Hotărârea nr. 31/2021

HOTĂRÂREA nr.31 din data de 28 ianuarie 2021 •V,) ) I i V V - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.31 din data de 28 ianuarie 2021

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -

Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza

Corn. Recea prevăzute în anexa nr.i, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 55576/1/11.12.2020 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 55576/11.12.2020, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea prevăzute în anexa nr.i, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Precum și faptul că imobilele ce fac obiectul raportului de specialitate, sunt prin natura lor de uz și interes local, acestea fiind înscrise la pozițiile 913-916 și 919-920 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

In temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b și pct. 4 Anexa 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași -Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Com. Recea prevăzute în anexa nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre, ca fiind de uz și interes public local

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș identice cu cele de la pozițiile 913-916 și 919-920 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind modificarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți- 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

LISTĂ IMOBILE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII (PUȚURI CU INSTALAȚIILE AFERENTE REȚELEI DE ADUCȚIUNE APĂ ȘI CAPTARE IAȘI-POJORTA-SÂMBĂTA DE SUS) CE FAC PARTE DIN REȚEAUA DE ADUCȚIUNE APĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, SITUATE PE RAZA COM. RECEA

NR.

CRT.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ (mp)

CARTE FUNCIARĂ

POZIȚIE INVENTAR

1.

teren și construcție - puț nr. 2 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă”

60

100474 Recea

v/

913

2.

teren și construcție - puț nr. 3 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă”

60

100466 Recea

914

3.

teren și construcție - puț nr. 4 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă”

60

100465 Recea

915

4.

teren și construcție - puț nr. 5 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă”

60

100467 Recea

V

916

5.

teren și construcții astfel:

 • - Cl-constr. industriale și edilitare cu Sc=44 mp

 • - C2- constr. industriale și edilitare cu Sc=24 mp

 • - C3- constr. industriale și edilitare rezervoare cu Sc=253

mp

 • - C4- constr. industriale și edilitare rezervoare cu Sc=253

mp reprezentând rezervoare apă aferente instalației de "captare și aducțiune apă”

6.349

100564 Recea

919

\   920


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL. FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200. Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prirnaria-fagaras.ro


Nr. 55576/2/11.12.2020


ADEVERINȚĂPrin prezenta adeverim că imobilele terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea prevăzute în anexa nr.l, parte integrantă din HCL nr............../................... se identifică cu imobilele aferente pozițiilor nr. 913-916 și 919-920 din

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr,4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, precum și cu imobilele ce fac obiectul HCL nr......./...........................

Anexăm prezentei copie ”conform cu originalul”, de pe Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TÂNASE

11.12.2020

/ //

//7>

ANCPf              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

«WiVWf                   PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100564 Recea

Nr. cerere     13963

Ziua         24 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

- Adresa; Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100564

6.349

 • B. Partea II, Proprietari și acte                       1  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1990 / 23/02/2010

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  1 Bl

  A .

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF:Statul roman

C. Partea III, SARCINI .______________________________

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

—•

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100564

6.349

i

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe—

1

arabil

NU

6.349

9

151

-

j

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

100564-C1

construcții industriale si edilitare

44

Fara acte

S. construita la sol:44 mp;

Al.2

100564-C2

construcții industriale si edilitare

24

Fara acte

S. construita la sol:24 mp;

Al.3

100564-C3

construcții industriale si edilitare

253

Fara acte

S. construita la sol:253 mp;

A1.4

100564-C4

construcții industriale si edilitare

253

Fara acte

S. construita la sol:253 mp;

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

9.699

2

3

12.618

3

4

45.777

4

5

5.332

5

6

22.188

6

7

21.281

7

8

36.091

8

9

32.442

H .    9

10

103.262

;    ' 10

1

36.714

!** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. !*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

iExtrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, ^coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese iadministrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a Idocumentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității Icare a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa iwww.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este ^valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

C

j Data și ora generării,

,V 24/07/2020, 12:58


ANCEI

ACLSIl^ NAfrUNAtA 6 « c A o i v n UICnATl 1H0.H.UKA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13964

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 10008670‘u31


Carte Funciară Nr. 100474 Recea

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100474

60

• «

 • B. Partea II. Proprietari și acte                       £

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10756 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe       —

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100474

60

 • * Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

150

-

PUT NR. 2 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IAȘI"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100474 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, - 24/07/2020, 12:59

Pagina 3 din 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. ce re re Ziua

13982 27

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086718184


Carte Funciară Nr. 100466 Recea

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100466

60

. .1 Ii

 • B. Partea II. Proprietari și acte                      

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10759 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 209, din 12/07/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Lungime Segmente

 • 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

  Punct început

  Punct sfârșit

  Lungime segment (~ (m)

  1

  2

  7.75

  2

  3

  7.75

  3

  4

  7.75

  4

  1

  7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3 ________________________________________________Carte Funciară Nr. 100466 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/07/2020, 08:41

BOSANCU VERGINIA ■ ANGELICA referent

OCPI Brașov - BCPI Făgăraș

9^^

ZANCPI

Act»TI A. NAȚIONALA ti cvjAiJH yi n »n<rr*«iMo«mAiA.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100465 Recea


Nr. cerere I 13983

Ziua    |___27___

Luna _ i     07

......Anul    1    2020'

Cod verificare 100086718234 ■■■■


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al i

100465

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10757 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 209, din 12/07/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe      —

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100465

60

 • * Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe. -

1

arabil

NU

60

9

149/2

-

PUT NR. 4 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA " IAȘI,

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r* (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

___________________Carte Funciară Nr. 100465 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 27/07/2020, 08:43


ANCPI

KAT»t>N6t i> £ r. A' d A A r * i »i TCIIIcnKTt WOlUtAM.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr, cerere

13984

Ziua

27

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100467 Recea • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100467

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10761 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 209, din 12/07/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  —.

