Hotărârea nr. 27/2021

HOTARAREA nr.27 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor c

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGÂ^ȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-făgaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 27 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF

nr. 105725 Făgăraș, către Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 54756/04.12.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 54756/1/04.12.2020, prin care se propune aprobarea dării în administrare a bunurilor imobile - terenuri și construcții aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105725 Făgăraș, către Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.i si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, alin.a, art. 129, alin.2, lit. c și alin.7, lit. a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HCTĂRÂSTE:

Art.i. Se aproba darea in administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, conform pozițiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105725 Făgăraș, către Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraș, cu elementele de identificare prevăzute in anexa nr.i - lista, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare , anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art-3. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș sa semneze contractul de dare in administrare, precum și actele adiționale ulterioare care vor fi incheiate cu Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraș.

Art.4. Hotărârile anterioare privind darea în administrare a bunurilor imobile menționate la art. 1, se revocă de plin drept.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

Anexa nr. 1 la

LISTĂ BUNURI IMOBILE ȘI ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE DATE ÎN ADMINISTRARE LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ

Nr. crt

DENUMIREA BUNULUI

DESCRIEREA BUNULUI

POZIȚIE DOMENIU PUBLIC

COD CLASIFICARE DOMENIU PUBLIC

VALOARE DE INVENTAR (Iei)

DURATA ADMINISTRĂRII (ani)

REGIMUL JURIDIC

1.

Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș Str. Negoiun nr.68

Imobil teren in suprafața de 5.792 mp edificat cu Cl-clădire din cărămidă : P+2E cu Sc=769 mp și

C2- clădire sală de sport cu o suprafață construită de 479 mp

1204

1.6.2

3.114.965,55 lei

25 ani

imobil teren și construcții aparținînd domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscris în CF nr.

105725 Făgăraș


ROMÂNIA

JUDEȚUL. BRAȘOVMUNICIPIUL F=ĂGARA^

fcîtr<icJ«a I topuitihdl, Nr. a, ijQijiiOC). fol: UO4U i211 31 J I ax: 0040 LtlXS iii 3 O^îO www primariei-fegarris.ro, fc-mail: r-ocrestsari^ntx/prirTieiri:i-fctcjair >;■ roAnexa Nr.2 la HCL nr.


....../■ ..........


CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE

In temeiul art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.l si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.............din.............., a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL FĂGARAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, avand calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,

si                                                                                           ----

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada Negoiu, Nr. 68, Județul Brașov, reprezentata -prin director Cosmin Liviu M0LD0VAN, in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte.


 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a unui.bunurilorapaitinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, respectiv imobilele - clădiri și terenuri înscrise'-în CFnr.z 105725 Făgăraș și cu elementele de identificare prevăzute in anexa la prezentul contract, bunuri"ce~au destinația de unitate de învățământ.

Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunul incredintat spre administrare potrivit destinației stabilite de către Consiliul Local . Anexa nr. 1- lista cu elementele de identificare la HCL nr........ din .....................fac parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti in teremen de 10 zile de la data incheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului de administrare este de 25 ani, incepand cu data de............

 • IV. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.4. Proprietarul se obliga:

 • a) sa predea spre administrare bunul, in baza unui proces verbal de predare - primire, anexa la prezentul contract in termen de 10 zile de la data incheierii contractului;

 • b) sa stabilească destinația bunului dat spre administrare;

 • c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinației stabilite de către proprietar;

 • d) sa stabilească anual lista lucrărilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza;

 • e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;

 • f) la incetarea contractului sa preia bunul in starea in care a fost transmis si, după caz, cu imbunatatirile aduse;

 • g) sa sprijine administratorul in vederea obținerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5. Administratorul se obliga:

 • a) sa preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • b) sa asigure administrarea si paza bunului preluat ca un bun administrator;

 • c) sa asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • d) sa mențină in siguranța bunurile si sa aduca la cunoștința proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a stării tehnice a bunurilor din punctul de vedere al siguranței in exploatare;

 • e) sa asigure lucrările de reparatii, aprobate coform prevederilor legale;

 • f) sa folosească bunurile incredintate in administrare potrivit destinației prevăzute in art.2.;

 • g) se obliga ca pe toata durata administrării sa păstreze in bune condiții bunurile incredintate, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • h) administratorul răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;

 • i) are obligația sa permită accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate si starea acestora;

 • j) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • k) Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • 1) sa asigure urmărirea comportării in exploatare a bunurilor imobile potrivit legii;

 • m) sa răspundă in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • n) sa arate in fata instanței titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.

