Hotărârea nr. 29/2021

HOTĂRÂREA nr.29 din data de 28 ianuarie 2021 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta - Sâmbăta de S

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVO CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.29 din data de 28 ianuarie 2021

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -

Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea și Corn Lisa, prevăzute în anexa nr.i, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 55575/1/11.12.2020 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 55575/11.12.2020, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta -Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea și Corn Lisa, prevăzute în anexa nr.i, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Precum și faptul că imobilele ce fac obiectul raportului de specialitate, sunt prin natura lor de uz și interes local, acestea fiind înscrise la pozițiile 891-899, 958962, 980-982, 987-996, poziția 888 și 1078 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b și pct. 4 Anexa 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a a imobilelor terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași -Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Com. Recea și Com Lisa, prevăzute în anexa nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre, ca fiind de uz și interes public local

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș identice cu cele de la pozițiile 891-899, 958962, 980-982, 987-996, poziția 888 și 1078 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind modificarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

Anexa nr. 1 la HCL nr.

LISTĂ IMOBILE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII (PUȚURI CU INSTALAȚIILE AFERENTE REȚELEI DE ADUCȚIUNE APĂ ȘI CAPTARE IAȘI-POJORTA-SÂMBĂTA DE SUS) CE FAC PARTE DIN REȚEAUA DE ADUCȚIUNE APĂ A MUNICIPIULUI _________FĂGĂRAȘ, SITUATE PE RAZA COM. RECEA ȘI COM. LISA_________

NR. CRT.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ (mp)

CARTE FUNCIARĂ

POZIȚIE INVENTAR

1.

teren și construcție - puț nr. 1 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100476 Recea "'x

891

2.

teren și construcție - puț nr. 2 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

\100477 Recea

892

3.

teren și construcție - puț nr. 3 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100483 Recea

893

4.

teren și construcție - puț nr. 4 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100464 Recea

894

5.

teren și construcție - puț nr. 5 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100463 Recea

895

6.

teren și construcție - puț nr. 6 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100473 Recea

896

7.

teren și construcție - puț nr. 7 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100475 Recea

897

8.

teren și construcție - puț nr. 8 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă" lași-Pojorta

60

100482 Recea

898

9.

teren și construcție - puț nr. 9 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100462 Recea

899

10.

teren și construcție - puț nr. 10 cu instalațiile aferente de

60

100460 Recea

958

captare și aaucpune apa lași-Pojorta

11.

teren și construcție - puț nr. 11 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100478 Recea

959

12.

teren și construcție - puț nr. 12 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100479 Recea

960

13.

teren și construcție - puț nr. 13 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100481 Recea

961

14.

teren și construcție - puț nr. 14 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100461 Recea

962

15.

teren și construcție - puț nr. 15 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100480 Recea

980

16.

teren și construcție - puț nr. 16 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100458 Recea

981

17.

teren și construcție - puț nr. 17 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100459 Recea

982

18.

teren și construcție - puț nr. 18 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100323 Lisa

987

19.

teren și construcție - puț nr. 19 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100328 Lisa

988

20.

teren și construcție - puț nr. 20 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100307 Lisa

989

21.

teren și construcție - puț nr. 21 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100345 Lisa

990

22.

teren și construcție - puț nr. 22 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100320 Lisa

991

23.

teren și construcție - puț nr. 23 cu instalațiile aferente de

60

100306 Lisa

992

captare și aaucpune apa 993Iași-Pojorta

24.

teren și construcție - puț nr. 24 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100319 Lisa

993

25.

teren și construcție - puț nr. 25 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100337 Lisa

994

26.

teren și construcție - puț nr. 26 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100317 Lisa

995

27.

teren și construcție - puț nr. 27 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100321 Lisa

996

28.

teren și construcție - puț nr. 28 cu instalațiile aferente de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100327 Lisa

1078

29.

teren și construcție - puț nr. 29 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100344 Lisa

1078

30.

teren și construcție - puț nr. 30 cu instalațiile aferente de ”captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

60

100308 Lisa

1078

31.

teren și construcție reprezentând rezervor apă potabilă aferente instalației de "captare și aducțiune apă” lași-Pojorta

4.326

100471 Recea

888


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV    O

MUNICIPIUL. FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 305200. Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.prirnaria-tagaras.ro, Email: sacrelariat@prirnaria-fagaras.roNr. 55575/2/11.12.2020


ADEVERINȚĂPrin prezenta adeverim că imobilele terenuri și construcții (puțuri cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus) ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș, situate pe raza Corn. Recea și Corn. Lisa prevăzute în anexa nr.l, parte integrantă din HCL nr............../................... se identifică cu imobilele aferente pozițiilor nr. 891-899,

958962, 980-982, 987-996, poziția 888 și 1078 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, precum și cu imobilele ce fac obiectul HCL nr......./...........................

