Hotărârea nr. 28/2021

HOTĂRÂREA nr.28 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1200 şi nr. 1208 din Inventarul

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.28 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1200 și nr. 1208 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 102603 Făgăraș și CF nr. 101187 Făgăraș, către Colegiul Național ”Radu

Negru” Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 54758/04.12.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 54758/1/04.12.2020, prin care se propune aprobarea dării în administrare a bunurilor imobile - terenuri și construcții aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1200 și nr. 1208 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 102603 Făgăraș și CF nr. 101187 Făgăraș, către Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.i si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, alin.a, art. 129, alin.2, lit. c și alin.7, lit. a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba darea in administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, conform pozițiilor nr. 1200 și nr. 1208 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 102603 Făgăraș și CF nr. 101187 Făgăraș către Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș, cu elementele de identificare prevăzute in anexa nr.i - lista, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare , anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3* Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș sa semneze contractul de dare in administrare, precum și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Colegiul Național ” Radu Negru” Făgăraș.

Art.4. Hotărârile anterioare privind darea în administrare a bunurilor imobile menționate la art. 1, se revocă de plin drept.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

LISTĂ BUNURI IMOBILE ȘI ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE DATE ÎN ADMINISTRARE COLEGIULUI NAȚIONAL ”RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ

Nr. crt

DENUMIREA BUNULUI

DESCRIEREA BUNULUI

POZIȚIE DOMENIU PUBLIC

COD CLASIFICARE DOMENIU PUBLIC

VALOARE DE INVENTAR (Iei)

DURATA ADMINISTRĂRII (ani)

REGIMUL JURIDIC

1.

Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș Str. Școlii nr. 1

Imobil teren in suprafața de 13.046 mp edificat cu construcții CI-C5 astfel: CI- clădire S+P+2E, corp școala cu Sc=1973 mp , compusă din S:

- 12 boxe vestiare, hol, 18 Săli clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cancelarie, sala de sport, club si dispensar C2-cladire P+2E- corp școala cu Sc=616 mp, compusă din 18 Săli de clasa, magazie, arhive C3- clădire cantina P cu Sc=467 mp

C4- clădire centrala termica cu Sc=138 mp C5- clădire sala de sport competițională cu Sc=1628 mp

1208

1.6.2

/ ->5

/ c/ •-

vA

18.387.431,33 lei

25 ani

imobil teren și construcții aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscris în CF nr.

101187 Făgăraș

2.

Bun imobil clădiri și teren situat în F ăgăraș Str. Școlii nr. 15

Imobil teren in suprafața de 3898 mp edificat cu Construcție din cărămidă :

1200

1.6.2

4.108.921,91 lei

25 ani

imobil teren și construcții aparținând domeniului public al

(fosta Șc. Gimn. nr. 1)


P+1E (parțial P+2) cu


destinație școală gimnaziala nr. 1 cu o suprafață construită de Sc=l. 134,35 mp , compusa din 16 săli de clasa, 1 laborator, 1 biblioteca, 1 arhiva, 1 sala de sport+ 2 vestiare, 1 atelier de intretinere, 3 birouri, 3 grupuri sanitare


Municipiului Făgăraș, înscris în CF nr.

102603 Făgăraș


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL. FĂGÂRAȘ


JStr-- ci. 4 I <oputalicil, Mr. 3. 30'^00. Ic I: <10^0      21 1 3 1'5 I nx: O >4 J liOB 3ly Oz.O

We L>- www.prirn«irisi-f.'igarv3.H.ro. F. m;dl: se» t.- «rîJHcy.prirricariw-f. -i iar.is.roAnexa Nr.2 la HCL nr


.. ..........


CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE

In temeiul art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.l si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, lita, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.............din.............., a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, avand calitate de PROPRIETAR, pe de o parte, si

COLEGIUL NAȚIONAL ”RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada Școlii, Nr. 1, Județul Brașov, reprezentata prin director Maria RACU, in calitate de ADMINISTRATOR"pe de alta parte.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI                                 \

Art.l. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a unu'i bunurilor apariinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, respectiv imobilele - clădiri și terenuri înscrise în CF :nr^T02603 Făgăraș și CF nr. 101187 Făgăraș cu elementele de identificare prevăzute in anexa la prezentul contract, bunuri ce au destinația de unitate de învățământ.                                        \ "   _____C

Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunul incredintat spre administrare t potrivit destinației stabilite de către Consiliul Local . Anexa nr. 1- lista cu elementele de identificare la HCL nr........ din ..................... fac parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti in teremen de 10 zile de la data incheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului de administrare este de 25 ani, incepand cu data de............