 • VI. ÎNCETAREA ADMINISTRĂRII

Art.6. Contractul inceteaza prin:

 • a) Acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • b) Desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contracbsau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretindă nici-un fel.de despăgubiri de la proprietar;                                                                               ' 5/                  ' I

 • c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile ^i<-obligatiiile ce deriva din prezentul contract;                                                            \        ‘       / <? /

\ ’ /

K • t \

 • VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art.8. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauza de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

vin. Dispozrrn finale

Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art.l 1. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi..........................

PROPRIETAR,

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR

Gheorghe SUCACIU


ADMINISTRATOR,

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ

DIRECTOR

Cosmin Liviu MOLDO VAN

SECRETAR GENERAL Laura Elena GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC

Dan LUDU

întocmit

COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU

CONTABIL

Mariana MESAROȘ
Anexa la

Contractul de administrare nr..................................

PROCES VERBAL DE PREDARE- PRELUARE BUNURI IMOBILE încheiat azi.........................

Intre:

MUNICIPIUL FĂGARAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, în calitate de PREDATOR si

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada Negoiu, Nr. 68, Județul Brașov, reprezentata prin director Cosmin Liviu MOLDOVAN, in calitate de PRIMITOR.

Având în vedere prevederile HCL nr.............. privind darea în administrare a bunurilor imobile -terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105725 Făgăraș, către Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraș, precum și Contractul de dare în administrare nr................/2020, am procedat la predarea, respectiv preluarea următoarelor bunuri:

1. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. Negoiu, nr.68, înscris în CF nr. 105725 Făgăraș, respectiv:

Imobil teren in suprafața de 5.792 mp edificat cu Cl-clădire din cărămidă : P+2E cu Sc=769 mp și C2- clădire sală de sport cu o suprafață construită de 479 mp.

Bunurile imobile cuprinse la pct 1 și pct 2 din prezentul proces-verbal de predare-preluare, fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare la data semnării prezentului proces-verbal.

PREDATOR

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


PRIMITOR

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ


u

1

2

5

4

6

1202

1.6.2

Unitate învățământ

Șoseaua Combinatului -școala gimnaziala

Imobil teren in suprafața de 11.385 mp edificat cu

C1-construcție din cărămidă P+1 cu o suprafață construită de Sc=672 mp, 9 săli de clasă -1 laborator fizică-chimie -1 lab. informatică -1 sală de clasă pt sport -1 sală profesorală -1 secretariat -1 birou direcțiune - 2 grupuri sanitare pt elevi -1 grup social pt personal

2000

1.715.905,58

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 101940 Fagaras

1203

1.6.2

Unitate învățământ

Str. Ghe. Doja nr.52 - școala gimnaziala si grădiniță

Imobil teren in suprafața de 2.104 mp edificat cu construcții:

C1-Școală gimnaziala parter cu Sc = 661 mp ;- 6 săli de clasă - 2 bai, 4 holuri, 2 coridoare, 1 sala de sport , secretariat birou, 3 magazii, punct sanitar si CT,

C2- grădiniță cu Sc = 371 mp; - 4 săli de clasă , 4 WC, hol, coridor, secretariat, direcție, biblioteca si CT

2000

2.018.985,10

Domeniul publicai municipiului Făgăraș Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 100624 Fagaras

1204

1.6.2

Liceul Teologic Ortodox Sf.Constatin Brâncoveanu

Str. Negoiu, Imobil teren in suprafața de 5.792 mp edificat cu C1 -clădire din cărămidă: P+2E cu Sc=769 mp și C2- clădire sală de sport cu o suprafață construită de 479 mp

2000

3.114.965,55

Domeniul public al municipiului Făgăraș, CF 105725 Fagaras

1205

1.6.2

Unitate învățământ

Str. Dr. I. Șenchea nr.104 B, - școala gimnaziala

Imobil teren in suprafața de 4.155 mp edificat cu

C1-construcție din cărămidă P+2 cu 14 săli de clasă cu o suprafață Sc=749 mp si

C2 construcție anexa cu Sc=73 mp

2000

2.936.817,51

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 105174 Fagaras

1206

1.6.2

Colegiul Tehnic Aurel Vijoli

Șoseaua Combinatului, nr. 3,

Imobil teren in suprafața de 7335 mp, edificat cu o construcție C1, cu destinația ateliere, școala si laboratoare, Sc=1634 mp,

Imobil teren in suprafața de 8012 mp, edificat cu o construcție P+1-2, cu destinația de săli de clasa si cabinete, in suprafața de Sc= 2649 mp

2000

22.637.398,22

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 101941 Fagaras CF 3550 Fagaras

