Hotărârea nr. 26/2021

HOTĂRÂREA nr.26 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor c

ROMÂN IAlO-W           JUDEȚUL BRAȘOV            ____

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

/W Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.26 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 101877 Făgăraș, CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș către Liceul Tehnologic ”Dr.

loan Șenchea” Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 54759/04.12.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 54759/1/04.12.2020 , prin care se propune aprobarea dării în administrare a bunurilor imobile - terenuri și construcții aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 101877 Făgăraș, CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș către Liceul Tehnologic ”Dr. loan Șenchea” Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.i si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, alin.a, art. 129, alin.2, lit. c și alin.7, lit. a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba darea in administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, conform pozițiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 101877 Făgăraș, CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș către Liceul Tehnologic ”Dr. loan Șenchea” Făgăraș, cu elementele de identificare prevăzute in anexa nr.i - lista, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare , anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș sa semneze contractul de dare in administrare, precum și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Liceul Tehnologic ”Dr. loan Șenchea” Făgăraș.

Art.4. Hotărârile anterioare privind darea în administrare a bunurilor imobile menționate la art. 1, se revocă de plin drept.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție- 18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

Anexa nr.l la

LISTĂ BUNURI IMOBILE ȘI ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE DATE ÎN ADMINISTRARE LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. IO AN ȘENCHEA” FĂGĂRAȘ

Nr. crt

DENUMIREA BUNULUI

DESCRIEREA BUNULUI

POZIȚIE DOMENIU PUBLIC

COD CLASIFICARE DOMENIU PUBLIC

VALOARE DE INVENTAR (lei)

DURATA ADMINISTRĂRH (ani)

REGIMUL JURIDIC

1.

Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș Str. Vlad Țepeș, nr.HB

Imobil in suprafața de 27.361 mp, edificat cu CI - Corp A-Constructie parter cu săli de clasa, Sc= 1.302 mp C2-CorpB-

Constructie P+l, cu săli de clasa, Sc=721 mp

C3- Sera, Sc=162 mp C4-Copertina, Sc=70 mp C5 - Atelier, Sc=327 mp C6- Atelier, Sc=l 10 mp C7 - Garaj, Sc= 118 mp C8 — Garaj, Sc= 172 mp C9 - Garaj, Sc= 88 mp CIO - Grajd, Sc=32 mp Cll-Copertina, Sc=38 mp

C12-Laborator motoare si mașini agricole, Sc=212 mp

C13 - Gospodărie anexa, Sc = 105 mp

C14 - Rampa, Sc = 92 mp

1209

1.6.2

10.042.663,79 lei

&

X '      ’b.        ", ’

25 ani

imobil teren și construcții aparținînd domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscris în CF nr.

101877 Făgăraș 102717 Făgăraș

101882 Făgăraș

C15 - Magazie, Sc = 10 mp

C16 — Cabina portar, Sc

= 8 mp

Imobil in suprafața de 12.585 mp, edificat cu

CI - sala de sport in Sc = 1113 mp,

C2 - sera, Sc = 300 mp

Imobil in suprafața de 3.294 mp, edificat cu o construcție CI, cantina cu Sc=367 mp


ROMANI A

JIUDETUL BRAȘOVMUNICIPIUL FAGÂRAȘ


t'.tmci.i I <epublicii, Nr. tiOS^dO®, Iwf: OO4(> 4C8     3(3, I iixi OO4U LiGU 213 O2iO

Web: www.pnmariei-l’ig arna.m. f-rmiil: •»«>or«at.-iri.rt<,<Anexa Nr.2 la HCL nr.


M,/W


CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE

In temeiul art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.l si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.............din.............., a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL FAGARAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, avand calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,

si

LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. IOAN ȘENCHEA” FĂGĂRAș/cu sediul in Făgăraș. Strada Vlad Țepeș, Nr. 11B, Județul Brașov, reprezentata prin director Aurel PALER, in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte.

\ A 'W

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a unui bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, respectiv imobilele - clădiri și terenuri înscrise în CF nr. 101877 Făgăraș, CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș cu elementele de identificare prevăzute in anexa la prezentul contract, bunuri ce au destinația de unitate de învățământ.

Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunul incredintat spre administrare potrivit destinației stabilite de către Consiliul Local . Anexa nr. 1- lista cu elementele de identificare la HCL nr........ din .....................fac parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti in teremen de 10 zile de la data încheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului de administrare este de 25 ani, incepand cu data de............

 • IV. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.4. Proprietarul se obliga:

 • a) sa predea spre administrare bunul, in baza unui proces verbal de predare - primire, anexa la prezentul contract in termen de 10 zile de la data încheierii contractului;

 • b) sa stabilească destinația bunului dat spre administrare;

 • c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinației stabilite de către proprietar;

 • d) sa stabilească anual lista lucrărilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza;

 • e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;

 • f) la încetarea contractului sa preia bunul in starea in care a fost transmis si, după caz, cu îmbunătățirile aduse;

 • g) sa sprijine administratorul in vederea obținerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5. Administratorul se obliga:

 • a) sa preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire ;

 • b) sa asigure administrarea si paza bunului preluat ca un bun administrator ;

 • c) sa asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • d) sa mențină in siguranța bunurile si sa aduca la cunoștința proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a stării tehnice a bunurilor din punctul de vedere al siguranței in exploatare;

 • e) sa asigure lucrările de reparatii, aprobate coform prevederilor legale;

 • f) sa folosească bunurile încredințate in administrare potrivit destinației prevăzute in art.2.;

 • g) se obliga ca pe toata durata administrării sa păstreze in bune condiții bunurile incredintate, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • h) administratorul răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;

 • i) are obligația sa permită accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate si starea acestora;

 • j) la încetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • k) Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • 1) sa asigure urmărirea comportării in exploatare a bunurilor imobile potrivit legii;

 • m) sa răspundă in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • n) sa arate in fata instanței titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.

 • vi. încetarea administrării

Art.6. Contractul încetează prin:

 • a) Acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • b) Desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sauxca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretindă/nici un fej ue despăgubiri de la proprietar;

 • c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din prezentul contract;                                                        \ v

 • VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

 • Art.7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

 • Art.8. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauza de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

  Vin. DISPOZIȚII FINALE

  Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

  Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

  Art.l 1. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

  Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi..........................


  PROPRIETAR,


  ADMINISTRATOR,


  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR

  Gheorghe SUCACIU


  LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. I. ȘENCHEA” FĂGĂRAȘ DIRECTOR

  Aurel PALER


  SECRETAR GENERAL Laura Elena GIUNCA


  CONTABIL

  Mariana MESAROȘ


  DIRECTOR ECONOMIC

  Dan LUDU


  întocmit

  COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU
  IlOM/NIA

  JUDEȚUL. BRAȘOV  MUNICIPIUL F^ÂGARAȘ  Str;»cJ. t putollon. Nr. 3, t>O«2UO, "R.l; 0040 2C8 2 i1 313. Fax: 0040 2E5E3 213 020

  Web: www.primaria-fugaras.ix), EZrnsaii: x<ocre)tîarif.it<Ș0prirn«ari.3.faQarcis.i-o  Anexa la

  Contractul de administrare nr..................................

  PROCES VERBAL DE PREDARE- PRELUARE BUNURI IMOBILE încheiat azi.........................

  Intre:

  MUNICIPIUL FĂGARAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, în calitate de PREDATOR


  si

  LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. IOAN ȘENCHEA” FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada Vlad Țepeș, Nr. 11B, Județul Brașov, reprezentata prin director Aurel PALER, administrator, in calitate de PRIMITOR


  Având în vedere prevederile HCL nr.............. privind darea în administrare a bunurilor imobile -terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 101877 Făgăraș, CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș, către Liceul Tehnologic ”Dr. loan Șenchea” Făgăraș, precum și Contractul de dare în administrare nr................/2020, am procedat la predarea, respectiv preluarea următoarelor bunuri:


  1. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. Vlad Țepeș nr.HB, înscrise CF nr. 101877 Făgăraș,


  CF nr. 102717 Făgăraș și CF nr. 101882 Făgăraș, respectiv: a) Imobil in suprafața de 27.361 mp, edificat cu

