Hotărârea nr. 33/2021

HOTARAREA nr.33 din data de 28 ianuarie 2021 -privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea şi schimbul locuinţelor din fondul locativ aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Făgăraş

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV

j CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂR3A nr.33 din data de 28 ianuarie 2021 -privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea și schimbul locuințelor din fondul locativ aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1968/1 din data de 20.01.2021 și Raportul Compartiment Resort nr. 1968 din data de 20.01.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) - privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea și schimbul locuințelor din fondul locativ aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 114/1996- privind locuințele și Hotărârea nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 -privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,

Ținând cont de Regulamentul de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor din fondul locativ aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se aprobă structura pe specialități a membrilor a comisiei de analizare a cererilor si repartizare a locuințelor din fondul locativ a Municipiului Făgăraș,după cum urmează:

 • - 2 reprezentanți ai Consiliului local ca membrii titulari

 • - 2 reprezentanți ai Consiliului local ca membrii supleanți

 • - i reprezentant al Primarului Municipiului Făgăraș

 • - 1 reprezentant al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență)

 • - 3 reprezentant al Direcția de Asistență Socială Făgăraș.

Art.2: Se desemnează ca membrii în comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, următorii consilieri:

 • - membrii titulari: i.dl.Biza Radu-Stelian-consilier local

2.dl.Colibaș Mihai Mădălîn- consilier local

membrii supleanți: i.dl.Lascu Iulian- consilier local

 • 2.dl.Știrbu Cosmin Gheorghe- consilier local

Art. 3: Se aproba structura comisiei de soluționare a contestațiilor , după cum urmează:

 • - 2 reprezentanți ai Consiliului local;

 • - 3 reprezentanți ai Primarului Municipiului Făgăraș

Art. 4: Se desemnează ca membrii în comisia de soluționare a contestațiilor , următorii consilieri locali:

 • i .dl.Butunoiu Nicolaie- consilier local

 • 2 .dl.Stengel Norbert- consilier local

Art.5: Comisia prevăzută la art. 1 se va constitui prin dispoziția Primarului.

Art.6: Prin prezenta, se revoca de drept orice H.C.L. și dispoziție contrară.

Art.7: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Celor nominalizați

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.