Hotărârea nr. 37/2021

HOTĂRÂREA NR.37 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgă

ROMANIAJUDEȚUL BRAȘOV

FĂGĂRAȘ


CONSILIUL LOCAL

'Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.37 din data de 28 ianuarie 2021

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1315/1/2021, precum si referatul de specialitate 1315/2021 prin care se motivează necesitatea organizării evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art.17 alin.l și ale art. 37 alin.l, art.38, art.42 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management,

In temeiul art.129 aLl, al.2 lit.”a”, art.139 al.(3) lit.”a”, art.196 al.(l) lit.”a”, si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂREȘTE:

Art.l: Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, prevăzut în anexa nr.l din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Comisia de evaluare anuală a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș și se propune un membru din partea Consiliului Local, în următoarea componență:

Președinte: - dr. Mihai Gorgoi - consilier Ministerul Culturii si Identității Naționale, manager Muzeul National Bran

Membrii: - loan Opris             - expert Ministerul Culturii si Identității Naționale

 • - Suteu Marilena Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș.

Supleanti:

Președinte: - Raluca Francu - expert Muzeul National Brukental Sibiu

Membrii: - Anca Nitoi - expert Muzeul National Brukental Sibiu - Aldea luliana - reprezentant Consiliul Local Făgăraș.

Art.3: Se aprobă Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș și se propune un membru din partea Consiliului Local Făgăraș, în următoarea componență:

Președinte: - Marius Campeanu - sef secție Muzeul de Istorie si Arheologie Maramureș

Membrii: - George Mitran - Direcția de Cultura Brașov

 • - Klein Johannes - reprezentant Consiliul Local Făgăraș.

Art.4: Secretariatul comisiilor prevăzute la art.2 și 3 va fi asigurat de către o comisie formata de funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Resurse Umane și Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat”Făgăraș.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

1 ex.Compartimentul Resurse Umane lex.Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” lex. Celor nominalizați

1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr.l

La HCL nr.37/2021

REGULAMENTUL      __

de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”

| ..

Capitolul I Dispoziții generale                              '

Art.l Evaluarea anuală a managementului de către Consiliul Local Făgăraș/ denumită în continuare autoritatea, pentru Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”'numit în continuare instituția, se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile prezentului regulament.

Art.2 Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea anuală a managementului realizat pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020, a Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”.

Art.3 (1) Evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate anual întocmit pentru perioada menționată la art.2, numit în continuare managerul.

 • (2) Raportul de activitate se depune la sediul Consiliului Local Făgăraș.

Art. 4 Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art. 2 se desfășoară conform următorului calendar:

 • a) în termen de 30 de zile de la termenul stabilit de autoritate pentru depunerea situațiilor financiare - depunerea raportului de activitate;

 • b) 16 februarie 2021: întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei',

 • c) 24 februarie 2021-4 martie 2021 analiza raportului de activitate și deplasarea membrilor Comisiei, tot sau în parte, la sediul instituției, după caz;

 • d) 9 martie 2021: susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;

 • e) 16 martie 2021: încheierea procedurii de evaluare și aducerea la cunoștință managerului a rezultatului evaluării;

 • f) depunerea contestațiilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;

 • g) comunicarea rezultatelor anuale ale evaluării, prin afișare la sediul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.

Capitolul II Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare

Procedura de evaluare

Art.5 (1) Pentru desfășurarea evaluării managementului instituției, la nivelul autorității se înființează o Comisie de evaluare, în funcție de specificul instituției, formată dintr-un număr impar de membri.

 • (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare Comisia este desemnată de Consiliul Local Făgăraș este compusă din reprezentanți ai autorității și din specialiști în domeniul de activitate a instituției.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează evaluarea.

 • (4) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității.

Art.6 (1) Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

 • a) studiază individual documentele primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariatul Comisiei',

 • b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul;

 • c) studiază și evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de reprezentanții compartimentelor de specialitate din cadrul autorității;

 • d) se deplasează, după caz, la sediul instituției publice de cultură, toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;

 • e) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

 • f) analizează și evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager',

 • g) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv pentru reînnoirea sau rezilierea contractului de management;

 • h) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele Comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;

 • (2) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor Comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurarea acestora.

Art.7 (1) In activitatea sa Comisia este sprijinită de un Secretariat, ai cărui membri sunt desemnați prin hotărâre a autorității.

 • (2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de către:

 • - d-na Giunca Laura Elena - secretar general al municipiului Fagaras

 • - d-na Barcea Simona Mioara - aparatul de specialitate al primarului municipiului Fagaras

 • - dl. Muntean Adrian Liviu - aparatul de specialitate al primarului municipiului Fagaras si are următoarele atribuții:

a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea,, evaluării, înaintează membrilor Comisiei raportul de activitate și referatul-analiză;                / ;;               j *

 • c) pune la dispoziția membrilor Comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate și ține evidența acestor documente;

 • d) întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă, consemnează notele acordate și redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul Comisiei;

 • e) calculează rezultatul evaluării;

 • f) consemnează, după caz, recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la prevederile contractului de management;

 • g) aduce la cunoștința managerului rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de Comisie;

 • h) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

 • i) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare la sediul autorității, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.

Art.8 (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor și subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare întocmit după modelul prevăzut în anexa nr. 4 din Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.799/2015.

 • (2 ) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, și nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a Il-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (4 ) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel:

 • (A + B)/2 =.......

 • (5 ) In situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii Comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii Comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.

 • (6 ) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei, astfel:

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota n)/n

n - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

Art.9 Rezultatul evaluării anuale reprezintă media aritmetică a notelor obținute la evaluările anuale, periodice și a notei de la evaluarea finală.

Capitolul IV Soluționarea contestațiilor

ArtlO (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită în acest sens conform ordonanței de urgență.

Art.ll Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți prin Hotărârea Consiliului Local Făgăraș.

Art.12 (1) In 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin dispoziție a autorității.

Anexa nr.l la Regulament

DECLARAȚIE privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a), ................................., membru în comisia de evaluare/de soluționare a

contestațiilor/secretariat........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în

declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;

 • c) nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat;

 • d) mă angajez să păstrez confidențialitateainformațiilor de care iau cunoștință pe durata evaluării, potrivit legii.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data


Semnătura