  NU SUNT

  Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe. ,

1

arabil

NU

60

7

103

-

PUT NR. 5 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE        " CAPTARE SI ADUCTIUNE

APA IAȘI "

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•* (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3 _______________________________________Carte Funciară Nr. 100467 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

. 27/07/2020, 08:44

EOSANCU VERG1NIA - ANGELICA referent

OCPI Brașov - BCPI Făgăraș


Municipiul Fagaras

Nr.llOI8 din f7.04.2015


Aprobat.PROCES-VERBAL încheiat azi, î 7.04.2015Cu ocazia desfășurării inventarierii bunurilor din domeniul public apartinind Municipiului Fagaras, Comisia de inventariere, cu următoarea componenta:


Președinte


Tănase Elena


Secretar

Membrii:


Pică Manuela

 • 1. Boer Liliana

 • 2. Vlad Mihaela

 • 3. Duna Tiberiu

 • 4. Lupu Angela

 • 5. Lupu Gheorghe


constituita in baza Dispoziției nr. 389/3 1.03.2015, face următoarele precizări: In urma inventarierii am constatat următoarele:


1. Privitor Ia evidenta contabila a bunurilor din domeniul public la data de 3LO3.2015 Soldurile conturilor din contabilitate aferente bunurilor din domeniul public la data de 31.03.2015 si diferentele constatate in urma inventarierii (detaliate mai jos) sunt următoarele:


-lei-

Cont

Sold la 31.03.2015

Diferente in plus

Diferente in minus

Sold la final

î

103 Fond terenuri

10.147.703,46

983.398,80

380. 930,17

r"10.750.172,09 |

103 Fond construcții

320.833.932,51

15.616.436,86

7.123.718,47

329.326.650,89 i

l


1.1. Fata de LISTA DE INVENTARIERE CLĂDIRI DOMENIU PUBLIC s-au identificat următoarele:


PLUSURI:

- 6.501.345,76iei - Casa de cultura aflata la poziția nr 857 din Anexa 4 la H.G. 972/2002 nu este cuprinsa in evidenta primăriei ci in evidenta proprie a Casei Municipale de Cultura cu valoarea aferenta de 6.50L345,761ei. Propunem înregistrarea acesteia in evidentele primăriei si scoaterea in afara evidentelor Casei Municipale de Cultura:

- 3.628.288.75iei - Cămin persoane vârstnice din str.Cecatii nu este înregistrat in evidentele primăriei deși lucrările au fost finalizate si obiectivul concesionat. Construcția este înregistrata la SPAS ca si investiție in curs cu valoarea de 3.628.288,751ei si recepționată conform PV de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3102/21 12.2012. Propunem întocmirea înregistrărilor necesare in contabilitatea unităților (SPAS si primărie) si includerea obiectivului in domeniul public al municipiului.

- 1.454.418.021ei - Cazarma de jandarmi din Dejani nu este cuprinsa in evidenta primăriei ci in evidenta proprie a Liceului Dr. Ion Senchea la valoarea totala a clădirilor de 1,454.418,021ei si terenul aferent cu suprafața de 5389mp in valoare de 137.640.001ei . Propunem înregistrarea acestui obiectiv in evidentele primăriei si scoaterea in afara evidentelor !a Liceul Dr. Ion Senchea.


 • - 1.489.498.57lei plus 333.380.99lei - Imobilele aferente Liceului Dr. Ion Senchea . acestea fiind înregistrare in ambele evidente -atat la primărie pe domeniul public cat si ia liceu - Propunem scoaterea lor in afara evidentelor liceului si creșterea valorii clădirilor in evidenta primăriei cu investițiile realizate si evidențiate de către unitatea școlara : Modernizare Corp B in anul 2008 cu suma de l ,489.498.57Iei si obiectivul nou realizat in anul 2010 “Sera didactica II” in valoare de 333.380.991ei.

 • - valoare Olei pentru evaluare - Imobilul din strada Republicii nr.5 din care Municipiul Fagaras deține o cota-partc - parter utilizat pentru Serviciul de Venituri bugetare si etaj cu birouri ale primăriei - nu este Înregistrat nici in evidentele contabile nici atestat ca facand parte din domeniul public prin HG sau HCL. Propunem Înregistrarea imobilului in evidente. Însușirea prin HCL si atestarea prin HG.

 • - 694.568,34Iei plus 395.706,541ei - pozițiile fara nr de inv. dar cu nr cri. 928, 934, 940, 946, 952, 958, 963, 968 din lista de inventar clădiri - aferente construcțiilor centralelor termice modernizate -vor primi nr. de inv aferente cuprinse in Anexa 4 la H.G. 972/2002 pentru centralele sau punctele termice vechi care au fost modernizate, fiind identice, respectiv CT1 Tudor Vladimirecu cu nr. 674 , CT 2 13 Decembrie cu nn 672, CT3 V. Alecsandri cu nr. 671. CT4 Zona Gării 675, CT6 Dna Stanca 690, CT7 Câmpului 688. CT8 Sere Combinat 689, iar pentru poziția CT5 Centru - Teiului cu nr. 685 se aduga valoarea aferenta sediu 694.568.341ei si se introduce poziția Atelier cu nr. 686 fost Punct termic C.v Tabacari cu valoare 395.706,541ei, plusurile de valoare suplimentare comunicate de SC Ecoterm S.A. Celelalte poziții cuprinse in lista de inv intre nr. crt. 928 si 978 vor primi nr de inv consecutive, exceptând pozițiile de mai sus, intre 1301 si 1343 construcții.

 • - 196.392,321ei valoare totala aferenta pentru - Pozițiile cu nr 833 cu val. 57.354,261ei, 834 cu val. 24.508,221ei. 838 cu val 99.395,11 lei, 844 cu val. 11,397,48Iei si 845 cu val. 3.737,371ei din Anexa 4 la H.G. 972/2002 parcari amenajate si neamenajate au fost scoase eronat din evidentele contabile. Propunem reintroducerea lor in evidentele contabile (valoarea acestora este cea de la momentul scoaterii din evidente).

