel mai adesea termenul este diferențiat pe două direcții distincte și anume: infrastructura socială, ce include domenii precum sănătatea, educația etc. și infrastructura economică, cu orientare asupra diferitelor tipuri și forme de transport, energie, comunicații etc.

Obiectivul principal al prezentei note de fundamentare este orientat pe identificarea și caracterizarea transformărilor, specifice perioadei actuale, la nivelul Mrastnr®<EtaDÎi - amgiEmbM eite'îEiieîadeDoir care cmDstEtaîie baza tebmiDco-DDDaienallă a societăți SALCO SERV SA, precum și a factorilor determinanți ai domeniului care contribuie, într-o proporție semnificativă la competitivitatea și performanța economico-socială, dintr-o perspectivă logistică tehnico-materială.

Orientarea prioritară pe problematica fundamentală a infrastructurii are în vedere pe de o parte, importanța semnificativă pentru sistemul economic al societății, iar pe de altă parte faptul că aceasta reflectă nivelul de dezvoltare și bunăstare al unei societății. Rolul fundamental al infrastructurii a fost evidențiat pe parcursul ultimilor ani, în care un număr din ce în ce mai mare de

SccietEte înscrisa Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr.


Căpătai wcâaî: 405.884,00 Lefi

Carat BR©: RO28 ERDE 0808V 0519 2750 800

Corat Baraca              R©39 BTRL ©08© 12G2Î62536XX

Cerat Raiffleisera Baraj RO61 R2JBR ©00® 0600 ©739 3993

SALCO MV g.A.

SALCO

S K RV
SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ?

Ksr. R®g3staa! ©©mestraBimn: JJ08/1234/2002

CUî: RO14891753

TeB / fax : 02(5® 213 255

E-asasi: s®©s,etaffBatsffillcos©nr@gBiniafiî.c©m

www.salceseiry.ir©

505200 FĂGĂRAȘ, ROBSĂ^nA, 8TR. KEGOEU 147 beneficiari ai serviciului de salubrizare, solicită un anumit standard ai prestării, acestea fiind condiționat de cantitatea și calitatea infrastructurii deținute.

In termeni de calitate și cantitate a componentelor cheie asociate infrastructurii, facem referire la mașinile, utilajele și echipamentele care fac obiectul investiției pentru tot fluxul aplicat deșeurilor municipale de la generator până la depozitare.

Incapacitatea de a furniza infrastructura necesară și serviciile aferente constituie unul dintre obstacolele majore în accelerarea sau menținerea ritmului de dezvoltare, precum și în atingerea obiectivelor de creștere și performanță sau a țintelor impuse de Uniunea Europeană prin intermediul Directivelor Europene și a Deciziilor Comisiei, pentru toate statele membre.

Exp.: Directiva nr. 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cm toate amendamentele sale;

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului (din Pachetul de economie circulară)

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

Legea nr. 212/20112 dm 25 moiieiMbri® 202 2 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

OUG mir. 74/202S pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

Legea 32/2029 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu

Kl.G. mur. §70/2023 dlm 6 moiieinnibrie 2023 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020.

McHariaire rar. 942 dâra 2® decembrie 2027 privind aprobarea Planului de Gestionare a Deșeurilor.

Ordun 240/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea și revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor.

OrdâiniraB 739/2027 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu modificările ulterioare) de stabilire a unei liste de deșeuri

Decizia 2014/9S5/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

H.G. rar. §56/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare

Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, cu toate amendamentele sale, inclusiv

Directiva (UE) 2018/85& a Parlamentului European și a Consiliului (din Pachetul de economie circulară)

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor și procedurilor pentru acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a ari 16 și anexei 11 la Directiva 1999/31/CE.

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

Cajpital socsall: 405.884,00 Lei

C©M BRD: RO28 BROS 080SV 0519 275© 800

Bamca TRAWDLVAKIA RO39 BTRL 008© 12O2Î6253(6XX ©omit RaîffJeEssai Bamk ROM R2ISR 0000 0600 0739 3993

SALCO      SoAo

SALCO

SERVSALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

Nn. RegistraS ©©mentcalmi: J©8/1234/2002 CUI: RO1489Î753

Tel / fa® : 02(58 213 255

E-maiU: se©reta£’iatssiJccîsew@gmfflâL©©XBî

www.sr .Ic©s©irv.r©

50520© FĂGĂRAȘ, ROMÂNEA, STR. NEGOTO 14?

H.G. rar. 349/2005 dina 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Hoflârâre mur. 210 din 28.02.2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

IHtotărâre rar. 1292 dinu 1542.2010 pentru modificarea și completarea 11.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

Ordira rar. 757 dâra 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Ordta rar. 1230 dinii 30.11.2005 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Ordnra rar. 415 din ©3.05.2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Ordira nr. 775 din 28.07.2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile municipale în depozite existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale H.G. nr. 349/2005 privinde depozitarea deșeurilor.

O.M. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deșeuri

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (cm modificările ulterioare), cm toarte amendamentele sale, inclusiv

Directiva (UE) 2&18/852 a Parlamentului European și a Consiliului (din Pachetul de economie circulară)

Decizia Decizia 97/129/CE privind sistemul de identificare și marcare a materialelor de ambalaj.