  CI - Corp A - Construcție parter cu săli de clasa, Sc=l .302 mp

  C2 - Corp B - Construcție P+l, cu săli de clasa, Sc=721 mp

  C3- Sera, Sc=162 mp

  C4-Copertina, Sc=70 mp

  C5 - Atelier, Sc=327 mp

  C6- Atelier, Sc=l 10 mp

  C7 - Garaj, Sc= 118 mp

  C8 - Garaj, Sc= 172 mp

  C9 - Garaj, Sc= 88 mp

  CIO - Grajd, Sc=32 mp

  Cll-Copertina, Sc=38 mp

  C12-Laborator motoare si mașini agricole, Sc=212 mp

  C13 - Gospodărie anexa, Sc = 105 mp

  C14 - Rampa, Sc = 92 mp

  C15 - Magazie, Sc = 10 mp

  C16 - Cabina portar, Sc = 8 mp

  b).Imobil in suprafața de 12.585 mp, edificat cu

  CI - sala de sport in Sc = 1113 mp,

  C2 - sera, Sc = 300 mp  c).Imobil in suprafața de 3.294 mp, edificat cu o construcție CI, cantina cu Sc=367 mp

  Bunurile imobile cuprinse la pct 1 și pct2 din prezentul proces-verbal de predare-preluare, fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare la data semnării prezentului proces-verbal.


  PREDATOR

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


  PRIMITOR

  LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. I ȘENCHEA” FĂGĂRAȘ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

XANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

fl II                UA

Carte Funciară Nr. 101877 Fagaras

I Nr. cerere ।

l Ziua

; Luna ■

i Anul j 2019 j

Cod verificare

IliilllMilH

100067938402


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:8170

TEREN Intravilan


Nr. topografic:2312/23/2/l

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

101877

27.361

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

101877-C1

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:1302 mp; Corp A (P) Clădire liceu (corp vechi)

A1.2

101877-C2

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:721 mp; Corp B (P+l) Clădire liceu (corp nou)

A1.3

101877-C3

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:162 mp; Sera

Al.4

101877-C4

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:70 mp; Copertina

Al.5

101877-C5

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:327 mp; Atelier

Al.6

101877-C6

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:110 mp; Atelier

Al.7

101877-C7

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:118 mp; Garaj

Al.8

101877-C8

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:172 mp; Garaj

Al.9

101877-C9

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:88 mp; Garaj

Al.10

101877-C10

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:32 mp; Grajd

Al.11

101877-C11

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:38 mp; Copertina

Al.12

101877-C12

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:212 mp; Laborator motoare si mașini agricole

Al.13

101877-C13

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:105 mp; Gospodărie anexa

""--~---

Al.14

101877-C14

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:92 mp; Rampa. k ' A

Al .15

101877-C15

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:10 mp; Magazie         \    \

A1.16

101877-C16

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Jud. Brașov

S. construita la sol:8 mp; (Cabina pprtân^'^ ^

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe \

r 11. ii 'x. -


5506 / 18/03/2019______________________________________________________________

Act Administrativ nr. HCL nr 29, din 27/02/2019 emis de Consiliul Local Fagaras; Act Administrativ nr. 38841, din 27/03/2019 emis de MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ ;__________________________________________


B4


Al, Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, Al.

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 6, A1.7, Al.8, Al.9, Al.10, Al.11, Al.


1/1


12, Al.13, Al.14, Al.15, A1.16


1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/20hfy <?^o

Pagina 1 din 4


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C. Partea III. SARCINIDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 4


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

551 / 26/02/2002

Adresa nr. 3461, din 19/02/2002 emis de Primăria Mun.Fagaras;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRAREin favoarea;

Al.l

1) GRUPUL ȘCOLAR AV.DR.I.SENCHEA

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

101877

27.361

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

27.361

-

-

2312/23/2/1

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe^

Al.l

101877-C1

construcții administrative si social culturale

1.302

Cu acte

5. construita la sol 1302 mp; Corp A (P) Clădire liceu (corp vechl)^ /       . ■      c \