 • - valoare Olei pentru evaluare - Pentru poziția nr. 853 cu valoare 0 lei Cetatea Fagaras comisia de evaluare si reevaluare va stabili o valoare a obiectivului

 • - 29.804,971ei - Pozițiile din lista de inventar de la nr. 920 la 975 vor fi renumerotate, iar cele care cumulează mai multe poziții vor fi desfășurate pe bucăți conform HG nr. 1506/2009. La acestea fata de listele de inventar se vor introduce in plus pozițiile următoare din HG nr. 1506/2009, necuprinse in evidentele contabile in valoare totala de 29.804,97Iei : 885 cu val. 1 l,67Iei, 901 cu val.205,76lei, 976 cu val. 338,251ei, 1018 cu val. 3.835,58iei, 1021 cu val.l3.746,571ei, 1028 cu val: 2.408,38 lei, 1029 cu val. 3.352,081ei, 1056 cu val. 5,9O6,681ei.

 • _ 447.0001ei - Pozițiile din lista de inventar de la nr. 976 la 1025 vor fi renumerotate. La poziția 1207 din HG nr. 1506/2009 se va introduce ca plus valoarea de 447.000iei aferenta PV. Nr. 2/22.12.2006 comunicata prin adresa 7798/30.03.2012 si Decizia ISJ Brașov 72/20.03.2012, reprezentând reparatii la corpul A de la Col. National Dna Stanca, neinregistrata in evidentele contabile pana in prezent.

 • - 368.291,161ei - Poziția Baza sportiva din lista de inventar cu construcțiile cuprinde construcțiile aferente pozițiilor 1280-1291 cuprinse in anexa la HCL nr.77/2010 se vor numerota in evidenta corespunzător acestui HCL si se vor stabilii ca si construcții doar pozițiile 1280. 1281. 1283. 1286, 1289. 1290, 1291, iar poziția 1284 se va imparti c.p. in construcții 120970.75lei si terenuri in valoare de 1,605.025,081ei, iar valaorea totala aferenta construcțiilor se va majora cu valoarea de 368.291,161ei:

 • •• 76.z9?.33!ei • Pozițiile aterente UM 01041 FAGA.RAS imobil 531 se vor cumula, se va majora cu valoarea de 76.795,33lei - diferența intre lista de inventar aferenta obiectivului si evidenta contabila - scoasa de doua ori din contabilitate prin NC 101/31.03.2014, operațiune efectuata si in anul 2007 prin NC 010.1/31.12.2007.

- 946. OOlei - s-a constatat plus de inventar un hidro for la blocul 11 din strada Camnului. in valoare de 946.00 lei.

MINUSURI

- 880.342,921ei plus 203.005.82Ici - aferente poziției 1207 Colegiul National Doamna Stanca din HG nr. 1506/2009 - in lista de inventar “MIJLOCE FIXE - Col D-na STANCA FAGARAS” se va diminua valoarea din H.G si scoate din evidente poziția nr. 3 Școala corp B Libertății nr. 4 cu valoarea de 880.342,921ei retrocedata si poziția nr. 9 GRUP SOCIAL 2 BUCĂȚI cu valoarea de 203.005,821ei, iar pozițiile nr. 4. 5, 6, 7 si 8 cabane aferente Satului de vacanta Plaiul Lisei propunem a se analiza si stabili modul de gestionare a acestora avand in vedere situația juridica neclara a întregului teren aferent.

- 37.838,281ei - Poziția Nitroceluloza, cu valoarea de 330.981LEI din lista de inventar cu construcțiile din contabilitate, cuprinde construcțiile aferente poziției 1279 din Anexa la HCL nr. 99/2011 - inventariate de comisie conform anexei nr. la prezentul - s-a constatat ca toate construcțiile sunt goale si nu mai conțin aparatele sau instalațiile care deserveau activitatea industriala a obiectivului Nitroceluloza acestea fiind scoase din funcțiune si valorificate - propunem diminuarea valorii totale a obiectivului cu sumele aferente acestor instalatii-utilaje din tabelul "Inventar mijloace fixe si de natura obiectelor de inventar la data de 30.06.2007” de la ROMARM SA - 37.838,281ei;

- 110.198,04Iei - Pozițiile aferente UM 01041 FAGARAS imobil 531 se vor cumula, iar valoarea generala aferenta domeniului public se va diminua conform HCL nr. 208/27.09.06, HCL nr.223/19.10.06, HCL nr.41/08.03.2007, HCL nr.45/08.03.2007 si HCL nr. 68/2009 cu valoarea actuala aferenta pavilioanelelor. scoase din funcțiune si desființate pentru funcționarea Căminului de persoane vârstnice si a magazinului Peny - Șopron 1, 2, 3, 4, 5 si 6. Baraci R2. R3, R4 si B5, Punct control T si Portic gimnastica 2 buc in valoare totala de 110.198,041ei, operațiuni omise in contabilitate.

 • - 5.892.333,4Hei - pozițiile de construcții aferente blocurilor ANL etapa I 1, 2, 3 (A, B, C) trebuie scoase din domeniu public al Municipiului conform HCL 89/2009 si din evidentele contabile trecute in afara bilanțului

Alte propuneri si observații:

poziția nr.3 din Anexa 4 la H.G. 972/2002 “WC PUBLIC - intersecție str. Mihai Viteazul -Pța Republicii "Piața Unirii" a fost scos din funcțiune inițial si astupat, dar a fost reconstruit la suprafața fiind echivalent cu poziția nr. crt. 984 WC PUBLIC (TRANSFER DIN MODUL PIaTA) din lista de inventar cu construcțiile - propunem unificarea pozițiilor respective pe poziția nr.3 din Anexa 4 la H.G. 972/2002 si modificarea coloanelor cu informațiile aferente noului obiectiv.

