Hotărârea nr. 30/2021

HOTĂRÂREA nr.30 din data de 28 ianuarie 2021 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta - Sâmbăta de S

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-

HOTĂRÂREA nr.30 din data de 28 ianuarie 2021

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -

Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Lisa și a Corn. Sâmbăta de Sus, prevăzute în anexa nr.i, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 55574/1/11.12.2020 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 55574/11.12.2020, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Lisa și a Corn. Sâmbăta de Sus, prevăzute în anexa nr.i, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Precum și faptul că imobilele ce fac obiectul raportului de specialitate, sunt prin natura lor de uz și interes local, acestea fiind înscrise la pozițiile 965-975, 986-978 și poziția 1078 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. bși pct. 4 Anexa 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași -Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Com. Lisa și a Com. Sâmbăta de Sus, prevăzute în anexa nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre, ca fiind de uz și interes public local.

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș identice cu cele de la pozițiile 965-975, 986-978 și poziția 1078 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind modificarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.
LISTĂ IMOBILE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII (PUȚURI CU INSTALAȚIILE AFERENTE REȚELEI DE CAPTARE ȘI ADUCȚIUNE APĂ IAȘI-POJORTA SÂMBĂTA DE SUSs) CE FAC PARTE DIN REȚEAUA DE ADUCȚIUNE APĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, SITUATE PE RAZA COM. LISA ȘI A COM. SÂMBĂTA DE SUS

NR.

CRT.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ (mp)

CARTE FUNCIARA^

POZIȚIE INVENTAR

1.

teren și construcție - puț nr. 1 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă’’ Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

103.070 Lisa -Cr

1

\ W ■>'

965

i

2.

teren și construcție - puț nr. 1 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă" Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100326 Lisa

966

3.

teren și construcție - puț nr. 2 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

103061 Lisa

967

4.

teren și construcție - puț nr. 2 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100346 Lisa

968

5.

teren și construcție - puț nr. 3 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

103051 Lisa

969

6.

teren și construcție - puț nr. 3 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100325 Lisa

970

7.

teren și construcție - puț nr. 4 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă" Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100324 Lisa

971

8.

teren și construcție - puț nr. 4 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

103042 Lisa

972

9.

teren și constmcție - puț nr. 5 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100322 Lisa

973

10.

teren și construcție - puț nr. 5 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

103034 Lisa

974

11.

teren și construcție - puț nr. 6 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100330 Lisa

975

12.

teren și construcție - puț nr. 6 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

103026 Lisa

978

13.

teren și construcție - puț nr. 7 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

103019 Lisa

979

14.

teren și construcție - puț nr. 8 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

102311 Lisa

980

15.

teren și construcție - puț nr. 9 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

102303 Lisa

981

16.

teren și construcție - puț nr. 10 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

102293 Lisa

982

17.

teren și construcție - puț nr. 11 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

102284 Lisa

983

18.

teren și construcție - puț nr. 12 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

102272 Lisa

984

19.

teren și construcție - puț nr. 13 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

102265 Lisa

985

20.

teren și construcție - puț nr. 14 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

102263 Lisa

986

21.

teren și construcție - puț nr. 14 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100283 Sâmbăta de Sus

1078

22.

teren și construcție - puț nr. 15 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă”

60

100353 Sâmbăta de Sus

1078

Sâmbăta de Sus-Pojorta

23.

teren și construcție - puț nr. 16 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100286 Sâmbăta de Sus

1078

24.

teren și construcție - puț nr. 18 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100290 Sâmbăta de Sus

1078

25.

teren și construcție - puț nr. 19 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100284 Sâmbăta de Sus

1078

26.

teren și construcție - puț nr. 20 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100285 Sâmbăta de Sus

1078

27.

teren și construcție - puț nr. 21 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100289 Sâmbăta de Sus

1078

28.

teren și construcție - puț nr. 22 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” Sâmbăta de Sus-Pojorta

60

100288 Sâmbăta de Sus

1078

NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TÂNASE

11.12.2020


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


^NCPI

AGrNflA NAțtOVAf.A a s d * » * x t«■ >1 Jl inctMTX IMO>n.UtA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14178

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 103070 Lisa • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103070

60

Teren neimprejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100331;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe '

  31179 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl

  i

  Se înființează cartea funciara a imobilului 103070 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 445.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  .....