 • IV. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.4. Proprietarul se obliga:

 • a) sa predea spre administrare bunul, in baza unui proces verbal de predare - primire, anexa la prezentul contract in termen de 10 zile de la data incheierii contractului;

 • b) sa stabilească destinația bunului dat spre administrare;

 • c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinației stabilite de către proprietar;

 • d) sa stabilească anual lista lucrărilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza;

 • e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;

 • f) la incetarea contractului sa preia bunul in starea in care a fost transmis si, după caz, cu imbunatatirile aduse;

 • g) sa sprijine administratorul in vederea obținerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5. Administratorul se obliga:

 • a) sa preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • b) sa asigure administrarea si paza bunului preluat ca un bun administrator ;

 • c) sa asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • d) sa mențină in siguranța bunurile si sa aduca la cunoștința proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a stării tehnice a bunurilor din punctul de vedere al siguranței in exploatare;

 • e) sa asigure lucrările de reparatii, aprobate coform prevederilor legale;

 • f) sa folosească bunurile incredintate in administrare potrivit destinației prevăzute in art.2.;

 • g) se obliga ca pe toata durata administrării sa păstreze in bune condiții bunurile incredintate, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • h) administratorul răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;

 • i) are obligația sa permită accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate si starea acestora;

 • j) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • k) Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • 1) sa asigure urmărirea comportării in exploatare a bunurilor imobile potrivit legii;

 • m) sa răspundă in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • n) sa arate in fata instanței titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.

 • VI . încetarea administrării

Art.6. Contractul inceteaza prin:                                    /

 • a) Acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante; /

 • b) Desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretindâxnici un fel de despăgubiri de la proprietar;                                                                                       c

 • c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din prezentul contract;

 • VIL RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
 • Art. 7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

 • Ar t.8. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauza de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

  Vin. DISPOZIȚII FINALE

  Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

  Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

  Art. 11. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

  Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi..........................


  PROPRIETAR,

  ADMINISTRATOR,

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR

  Gheorghe SUCACIU


  COLEGIUL NAȚIONAL ”RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ DIRECTOR

  Mari a RACU


  SECRETAR GENERAL Laura Elena GIUNCA


  CONTABIL

  Georgeta POJOGA


  DIRECTOR ECONOMIC

  Dan LUDU


  întocmit

  COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU
Anexa la

Contractul de administrare nr..................................

PROCES VERBAL DE PREDARE- PRELUARE BUNURI IMOBILE încheiat azi.........................

Intre:

MUNICIPIUL FĂGARAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, în calitate de PREDATOR si

COLEGIUL NAȚIONAL ”RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada Școlii, Nr. 1, Județul Brașov, reprezentata prin director Maria RACU, in calitate de PRIMITOR.

Având în vedere prevederile HCL nr.............. privind darea în administrare a bunurilor imobile -terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1200 și nr. 1208 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 101187 Făgăraș și CF nr. 102603 Făgăraș, către Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș, precum și Contractul de dare în administrare nr................/2020, am procedat la predarea, respectiv preluarea următoarelor bunuri:                                                                   --

 • 1. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. Școlii nr.l, înscris țn^CF nr. 101187 Făgăraș, respectiv:                                                   Ap-/,

Imobil teren in suprafața de 13.046 mp edificat cu construcții C1-C5 astfel: / /

 • - CI- clădire S+P+2E, corp școala cu Sc=1973 mp , compusă din S 12 boxe vestiare, hol, 18 Săli clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cancelarie, sala de sport, club si dispensar -

 • - C2-cladire P+2E- corp școala cu Sc=616 mp, compusă din 18 Săli de clasa, magazie, arhive

 • - C3- clădire cantina P cu Sc=467 mp

 • - C4- clădire centrala termica cu Sc=138 mp

 • - C5- clădire sala de sport competițională cu Sc=1628 mp

 • 2. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. Școlii, nr.l5 (fosta Sc. Gimnazială nr.l), înscris în CF nr. 102603 Făgăraș, respectiv:

Imobil teren in suprafața de 3898 mp edificat cu Construcție din cărămidă : P+1E (parțial P+2) cu destinație școală gimnaziala nr.l cu o suprafață construită de Sc=1.134,35 mp, compusa din 16 săli de clasa, 1 laborator, 1 biblioteca, 1 arhiva, 1 sala de sport+ 2 vestiare, 1 atelier de intretinere, 3 birouri, 3 grupuri sanitare.