 • - pentru pozițiile dublate cu nr. de inv. 5 L 60, 72, 84, 96, 100. 113, 114. 116. 117 si 134 se va realiza cumularea valorii acestora;

 • - poziția 469 se cumulează cu poziția 469.1 omisa inițial din Anexa nr.4 se va completa coloana 3 cu “12 cămine vizitare” si coloana 5 cu valoarea cumulata

 • - pozițiile 848 din Anexa 4 Instalație semaforizare se vor cumula

 • - pozițiile 855 din Anexa 4 teren Parc cetate si poziția nr.crt de modernizare Parc cetate se vor cumula si actuliza detaliile

 • - pozițiile 856 din Anexa 4 Primăria Municipiului Fagaras str. Republicii nr.3 si poziția nr.crt de modernizare Sediu administrativ se vor cumula si se vor actualiza detaliile corespunzător

 • - poziția 859 din Anexa 4 Spitalul Municipal Fagaras se completează denumirea conf HCL 114/2009

 • - poziția 871 Grădiniță nr. 10 si poziția nr.crt de modernizare se vor cumula

in evidentele contabile se vor renumerota in continuare pozițiile din evidente necuprinse in forma inițiala a Anexei 4 conform hotărârilor consiliului loca! de atestare sau hotărârilor de guvern emise pentru completarea domeniului public:

• pentru pozițiile de la nr. 1200 la 1210 cuprinse in HG nr. 1506/2009 pentru completarea Anexei 4 Ia H.G. 972/2002 se vor actualiza informațiile si listele desfășurate pe fiecare obiectiv (școala) conform HG nr. 1506/2009. Comisia constata si propune in special pentru următoarele poziții:

 • - aferent poziției 1203 Sc.Gen. nr4 - in lista de inventar “MIJLOCE FIXE - Sc.Gen. nr4” cumularea pozițiilor nr.l Corp A si nr. 2 Corp B gasindu-se in HG ca un singur corp vechi in o poziție Corp A, iar poziția nr,4 sa. devină Construcție școala B 2006

 • - aferent poziției 1208 Colegiul National Radu Negru in HG nr. 1506/2009 a fost inclusa si Sala de sport, dar tara valoarea aferenta- propunem rectificarea poziției din HG si adaugarea valorii sălii de sport, regăsită in listele de inventar separat la nr.inv. 1080 Sala sport Radu Negru

 • - aferent poziției 1209 Grup Sc Dr. loan Senchea in HG nr. 1506/2009 a fost inclusa si Sala de sport cu valoarea aferenta, dar in listele dc inventar sunt poziții distincte - propunem cumularea valorilor pe poziția 1209.

 • • Poziția Canalizare Galați cu valoarea de 3.394.585,86 LEI din lista de inventar cu construcțiile, cuprinde valoarea totala a investiției. Propunem defalcarea acesteia p° categorii de bunuri si actualizarea Anexei nr.l la HCL nr. 81/2013 in care sunt prinse bunuri doar in valoare de 1.351.440. 77 LEI - care cuprinde doar valoarea fara TVA, fara investițiile conexetorganizare șantier, studiu de fezabilite. studiu geotehnic. proiect tehnic, ridicare topografica, acorduri si avize), iar poziția COLECTOR IV nu a fost realizata renuntandu-se la acest obiectiv fiind suplimentate sume pe celelalte poziții, deci trebuie eliminata. Se impune reatestarea si numerotarea acestora in evidentele contabile. Pozițiile 1-5 1293-1297.

 • 1.2. Fata de LISTA DE INVENTARIERE TERENURI DOMENIU PUBLIC si soldul din contabilitate s-au identificat următoarele:

PLUSURI:

 • - 4,92 LEI - valoare pentru o poziție teren aferent puțuri conform HCL 19/2010 neevidentiata in contabilitate - totalul din lista de inventar si din anexa la HCL este mai mare fata de soldul evidențiat in contabilitate. Propunem înregistrarea valorii in contabilitate.

 • - 604.890,381ei - Fata de Poziția din lista de inventar terenuri nr.2 “Alte terenuri’’ in valoare de 2.915.018,051ei, care cuprinde terenurile aferente pozițiilor de la 802 la 826, 850, 852. 854, 855 si 882 din Anexa 4 la H.G. 972/2002 - cuprinse distinct in anexa la prezentul “Lista de inventariere la data de 31.03.2015 Terenuri domeniul public aferent poziție Alte terenuri si pozițiilor cuprinse in Anexa 4 la HG 972/2002” - s-a constatat o diferența in plus de 604.890,38Iei aferenta acestor poziții, neevidentiata in contabilitate - valoare totala cuprinsa in H.G. 972/2002 fiind de 3.519.908,43lei - se va înregistra in contabilitate plusul de valoare aferent pozițiilor;

 • - 0 lei poziția 855 - suprafața de teren aferent parcului din jurul Cetatii un are valoare - se va evalua de către comisia de reevaluare.

 • - 0 lei poziția 882 - se constata o diferența de suprafața de 47,44ha din însumarea suprafețelor de pe extrasele aferente Pădurii de pe administrativul UAT Fagaras in toatl de 81.60ha fata de suprafața cuprinsa in evidente aferenta poziției 882 - Pădure 34,16ha. Acestea un au valori - se vor cuprinde suprafeței suplimentare, se *a evalua de către comisia de reevaluare si se va modifica corespunzător poziția 882 - Pădure 34.16ha.

 • - 2.1921ei - Poziția 1292 cuprinsa in anexa ia HCL nr.38/2010 reprezintă teren aferent “Static de sortare si transfer’’ in valoare de 2192lei, nu este evidențiata in contabilitate pe domeniul public - se va înregistra in contabilitate si se va numerota in evidenta corespunzător acestui HCL;

 • - 238.555.51ei - Poziția teren Static epurare cuprinsa in anexa la HCL 134/2013 in valoare de 238.555_.51ei, nu este evidențiata in contabilitate pe domeniul public - se va Înregistra in contabilitate si se va numerota in evidenta cu nr.crt. 1298

 • - 1161ei - Poziția Teren cuprinsa in anexa la HCL nr. 159/2013 reprezintă teren aferent drum acces “Statie de sortare si transfer” in valoare de 116lei, nu este evidențiata in contabilitate pe domeniul public - se va înregistra in contabilitate si se va numerota in evidenta cu nr. ort. 1299

 • - 0 lei - pozițiile cu terenurile aferente centralelor termice Ecotenn si atelierului nu au valori - se vor evalua

 • - 0 Iei - se constata in plus suprafața de pădure situata pe administrativul UAT Soars, conform extraselor CF, in suprafața toatala de 167.30ha, Aceasta un are valoare - se vor cuprinde suprafețele, se va evalua de către comisia de reevaluare si se va insusi prin HCL.