Acestea au fost transpuse în legislația națională prin:

Legea rar. 249/2015 dâra 28 odomMe 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare.

GUG rar. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

Legea 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje .

Ordira 1271/2018 privind procedurile și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora.

Ordira 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Ordira Eîir. 1281/1121 dâra 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

social: 405.884,©© Lei

CoM ERD: RO2S BRDE 080SV ©SE© 2?50 8©®

C©mH Samca TRANSILVANIA RO39 ETRL 008© 12©216253(5XX

Raifficssem ®amlk RO(51 R2®R OOOO O(5Q© ®?39 3W3

SALCO

3 R R vSALUBRIZARE FÂGĂRA,‘>

Mir. RcgistasS C©aKierâuSroâ: MQ/1234/2002

COT: KOMS91753

T©1 / £-'js : 02®® 213 2SS

E-mail: secr®fcariatsa8©©s®rv^maM.c©m ww. sa8©®s®irv.?©

SQ520© FĂGĂRAȘ, ROMÂNEA, STEL HEGOW 147

ORDBN mir, 647/2®H 6 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

O.M. nr. 794/2® 12 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Lista legislativa prezemitatâ ura este exlnamstovâ penatinu) a acoperi amsamMuil prevederilor din domemQd mamagemeirotiifillw deșeurilor, insă a fost elaborată pemtrM evidențierea celor care in prezent creează penirn Mamicipiad Făgăraș cele mai imniportamite obligații, restricții și riscuri m caz de nemdepliiffiire șaua nerespectare.

Activitatea societății SALCO SERV SA este structurată de mai multe sectoare și domenii de activitate, din care le enumerăm pe cele mai importante:

 • 1. Sector colectare deșeuri;

 • 2. Sector domeniul public- măturat;

 • 3. Sector domeniul public - întreținere spații verzi;

 • 4. Sector domeniul public - deszăpezit;

 • 5. Sector sortare deșeuri - (Combinat);

 • 6. Serviciul Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare;

 • 7. Servicii pentru cimitir etc.

Consecința directă a stării de fapt, determinată de insuficiența investițiilor necesare în infrastructură, a determinat o schimbare fundamentală a rolului operatorului de salubrizare SALCO SERV SA.

Perioada actuală, caracterizată prin ample transformări în plan economic și social, la nivelul tuturor domeniilor de activitate, influențează semnificativ și industria infrastructurii. Impactul asupra acestui sector este cu atât mai relevant deoarece, se manifestă două tendințe contrare. Pe de o parte, o primă tendință directă este aceea a limitării fondurilor de investiții alocate pentru dezvoltarea, respectiv întreținerea infrastructurii, dar, pe de altă parte, proiectele de infrastructură constituie o cale sigură, recunoscută de susținere a unor activități economice precum salubrizarea municipiilor, orașelor etc.

Rezultatul pozitiv al celor două tendințe manifestate este influențat de responsabili zarea, asumarea și utilizarea capacității autorității publice locale de a aproba cota de dezvoltare corespunzătoare asigurării resurselor necesare implementării proiectului cel mai relevant, cu potențial economic și social corespunzător și care să fie capabil să genereze venituri ulterioare.

în ansamblul transformărilor actuale, a fost remarcată necesitatea din ce în ce mai mare a unor proiecte de infrastructură care §ă rezoBve o mare parte dlfo probîemeîle cm care se conLlTrMiiLtă societatea SALCO SERV SA și chiar autoritățile din economiile slab dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.

De asemenea, manifestarea, din ce în ce mai frecventă, a unor fenomene de tip catastrofe, pandemii sau similare care afectează, înlr-o manieră deosebită, calitatea vieții și chiar continuitatea

Capfdfîî socîat: 4©5.SS4,0O

Cornii BRD: RO2S BRDE ©SOSV ©SUS» 27S0 SOO

Cărnii Baroca              RO39 BTRL ©OS© 12©21®253®SX

Cornii R®5fîeâs®ro Bamîs R^BR ©000 ©<500 0739 3993

Sz^LC© SERV ©.A»

SALCO

S l~ R V
SALUBRIZARE FÂGĂRAS

Hir. Kegistirafl ©©înnjeirtaM: JOS/1234/2002

CUI; RO MS® 1753

Tei / fex ; 02(53 213 255

E-maâli: secr«tamtsal©©seirv^maill.c®m

mm.saB®os©rrv.ir©

50520© FĂGĂRAȘ, ROMÂMEA, STR. KEGOEU 147 acesteia în anumite zone, presupune realizarea unor proiecte majore de infrastructură, orientate pe de o parte în zona refacerii dezastrelor iar pe de altă parte spre creșterea nivelului de proiecție al societății civile/populației.

Așa cum am menționat anterior, starea și nivelul de dezvoltare al infrastructurii constituie un factor primordial al competitivității. Rezultatele unor cercetări statistice efectuate la nivel mondial, au evidențiat faptul că majoritatea liderilor executivi (77 %) din totalul celor intervievați sunt de părere că nivelul actual al investițiilor în infrastructură este insuficient pentru a susține o dezvoltare pe termen lung a organizațiilor lor. Aproape 90% din același grup de persoane au afirmat că disponibilitatea și calitatea infrastructurii afectează decizia de a localiza diverse operațiuni comerciale. (Lebedencu 2009).

