Hotărârea nr. 35/2021

HOTĂRÂREA NR.35 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea procedurilor şi a condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FA.OAKAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00^0 268 ^3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@urimaria-fage.as.ro

HOTĂRÂREA NR.35   '         /

din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea procedurilor și a condițiilor de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1822/1 din data de 14.01.2021 și Raportul Compartiment Resort nr. 1822 din data de 19.01.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), prin care se propune, prin care se motivează necesitatea aprobarea procedurilor și a condițiilor de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în baza dispozițiilor art. 8 alin. (6) al Legii nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont și de art. I(alin 1) , art II(alin 1) din Ordonanța nr. 26 din data de 27 august 2019 - pentru modificarea legii nr. 152/1998 - privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (19) din Hotărârea Guvernului nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998 - privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă procedurile și condițiile de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Alin. (1) Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare , fiind exceptate locuințele noi. Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de ANL.

Alin. (2). Procedura privind schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași, care implică schimbul a două unități locative cu aceeași structură, sau se mai poate dispune și schimbul locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie, care este prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Condițiile de efectuare a schimbului și actele ce vor însoții cererea privind schimbul de locuințe sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;.

Art. 3. Se aprobă „ Model - Cerere privind schimbul de locuințe pentru tineri destinate închirierii (ANL) cu o altă de același tip (ANL), conform anexei nr. 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri.Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

Anexa nr. 1 la H.C.L nr.35/2021

PROCEDURA ȘI CONDIȚII DE EFECTUAREA SCHIMBURILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII (ANL) CU O ALTA DE ACELAȘI TIP(ANL)

Titularul unui contract de locațiune pentru o locuință destinată tinerilor (de tip ANL) care dorește obținerea altei locuințe ANL prin schimb de locuințe, va depune o cerere tip pusă la dispoziție de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș la care se vor atașa actele prezăvute de prezenta procedură.

Modelul cererii tip de solicitare a schimbului este cel aprobat de Consiliul local al Municipiului Făgăraș fiind prevăzut în anexă nr. 2.

Pentru aprobarea schimbului, solicitantul va trebui să îndeplinească condițiile minime impuse pentru dobândirea unei locuințe ANL și să urmeze prezenta procedură:

 • 1. Solicitantul/solicitanții să figureze cu domiciliul în Municipiul Făgăraș și să locuiască într-o unitate locativă ANL ce urmează a face obiectul schimbului.

 • 2. Solicitantul și după caz, familia sa (soțul/ soție și copiii minori) să nu dețină, pe raza Municipiului Făgăraș o altă locuință în proprietate.                    '

Nota: Fac excepție cotele-părți dintr-o locuință, dobândite în^ proprietate, în condițiile legii, dacă acesta nu depășesc suprafața utilă de 37 m2, suprafață utilă minimală persoană, prevăzută de Legea nr. 114/ 1996, republicată, ,cu modifu arie și completările ulterioare.                                                       I V                  1

 • 3. Efectuarea schimbului de locuințe între chiriași sau-între;un chiriaș și o locuință vacantă din aceeași categorie, în condițiile art. 8 alin. (6) 'din". Legea' nr. 152/ 1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se poate’face doar cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr.114/ 1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Schimburile ce urmează a se efectua în condițiile art. 15 alin (19) din Normele Metodologice privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 152/ 1998, sunt permise în situații temeinic justificate și administratorii locuințelor pot dispune cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată,cu modificările și completările ulterioare , schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie.

Sunt considerate situații temeinic justificate situațiile în care:

 • a) se constată că titularul contractului de închiriere i s-a modificat stare civilă și/sau numărul peroanelor aflate în întreținere;

 • b) la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale în raport cu numărul de persoane;

 • c) și-a schimbat locul d muncă unde își desfășoară activitatea într-o altă unitate administrativ -teritoriale;

 • d) sau dacă se face dovada că titularul contractului sau unul dintre membrii familiei (soț/ soție, copii) prezintă gradul de invaliditate sau gradul de handicap grav, situații ivite după repartizarea locuințe din care se dorește efectuarea schimbului.