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  ■ —

  NU SUNT


  ROMÂNIA JUDEȚUL. BRAȘOV MUNICIPIUL FHGĂRAȘ  Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tot: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prirnariu- fagaras:ro


  Nr. 55574/2/11.12.2020


  ADEVERINȚĂ


  Prin prezenta adeverim că imobilele terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Lisa și a Corn. Sâmbăta de Sus, prevăzute în anexa nr. 1, parte integrantă din HCL nr............../................... se identifică cu imobilele aferente pozițiilor nr. 965-

  975, 986-978 și 1078 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, precum și cu imobilele ce fac obiectul HCL nr......./...........................

  Anexăm prezentei copie "conform cu originalul”, de pe Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.


  PRIMAR

  GHEORGHE SUCACIUPagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                           1

103070

60

imobil înscris in CF sporadic 100331;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

8

236

-

PUT NR. 1 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA S AM BATA DE SUS - POIORTĂ"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment c* (m)

1

489.463,09

471.899,162

2

489.467,572

471.905,484

7.75

2

489.467,572

471.905,484

3

489.461,25

471.909,966

7.75

3

489.461,25

471.909,966

4

489.456,768

471.903,644

7.75

4

489.456,768

471.903,644

1

489.463,09

471.899,162

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

. Data și ora generării, + 28/07/2020, 13:24


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

Si A HUNA LA fi rm. icnAVTiMOttMArA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14209

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086788481 ■nllHlllli


Carte Funciară Nr. 100326 Lisa


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100326

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10810 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  1 Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de expropriere, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  £

  1) STATUL ROMAN

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  — .

  NU SUNT

  - •

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I                              )

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100326

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

                             DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referinței

1

faneata

NU

60

58

165/2

-

PUT NR 1 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100326 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/07/2020, 13:51
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

14182

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 103061 Lisa

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103061

60

Teren neimprejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100316;

•ț

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

31170 / 20/12/2019

Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

Bl

Se înființează cartea funciara a imobilului 103061 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 436.

Al

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

..

1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

-—

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

ii;

4%

Anexa Nr. 1 La Partea I

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

8

236

-

PUT NR. 2 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (** (m)

1

489.370,424

471.940,506

2

489.372,005

471.948,093

7.75

2

489.372,005

471.948,093

3

489.364,418

471.949,674

7.75

3

489.364,418

471.949,674

4

489.362,837

471.942,087

7.75

4

489.362,837

471.942,087

1

489.370,424

471.940,506

7.75

Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității Care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:28Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

f> H G A » A A t A l fi ri uunxTi iHniUuiA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14207

28

Ziua

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare

100086788407


Carte Funciară Nr. 100346 Lisa

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


•ii

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10820 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100346

60

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

• NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I                               i

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100346

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe -

1

arabil

NU

60

58

165/1

-

PUT NR. 2 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA POIORTA".

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100346 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:50


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan .....Adresa: Jud. Brașov__________________________________________________________

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103051

60

Teren neimprejmuit;

imobil inscris in CF sporadic 100334;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

NATfDNAM c H r> A’ < At M n ’FMcrwK înntUUkA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14180

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 103051 Lisa • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  31160 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl

  £______y

  Se înființează cartea funciara a imobilului 103051 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 426.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

.....1

I

' t

• j

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

103051

60

imobil inscris in CF sporadic 100334;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

8

236

-

PUT NR. 3 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment c* (m)