Dezvoltarea proiectelor de infrastructură constituie, cel puțin în viziunea statelor avansate din punct de vedere economico-social și o măsură activă a managementului de risc cu privire la securitatea societății.

în anumite situații, realizarea pe termen scurt a unor proiecte majore de infrastructură a determinat apariția și favorizarea unor contracte de concesiune, dezavantajoase din perspectiva condițiilor tehnice, a calității lucrărilor efectuate, a duratei de exploatare sau costurilor de întreținere.

în pmoadteDe de cmă ec®ED®mcs proiectele de infrastructură constituie soluții optime pentru menținerea, în limite considerabile, a numărului de locuri de muncă și implicit a șomajului, dar și pentru oferirea unor alternative ocupaționale pentru firmele din domeniul salubrizării.

Prin starea de panndeuMiie (COVHO-ll^, se adâncește scăderea unor domenii precum cel al construcției de locuințe, dezvoltarea retail-ului, centre de afaceri sau alte tipuri de activități economice, astfel încât se generează un impact negativ asupra șomajului ia nivel municipal/național, care pe termen mediu poate să devină o problemă de ordin social, tatir-o astîfell de          dacă

aiinCenCățJk ms creează alteiniatlive de sofiiiltaiiDair® penare Oirumelle de proMemeBe posti sa dievtaă m&aihl moi compllexe cub conusecEHîț® ta ptam edlMcaț|D®nsa)8, economic, social] și ta d®nnieimtal]

Deși, în mare parte autoritățile au înțeles și acționat ca atare în planul susținerii proiectelor de investiții în infrastructură, lipsa resurselor financiare, costurile majore ale acestui proiect și duratele mari de realizare au determinat ca în anumite regiuni, decalajele existente să fie accentuate.

Limitarea resurselor financiare pentru investiții ale sOciețății, pe lângă o cauză de ordin general și anume aceea a diminuării contribuabililor.

Din punct de vedere economic, investițiile în infrastructură reprezintă și un factor relevant de contrabalansare a gradului de profît/pierdere al societății, asigurând un management financiar corespunzător și o strategie economică solidă și sustenabilă. în orice altă situație, poate cu excepția pregătirii profesionale a resurselor umane, aprobarea cotei de dezvoltare reflectă o situație de viitor.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Leuca ser\ iciilor comunitare du utilități p.ubliue in. 51 20.06 și ale art. 6 alin. (1) lit. 1) din 1 egea șerxiciulin de salubrizare a localităților m 101 2006,

Capital 405.884,00 L©e

^28 MM 080SV 05 1® 2750 800

carecie: iersonai cu notificarea nr. ■ ©®rat Baroca TRAEJSELVAKEA RO3® BTTRIL 0080 12021<&2535XX

33559           1 Cont Raâflîeisem Burci: ROS Ii RZBR 000© 0(500 073© 3©$>3

SALCO

SFRV
SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

Mir. Kogestral ©omeirtalhafi: JOS/1234/2002

CTS: 18014891783

Tel / ta : 0268 213 255

E-maâî: secretumtsalcosenr^mail.com

wwTH.sal©©$es’v.w

505200 FĂGÂKAȘ, KOMÂMEA, STR. rJEGOOT 147

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671 '2007, și al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51 2006,

președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

EMHTENT:   AU I ORI 1 A1 LA NAȚIONALĂ DI REGI LMLNIAR1 PIN1RU SI RVKHI I-

COMUNITARI-. DL Ulii HĂ] I PUBLICI'

PUBLBCAT SN: MONITORUL OF1C1A1 nr. 529 din 6 august 2007

Dalta mtirâirM îmi vigoare; 6 august 2007

ORDIN ANRSC 109 2007 prin Art.6 spune:

 • (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autoritățile administrației publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciului de salubrizare.

 • (3) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autoritățile administrației publice locale implicate.

 • (4) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităților administrației publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public ”

VALOAREA INVESTIȚIEI

Așa cum am mai spus activitatea societății SALCO SERV SA este structurală pe mai multe sectoare și domenii de activitate, pentru care vă propunem o valoare a investiției partajată pe fiecare sector sau domeniu de activitate după cum urmează:

 • 1. Sector colectare deșeuri - 3,224,000 Iei;

 • 2. Sector domeniul public- măturat - 178,500 lei;

 • 3. Sector domeniul public - întreținere spații verzi - 410,500 lei;

 • 4. Sector domeniul public - deszăpezit - 479,000 lei;

 • 5. Sector sortare deșeuri - (Combinat) - 1,280,000 iei;

 • 6. Serviciul Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare - 14,800 lei;

 • 7. Servicii pentru cimitir 69,000 lei.