137.640,OOlei - Cazarma de jandarmi Dejani (preluata cf. HCL nr. 130/2010 si PV nr. 16537/2011) nu este cuprinsa in evidenta primăriei ci in evidenta proprie a Liceului Dr. Ion Senchea la valoarea totala a clădirilor de 1,454.418,021ei si terenul aferent cu suprafața de 5389mp in valoare de 137.640,OOlei . Propunem inregistrarea acestui obiectiv in evidentele primăriei si scoaterea in afara evidentelor la Liceul Dr. Ion Senchea.

MINUSURI

 • - 368.29 l,171ei - Poziția Baza sportiva din lista de inventar cu terenurile cuprinde terenurile aferente pozițiilor 1280-1291 cuprinse in anexa la HCL nr.77/2010 se vor numerota in evidenta corespunzător acestui HCL si se vor stabilii ca si terenuri doar pozițiile 1282, 1285, 1287, 1288. iar poziția 1284 se va împărți c.p. in construcții 120.970,75Iei si terenuri in valoare de 1.605.025,081ei, iar valaorea aferenta terenurilor se va diminua cu valoarea de 368.291,171ei;

 • - 126391ei - terenurile aferente blocurilor ANL etapa I 1, 2, 3 (A, B. C) trebuie scoase (transferate) din domeniul public al Municipiului si înregistrate in domeniul privat conform HCL nr. 89/2009: 3X 275mp, adica un total de 825mp (din CF 7336/ Fagaras cad. 2903/9/3 care are o suprafața totala de 4560mp) in valoare de 126391ei. Pentru poziția nr. 1277 anexa la HCL nr. 19/2010 se modifica corespunzător coloanele 3 si 5.

Alte propuneri si observații:

poziția nr. 808 Lacul nr.6 Beclean a fost scos din domeniul public prin HCL nr. 152 din 2009 in evidentele contabile se vor renumerota in continuare pozițiile din evidente necuprinse in forma inițiala a Anexei 4 conform hotărârilor consiliului local de atestare sau hotărârilor de guvern emise pentru completarea domeniului public:

 • 1. Pozițiile 1211-1278 reprezintă terenuri cuprinse in anexa la HCL nr.19/2010 se vor numerota in evidenta corespunzător acestui HCL:

 • 2. Poziția Nitroceluloza din lista de inventar cu terenurile din contabilitate cuprinde terenurile aferente poziției 1279 din Anexa la HCL nr. 99/2011;                       . f

 • 3. Poziția Terenuri UM cu o suprafața totala de 28.170mp si vNorea de "G 1.520,91 lei se desparte in doua poziții 1. Terenuri UM cu o suprafața de 24.170 mp si valoarea de 619.068,53lei si 2. Teren aferent Cămin persoane vârstnice cu o suprafața de 4.000mp si valoarea de 102.452,381ei

 • 2. Privitor la însușirea inventarului bunurilor din domeniul public de către Consiliu Local al Municipiului Fagaras si atestarea acesutuia prin completrea .Anexei 4 la H.G. 972/2002:

 • - Valorile tuturor bunurilor din domeniul public cuprinse in contabilitate sunt diferite fata de cele din Anexa 4 la H.G. 972/2002. Având in vedere ca, in contabilitate, s-au operat în timp modificări ale valorii bunurilor prin modernizări si, o data la 3 an,i reevaluări ale valorii bunurilor cuprinse in Anexa 4 la H.G. 972/2002 si în anexele la Hotărârile Consiliului Local emise pentru completarea acesteia (in anii 2003 si 2004 diferente din reevaluare in plus in valoare de 108.101.478,581ei, in anul 2009 diferente din reevaluare in plus in valoare de 51.664.680,551ei, in anul 2012 diferente din reevaluare in plus in valoare de 80.717.821,901ei, in anul 2013 diferente din reevaluare in plus in valoare de 2.22I.588,461ei). iar in urma inventarierii se impune efectuarea operațiunii de reevaluare aferente anului 2015 a bunurilor din domeniul public si apoi a operațiunilor de completare a Anexei 4 la H.G. 972/2002 prin modificarea coloanei nr. 5 “Valoarea de inventar^” cu valorile aferente bunurilor reevaluate.

 • - Pentru poziția nr. Cetatea Fagaras comisia de evaluare si reevaluare va stabili o valoare a obiectivului si va cumula poziția nr.916 din lista de inventar reprezentând modernizări ale obiectivului

 • - Pentru fiecare din pozițiile următoare cuprinse în Anexa nr.4 la H.G. 972/2002 si în anexele la Hotărârile Consiliului Local emise pentru completarea acesteia s-au constatat modificări si se fac mai jos propuneri pentru modificare si completare:

 • a. Radierea următoarelor poziții:

 • - Nr. 2 Pasaj pietonal (B-dul Unirii - Zona Big) - vândut si scos prin HCL nr. 155/2003;

 • - Pozițiile 57, 58, 59 Bulevardul Unirii - tronsoanele I, II si HI - proprietatea statului aflat in z

administrarea Municipiului Fagaras prin HG nr. 1064 /2010

 • - Pozițiile 673 Centrală termică - C.v. Narcise, 676 Centrală termică - C.v. M. Eminescu, 677 Centrală termică - C.v. T. Vladimirescu Bl.G, 678 Centrală termică - C.v. Negoiu Bl.6, 679 Centrală termică -C.v. Negoiu Bl 7, 681 Punct termic - C.v. B-dui Unirii, 683 Punct termic - C.v. Z.Berivoi, 687 Punct termic - Colonia Combinat au fost transferate in domeniul privat prin HCL nr. > 122/19.07.2001.