/ । . • 1 \

Al.2

101877-C2

construcții administrative si social culturale

721

Cu acte

S. construital la sol:721 mp; Corp B (P+l) Clădire liceu\(corp nou)

\

Al.3

101877-C3

construcții anexa

162

Cu acte

S. construita la sol:162 mp; Sera'-'''

A1.4

101877-C4

construcții anexa

70

Cu acte

S. construita la solTOmp^Copertina^

Al.5

101877-C5

construcții anexa

327

Cu acte

S. construita la sol;327 mp; Atelier

Al.6

101877-C6

construcții anexa

110

Cu acte

S. construita la sol:110 mp; Atelier

Al.7

101877-C7

construcții anexa

118

Cu ad?

la sol:118 mp; Garaj

Al.8

101877-C8

construcții anexa

172

^'c^l^J^la sol: 172 mp; Garaj

AL.9

101877-C9

construcții anexa

88

l_ rE.a,,

S^ons^âja sol:88 mp; Garaj

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile

Pagina 3 din 4

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al-10

101877-C10

construcții anexa

32

Cu acte

S. construita la sol:32 mp; Grajd

Al.11

101877-C11

construcții anexa

38

Cu acte

S. construita la sol:38 mp; Copertina

Al.12

101877-C12

construcții industriale si edilitare

212

Cu acte

S. construita ia sol:212 mp; Laborator motoare si mașini agricole

Al.13

101877-C13

construcții anexa

105

Cu acte

S. construita la sol:105 mp; Gospodărie anexa

Al.14

101877-C14

construcții anexa

92

Cu acte

S. construita la sol:92 mp; Rampa

Al.15

101877-C15

construcții anexa

10

Cu acte

S. construita la soklO mp; Magazie

Al.16

101877-C16

construcții anexa

8

Cu acte

S. construita la sol:8 mp; Cabina portar

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

2.472

5

6

17.133

8

9

24.382

11

12

51.107

14

15

8.013

17

18

20.126

20

21

4.049

23

24

13.055

26

27

20.883

29

30

7.046

32

33

20.43

35

36

3.296

38

39

4.135

41

42

51.154

44

45

11.73


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

25.958

6

7

50.022

9

10

7.693

12

13

17.106

15

16

4.776

18

19

6.678

21

22

4.622

24

25

4.374

27

28

14.393

30

31

3.099

33

34

3.461

36

___37

10.081

/39

" ’ 40

56.476

/yn

43

\  14.818

/ /45

Pi

\  2.602

a 1 milimetru.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

2.515

4

5

13.802

7

8

126.669

10

11

10.361

13

14

4.827

16

17

5.106

19

20

10.431

22

23

2.217

25

26

6.211

28

29

10.333

31

32

7.1

34

35

6.804

37

38

6.882

40

41

52.436

43

44

1.909


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.          /-x

S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.745/15^O3-2O19 in suma de 60, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 231.

Asistent Registrator.

DOINA IData soluționării, 28-03-2019 Data eliberării.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 4 din 4


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

1 Nr. cerere I

16060

Ziua _ .

31

Luna

08

1_____Anul___i

2017

!______Anul__i_ 2017

Cod verificare’ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ancei              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

r» auinw imohh

Carte Funciară Nr. 102717 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului ■>..

Nr. CF vechi:8170

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Nr. 11B, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

102717

12.585


Nr. topografic:2312/23/2/2

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

102717-C1

Loc. Fagaras, Str Vlad Tepes, Nr. 11B, Jud. Brașov

S. construita la sol:1113 mp; SALA SPORT

NU ARE LIFT

NU ARE CERTIFICAT ENERGETIC

MATERIALE FOLOSITE: BETON, CĂRĂMIDĂ, METAL

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  18597 / 26/O9/2O13

  Act Administrativ nr. 163, din 26/06/2006 emis de CONS.LOC. MUN. FAGARAS (act notarial nr. 2445/22-10-2013 emis de NP MARIANA GYERGYAI;):

  B5

  Intabulare, drept de ADMINISTRAREin favoarea:

  Al, Al.l

  1) LICEUL TEHNOLOGIC “ DR. IOAN SENCHEA" FĂGĂRAȘ, CIF:4384443

  16060 / 31/08/2017

  Act Normativ nr. HG nr. 1506, din 02/12/2009 emis de Guvernul României; Act Administrativ nr. 24314, din 24/08/2017 emis de Municipiul Faqaras;

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  1) MUNICIPIUL FĂGARAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

102717

12.585

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

12.585

-

-

2312/23/2/2

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

/ 'Observații /> Referințe

Al.l

102717-C1

construcții administrative si social culturale

1.113

Cu acte

S. construita la sol:>1113 mp; SALA SPORT

NU/^RE LIFT              \ h

NU ARE CERTIFICAT ENERGETIC .