Capsai        405.884,0® Leii

Coat BIRD: W28 BRDE O8OSV O5I9 2750 800

Corat Basnca TRÂHSBIL-VAKIIA KO39 ISTRIL ©080 1202162536XX

CoM Hasfîensem Bamb 18061 OOOO 0600 0739 3993

SALCO

SERVSALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

Kff. R®gâstra8 Cwasstiffillm: JOS/1234/2002

COT: RO1W1753

T®8 / fax : ©268 213 255

E- maiiî: secr®ta?satsaB©©s© w@gmaâlL ceara ww. sallcos© w. r© 505200 FĂGĂKAȘ, KOIbȘÂKEA, STR. KEOOMJ 147

Detalierea valorii de investiții, a infrastructurii care este prezentată spre aprobare - ansamblul elementelor care constituie baza tehnico-materială a societăți SALCO SERV SA se regăsește în anexele care fac parte integrantă din această notă de fundamentare.

Luând în considerare cele de mai sus expuse vom propune spe aprobare Adunării Generale a Acționarilor SALCO SERV SA o Cotă de dezvoltare care cuprinde următoarele două variante de tarife tară TVA:

1. COTĂ DE DEZVOLTARE - TAXĂ POPULAȚIE 10% = 1.22 lei/pers./0.15m3 deșeu ÎL COTĂ DE DEZVOLTARE - TARIFE 15,04% = 17 lei/1 um

TERMENUL DE RECUPERARE

Termenul de recuperarea este generat de numărul de persoane casnice care figurează în evidentele autorității publice locale și de rulajul serviciilor solicitate și prestate de societatea SALCO SERV SA. până la colectarea valorii de investiții aprobată conform prezentei note de fundamentare.

CREȘTEREA CALHTÂȚÎB SERVBCWLUC

Prezenta straHegâ® a CgIisd de dezvoMaire urmărește prin asigurarea infrastructurii -ansamblul elementelor care constituie baza tehnico-materială a societăți SALCO SERV SA, ca societatea să poată respecta următoarele pmcmi strategice și ațmerea       immse âe VE*

Protecția sănuătății populației - evitarea unor sincope în prestarea serviciilor de salubritate pentru gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea populației, fără a afecta negativ mediul înconjurător.

RespwsfflbilîBftaittea față de cetățeniii- este imperativ a se respecta graficele prestației, iar cu privire la serviciul efectivă, el se dorește a fi transparent, stabil și la cel mai înalt standard de calitate.

Asigurarea calității și comiîiBDMillățDi servicMME- calitatea se referă la respectarea intervalelor orare recomandate de lege astfel încât să nu se creeze disconfort cu privire la zgomot sau praf, iar continuitatea serviciului se referă cu precădere la asigurarea constantă a statutului de oraș curat, prin ridicarea la timp a deșeurilor și întreținerea domeniului public.

Tarifarea ecSuitabifiă, coreJatfâ cm caGiilaliea și canDUiftaiea seoDciuufiMi presfat- vizează aplicarea unor tarife utilizatorilor serviciului care să respecte și să reflecte proporționalitate exactă în raportul: calitate - preț. Costul serviciului este alcătuit din două componente majore: cauzalitatea-taxa pentru utilizarea serviciului datorată generării de deșeuri, iar ce! de al doilea- principiul bunului comun, pentru gestionarea deșeurilor toți utilizatorii beneficiază de bunurile folosite de SALCO SERV SA.

PrmcipM jpoDoDaiiortisB piăteșîe, corelat cu principiul responsabilității prodMcătorMhui și cu cel al respomsaMiliății Mdfeatorellm; stabilește necesitatea actualizării cadrului legislativ și economic într-un mod adecvat, în așa fel încât sa fie acoperite costurile de gestionare a deșeurilor, în special pe plan local;

PriPBcipiuuli proiecția res arselor primare, a fost formulat în contextul mai larg al conceptului de ,,dezvoltare durabilă”, stabilind necesitatea de a minimiza și eficientiza utilizarea resurselor

©apâltaâ sociaî: 405.884,00 ILeâ

IBRD: KO28 J3KD® D8D8V ©5119 275© 80©

Cotai Baraca TKAK8EWAESKA KO3S» BTKH ©080 1202162 536XX

Cotai IRaifFeâsen Baralis K©61      0000 050© ©735' 3993

SALC© SEW S„A.

SALCO si rv


--------—.......... SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ

îsjJki simtex Ol Hr. B^găsfcraî CornerteM: JOS /1234/2002

«„.„«J.----’                  CTE: R(0)14891753

Te! / ta : ©26§ 213 255

E-mc.il: seciretairDffitsalcosen/^JgmaiE.com www.saEc©s<eirv»ff©

505200 FĂGĂRAȘ, ROMĂKHA, STR. HEGOEU 147 primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea deșeurilor ca și materii prime secundare;

PrmcopREBl măst’nhr prfmwiaire, se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare tehnologică în corelație cu cerințele de protecție a mediului și cu măsuri fezabile din punct de vedere economic;

PrinicâpDMl! preveni Urii!, stabilește o ierarhie în activitățile de gestionare a deșeurilor, ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deșeurilor, minimizarea cantităților generate, urmată de tratarea în vederea valorificării și, în ultimul rând, de tratarea în vederea eliminării, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate a populației;

PrimcwEMS piroxBmiîâțBD, corelat cu principiul autonomiei, stabilește faptul că deșeurile trebuie tratate și eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate;

Prâcipiau! SHubsidUarllății, stabilește că responsabilitățile trebuie să fie transferate către cel mai scăzut nivel administrativ față de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme stabilite la nivel regional și național;

PrâcipOTl! mlegrărfii, stabilește faptul că activitățile de gestionare a deșeurilor fac parte integrantă din activitățile social-economi ce care le generează.

coNCLuzn

Intr-un orizont de timp mediu și lung cererea de cotă de investiții în infrastructură va fi foarte ridicată, cea ce impune adoptarea unor strategii corespunzătoare din punct de vedere financiar, dar care să aibă în vedere și respectarea criteriilor de utilizate, eficacitate, sustenabilitate sau durabilitate.