1

489.267,439

471.965,815

2

489.266,344

471.958,142

7.751

2

489.266,344

471.958,142

3

489.274,017

471.957,047

7.751

3

489.274,017

471.957,047

4

489.275,112

471.964,72

7.751

4

489.275,112

471.964,72

1

489.267,439

471.965,815

7.751

Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

. Data și ora generării,

* 28/07/2020, 13:27

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


.ANCEI

» % C A' a > * J « v ți


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14206

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 100325 LisaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acteAdresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100325

60

1. i

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10812 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Ibi

A

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

L____ C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100325

60

I

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

                            DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

' L: I

Observații / Referinței

1

faneata

NU

60

58

154

-

PUT NR.3 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:49

LC J              t - AU CALICA i

rrtfK Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Tancpi              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

14205

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086788104 ■Mflillll


Carte Funciară Nr. 100324 Lisa

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


.li

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10814 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100324

60

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate» drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

-

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I                               j

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100324

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

ictri

Observații / Referinței

1

faneata

NU

60

58

154

-

PUT NR. 4 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA POIORTA 1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*♦ (m)

1

2

7.75

2

3

7.749

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

__________________________________________________Carte Funciară Nr. 100324 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:48


t

j

V'.

Vi.

V


Pagina 3 din 3


hba icirm-TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103042

60

Teren neimprejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100315;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  31151 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl

  Se înființează cartea funciara a imobilului 103042 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 417.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 171

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

  __

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

103042

60

imobil înscris in CF sporadic 100315;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

8

236

-

PUT NR. 4 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (•« (m)

1

489.178,306

471.970,362

2

489.179,951

471.977,935

7.75

2

489.179,951

471.977,935

3

489.172,378

471.979,58

7.75

3

489.172,378

471.979,58

4

489.170,733

471.972,007

7.75

4

489.170,733

471.972,007

1

489.178,306

471.970,362

7.75


■o 3


Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

f c

u(
ANCPI


TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100322

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10818 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Tbi;:

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe       —

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                    • * ‘    |

100322

60

.....1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

NU

60

7

202

-

PUT NR. 5 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE        " CAPTARE SI ADUCTIUNE

APA POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.749

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/07/2020, 13:48Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 103034 Lisa


Nr. cerere     14186

Ziua         28 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103034

60

Teren neimpFejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100339;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  31143 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de

  Parlamentul României;

  Bl

  Se infiinteaza cartea funciara a imobilului 103034 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 409.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

  . ...

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

ț

Anexa Nr. 1 La Partea I

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

8

236

-

PUT NR. 5 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (« (m)

1

489.074,352

471.993,275

2

489.075,997

472.000,848

7.75

2

489.075,997

472.000,848

3

489.068,424

472.002,493

7,75

3

489.068,424

472.002,493

4

489.066,779

471.994,92

7.75

4

489.066,779

471.994,92

1

489.074,352

471.993,275

7.75

Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:31


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


'ancpi

AC&NHA ^ATrux^.A ni c k 0 a. â 4 M » . Jp rLHH IClTATt iMQlUUR \


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14202

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086788214 HIIMHIIII


Carte Funciară Nr. 100330 Lisa


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

:-Al

100330

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10809 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  j. înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, '            drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  • NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I                            1

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100330

60

1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo ,

•:.iatru

Observații / Referin&eatî

1

faneata

NU

60

8

233

-

PUT NR. 6 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE        " CAPTARE SI ADUCTIUNE

APA POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*♦ (m)

1

2

7.75

2

3

7.749

3

4

7.75

4

1

7.75

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100330 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:47


Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14184

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 103026 LisaA. Partea I. Descrierea imobilului

• TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103026

60

Teren neimprejmuit;

imobil inscris in CF sporadic 100312;

41

.p

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

31135 / 20/12/2019

Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de

Parlamentul României;

Bl

Se înființează cartea funciara a imobilului 103026 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 401.

