Hotărârea nr. 34/2021

HOTĂRÂREA NR.34 din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea şi completarea H.C.L. nr/303 din data de 22 decembrie 2020 privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.34

din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea și completarea H.C.L. nr/303 din data de 22 decembrie 2020 privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare contestațiilor pentru acordarea de locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1018 /1 din data de 13.01.2021 și Raportul Compartiment Resort nr. 1018 din data de 13.01.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), prin care se propune, prin care se motivează necesitatea aprobării structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acordarea de locuițe A.N.L.,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art. 14, alin.(i)-(7) și ale art. 15, alin.(1X3) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu toate modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, modificată și completată,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. După art. 6 se introduce un nou art. 6 ' care va avea următorul conținut: “Art. 6 ’ Comisia desemnată la art. 1, art .2 , art. 4 și art. 5 , va avea atribuții și în

ceea ce privește analizarea cererilor/dosarelor privind schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii A.N.L.”

Art. II. Celelalte art. din H.C.L. nr. 303/ 22 decembrie 2020 rămân neschimbate.

Art.III.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție- 18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosar ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar general

  • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

  • - 1 ex. Arhitehtul sef

  • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.