Pozițiile de la nr. 691 la 767 - instalatii vechi dezafectate si înlocuite cu instalațiile noi sau poziții intermediare ale centralelor termice noi

Pozițiile cu nr. 779. 780, 786 si 787 - platforme de precolectare deșeuri menajere un mai au aceasta destinație fiind inglobate in cvartalele cartierelor aferente.

 • - poziția nr. 808 Lacul nr.6 Beclean a fost scos din domeniul public prin HCL nr. 152 din 2009 si trecut in domeniul privat

 • - poziția nr. 860 Sediul Serviciului Gospodărie - Parcului nr.2

poziția nr. 861 Locuința sociala - Str. Tudor Vladimirescu, bl. 9, sc. B, ap. 2 -vânduta CVC nr. 3950/2004

 • - poziția nr. 864 Grădiniță nr.l str. Inului - retrocedata conf. OG 94/2000, Legii nr. 501/2002 poziția nr. 865 Grădiniță nr.2 str. T.Vladimirescu - retrocedata conf. OG 9472000. Legii nr. 501/2002

 • - poziția nr. 866 Grădiniță nr.5 str. Ghe Deja nr.70 - retrocedata conf. OG 94/2000, Legii nr. 501/2002

 • - poziția nr. 869 Grădiniță nr.8 str. Negoiu - retrocedata conf. OG 94/2000. Legii nr. 501/2002

poziția nr 872 Grădiniță nr 11 str. Tăbăcari - retrocedata ccnf OG 94/2000. Legii nr. 501/2002

 • - Pozițiile 876, 877 - Dispensare medicale str. 1 DEC. bi 57 sc. A ap 1 si 2 - trecute in domeniul privat conf. HCL nr. 84/2008

 • - poziția COLECTOR IV fara număr nu a fost realizata renuntandu-se in faza de execuție la acest obiectiv fiind suplimentare sume pe celelalte poziții, deci trebuie eliminata - din Anexa nr.l la HCL nr. 81/2013 privitoare la obiectivul Canalizare Galați.

 • b. Se modifică următoarele poziții:

 • - Toate pozițiile aferente bunurilor din. domeniul public, care au suferit sau vor suferi modificări ale valorii lor in urma modernizărilor si a reevaluărilor efectuate in timp si neinsusite prin HCL.

 • - la poziția nr. 3 , coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.1.1.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2003'1 - WC PUBLIC - intersecție str. Mihai Viteazul -Pta Republicii "Piața Unirii”, Piața Agro

la poziția 68 coloana 2 va avea următorul cuprins “Strada Octavian Paler (fostă Cimitirului)”

la poziția 88 coloana 2 va avea următorul cuprins “Strada Inochenție Micu Klein (fostă Inului)”

la poziția 114 coloana 2 va avea următorul cuprins “Strada Tudor Vladimirescu - limită estică intravilan Municipiu Făgăraș - intersecție str. Azotului, B-dul Unirii tronson I și str. Câmpului Nou”

la poziția 115 coloana 2 va avea următorul cuprins “Strada Sf. Constantin Brâncoveanu (fosta Strada Tudor Vladimirescu tronsonul II) - intersecție str. Andrei Mureșanu - str. Vasile Alecsandri”

la poziția 146 coloana 2 va avea următorul cuprins “Cvartal Școlii - Octavian Paler - B-dul Unirii”

la pozițiile 155, 275, 404, 534. 590, 653 si 848 in coloana 3 se va înlocui “Cimitirului” cu denumirea noua “Octavian Paler”.

la pozițiile 192. 268. 360 si 453 in coloana 3 se va înlocui “Inului” cu denumirea noua “l.M. Klein”.

poziția 469 se cumulează cu poziția 469.1 omisa inițial din .Anexa nr.4 se va completa coloana 3 cu “12 cămine vizitare” si coloana 5 cu valoarea aferenta cumulata.

 • - La pozițiile aferente sistemului de încălzire centralizat se actualizeaza următoarele poziții conform Anexei nr.2A la HCL 52/2011 si valorilor comunicate de SC Ecoterm SA( plus pozițiile omoloage cu terenurile aferente)astfel:

 • • La poziția 671 Construcție CT3 V.Alecsandri - nou

® La poziția 672 Construcție CT2 13 Decembrie - nou

 • • La poziția 674 Construcție CT1 T.Vladimirescu - nou

 • ® La poziția 675 Construcție CT4 Zona Gării - nou

 • ♦ La poziția 685 Construcție CT5 Centru se va adauga valaore si detalii sediu cf valorii comunicate de Ecoterm - 694.568,341ei La poziția 686 PT Tabacari - Atelier Ecoterm nou cf valorii comunicate de Ecoterm 395.706,54lei

 • « La poziția 688 CT7 Construcție Câmpului - nou

 • » La poziția 689 Construcție CT8 Combinat - nou

 • • La poziția 690 Construcție CT6 Dnc Stanca - nou

Pentru poziția nr.853 Cetatea Fagaras comisia de evaluare si reevaluare va stabili o valoare a obiectivului si va cumula poziția nr.916 din lista de inventar reprezentând modernizări ale obiectivului

 • - poziția 855 din Anexa 4 teren Parc cetate si poziția nr.crt 980 din lista de inventar de modernizare Parc cetate se vor cumula si actuliza detaliile

 • - poziția 856 din Anexa 4 Primăria Municipiului Fagaras str. Republicii nr.3 si poziția nr.crt 727 de modernizare Sediu administrativ se vor cumula si se vor actualiza detaliile corespunzător

poziția 859 din Anexa 4 Spitalul Municipal Fagaras se completează denumirea conf. HCL 114/2009,

Poziția 875 clin Anexa 4 - Cresa T Vladimirescu - modificare denumire “Sediul SPAS” conform destinației

 • - poziția 882 din Anexa 4 - se constata o diferența de suprafața de 47,44ha din însumarea suprafețelor de pe extrasele aferente Pădurii de pe administrativul UAT Fagaras in toatl de 81.60ha fata de suprafața cuprinsa in evidente aferenta poziției 882 - Pădure 34.16ha. Se modifica denumirea, detaliile si valoarea,

Ia pozițiile de la nr. 883 la 1199 cuprinse in HG nr. 1506/2009 pentru completarea Anexei 4 la H.G. 972/2002 trebuie reanalizat si corectat codul de clasificare aferent acestora - coloana 1 -pentru toate pozițiile fiind notat același cod de clasificare, deși fac parte din categorii diferite.