Al

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

■ ”

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

••• • •

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral Suprafața (mp)*                           Observații / Referințe

103026              60 Imobil înscris in CF sporadic 100312;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

8

236

-

PUT NR. 6 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (*• (m)

1

488.984,427

472.013,249

2

488.986,072

472.020,822

7.75

2

488.986,072

472.020,822

3

488.978,499

472.022,467

7.75

3

488.978,499

472.022.467

4

488.976,854

472.014,894

7.75

4

488.976,854

472.014,894

1

488.984,427

472.013,249

7.75

Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:30

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

<»-Zancpi                extras de carte funciară

iț'ÎSXWV                     PENTRU INFORMARE

mucnmiKoitiJiKA

Nr. cerere !   14183

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086786658 ■iiiMiii


Carte Funciară Nr. 103019 Lisa

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

.A!

103019

60

Teren nei'mpr'ejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100335;

■ți:

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

31128 / 20/12/2019

Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

Bl

Se înființează cartea funciara a imobilului 103019 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 394.

Al

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

■■

JB2’

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

103019

60

imobil înscris in CF sporadic 100335;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

8

236

-

PUT NR. 7 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (** (m)

1

488.898.371

472.035,322

2

488.890,622

472.035,431

7.75

2

488.890,622

472.035,431

3

488.890,513

472.027,682

7.75

3

488.890,513

472.027,682

4

488.898,262

472.027,573

7.75

4

488.898,262

472.027,573

1

488.898,371

472.035,322

7.75

Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

» K' C A- * Â < k fi fim. ICHATt 1K(I»r MA EA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14219

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 102311 Lisa • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102311

60

Teren neimprejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100318;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  30420 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl

  Se înființează cartea funciara a imobilului 102311 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 941.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  82

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, C1F:4443434

  ___

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

i

Anexa Nr. 1 La Partea I                               I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

102311

60

imobil înscris in CF sporadic 100318;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

253/1

-

PUT NR. 8 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (« (m)

1

488.803,471

472.044,29

2

488.805,223

472.051,84

7.751

2

488.805,223

472.051,84

3

488.797,673

472.053,592

7.751

3

488.797,673

472.053,592

4

488.795,921

472.046,042

7.751

4

488.795,921

472.046,042

1

488.803,471

472.044,29

7.751

Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:57

fi

c< a< d

c
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 102303 Lisa


Nr. cerere |

Ziua I___28__

____Luna J”1

Ănuf |

Cod verificare 100086788971 iii un ni


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

..... Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102303

60

Teren neimpre'jmuit;

imobil înscris In CF sporadic 100336;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  30412 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl a

  Se înființează cartea funciara a imobilului 102303 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 932.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  - B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  ...»

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

102303

60

imobil inscris in CF sporadic 100336;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

253/1

-

PUT NR. 9 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment c* (m)

1

488.701,256

472.074,058

2

488.708,806

472.072,306

7.751

2

488.708,806

472.072,306

3

488.710,558

472.079,856

7.751

3

488.710,558

472J079.856

4

488.703,008

472.081,608

7.751

4

488.703,008

472.081,608

1

488.701,256

472.074,058

7.751

Pagina 2 din 3

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

 • * * 28/07/2020, 13:56

 • * r f  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


  ĂNCPI AGlfc'm NATHOMiA a a H » ah < ii >1 ri-tmrmr imqiuuia


  EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

  PENTRU INFORMARE


  Carte Funciară Nr. 102293 Lisa


  Nr. cerere     14216

  ,""~"Ziua ~Ț 28

  Luna ।     07

  ...... Anul " | " 2020

  Cod verificare 100086788939 ■■MII!


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102293

60

Teren neimprejmuit;

imobil inscris in CF sporadic 100310;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  30402 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl

  Se înființează cartea funciara a imobilului 102293 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 919.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  •• —.

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

102293

60

imobil înscris in CF sporadic 100310;

in pla

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

253/1

-

PUT NR. 10 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (« (m)

1

488.612,371

472.092,45

2

488.613,258

472.100,149

7.75

2

488.613,258

472.100,149

3

488.605,559

472.101,036

7.75

3

488.605,559

472.101,036

4

488.604,672

472.093,337

7.75

Pagina 2 din 3

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (•♦ (m)

4

488.604,672

472.093,337

1

488.612,371

472.092,45

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil ■30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

I Data și ora generării, 28/07/2020, 13:55Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ĂNCPI

AGEXm.NAnbXACA » t r.HAltt u p ri'MiunAnrjMaErkt.'iMA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14215

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 102284 Lisa • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102284

60

Teren neim'prejmu'lt;

imobil înscris in CF sporadic 100314;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  30393 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl A

  Se înființează cartea funciara a imobilului 102284 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 908.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  . B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF14443434

  ... _

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  ....