Datorită magnitudinii investițiilor curente și a perspectivei pentru viitoare creșteri, responsabilii financiari, reprezentanții AGA SALCO SERV SA au nevoie să înțeleagă ce înseamnă proiectele de infrastructură, de ce crează ele valoare și cum să aprobe proiectele care au o probabilitate foarte mare de reușită atât pe plan operațional cât și financiar.

Dezvoltarea infrastructurii fizice rămâne una dintre cele mai urgente zone la care să se adreseze factorii decidenți. La nivel național majoritatea județelor beneficiază de infrastructuri regionale de gestionare a deșeurilor, din păcate nu și județul Brașov.

Astfel, în fața unor nevoi din ce în ce mai mari cu privire la modul în care se efectuează prestația de salubrizare a localității- Municipiul Făgăraș, întâmpinarea lor va solicita dispersarea eforturilor la nivelul tuturor categoriilor de utilizatori.

Comsillrâll de AdnmmBslrați® SC SALCO SERV SA Președmle


Eogdacu J^DCoCa® DeunmlriiJi


Cnpiiaî sociali: 405.SS4,©© Lef

Cont BRD: R©28 BRDE ©808V 0519 2750 ©00

Corali Samca TRAWIILVAKEA RO39 BTRL 0®§© 1202162536XX

Comt RaWcăsera Barat R©61 RZ18R 0000 0600 0739 3993

învestirii aderențe cotei d® dexvetore smpusă aprobări? ADUNĂRI5 GENERALE A ACȚIONARILOR - SALCO SERV SA Făgăraș

tr.e»*:.

Anul 2071

ScnptV IrrvO'trț*'

S*rm h'veatfmi

Oiwrtwto

-.Mister»

Veteran ivțeitii'mf!

1

Autospecială cu suprastructura cârlig pentru încărcarea și descărcarea containerelor șl prescortamerelor (second hand)

Creșterea cantităților de deșeuri reciclablle colectate de la AGENȚI ECONOMICI, reducerea cheltuielilor în vederea transportării containerelor.

Creșterea gradului de Colectare Selectivă.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

170000

' 17Q0C0

34765

2

Unități de compostare individuală a biodeșeurllor 'second hand)

compostarea deșeurilor Atingerea

indicatorilor de

performanță impuși de legislație prin legea compostului

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

lei/buc

.....

1000

3S0

250090

71.S75

3

Autoutilitară carcsantâ cu benă basculantă (second hand)

Eflclentizarea și completarea activității de colectare deșeuri Inclusiv reciclablle pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

_____________

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lel/buc

1

70000

70000

14315

4

Gunoleră autocompactoare pentru colectarea deșeurilor, suprastructură 16 mc (noua)

Eficientlzarea timpului de lucru și completarea activității de colectare deșeuri menajere și reciclablle de la toți utilizatorii, asigurarea continuității. Creșterea calității servicilor de salubrizare.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

2

800000

160000'J

327198

5

Gunoteră autocompactoare pentru colectarea deșeurilor, suprastructură 12 mc (second hand)

Eflclentizarea și completarea activității de colectare deșeuri Inclusiv reciclabile pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

5000C0

500000

102249

6

Tractoraș pentru tuns iarba MYD Optima IN 200 HR7 (nou)

asigurarea unui aspect Igienizat si intretinut al spatiilor verzi din parcuri si zonele verzi

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

1

17000

17000

3475

7

Utilaj multifuncțional dotat cu lamă deszăpezire, sărărită, braț decolmatare rigole, braț trimmer vegetație Ierboasă $1 perie (nou)

utilaj

multifuncțional performant care va asigura o gama largă de lucrări si servicii specifice de

deszăpezire si întreținere a drumurilor, creșterea performanțelor tehnice si a randamentului

economic.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

1

400000

4G3900

81800

8

Aspirator/suflanta de frunze (second hand)

curatarea generala a străzilor, grădini si parcuri

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

10

2100

21009

4294

9

Aspirator stradal (second hand)

curatarea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

10

8000

8GCCD

16360

10

Tocător mobil cu doua axe lente (nou)

Reducerea cantității de deșeuri depozitată la groapa ecologică Atingerea Indicatorilor de performanță economici șl specifici activității de salubrizare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

100OO0

10000C

20450

11

Trimmer (nou)

tunderea vegetiatlei Ierboase de pe domeniul public pentru asigurarea unui aspect îngrijit al acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