Anexăm prezentei copie ”conform cu originalul”, de pe Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TANASE

11.12.2020

Anexa Nr. 1 La Partea I Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100471

4.362

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

4.362

24

560

 • - IN SUPRAFAȚA IMOBILULUI CU NR. TOP 2934/2 ESTE INCLUSA SI SUPRAFAȚA DRUMULUI DE 783 - SUPRAFAȚA EXPROPRIATA CONFORM DECRET NR. 209/12.07.1978

 • -LOTUL, NOU FORMAT, NR. 2 CU NR. TOP 2934/2, DIN T 24 PARCELA A 560, ACORDA SERVITUTE DE TRECERE

IMOBILULUI CU NR. CAD DE 783

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

1

2

42.786

2

3

99.47

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100476

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________ DETALII LINIARE IMOBIL

^2

3 .. —

L

r •

I 1 i

• f

1                               100476                              1

7

\ ir*

‘te.- E

IE. /

Ț .

1

i

g ______

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințect.

1

arabil

NU

60

29

782

-

PUT NR 1, CU INSTALTIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA" IAS1-POIORTA

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șî sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                  r

100477

60

e                                              • 1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

U.”.. 1

Observații / Referințe;^ .

1

arabil

NU

60

29

782

-

PUT NR 2 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA " IASI-POIORTA

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I                               j

i

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100483

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

29

782

-

PUT NR. 3 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE 'CAPTARE SI ADUCTIUNE APA' TRASEU IAȘI -

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100483 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/07/2020, 12:50


I c c d

V< w

V

Pagina 3 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100464

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe ;

1

arabil

NU

60

29

782

-

PUT NR. 4 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE       " CAPTARE SI ADUCTIUNE

APA IAȘI - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.751

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, , 24/07/2020, 12:49

LI


IACA.. TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100463

60

J:

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10753 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 209, din 12/07/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

? Bl ’

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI ,_______________________________

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe       --

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

________________________________________________Carte Funciară Nr. 100463 Comuna/Oraș/Municipiu; Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:48

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


-ANCEL

Acum* a* tMnUn'fn îi riumn m<>»tiu<A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13950

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086703037 ■'•IIIBIIIII


Carte Funciară Nr. 100473 Recea


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100473

60

■*>

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10754 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

' Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

fi

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

. -

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

.......

NU SUNT

• -

r !• |Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințeet«

1

arabil

NU

60

29

758/1

-

PUT NR. 6 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE 'CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•* (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

________________________________________________Carte Funciară Nr. 100473 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:47


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


iANCEL

A«IXmWATIOKM.A ”* li Hi»i p ri'iircnxTriHOMM ha


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 100475 Recea • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

' Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

.Al

100475

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10758 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  - NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100475

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

A

3

100475 a___________________s__________________________________________________________

'F ■'

FErE a; a

2

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

ncrre

Observații / Referințeetr

1

arabil

NU

60

29

753

-

PUT NR. 7 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE 'CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100475 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Pagina 3 din 3


ANCPI


»« c cițiri i ttuirmn


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

13948

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 0008671 !847


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr, 100482 Recea

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100482

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10766 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  ——

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

DETALII LINIARE IMOBILNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100482

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

29

753

-

PUT NR 8, CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • ♦ ♦ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

________________________________________________Carte Funciară Nr. 100462 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:41


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13946

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100460 Recea • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

:/Al

100460

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10799 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, '                drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  - NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100460

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.
Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

icfcrt

Observații / Referinței

1

arabil

NU

60

28

747/5

-

PUT NR.10 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment f (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

____________________________________________Carte Funciară Nr. 100460 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/07/2020, 12:39
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13945

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100478 Recea • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100478

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10804 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100478

60

este


inată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

A     -          ~——'

1

1                              100478

-—

1

ll_        -                         ~~

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe t:

1

faneata

NU

60

28

729

-

PUT NR. 11 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE         " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA IAȘI - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i1 2 (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

______________________________________________Carte Funciară Nr. 100478 Comuna/Oraș/Municipiu; Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:38


Pagina 3 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100479

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

28

728

-

PUT NR. 12    CU INSTALAȚIILE

AFERENTE DE 'CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IAȘI -POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • **♦ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3 ________________________________________________Carte Funciară Nr. 100479 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/07/2020, 12:28


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

3 <ANCEL              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE mCICIT.TtlNO.WHlX

Carte Funciară Nr. 100481 Recea

i

I


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

. 100481

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10798 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

_______________________________________________Carte Funciară Nr. 100481 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea\

Anexa Nr. 1 La Partea I                               j

i

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100481

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe nt.