Bunurile imobile cuprinse la pct 1 și pct2 din prezentul proces-verbal de predare-preluare, fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare la data semnării prezentului proces-verbal.

PREDATOR

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


PRIMITOR

COLEGIUL NAȚIONAL ”RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ

-

*

4

b

b

1190

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=5m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1191

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=18 m                /

"z 1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1192

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=12m             , ’/

! <1

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1193

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

\1\

1"=6m

,1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1194

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=12m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1195

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=13m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1196

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1M=6m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1197

1.8.6.

Branșamente apa lași

1"=10m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1198

1.8.6.

Branșamente apa lași

1"= 5 m

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1199

1.8.6.

Branșamente apa lași

1"=6m

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1200

1.6.2

Unitate învățământ

Str. Școlii nr.15 - școala gimnaziala

- Imobil teren in suprafața de 3898 mp edificat cu Construcție din cărămidă: P+1E (parțial P+2) cu destinație școală gimnaziala nr.1 cu o suprafață construită de Sc=1.134,35 mp , compusa din 16 săli de clasa, 1 laborator, 1 biblioteca, 1 arhiva, 1 sala de sport+ 2 vestiare, 1 atelier de intretinere, 3 birouri, 3 grupuri sanitare

2000

4.108.921,91

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 102603 Fagaras

1201

1.6.2

Unitate învățământ

Str. V. Alecsandri nr.13, școala gimnaziala Ovid Densusianu Imobil teren in suprafața de 8.100 mp edificat cu construcție C1 - S+P+2, cu destinația de Săli de clasa si laboratoare in suprafața Sc=742 mp

2000

5.120.093,66

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 105512 Fagaras

*

z

3

4

5

6

1202

1.6.2

Unitate învățământ

Șoseaua Combinatului -școala gimnaziala

Imobil teren in suprafața de 11.385 mp edificat cu

C1-construcție din cărămidă P+1 cu o suprafață construită de Sc=672 mp, 9 săli de clasă -1 laborator fizică-chimie -1 lab. informatică -1 sală de clasă pt sport -1 sală profesorală -1 secretariat -1 birou direcțiune - 2 grupuri sanitare pt elevi -1 grup social pt personal

2000

1.715.905,58

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 101940 Fagaras

1203

1.6.2

Unitate învățământ

Str. Ghe. Doja nr.52 - școala gimnaziala si grădiniță

Imobil teren in suprafața de 2.104 mp edificat cu construcții:                 /

C1-Școală gimnaziala parter cu Sc = 661 mp ;- 6 săli de clasă - 2 bai, 4 / holuri, 2 coridoare, 1 sala de sport, secretariat birou , 3 magazii, punct sanitar si CT,                                                              (   * j

C2- grădiniță cu Sc = 371 mp; - 4 săli de clasă , 4 WC, hol, coridor, |     ।

secretariat, direcție, biblioteca si CT                                        ț - •

.2000

H 2.018.985,10

i s

Domeniul publicai municipiului Făgăraș Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 100624 Fagaras

1204

1.6.2

Liceul Teologic Ortodox Sf.Constatin Brâncoveanu

Str. Negoiu, Imobil teren in suprafața de 5.792 mp edificat cu C1-clădire din /. cărămidă: P+2E cu Sc=769 mp și C2- clădire sală de sport cu o suprafață \ construită de 479 mp                                                     x

\             ■' V

2000       ,

J 3.114.965,55

Domeniul public al municipiului Făgăraș,

CF 105725 Fagaras

1205

1.6.2

Unitate învățământ

Str. Dr. I. Șenchea nr.104 B, - școala gimnaziala

Imobil teren in suprafața de 4.155 mp edificat cu

C1-construcție din cărămidă P+2 cu 14 săli de clasă cu o suprafață Sc=749 mp si

C2 construcție anexa cu Sc=73 mp

2000

2.936.817,51

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 105174 Fagaras

1206

1.6.2

Colegiul Tehnic Aurel Vijoli

Șoseaua Combinatului, nr. 3,

Imobil teren in suprafața de 7335 mp, edificat cu o construcție C1, cu

destinația ateliere, școala si laboratoare, Sc=1634 mp,

Imobil teren in suprafața de 8012 mp, edificat cu o construcție P+1-2, cu destinația de săli de clasa si cabinete, in suprafața de Sc= 2649 mp