10

800

3000

1636

12

Container depozitare deșeuri reciclabile 23 mc (second hand)

colectarea sl spalarea deșeurilor de sticla pentru a fi transportate la recidator

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mll lei

2

20000

r-

400.00

8180

13

Container depozitare deșeuri 3 mc (nou)

colectarea deșeurilor reciclabile de la agentii economici

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

SO

4000

200003

40900

14

Container depozitare deșeuri 1 mc/plastic (nou)

colectarea de la populație a deșeurilor reciclabile respectiv hârtie carton , sticla, plastrc-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

250

800

29000C

40900

15

Container depozitare deșeun 1 mc /metal (nou)

colectarea de la populație a deșeurilor recldabile respectiv hârtie carton, sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

250

1600

4000:0

81800

16

Dada Dokker (nou)

Marketing și conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective și informarea acestora cu privire la culorile $i

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

6

60000

73620

17

Echipamente de lucru sl gestionare economica a societății (nou)

realizarea rapoartelor de activitatte tinerea evidetei orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

8

7000

SvOTO

11452

18

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor intre angajati pentru eflcientizarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

8

1500

12000

2454

19

motocoasa Shtll |.,ou)

Acolo unde trebuie cosită iarba, inclusiv pe teren accidentat sau dificil

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

10

1700

17000

3476

20

remorca pt tractor (second hand)

Remorca 5 Tone basculare Hidraulic

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

20000

20033

4090

21

remorca abroll (second hand)

Remorca

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

60000

GOCOD

12270

22

vidanja (second hand)

pentru a goli fose septice, decantoare, toalete, indiferent de distanta la care sunt localizate fata de caile de acces, de dimensiunile acestora.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

11S000

125203

23517

23

Amenajare platforma betonată s) acoperiș 7n pantă Combinat (nou)

Implementarea soluțiilor de tratare mecano-biologică și blocompost

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei/mp

1000

500

500000

102249

24

presa materiale recldabile (nou)

balotarea reclciabllului pentru o valorificare mai ușoara a acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

55000

11CC00

22495

25

Desfăcător de saci - buncăr alimentare (nou)

Desfăcătorul de saci sparge sacii din plastic si transfera materialele conținute către celelalte echipamente de sortare si pregătire prin intermediul benzilor transportoare in combinație cu un buncăr de alimentare.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

150000

150000

30675

26

multifuncționale

Asigurarea documentației necesare pt o buna desfășurare activltatii -printarea documentelor

Cota de dezvoltare buget salco serv

mii lei/buc

3

2000

6000

1227

27

camionetă colectare reclclabile (second hand)

Eficientizarea și completarea activității de colectare deșeuri inclusiv redclabile pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

70000

70000

14315

28

Pompe rotative pentru chimicale

curatarea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

4

600

2400

49“

29

Nebulizator

generator de ceata rece, Pulverizator ULV Dezinsectie/Sterillzare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

2

1100

2200

450

30

Fogger

generator de ceata calda

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

6

1000

6000

1227

31

TopRatDuo (nou)

Statle de intoxicare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

60

30

1800

368

- --

32

Atomizor (nou)

Pulverizare     electrostatica,     pentru

intenslv/profesional.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

2

1200

_ ...      .. .        j

2403

491

33

lopata, tamacop, topor, drujba etc. (nou)

..

Instrumente de construcții _

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

30

300

9000

1840

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

5,55S,£CK?

1,166,144

crrn nf

Consiliul! de Administrație

SC SALCO SERV SA Președinte

Bogdan WieoOae Dumitru

_


Director General

SC SALCO SERV SASECTOR COLECTARE - hwestițiJ aferente coteî de dexvottare sau^ucsă aprobării ADUNĂR08 GENERALE A ACȚIONARILOR - SALCO SERV SA Făgă’as

■i; .A’

d

4WI2021

torvestM»»

Surse inuMUttal

’J/M

VplOArv

'a*™.- '

ni»’-/ c uf:?

Autospecială cu suprastructură cârlig pentru încărcarea și descărcarea containerelor și prescontamerelor (second hand)

Creșterea cantităților de deșeuri reciclablle colectate de la AGENȚI ECONOMICI, reducerea cheltuielilor în vederea transportării containerelor.

Creșterea gradului de Colectare Selectivă.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

-------------

170000

. 70000

34765

2

Autoutilitară carosantă cu benă basculantă (second hand)

Eficientlzarea și completarea activității de colectare deșeuri Inclusiv reciclablle pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

70000

70000

14315

3

Gunoieră autocompactoare pentru colectarea deșeurilor. suprastructură 16 mc (noua)

Eficientlzarea timpului de lucru șl completarea activității de colectare deșeuri menajere $1 reciclablle de la toți utilizatorii, asigurarea continuității. Creșterea calității servlcilor de salubrizare.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

2

800000

327198

4

Gunoieră autocompactoare pentru colectarea deșeurilor, suprastructură 12 mc (second hand)

Eficientlzarea și completarea activității de colectare deșeuri inclusiv reciclablle pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

500000

500000

102249

5

Container depozitare deșeuri reciclablle 23 mc (second hand)

colectarea si spalarea deșeurilor de sticla pentru a fi transportate la reciclator