La pozițiile 919 si 920 cuprinse in HG nr. 1506/2009 coloana 2 va avea următorul cuprins: Rez. semiîngropate pentru aduc. Iași”, acestea apar eronat la Hurez.

la poziția nr. 1058 cuprinsă in HG nr. 1506/2009 coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Rețea de apă azbociment Sâmbăta de sus”, eronat fiind denumită rezervor.

la poziția nr. 1059 cuprinsă in HG nr. 1506/2009 coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Rețea de apă azbociment Lisa”, eronat fiind denumită rezervor.

la poziția nr. 1060 cuprinsă in HG nr. 1506/2009 coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Rețea de apă azbociment Voivodeni”, eronat fiind denumită rezervor.

la poziția 1207 Colegiul National Doamna Stanca din HG nr. 1506/2009 - in lista de inventar “MIJLOCE FIXE - Col D-na STANCA FAGARAS” se va diminua valoarea din H.G si scoate din evidente poziția nr. 3 Școala corp B Libertății nr. 4 cu valoarea de 880.342,921ei retrocedata si poziția nr. 9 GRUP SOCIAL 2 BUCĂȚI cu valoarea de 203.005,821ei. iar pozițiile nr. 4, 5, 6, 7 si 8 cabane aferente Satului de vacanta Plaiul Lisei se propune a se analiza si stabili modul de gestionare a acestora avand in vedere situația juridica neclara a întregului teren aferent.

la poziția. 1208 Colegiul National Radu Negru cuprinsa in HG nr. 1506/2009 a fost inclusa si Sala de sport, dar fara valoarea aferenta- propunem rectificarea poziției din HG si adaugarea valorii sălii de sport, regăsită in listele de inventar separat ia nr.inv. 1080 Sala sport Radu Negru

la poziția 1209 Grup Școlar Dr. loan Senchea cuprinsa in HG nr. 1506/2009 a fost inclusa si sala de sport cu tot cu valoare, dar nu sunt incluse valorile aferente Modernizării Corp B 1.489.498,571ei si construcția noua “Sera didactica II” in valoare de 333.380,991 ei

la poziția nr. 1210 cu denumirea “Creșa” cuprinsă in HG nr. 1506/2009 este greșita valoarea acesteia, corectă fiind valoarea înregistrata în contabilitate, s-a preluat eronat valoarea de la poziția 875 Cresa (sediu S.P.A.S.)

—la poziția nr. 1275 Teren coloana 3 cuprinsa in HCL nr. 19/22.02.2010 va avea următorul cuprins: “Teren Aferent întregului sistem alimentare cu apă a Municipiului Făgăraș captarea și aducțiune apă Iași- Pojorta- Sâmbăta de Sus,,poz 883-1199 din inventarul domeniului public”

la poziția nr. 1277 anexa la HCL nr.l 9/2010 se modifica corespunzător coloanele 3 si 5. Terenuri aferente blocurilor ANL etapa I 1, 2, 3 (A. B, C) trebuie scoase din domeniul public al Municipiului si înregistrate in domeniul privat conform HCL nr. 89/2009: 3X 275mp adica un total de 825mp din CF 7336/ Fagaras cad. 2903/9/3 care are un total de 4560mp.

Poziția Canalizare Galați cu valoarea de 3.394.585,86 LEI din lista de inventar cu construcțiile, cuprinde valoarea totala a investiției. Propunem defalcarea acesteia pe categorii de bunuri si actualizarea Anexei nr.l la HCL nr. 81/2013 in care sunt prinse bunuri doar in valoare de 1.351.440,77 LEI - care cuprinde doar valoarea fara TVA, fara investițiile conexe(organizare șantier, studiu de fezabilite. studiu geotehnic. proiect tehnic, ridicare topografica, acorduri si avize), iar poziția COLECTOR IV nu a fost realizata renuntandu-se la acest obiectiv fiind suplimentate sume pe celelalte poziții, deci trebuie eliminata din lista, dar valoarea toatala ramane identica 3.394.585,86 LEI. Se impune reatestarea si actualizarea pozițiilor 1-5 din Anexa nr.l la HCL nr. 81/2013 - detalii si valoare. Pozițiile 1-5 1293-1297.

 • - Poziția Teren din Anexa nr.l la HCL 134/2013, reprezintă teren aferent Statie epurare, primește nr. crt. 1298

Poziția Teren din Anexa nr.l la HCL 159/2013, reprezintă teren aferent Statie sortare si tratare mecano-biologica nr. crt. 1299.

Poziția Construcții si teren £:Baia comun-ila”' din Anexa nr. ! la HCL 161/2013 se modifica codul de clasificare 1.6.2. si elementele de identificare se adauga "cod monument BV-II-m-B-11689”, nr. ort. 1300

 • c, se introduc următoarele poziții;

 • - La pozițiile aferente sistemului de incalzire centralizat se introduc pozițiile si se aloca nr. crt. 1301-1343. conform extraselor CF acestea sunt proprietatea municipiului si Anexei nr.2A ia HCL 52/2011 cu toate elementele actualizate conform acestei anexe. Acestea au fost introduse in listele de inventar in număr de 51, conform PROTOCOL nr. 23582 din 22.12.2009 si adresa nr. 846 din 26.03.2010 SPADPP cu valorile reevaluate ta data de 27.04.2009 - VALORI plus sediu si atelier - La poziția 686 PT Tabacari - atelier Ecotcrm nou, poziții teren fara valori. Acestea se vor numerota in continuare si se va completa corespunzător Anexa 4.

