Hotărârea nr. 39/2021

HOTARAREA NR.39 din data de 28 ianuarie 2021 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de licitaţie pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinaţie decât locuinţa ce apar

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV /-O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 21.3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagarașl/b i

\

HOTĂRÂREA NR.39 din data de 28 ianuarie 2021

  • - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de licitație pentru închirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinație decât locuința ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras si a comisiei de soluționare a contestatilor.

Consiliul local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.55447/1/06.01.2021, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Evidenta patrimoniu nr. 55447/06.01.2021 prin care se motivează necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de licitație pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinație decât locuința ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras si a comisiei de soluționare a contestatilor,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în baza art. 129 alin. (1), alin. (7) lit.a), art. 139 alin (1), art.155, art. 196 alin. (1), lit. a), art 197, art. 198 alin. (1) și (2) și art. 243 alin. 1) lit. a) si art.317, art.338 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba structura pe specialități a membrilor comisiei de licitație pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinație decât locuința ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras, după cum urmeaza:

  • - 2 reprezentati ai Consiliului local ca membri titulari

  • - 2 reprezentanti ai Consiliului local ca membrii supleanti

  • - 3 reprezentanti ai Primarului Municipiului Fagaras

Art.2. Se desemnează ca membrii in comisia de licitație pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinație decât locuința ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras, următorii consilieri:

- membrii titulari: i.dl.Cerghizan Marius loan - consilier local

2.dl.Biza Radu-Stelian - consilier local

- membrii supleanti: i.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe - consilier local

2.dna Cențiu Magdalena Florina - consilier local

Art.3. Se aproba structura comisiei de soluționare a contestatilor, după cum urmeaza:

  • - 2 reprezentati ai Consiliului local

  • - 3 reprezentanti ai Primarului Municipiului Fagaras

  • A rt.4. Se desemnează ca membrii in comisia de soluționare a contestatilor, următorii consilieri locali:

  • i .dl.Cupu Lucian - consilier local

  • 2 .dl.Popa Ovidiu Nicolae - consilier local

Art.5. Comisia prevăzută la art.i si art.3 se va constitui prin dispoziția Primarului. Municipiului Făgăraș.

Art.6. Prin prezenta, se revoca de drept orice H.C.L si dispoziție contrara.

Art.7.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

îex.Compartimentul evidenta patrimoniu

lex.Arhitect-șef

iex.Direcția Buget-Finanțe

lex.Celor nominalizați

1 ex.Afișaj

Cod: F-50