 • 5. Soluționarea cererilor care vizează schimbul cu o unitate locativă devenită vacantă pe parcursul exploatării, se va face ținându-se cont de ordinea crescătoare de înregistrare a solicitărilor respective; cererile se vor considera valabil înregistrate la data când au fost depuse, însoțite de toate documentele doveditoare, la Primăria Municipiului Făgăraș - Compartiment evenimente publice, informare cetățeni și registratură , str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctai:

Propunere punctaj

acordat

Data repartizării locuinței în sistem ANL

1 punct pentru fiecare an de la momentul repartizării până în momentul schimbului

Vechimea cererii solictantului de la data când locuința este vacanta

1 punct/lună

Calculul se face pe fracțiune de lună

Titularul contractului de închiriere i s-a modificat stare civilă și/sau numărul peroanelor aflate în întreținere

Copii

x»»> ’T'

1 copil                                                         /

2 puncte x

2 copii                                                 /

3 puncte

3 copii

4 puncte

4 copii

5 puncte

Mai mulți de 4 copii

5 puncte

'+11 punct'pt. fiecare copil

Titularul contractului și-a schimat locul unde de muncă își desfășoară activitatea într-o altă unitate administrativ -teritoriale;

1 punct

Sau dacă se face dovada că titularul contractului sau unul dintre membrii familiei (soț/ soție, copii) prezintă gradul de invaliditate sau gradul de handicap grav, situații ivite după repartizarea locuințe din care se dorește efectuarea schimbului.

2 puncte

 • 6. în toate cazurile, la depunerea cererilor privind efectuarea schimbului de locuințe, chiriașii trebuie să achite integral contravaloarea chiriei și a cotelor de utilități (întreținere) ce le revin;

 • 7. Cererile și documentele doveditoare ce implică schimbul a două unități locative cu structuri similare și aflate în același ansamblu de locuințe se depun la Primăria Municipiului Făgăraș - Compartiment evenimente publice, informare cetățeni și registratură,

 • 8. După verificarea și analizarea documentelor de către Comisia socialăde analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, soluționării cererilor/dosarelor privind schimbul de locuințe ANL, precum și soluționarea contestațiilor depuse pentru acordarea locuinței ANL, se întocmește un proces verbal semnat de toți membri comisiei. în final, procesul verbal va conține, obligatoriu, una din cele două formulări: „avizează favorabil schimbul de locuințe între „avizează nefavorabil schimbul de locuințe între ...”

 • 9. Procesul verbal al comisiei se transmite, primarului municipiului Făgăraș care aprobă schimbul de locuințe și dispune modificarea obiectului contractului prin act adițional, titularii beneficiind de continuitatea contractelor inițiale.

 • 10. Lista privind schimbul de locuințe ANL se va supune aprobării prin H.C.L

 • 11. în situația solicitării schimbului ca urmare a înțelegerii locatarilor, ambii solicitanți, titulari ai contractelor de locațiune, vor depune cererea însoțită de actele necesare.

 • 12. Actele necesare schimbului sunt următoarele:

  a) Cerere tip -anexa nr. 2

 • b) Dacă se solicită schimbul a două unități locative ocupate - declarații pe proprie răspundere ale ambilor titulari ai contractelor de închiriere, cât și membrii majori ai familiei, care solicită schimbul a două unități locative ocupate, din care să reiasă acordul acestora privind permutarea gratuită a posesiei și folosinței locuințelor, autentifictă exprimată în fața notarului public - original;

c)Declarație autentificată la data depunerii cererii din care să rezulte că familia solicitantului(soț/soție,copii) care vor fi nomilizați pentru solicitantul necăsătorit se va menționa stare civilă, nu deține locuință în proprietate sau în..chirie și/sau excepție locuința ce face obiectul schimbului, să nu fie beneficarul unei ^Ite locuințe cu chirie sau proprietate pe raza Municipiului Făgăraș sau a unității în care îșpdesfășoară, activitatea -original;                                                       / 2 /         "

