Hotărârea nr. 36/2021

HOTĂRÂREA nr.36 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care solicită subvenţii de la bugetul local si a Grilei de evaluare a acestora

ROMNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.36 din data de 28 ianuarie 2021

- privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local si a

Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Făgăraș nr. 134/14.01.2021 prin care s-a propus aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în Romania, care solicită subvenții de la bugetul local în conformitate cu Legea nr.34/199 8 și Grila de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale art. 1 alin. 2 și 3, art. 5 alin. 1 și 2, art. 6 alin. 1 și ale art. 7ai, 7a2 din anexa 1 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.129 alin.(i) și (2) lit.d), alin. (7) lit.b) ; art.139 alin.(i); art.196 alin.(i) lit.a); art.197; art.198 alin.(i-2) și art.243 alin.(i) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.i. în scopul evaluării și selecționării asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii care înființează și administrează unități de asistență socială, în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în temeiul Legii nr.34/1998, se aprobă componența Comisiei de la nivelul Consiliului Local Făgăraș, formată din 3 membri din care unul este reprezentant al Consiliului Local, în următoarea componență :

Membru - Cențiu Magdalena Florina- consilier local

Membru - Ghețea Laurean - reprezentant D.A.S.

Membru - Sas Camelia-Maria - reprezentant D.A.S.

Art.2. Atribuțiile Comisiei sunt prevăzute în H.G.1553/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 .

Art. 3. Se aprobă Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, asociațiilor, fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială potrivit Anexei nr.i, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se revocă oricare alte prevederi contrarii, respectiv H.C.L. nr.26 /30.01.2019.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția de Asistență Socială.
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • • lex. Dosar ședință

  • • lex. Colecție

  • • lex. Prefectură

  • • lex. Primar

  • • lex. Secretar general

  • • lex. Afișare

  • • lex. Comp. Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură

  • • lex. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Făgăraș

  • • lex.Dnei Cențiu Magdalena Florina

Cod: F-50.

Anexa nr.1 la H.C.L.nr^din data de<4Rz%/A^//

Nr.

Criteriu

Punctaj acordat

1.

Pentru justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

maximum 10 puncte

2.

Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii pe ultimele 12 luni

maxim 10 puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50%

0 puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75%

5 puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100%

10 puncte

pentru intervalul de valori peste 100%

0 puncte

3.

Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul venituriloe asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii pe ultimele 12 luni

maxim 10 puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50%

0 puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75%

5 puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100%

10 puncte

pentru intervalul de valori peste 100%

0 puncte

4.

Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială

maximum 30 de

5.

Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

maximum 30 de puncte

pentru intervalul de valori 1-4

20 puncte

pentru intervalul de valori 4,1-7

25 puncte

pentru intervalul de valori peste 7

30 puncte

Evaluarea asociațiilor și fundațiilor se realizează în baza criteriilor de mai sus, punctajul minim care poate fi acordat unei unități de asistență socială pentru ca aceasta să beneficieze de subvenție de la bugetul local fiind de 60 de puncte, iar punctajul maxim, de 90 de puncte.