1

faneata

NU

60

28

714

-

PUT NR.13 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (~ (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

______________________________________________Carte Funciară Nr. 100481 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația-în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:54

JÂaCu       1 - ANGELICA

referai t

C u d u Vi


P”          Făgăraș

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea 1

1

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                    ;       i

100461

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

iOtru

Observații / Referințe^tn-

1

arabil

NU

60

28

715

-

PUT NR. 14 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE         " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA IAȘI - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(» (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ĂNCPL

ii           p

ri MicnxTtlMOMcHxA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13936

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 100480 Recea • A. Partea I. Descrierea imobilului

. TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100480

60

4*

 • B. Partea II. Proprietari și acte                       ■ <'


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10800 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  C. Partea III. SARCINI .

  .. ——

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  '■ -----

  NU SUNT

  .. —

  Carte Funciară Nr. 100480 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea^

  Teren

  Anexa Nr. 1 La Partea 1 । ! : • ■                      J

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe                           i

  100480

  60

  —“—“--■-------------------— ------------------------------;----J-

  * Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referinței .tr

1

arabil

NU

60

28

715

-

PUT NR. 15 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE        " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA IAȘI - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

________________________________________________Carte Funciară Nr. 100480 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:31


B3SANCU VLRGîNi/- - ■ ' :

OCPî Brașov - PC? 7“      '


Pagina 3 din 3
Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

ctru.

Observații / Referi nțectr.

1

arabil

NU

60

28

715

-

PUT NR. 16 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE         " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA IAȘI - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(«* (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100458 Comuna/Oraș/Municipiu: Recea Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității ■care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:30

Pagina 3 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100459

60

f

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________                           DETALII LINIARE IMOBIL

4

3

1

1                              100459

|

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe ■ ‘

1

arabil

NU

60

28

715

-

PUT NR. 17, CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA,

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment f (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCEL

ACtNtJS NATfUNAf.A Ax cmA.Hi ți nnicmTt iwntfw.wA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13994

Ziua

27

Luna

07

Anul

2020


Carte Funciară Nr. 100323 LisaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

B. Partea II. Proprietari și acte


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100323

60

. Iii *'11

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10816 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

(

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

( înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100323

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referinței

1

faneata

NU

60

3

108

-

PUT NR. 18 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE         " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA IAȘI - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

__________________________________________________Carte Funciară Nr. 100323 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/07/2020, 08:55

' bosakcuverginia-ANGELICA) referent

OCPI Brașo / * BCPI?ăgăraș j


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCP!

n«               fi

n'iiKinAmHOvtMiiA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13993

Ziua

27

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100328 Lisa


Miliții


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100328

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10806 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

C. Partea III, SARCINI .______________________________2.1

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I                               !

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100328

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe-..

1

arabil

NU

60

3

108

-

PUT NR.19 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (~ (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

__________________________________________________Carte Funciară Nr. 100328 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/07/2020, 08:54Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

natjojmCa i « c An A *♦'* V >> TimtlCHATC


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13992

Ziua

27

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100307 LisaA. Partea I. Descrierea imobilului

, TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100307

60

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10813 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

? Bl’

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

—.

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100307

60

-h

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

4.

■ '. ' ’

100307

AL

iQlOR

---

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

4

108

-

PUT NR. 20 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA".

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

^ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

n inciuti; juotiLiXkA

Carte Funciară Nr. 100345 Lisa

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

'"Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100345

60

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10821 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

ii ■

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

, —

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100345

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referinței

1

faneata

NU

60

3

108

-

PUT NR.21 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*♦ (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100345 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/07/2020, 08:52

BOSANCU VERGINIA - ANGELICA

referent

OCPI Brașov - BCP! Făgăraș

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


;/;<ANCPI

»« Ca »*iHi >1

M’»4 irrt*ti imohua ka


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

i 13990

Ziua

1      27

Luna

i      07

Anul

1   2020


Carte Funciară Nr. 100320 Lisa


Cod verificare

100086718507

■iiiiiiiaiH


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al <

100320

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte                       ■ >

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10823 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe      —

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100320

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

jetru.