 • d) Certificatul de căsătorie dacă este cazul sau documente care atestă desfacerea căsătoriei, alte documente din care rezultă că nu conviețuiesc împreună;?          I

 • e) Actele de identitate ale ambilor soți;

 • f) Certificatele de naștere ale copiilor sau actele de identitate; 7,

 • g) Acte privind încredințarea copiilor minori dacă este cazul;

h)adeverințe de la asociațiile de proprietari/locatari care să certifice faptul că nu se înregistrează debite din neachitarea cheltuielilor comune (dacă este cazul);

i)avizul furnizorilor de utilități (energie electrică, gaz, apă, salubritate) din care să reiasă faptul că nu se înregistrează restanțe în evidența acestora.

 • j) în cazul în care de la data repartizării locuinței pentru care se solicită schimbul figurează și cu alte domicilii, dovada calității în care a locuit locuiește la data respectivă - se va face după cum urmează: acte de proprietate, contracte de închiriere sau acte doveditoare din care rezultă domiciliul.

k)sau orice alte acte care se consideră a fi necesare.

 • 13. Se interzic schimburile de locuințe pe baza unor înțelegeri care pot presupune obținerea de beneficii cu titlu oneros, sub sancțiunea pierderii locațiunii de către ambii titulari ai contractelor de închiriere.

14-Prevederile prezentei proceduri și condiții de efectuare a schimbului de locuințe ANL pentru tineri destinate închirierii(ANL) cu o altă de același tip (ANL) se completează și cu dispozițiile actelor normative în vigoare .

Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 35/2021

PROCEDURA ȘI CONDIȚII DE EFECTUARE A SCHIMBURILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII (ANL) CU O ALTA DE ACELAȘI TIP (ANL)

MODEL CERERE PRIVIND SCHIMBUL DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII(ANL) CU O ALTA DE ACELAȘI TIP (ANL)

Către, Primăria Municipiului Făgăraș

A. Subsemnatul_____________________

Având familia compusă din_______membrii,

domiciliat.________________. str.____________________

bl.________. sc.__________. ap.____________. locuință

compusă din______camere,în calitate de titular

al contractului de închiriere nr.__________________, solicit aprobarea

schimbului de locuință în temeiul art. 8, alin. (6) din Legea nr. 152/1998.

Cu titularul contractului de închiriere de la punctul B.

Către, Primăria Municipiului Făgăraș

B. Subsemnatul______________________

Având familia compusă din_______membrii,

domiciliat.__. str.____________________

bl.________. sc.__________. ap.____________. locuință

compusă din_______camere,în calitate de titular al

contractului de închiriere nr.______________________.

solicit aprobarea schimbului de locuință în temeiul art. 8, alin. (6) din Legea nr. 152/1998. Cu titularul contractului de închiriere de la

punctul A,           / x-

/ c z \<z

SEMNĂTURA (A) SEMNĂTURA (B)____________/■ __ j

DATA             DATA              /

Vizat* CI, seria_____

__. nr.______________

Vizat* CI, seria_____

nr.____________

Eliberat de________

_________la data de

Eliberat de________

_________la data de

*Se completează de către Funcționarul public

 • 1) Unități locative ce face obiectul schimbului;

 • - sunt locuințe din fondul locativ aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș;

 • - nu fac obiectul unui litigiu pe rolul instanțelor judecătorești;

 • - titularii cererilorși ceilalți membrii ai familiei au domiciliul și locuiesc la adresele pentru care se solicită schimbul;

 • 2) Membrii majori ai familiei au consfițit la schimbul de locuință;

 • 3) Solicitanții declară că nu dețin altă locuință cu chirie sau proprietate personală și nici nu sunt în curs de perfectare a unor formulare de achiziționare a unei locuințe proprietate personală pe raza municipiului Făgăraș;

4)Sunt de acord cu aprobarea schimbului, conform celor solicitate.

Verificat**_________________________

Data ___________________

**Se va trece numele și prenumele clar, precum și semnătura funcționarului public în fața căruia se completează cererea privind schimbul și care a procedat verificarea datelor menționate la punctele 1) și 4).