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

2

20000

■50000

8180

6

Container depozitare deșeuri 3 mc (nou)

colectarea deșeurilor reciclablle de la agenții economici

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

50

4000

?:oooo:i

40900

7

Container depozitare deșeuri 1 mc /plastic (nou)

colectarea de la populație a deșeurilor reciclablle respectiv hârtie carton, sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

150

800

120000

24S40

8

Container depozitare deșeuri 1 mc /metal (nou)

colectarea de la populație a deșeurilor reciclabile respectiv hârtie carton, sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

150

1600

49080

9

Echipamente de lucru si gestionare economica a Societății (nou)

realizarea rapoartelor de activitatte tinerea evidetei orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

7000

14000

2363

10

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor Intre angajati pentru eflcientfzarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

1500

613

11

remorca pt tractor (second hand)

Remorca 5 Tone basculare Hidraulic

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii iei

1

20000

4090

12

remorca abroll (second hand)

Remorca

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

60000

r ■ -.......

•     WJGOU

12270

13

vidanja (second hand)

pentru a goli fose septice, decantoare, toalete, indiferent de distanta la care sunt localizate fata de caile de acces, de dimensiunile acestora.

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei

1

115000

----- 1

Vi 5000

L

23517

14

multifuncționala

Asigurarea documentației necesare pt o buna desfășurare activitatii -prlntarea documentelor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

mii lei/buc

1

2000

409

15

camionetă colectare reciclabile (second hand)

Ericientizarea și completarea activității de colectare deșeuri inclusiv reciclabile pe fracții separate de la toate persoanele fizice și toți agenții economici. Creșterea gradului de colectare separata

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

mii lei/buc

1

70000

70000

14315

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

_

3,224,0W

664,742    |

1

Consoliul de AdmmisSrațiie SC SALCO SERV SA Președinîe

Bogdan Nicolae DumSîm


Otrecîor General

SC SALCO SERV SA
SECTOR DOMENIUL PUBLIC - MĂTURAT»Jnwesîoții afereante cotei d® dewoltape supusă aprobării ADUNĂRIB GENERALE A ACȚIONARELOR - SALCO

SERV SA Făgăraș


SScreeSor General SC SALC© SERV SA

SuaaGlhl SVîa^a,Anul 2021

s<n-"«l 4«v«r<ni»:

1           • otein/«îil

hat

Vok»r»

1

1

Aspirator stradal [secând hand)

curata rea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

8000

scoeo

16350

2

Aspirator/suflanta de frunze (secondhand)

curatarea generala a străzilor, grădini si parcuri

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

10

2100

21000

4294

3

Dacia Dokker (nou)

Marketing și conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective șl Informarea acestora cu privire la culorile și

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

60000

CiC’OOO

12270

A

Echipamente de lucru si gestionare economica a societarii (nou)

realizarea rapoartelor de activltatte tinerea evidetei orelor lucrate, Întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

7000

2863

5

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor Intre angajati pentru eficientizarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

1500

1500

307

6

multifuncționala

Asigurarea documentației necesare pt o buna desfășurare activitatll -prlntarea documentelor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

mll lei/buc

1

2000

2009

409

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

178^00 ।

36,804

«JtA M -"APS %

Consiliul de Administrație

SC SALCO SERV SA

Președinte

Bogdan Nâeohe dumitru


. _ —

-

.T**’z*’ *

«V .V".

-nui2O27

scenei -Mertm-

i

r .......

.....

Mtl

1 akinn

TOtC'lnrWn

1

Tractoraș pentru tuns iarba MYD Optima LN 200 HRT (nou)

asigurarea unui aspect igienizat sl intretinut al spatiilor verzi din parcuri sl zonele verzi

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei/buc

i

17000

17000

3476

2

Trimmer(nou)

tunderea vegetiatiei Ierboase de pe domeniul public pentru asigurarea unui aspect îngrijit al acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

sute lei

10

800

8000

1636

3

Dada Dokker (nou)

Marketing șl conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective șl Informarea acestora cu privire la culorile șl

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

60000

i      120000

24540

4

Container depozitare deșeuri 1 mc

colectarea de la populație a deșeurilor recidabile respectiv hârtie carton , sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou) plastic

sute lei

ICO

800

80000

16360

5

Container depozitare deșeuri 1 mc

colectarea de la populație a deșeurilor recidabile respectiv hârtie carton, sticla, plastic-metal

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou) metal

mii lei

100

1600

160000

32720

6

Echipamente de lucru sl gestionare economica a sodetatn (nou)

realizarea rapoartelor de activitatte tinerea evidetei orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

7000

7000

1431

7

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor intre angajati pentru eficientizarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

1500

1500 - .