Observații / Referințe str

1

arabil

NU

60

3

108

-

PUT NR.22 CU INSTALAȚII AFERENTE DE"CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100320 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 27/07/2020, 08:50

Pagina 3 din 3


CâNCEL

wisjw Ol Cknfiril «I


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100306 Lisa


Nr. cerere

13989

Ziua

27

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

,100306

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10815 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe       - -

  NU SUNT

  . —

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

DETALII LINIARE IMOBILNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100306

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

4. 1 5

Observații / Referințe :

1

arabil

NU

60

3

108

-

PUT NR.23 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(»♦ (m)

1

2

7.751

2

3

7.751

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100306 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/07/2020, 08:49< <

V y v

Pagina 3 din 3TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100319

60

• J

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10805 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100319

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

                                    DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

* 1 '

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

3

108

-

PUT NR. 24 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE         " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA IAȘI- POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100319 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, , 27/07/2020, 08:48BOSANCU VERG1NIA ■ ANGELICA referent

OCPl Brașov -BCP1 Făgăraș

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere 13986

Ziua

27

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare 100086718370 IIWllHlilMI


Carte Funciară Nr. 100337 Lisa


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100337

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10817 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100337

60

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe.

1

arabil

NU

60

3

104/1

-

PUT NR. 25 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA".

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

___Carte Funciară Nr. 100337 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

; 27/07/2020, 08:46


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr, cerere

13943

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare

100086703110 iiiiiMitaHi


Carte Funciară Nr. 100317 Lisa


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100317

60

' &

 • B. Partea II. Proprietari și acte                      -k

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10807 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  ' B1;

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

(TOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


-ANCEL

» « 11»a u >) ruxirnxn imq.UUkA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13942

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100321 Lisa

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100321

60

•1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10822 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

!.

1) STATUL ROMAN

9

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100321

60

• 1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

• z

Observații / Referințe*

1

arabil

NU

60

3

104/1

-

PUT NR.27 CU INSTALAȚII AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 100321 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:35

BOSANCU VElGINLi -ÂUG3LIC, î

referent          ’

OCPI Brașov - BC?Î 71 — !

—--_--- 4 ’ - I


ĂNCPl

AGivnA nat oxAt »» ți I# Jfixv M n'W< ICHAț . 1MO«1M4»Ă


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

13941

Ziua

24

Luna

07

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 100327 LisaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan


.....Adresa: Jud. Brașov ______________________________________________________

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100327

60


B. Partea II. Proprietari și acte


!•.!)>

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10808 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

t

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100327

60

f ।

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

etru

Observații / Referinței

1

arabil

NU

60

3

104/1

-

PUT NR. 28 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA".

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

________________________________________Carte Funciară Nr. 100327 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2020, 12:34


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANGPI

«MIM NHWMiA »t 6            ei yi

ri<uicmTtiMnitcitrA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere ,   13996

Ziua" ~'i " 27

Luna         07

"Anul"" ~l " 2020

Cod verificare 100085719284


Carte Funciară Nr. 100344 Lisa

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100344

60

> J!

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10819 / 30/10/2009

Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

' I .

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

3

104/1

-

PUT NR. 29 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE "CAPTARE SI ADUCTIUNE APA IASI-POIORTA".

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.75

4

1

7.75

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

_________________________________________________Carte Funciară Nr. 100344 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/07/2020, 08:58

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANGPI

AG NATWXAiA

P t £

FVIUCIUn IMOBUJAiZ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100308 Lisa • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații 1 Referințe

Al

100308

60

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10811 / 30/10/2009

  Act Normativ nr. 8015, din 22/06/1978 emis de CONSILIUL DE STAT;

  tB1;

  Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  -• ■ •

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

60

3

77/1

-

PUT NR. 30 CU INSTALAȚIILE AFERENTE DE         " CAPTARE SI

ADUCTIUNE APA IAȘI - POIORTA"

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

7.75

2

3

7.75

3

4

7.751

4

1

7.751

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

__________________________________________________Carte Funciară Nr. 100308 Comuna/Oraș/Municipiu: Lisa Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 27/07/2020, 08:56

! BC JANCU VERGINIA - ANGELICA referent

OCPI Braf?V -

Pagina 3 din 3

1

Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

2

Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.