2000

22.637.398,22

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 101941 Fagaras CF 3550 Fagaras

1207

1.6.2

Colegiul National

Doamna STANCA

Str. D-na Stanca nr.14,

Imobil teren in suprafața de 4573 mp edificat cu construcții C1 si C2 astfel C1-construcție sala de sport P-Hî, cu Sc=1198 mp compusa din parter: - 9 săli de clasă - sală dușuri -1 magazie -1 bucătărie -1 vestiar profesori -3 grupuri sociale -1 atelier mecanic -1 cabinet informatică +anexă -1 cabinet psihologie -1 punct termic si etaj: -1 sală sport - 1 cameră alimente -1 vestiar -Ipunct termic - 1grup social

C2- corp școala S+P+1, cu Sc=1074 mp compusa din parter 1 birou direcțiune -1 secretariat -1 cancelarie -1 bibliotecă - 4 săli de clasă - arhivă -laborator chimie + anexă - birou contabilitate - dispensar medical - 2 grupuri sociale -punct termic - si etaj : - 7 săli de clasă -1 cabinet limbi stăine -1 cabinet limba română -1 cabinet matematică -1 cabinet medical -1 laborator fizică cu anticameră - 2 grupuri sociale

2000

8.434.150,91

Domeniul public al municipiului

Făgăraș, Hotărârii Consiliului

Local nr. 157/2009

CF 100792 Fagaras

1208

1.6.2

Colegiul National RADU NEGRU

Str. Școlii nr.1,

Imobil teren in suprafața de 13.046 mp edificat cu construcții C1-C5 astfel C1- clădire S+P+2E, corp școala cu Sc=1973 mp , compusă din S 12 boxe vestiare, hol, 18 Săli clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cancelarie, sala de sport, club si dispensar

C2-cladire P+2E- corp școala cu Sc=616 mp, compusă din 18 Săli de clasa, magazie, arhive

C3- clădire cantina P cu Sc=467 mp

04- clădire centrala termica cu Sc=138 mp

C5- clădire sala de sport competițională cu Sc=1628 mp

2000

18.387.471,33

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 101187 Fagaras

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

17420 I

Ziua

10     |

Luna

08

| Anul

2018   1

I__AM IUI______, _ £U1O ;

Cod verificare

IIIMIllH

100059855839


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

XANCPÎ              extras de carte funciară

JiT.'iK',';?';?                            PENTRU INFORMARE

n Biirrrvri iw.i-Hi'

Carte Funciară Nr. 101187 Fagaras

A? Partea I. Di scrierea imobilului

'?/                                  Nr. CF vechi:9839

TEREN Intravilan                                                                  Nr. topografic: 1676/1/2

Adresa: Loc. Fagaras, Str Scolii, Nr. 1, Jud/Brasov '"________________

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

101187

13.046

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

101187-C1

Loc. Fagaras, Str Scolii, Nr. 1, Jud. Brașov, COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

S. construita la sol:1973 mp; Corp A (S+P+2E) S - 12 boxe vestiare, hol -18 Săli de clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cancelarie, sala de sport, club, dispensar.

Al.2

101187-C2

Loc. Fagaras, Str Scolii, Nr. 1, Jud. Brașov, COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

S. construita la sol:616 mp; Corp B (P+2E) - 18 Săli de clasa, magazii arhive.

Al.3

101187-C3

Loc. Fagaras, Str Scolii, Nr. l,Jud. Brașov, COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

S. construita la sol:467 mp; Cantina.

Al.4

101187-C4

Loc. Fagaras, Str Scolii, Nr. l.Jud. Brașov, COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

S. construita la sol:138 mp; Centrala Termica.

Al.5

101187-C5

Loc. Fagaras, Str Scolii, Nr. 1, Jud. Brașov, COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

S. construita la sol:1628 mp; SALA DE SPORT COMPETITIONALA

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

ț^Referințe

2073/26/06/2004                                          I w 1             “ -

Adresa nr. 11230, din 26/05/2004 emis de Primăria Mun.Fagaras (Certificat de. urbanism nr.123 din