1207

1.6.2

Colegiul National Doamna STANCA

Str. D-na Stanca nr.14,

Imobil teren in suprafața de 4573 mp edificat cu construcții C1 si C2 astfel C1-construcție sala de sport P+E, cu Sc=1198 mp compusa din parter: - 9 săli de dasă - sală dușuri -1 magazie -1 bucătărie -1 vestiar profesori -3 grupuri sociale -1 atelier mecanic -1 cabinet informatică +anexă -1 cabinet psihologie -1 punct terni ic si etaj: - 1sală sport -1 cameră alimente -1 vestiar -1 punct termic - 1grup social

C2- corp școala S+P+1, cu Sc=1074 mp compusa din parter 1 birou direcțiune -1 secretariat -1 cancelarie -1 bibliotecă - 4 săli de clasă - arhivă -laborator chimie + anexă - birou contabilitate - dispensar medical - 2 grupuri sociale -punct termic - si etaj : - 7 săli de clasă -1 cabinet limbi stăine -1 cabinet limba română -1 cabinet matematică -1 cabinet medical -1 laborator fizică cu anticameră - 2 grupuri sociale

2000

8.434.150,91

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 100792 Fagaras

1208

1.6.2-      .

Colegiul National RADU NEGRU

____

Str. Școlii nr.1,

Imobil teren in suprafața de 13.046 mp edificat cu construcții C1-C5 astfel C1- clădire S+P+2E, corp școala cu Sc=1973 mp, compusă din S 12 boxe vestiare, hol, 18 Săli clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cancelarie, sala de sport, club si dispensar

C2-cladire P+2E- corp școala cu Sc=616 mp, compusă din 18 Săli de clasa, magazie, arhive

03- clădire cantina P cu Sc=467 mp

C4- clădire centrala termica cu Sc=138 mp

05- clădire sala de sport competitională cu Sc=1628 mp

2000

18.387.471,33

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 101187 Fagaras

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

ph^Z Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ZANCPt              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 105725 Fagaras

Nr. cerere

23809

Ziua

06

Luna

11

Anul

2018

Cod verificare Wilflllll 100063922387


TEREN Intravilan


: Loc.


. Brașov


A. Partea I. Descrierea imobilului


<4,0 1 o


Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

105725

5.792

Teren împrejmuit;


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

105725-C1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:769 mp; S. construita desfasurata: 2307 mp; Liceul Teologic Ortodox Sfanțul Constantin Brancoveanu. Clădire P+2E construita in anul 1970.

Al.2

105725-C2

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:479 mp; S. construita desfasurata:479 mp; Sala de sport construita in anul 1987.

B. Partea II. Proprietari și acte


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

- ... - Referințe

16965 / 15/09/2017

Act Normativ nr. 1506, din 02/12/2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (Anexa cu Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Fagaras); Act Administrativ nr. 26526, din 13/09/2017 emis de UAT FAGARAS si documentație cadastrală;; Act Administrativ nr. 26388, din 12/09/2017 emis de UAT FAGARAS;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1 ____________________________________________________

Al, Al.l, A1.2

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

105725

5.792

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5.792

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

105725-C1

construcții administrative si social culturale

769

Cu acte

S. construita la sol:769 mp; S. construita desfasurata:2307 mp; Liceul Teologic Ortodox Sfanțul Constantin-Brâncoveanu. Clădire P+2E construita in anul 1970. ‘

Al.2

105725-C2

construcții administrative si social culturale

479

Cu acte

S. construita la sol:479 mp;’ S. construita desfasurata':479 mp; Salate sport construita in anul 1987.

J

“—~ ---                                                                                                    I — 1                        • ’’

Lungime Segmente                                  M

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție m plan;

____________________________________________ \            ,X~

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (~ (m)

1

2

___________________ 39.921

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Carte Funciară Nr. 105725 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (~ (m)

2

3

24.963

3

4

14.541

4

5

21.251

5

6

32.435

6

7

4.631

7

8

21.922

8

9

7.821

9

10

61.791

10

11

14.256

11

12

1.636

12

13

2.073

13

14

37.309

14

15

15.857

15

1

16.733


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific câ prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3461/06-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                      / /


Asistent R'^istrațor/                       Referent

06-11-2018                         DANIEl cIm^O Ei

Data eliberării,

/ /                                       (parafa și semnați ra)

(parafa și semnătura)

/&?/ W2\ 3<S     ^*1

vj.         .-yy o /

X^dIS

* A

/ x— / ! O Îl X**

।       Ml '*

• < .

fi f» । ' e