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

102284

60

imobil înscris in CF sporadic 100314;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

253/1

-

PUT NR. 11 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (m)

1

488.510,142

472.100,561

2

488.511,299

472.092,898

7.75

2

488.511,299

472.092,898

3

488.518,962

472.094,055

7.75

3

488.518,962

472.094,055

4

488.517,805

472.101,718

7.75

Pagina 2 din 3

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (" (m)

4

488.517,805

472.101,718

1

488.510,142

472.100,561

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

^Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa jwww;ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil Î30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

f Data și ora generării,

28/07/2020, 13:54

V

vi
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

14214

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086788608 IHIIlKlliHII


Carte Funciară Nr. 102272 Lisa

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102272

60

Teren neimprejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100332;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  30381 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl

  Se infiinteaza cartea funciara a imobilului 102272 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 894.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  ....

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

  . —

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

253/1

-

PUT NR. 12 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment i- (m)

1

488.422,478

472.124,649

2

488.415,942

472.128,813

7.75

2

488.415,942

472.128,813

3

488.411,778

472.122,277

7.75

3

488.411,778

472.122,277

4

488.418,314

472.118,113

7.75

Pagina 2 din 3

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (*♦ (m)

4

488.418,314

472.118,113

1

488.422,478

472.124,649

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este jValabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

i Data și ora generării, ' 28/07/2020, 13:54referent


Pagina 3 din 3Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPl

NÂTmMALA * 1 C A O A 1 « V Zl IMOYATI1M 0»till AKA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 102265 Lisa • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102265

60

Teren neimprejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100313;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  30374 / 20/12/2019

  Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

  Bl

  1

  Se înființează cartea funciara a imobilului 102265 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 887.

  Al

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  . B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

î >

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                  : •'

102265

60

imobil înscris in CF sporadic 100313;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

257/1

-

PUT NR. 13 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (« (m)

1

488.335,008

472.193,308

2

488.331,982

472.186,174

7.749

2

488.331,982

472.186,174

3

488.339,116

472.183,147

7.75

3

488.339,116

472.183,147

4

488.342,143

472.190,282

7.751

Pagina 2 din 3

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment <♦* (m)

4

488.342,143

472.190,282

1

488.335,008

472.193,308

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa {www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este Valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

b-

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:53

BOSANCU VEfiGiNIA - ANGELICA referent

OCPI Brașov - BCPI FăgnrasOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARECarte Funciară Nr. 102263 LisaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102263

60

Teren neimprejmuit;

imobil înscris in CF sporadic 100338;

ții

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

30372 / 20/12/2019

Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Lisa); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul României;

Bl

Se înființează cartea funciara a imobilului 102263 ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numărul 885.

Al

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 171

Al

1) STATUL ROMAN, CIF:4443434

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

—j

i

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

9

257/1

-

PUT NR. 14 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE " CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment r* (m)

1

488.245,779

472.223,132

2

488.238,084

472.224,055

7.75

2

488.238,084

472.224,055

3

488.237,161

472.216,36

7.75

3

488.237,161

472.216,36

4

488.244,856

472.215,437

7.75

Pagina 2 din 3

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (♦* (m)

4

488.244,856

472.215,437

1

488.245,779

472.223,132

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,..... coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității .. care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil j30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

j Data și ora generării, * 28/07/2020, 13:52Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14196

Ziua

28

Luna

07

Anul

|   2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100283 Sâmbăta de SusA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan


Adresa: Jud, Brasov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100283

60


B. Partea II. Proprietari și acte


“I

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10773 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

' Bl

i

Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

li __________________________C. Partea III. SARCINI

J înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100283

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referin$etni

J                           .

