Hotărârea nr. 3/2021

HOTARAREA nr. 3 Din data de 06 Ianuarie 2021 - privind aprobarea sumei de 3,170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al anului 2020, precum şi acoperir

ROMÂNIA        m, ______

JUDEȚUL BRAȘOV           3^'

KW'F CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ |,B

v ' Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax* 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro            ‘

Din data de 06 Ianuarie 2021

- privind aprobarea sumei de 3.170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară-de îndată, Avînd în vedere:

  • - Proiectul de hotărâre,

  • - Raportul de specialitate nr. 137/05.01.2021 privind aprobarea sumei de 3.170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local,

  • - Prevederile art. 58 si art. 70 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

  • - Anexa 1 cap. III punctul 2 al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3155/15.12.2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în care se prevede ca termenul de aprobare să fie de 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2021,

  • - în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economico -sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

  • î n temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobarea utilizării sumei de 3.170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020, astfel:

  • 1) pentru finanțarea secțiunii de funcționare pentru anul 2021 suma de 126.868,82 lei.

  • 2) pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021 suma de 3.043.374,84 lei.

Art.2. Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș în sumă de 805.163,12 lei.

Art.3. Inițiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Laura Elena Giunca


Hotărârea s-a adoptat cu _15__voturi pentru, _2_ abținere, împotrivă

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți - _17_

Se comunică:

Instituției Prefectului Brașov

Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov

Serviciului Trezorerie Făgăraș

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

Direcției Buget Finanțe

Colecție

Afișare

Dosar de ședință

Cod: F-50