307

8

motocoasa Shtil (nou)

Acolo unde trebuie cosită Iarba, Inclusiv pe teren accidentat sau dificil

Cota de dezvoltare ouget SALCO SERV SA

mii lei

10

1700

17000

3476

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

84,639

cota pwvorranf x

Consiliul de Administrație

SC SALCO SERV SA

Președinte

Bogdan Nicola® dumitru


©Irector General

SC SALCO SERV SA
w .-'ni .          «nu? H)3’

Scsțwll

Suna

CrzUTCI»

vw>rert uufcerw

r» *

1

Utilaj multifuncțional dotat cu lamă deszăpezire, sărăriță, braț decolmatare rigole, braț trlmmer vegetație ierboasă și perie 'nou)

utilaj multifuncțional performant care va asigura 0 gama largă de lucrări si servicii specifice de deszăpezire sl întreținere a drumurilor, creșterea performantelor tehnice si a randamentului economic.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii iei/buc

1

400000

4G00Q0

81800

2

Dacia Dokker (nou)

Marketing șl conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective și informarea acestora cu privire la culorile și

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

60000

60000

12270

3

Echipamente de lucru si gestionare economica a societății (nou)

realizarea rapoartelor de activltatte tinerea evidetei orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

7000

14000

2863

4

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor intre angajati pentru eficientlzarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

1500

îoon

613

5

multifuncționala

Asigurarea documentației necesare pt 0 buna desfășurare activitatll -printarea documentelor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

mii lel/buc

1

2000

2000

409

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

4'73,000

98,763

Consiliul de Administrație

SC SALCO SERV SA Președinte

Bogdan Wicolae Dumitru

__

r\7


SECTOR MORTARE (COîWNAT) - Onwes^ii aferente cotei (de ctezvdta supusă aprobării ABONĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR - SALCO SERV SA Făgăraș

îWkcru

Anul 20»

StomawuuWQ!

U/M

(JWIttțAt»

vțtonr» jaltnro

*’

1

Unități de compostare Individuală a bicdeșeurllor (second hand)

compostarea deșeurilor Atingerea indicatorilor de

performantă Impuși de legislație prin legea compostului

Cota de dezvoltare buget SLACO SERV SA

lel/buc

1000

3S0

35OOOQ

71575

2

Tocător mobil cu doua axe lente (nou)

Reducerea cantității de deșeuri depozitată la groapa ecologică Atingerea indicatorilor de performantă economici și specifici activității de salubrizare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mll iei

1

100000

100000

20450

3

Dada Dokker (nou)

Marketing și conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective și informarea acestora cu privire la culorile șl

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

60000

GOCOO

12270

4

Echipamente de lucru si gestionare economica a societății (nou)

realizarea rapoartelor de activitatte tinerea evldetel orelor lucrate, întocmirea tuturor actelor societății

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

7000

7000

1431

5

echipament de comunicare (nou)

menținerea legaturilor intre angajati pentru efidentlzarea lucrărilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

1500

!       3000

613

6

Amenajare platforma betonată si acoperiș în pantă Combinat (nou)

Implementarea soluțiilor de tratare mecano-blologică și biocompost

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei/mp

1'300

500

500000

102249

7

Desfăcător de saci - buncăr alimentare (nou)

Desfăcătorul de saci sparge sacii din plastic si transfera materialele conținute către celelalte echipamente de sortare si pregătire prin intermediul benzilor

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

1

150000

150330

30675

presa materiale reddabile (nou)

balotarea reciclabllulul pentru o valorificare mai ușoara a acestuia

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

mii lei

2

55000

13.OT0U

22495

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

l,Z80,00G ;

263,918

Consiliul de Administrație

SC SALCO SERV SA Președinte

Bogdan Wicolae Dumitruderatizare • investiții aferente cotei ite dezvoltare supusă aprobării ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR • SALCO SERV SA râgâraj


Director General SC SALCO SERV SA


Suciachc Wiaria.


nt.sw.         AmurT"

' SufMVWtWti

Ț’.raMHI

W

ww/turs

1

Pompe rotative pentru chimicale

curățarea generala a străzilor.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (second hand)

lei

4

600

2400

491

2

Nebullzator

generator de ceata rece, Pulverlzator ULV

Dezlnsectle/Sterilizare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

2

1100

?.29O

450

3

Fogger

generator de ceata calda

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA (nou)

lei

6

1000

i       6000

1227

4

TopRatDuo (nou)

Statie de Intoxicare

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

60

30

ieoo

368

5

Atomizor (nou)

Pulverizare electrostatica,     pentru

intensiv/profeslonal.

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

2

1200

’ASO

491

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

3,052

Consiliul de Administrație SC SALCO SERV SA Președinte

Bogdan Wicola® Dumitru


i

1 se

i •

....           7                 1-

i

Dada Dokker (nou)

Scoovi rmarttta'

Marketing și conștientizarea populației în vederea necesității colectării selective șl informarea acestora cu privire la culorile șl

Suma tnwHMJ»'

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

t»v ......

mii lei

1

60000

vetowț tnt*»/mr

60000

•■■1 eio/^Șrr'

12270

2

Lopata, tarnacop, topor, druiba etc. {nou)

Instrumente de construcții

Cota de dezvoltare buget SALCO SERV SA

lei

30

300

9000

1840

TOTAL VALOARE COTA DE DEZVOLTARE

s»ooc

14,227


Consiliul de Administrație

SC SALCO SERV SA Președinte

Bogdan Nicolae Dumitru
Director General

SC SALCO SERV SA


Sudachi Maria