25.05.2004):  ______________________________________________________\

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza Ordonanței de Urgenta nr. 30/2000 pentru modificare si completre art.166 din Legea nr.84/1995, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

\ Al, Al.l, A1.2, A1.3, A1.4

\      ‘S '

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIU PUBLIC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 9839)

5434 / 04/03/2013

Act Administrativ nr. 90, din 04/12/2007 emis de MUNICIPIUL FAGARAS (act administrativ nr. 10622/29-05-

2009 emis de MUNICIPIUL FAGARAS: documentație cadastrala);__________________________________

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

A1.5

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, DOMENIU PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT    _______________________________________________________________________ _

Pagina 1 din 3

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

101187

13.046

* Suprafața este determinată in

proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBILNr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

• Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

13.046

-

-

1676/1/2


Date referitoare la construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

101187-C1

construcții administrative si social culturale

1.973

Cu acte

S. construita la sol;1973 mp; Corp A (S+P+2E) S - 12 boxe vestiare, hol -18 Săli de clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cancelarie, sala de sport, club, dispensar

Al.2

101187-C2

construcții administrative si social culturale

616

Cu acte

S. construita la sol:616 mp; Corp B (P+2E) -18 Săli de clasa, magazii arhive.

Al.3

101187-C3

construcții administrative si social culturale

467

Cu acte

S. construita la sol:467 mp; Cantina.

Al.4

101187-C4

construcții administrative si social culturale

138

Cu acte

S. construita la sol:138 mp; Centrala Termica.

A1.5

101187-C5

construcții administrative si social culturale

1.628,4^ /'

< >

Ci» acte

S. construita la sol:1628 mp; SALA DE SPORT COMPETITIONALA

Pagina 2 din 3


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

8.11

3

4

7.826

5

6

17.732

7

8

11.33

9

10

17.898

11

12

7.3

13

14

15.02

15

16

35.759

17

18

16.175

19

20

12.407

21

22

77.755

23

24

10.777

25

26

10.396

27

28

11.145

29

30

21.765

31

1

8.888


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

2

3

23.449

4

5

32.078

6

7

38.029

8

9

7.015

10

11

0.486

12

13

3.817

14

15

9.31

16

17

2.334

18

19

32.95

20

21

18.402

22

23

22.858

24

25

10.024

26

27

2.842

28

29

29.715

30

x                      13.648


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.2645/10-08-2018 in suma de 20, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

13-08-2018

Data eliberării,
Pagina 3 din 3Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

22152 “l

Ziua

19

Luna

10

Anul

2018Nr. CF vechi:1964


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

^ÂNCPr              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 102603 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1512/2/1

3.898

supraf.din c.f. hârtie 3897,88 m.p.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 1512/2/1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Construcție P+1E (parțial P+2) cu destinație școala generala compusa din: 16 Săli de clasa,1 laborator,1 biblioteca,1 arhiva,1 sala de sport+ 2 vestiare, 1 atelier de întreținere,3 birouri,3 grupuri sanitare cu suprafața construita de 1134,35 m.p.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale/

Referințe

13170/20/06/2013                                ///  . X. / \

Act Administrativ nr. hotarare nr. 157, din 31/08/2009 emis de Conș. Local Fagaras (act normativ nr. HG 1506/2009/14-12-2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Inventarul bunurilor care aparțin domeniului Public al Mun.Făgăraș); ______________________________________________1_____.

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1____

v.      Al, Al.l

1) M UNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC    X        ^y__________

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini________________

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea î

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1512/2/1

3.898

supraf.din c.f. hârtie 3897,88 m.p.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______________DETALII LINIARE IMOBIL______________,

Geometria pentru acest imobil nu a jostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.898

-

-

1512/2/1

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI Top: 1512/2/1

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Construcție P+1E (parțial P+2) cu destinație școala generala compusa din: 16 Săli de clasa, 1 laborator,1 biblioteca,1 arhiva,1 sala de sport+ 2 vestiare, 1 atelier de întreținere,3 birouri,3 grupuri sanitare cu suprafața construita de 1134,35 m.D.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

MU MU.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3342/19-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de

t publicitate imobiliară cu codul nr. 272.------------I______

3


Data soluționării,

19-10-2018

Data eliberării,

/ /