1

arabil

NU

60

94

4181

-

PUT NR. 14 CU INSTALAȚIILE AFERENTE    DE "CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA",

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100283 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Sus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:42


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

'/ ACKXm natjoxmA ii           p

ZI BKCIKTl 1HOIIUĂ.A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14265

Ziua

29

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare

100086813047


Carte Funciară Nr. 100353 Sâmbăta de Sus


IIMIIIIIIIMI


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100353

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3197/25/03/2010

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  -

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100353

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe»-r

1

arabil

NU

60

94

4181

-

PUT NR. 15 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE         " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS -PO1ORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r* (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

_____________________________________Carte Funciară Nr. 100353 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Sus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

29/07/2020, 10:52

BOSANCU VERGINIA ■ ANGELICA

referent

OCPI Bruște- BC?I Fr—
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


<■- ANCPI ackstia N*mxiUÂ 0« f. i n < m e >1 n i.icnxn inouUakX


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14194

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 100286 Sâmbăta de Sus


Cod verificare

■1

■in

382

■■


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100286

60

!»*

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10767 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

_.

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100286

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe /

1

arabil

NU

60

94

4181

-

PUT NR.16 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100286 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Sus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

' Data și ora generării, 28/07/2020, 13:41


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

ACIXUA NATIOXAtA a * r,               v

rnmrn*TK)no»w.urA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14199

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 100290 Sâmbăta de SusA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100290

60

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10770 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

?B1

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                           |

100290

60

I

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

2_     ____

103741

100290

- . - 1

1 «r

•NC

-

A"____

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

NU

60

94

4181

-

PUT NR.18 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment c» (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100290 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Sus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:45


Pagina 3 din 3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

14201

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare।          fi? Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

p /’ " ANC.PI                EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

ri «/icnATT iMnmxLKA »

Carte Funciară Nr. 100284 Sâmbăta de Sus । !

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100284

60

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10771 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

-■

- NU SUNT

Pagina 1 din 3

______________________Carte Funciară Nr. 100284 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Su^

Anexa Nr. 1 La Partea I                               I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100284

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe ,

1

faneata

NU

60

94

4202

-

PUT NR. 19 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (~ (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.749

4

1

7.75

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

carte i-unciara Nr. 1UU284 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Sus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:46

f

O d c» V< w V
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14197

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100285 Sâmbăta de Sus • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

-Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100285

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10769 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  ■ NU SUNT

Pagina 1 din 3

Carte Funciară Nr. 100285 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Su.4

Anexa Nr. 1 La Partea I                              j

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                           *

100285

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referinț&cv ■

1

arabil

NU

60

94

4202

-

PUT NR.20 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de Lamomentul generării documentului.

E

c-

□t

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fag'aras


ANCPI

Ax A it o u .ți rt'»ticrt*TX iMomiMtA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14198

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare

100086787923 iiBiiiiHiini


Carte Funciară Nr. 100289 Sâmbăta de Sus


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100289

60

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10768 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

!bi

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

ii

1) STATUL ROMAN

r

C. Partea III. SARCINI .

— -

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I                               !

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100289

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referinț^m.,

1

arabil

NU

60

94

4202

-

PUT NR. 21 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r* (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

___Carte Funciară Nr. 100289 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Sus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/07/2020, 13:45

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

14220

Ziua

28

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086789019 iiimfllHa


Carte Funciară Nr. 100288 Sâmbăta de Sus

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100288

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  C. Partea III. SARCINI .

  . . .—  t-;——--------. , .---------------------------------------- i


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe      —

  NU SUNT


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10772 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  - Bl'

  Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

Anexa Nr. 1 La Partea I


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

c

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

95

4216

-

PUT NR.22 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA SAMBATA DE SUS-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

7.751

2

3

7.75

3

4

7.749

4

1

7.75

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100288 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbăta de Sus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, : 28/07/2020, 13:57