 • - Pozițiile 976-1025 din listele de inventar cuprind branșamente si racorduri realizate SC Apa Serv SA in perioada 2003-2008, acestea se vor atesta prin HCL, vor fi introduse in Anexa 4 si renumerotate corespunzător.

 • - Pozițiile aferente construcții si terenuri UM 01041 FAGARAS imobil 531, preluata in baza H.G. nr. 1266/18.10.2005, se vor cumula, iar valoarea generala se va diminua conform HCL nr. 68/2009 cu valoarea actuala aferenta pavilioanelelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6 cu destinația șopron si conform HCL 45/2007, HCL nr. 208/27.09.06, HCL nr.223/19.10.06, HCL nr.41/08.03.2007, HCL nr.45/08.03.2007 si HCL nr. 68/2009 Vanzare teren Azotului Peni cu valoarea actuala aferenta punct control poarta, operațiuni omise in contabilitate.

Pozițiile de locuințe sociale 917, de la 1026 la 1077 se vor atesta prin HCL si numerota

Imobilul din strada Republicii nr.5 din care Municipiul Fagaras deține o cota-parte - parter utilizai pentru Serviciul de Venituri bugetare si etaj cu birouri ale primăriei - nu este inregistrat nici, in evidentele contabile nici atestat ca facand parte din domeniul public prin HG sau HCL. Propunem înregistrarea imobilului in evidente, însușirea prin HCL si atestarea prin HG.

Pădure in -suprafața de 167.30ha situata pe administrativul UAT Soars, conform extraselor CF, cu detaliile aferente si valoarea rezultata in urma evaluării de către comisia de reevaluare.

Cămin persoane vârstnice, cu valoarea aferenta de 3.628.288,75 lei, obiectiv realizat prin SPAS Fagaras si finalizat conform PV de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3102/21.12.2012.

Cazarma jandarmi Dejani cu clădirile in valoare de 1.454.418.02 si terenul aferent cu suprafața de 5389mp in valoare de 137.6401ei - HCL 130/2010

Apreciem ca inventarierea s-a efectuat in condițiile prevederilor legale si reprezintă realitatea faptica si scriptica la data de 31.03.2013.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces - verbal care conține 10 pagini in 2 exemplare .

Comisia

Președinte

Secretar

Membrii:


HOTĂRÂRE nr. 1.506 din 2 decembrie 2009

pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului publicai județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 14 decembrie 2009

Data intrării in vigoare : 14 decembrie 2009

Forma actualizata valabila la data de : 15 ianuarie 2021

Prezenta forma actualizata este valabila de la 14 decembrie 2009 pana la 15 ianuarie 2021

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Făgăraș" la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 și 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după poziția nr. 882 se introduc 328 de noi poziții, pozițiile nr. 883-1.210, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor, interimar, Mihai Capră, secretar de stat București, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.506.

ANEXĂ

COMPLETĂRI

la "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Făgăraș"

SECȚIUNEA I BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după ca z., al dării in folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

883.

1.8.7.

Clădire post dispecer IAȘI

clădire

1963

53.397,89

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

nr. 157/2009

899.

1.8.7.

Puțuri forate IAȘI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

900.

1.8.7.

Linie cablu subteran IAȘI

Linie cablu

1962

12,52

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

901.

1.8.7.

Conducte apă oțel HUREZ-CAST

% 300 = 4.305 m, 9C, TV, 240 m

1963

205,76

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

902.

1.8.7.

Conductă apă azb.

IAȘI-HUR.

% 250 = 5.173 m, 6 cămine

1963

68,04

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

903.

1.8.7.

Conducte apă oțel SAV.-IAȘI

% 100 = 2.300 m, « 80 = 5.662 m

1968

1.048,55

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

904 .

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

905.

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

906.

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

1962

13, 05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

907 .

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

1962

13, 05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

908 .

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

909.

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

19'2

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

910.

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

J962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

911.

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adânc ine

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

912.

1.8.7.

Cămine pentru armături IAȘI

1,5 m adâncime

1962

10,73

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

913..

1.8.7.

Puțuri captare apă tub oțel

puțur i

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăraș,

HUREZ

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

■ 9131

1.8.7.

Puțuri captare p apă tub oțel HUREZ

uțur i

1970

16.060,72

«

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

915-.

1.8.7.

Puțuri captare j apă tub oțel HUREZ

ruțur i

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

916.

1.8.7.

Puțuri captare apă tub oțel HUREZ

juțuri

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

917.

1.8.7,;

Puțuri captare apă tub oțel HUREZ

ouțuri

.   1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

918 .

1.8.7.

Conductă aducțiune azb. IAȘI

% 300 = 9.978 m

1970

8.141,82

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

?919. k

1.8.7.

Rez.

serai Îngropa te pentru aduc.

HUREZ

1.000 mc

1970

29.908,48

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

:920.

1.8.7.

Rez.

semiÎngropate pentru aduc.

HUREZ

1.000 mc

1970

29.908,48

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

921.

1.8.7.

Rețea electrică IAȘI

rețea

1970

610,30

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

922.

1.8.7.

Rețea apă tub azbociment IAȘI

% 150 = 100 m, % 200

= 100 m

1971

12.101,63

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

923.

1.8.7.

Cond. apă tv. oțel capt.

IAȘI

% 273/8 = 220 m, 325/9 - 225 m % 426/10 = 82 m

1971

31.860,05

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

924 .

1.8.7.

Cond. al im. apă țeava ZN HUREZ

% 9" ȘI 4 "= 3.540 m, aducț iune

1971

81.903,54

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

925 .

1.8.7.

Hidranți de incendiu din metal HUREZ

hidranți

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

926.

1.8.7.

Hidranți de incendiu din metal HUREZ

hidranți

1971

220, 4

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

927.

1.8.7

Hidranți de incendiu din metal HUREZ

hidranți

1971

220, 4

l     Domeniul public

al municipiului Făgăraș,| conform Hotărârii    1

Consiliului Local nr. 157/2009