MATERIALE <FO OSÎTE:. BETON, CĂRĂMIDĂ,

METAL ,\

Al.2

102717-C2

construcții anexa

300

Fara acte

S. construita la sol:300 mp; SERA

Lungime Segmente                                        \\ o\ vu

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

17.133

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (*• (m)

2

3

13.802

3

4

25.958

4

5

2.472

5

6

2.515

6

7

2.602

7

8

2.535

8

9

41.167

9

10

62.964

10

11

71.154

11

12

22.11

12

13

6.815

13

14

19.713

14

15

6.732

15

16

37.771

16

17

53.47

17

18

18.676

18

1

50.022 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.23 de publicitate imobiliară cu codul nr. 232, 242.


Data soluționării, 15-09-2017 Data eliberării,-08-2017 in suma de 120, pentru serviciul


Referent,


/_/


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura) ■■
'ancpi

A^KNTiA NVHON *IA o > C A » A f v t i >> ri Mi icnyn «MmijM\


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. ce re re

2481

Ziua

31

Luna

01

Anul

2014


A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                         Nr. CF vechi: 7113

Adresa: Fagaras______________________________________________________________Nr. topografic: 2312/ 23/ 1/2/ 5/5

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

101882

Din acte: 3294;

Masurata: 3294

-

CONSTRUCȚII

Nr.

Crt.

Nr.cadastral Nr.topografic

Adresa

Observatii / Referințe

Al.l

101882-C1

Fagaras

Cantina Liceul Agroindustrial

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observatii / Referințe

2481 / 31.01.2014

Act normativ nr. 1506, din 14.12.2009, emis de Guvernul României, act normativ nr.972/2002 emis de Guvernul României

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1 (MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF: 4384419, DOMENIUL PUBLIC

-

______________________________C. Partea III. (Foaie de sarcini)__

înscrieri privitoare la sarcini                                                     | Observatii / Referințe

NU SUNTTEREN intravilan

Adresa: Fagaras

Anexa Nr. 1 la Partea I

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observatii / Referințe

101882

3294

-


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Fopografic

Observatii / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:3294; Masurata :329<

2312/ 23/ 1/ 2/ 5/ 5

-


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

5

6

63,4

6

7

52,4

7

1

60,8


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 180 RON, Ordin de plata OCPI nr. OP141/31-01-2014, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 254,232,


Data soluționării,              Asistent-registrator,

17/02/2014                   DOINA IVAN

Data eliberării,                               o       ' \

->-J—      __NaF \

(semnaufia) 11/      \

A

\ z                     O - ln

deferent,

/\__ /

/ \

■               (parafa șl semnătura)

\/ /

' X h    k A/ /

wxj /

'

\ /

z

. V /

.              Z

\ z \  V"4-!—'z'A >

3

4

5

6

1209

1.6.2

Grup Școlar Dr.loan Senchea

Str. Vlad Țepeș nr.11 B

Imobil in suprafața de 27.361 mp, edificat cu

C1 - Corp A - Construcție parter cu săli de clasa, Sc=1.302 mp

C2 - Corp B - Construcție P+1, cu săli de clasa, Sc=721 mp

C3- Sera, Sc=162 mp

C4-Copertina, Sc=70 mp

C5 - Atelier, Sc=327 mp

C6- Atelier, Sc=110 mp

C7-Garaj, Sc= 118 mp

C8 - Garaj, Sc= 172 mp                                     ; * .

C9 - Garaj, Sc= 88 mp                                      /          ;

C10 - Grajd, Sc=32 mp                                  j— I

C11-Copertina, Sc=38 mp

C12-Laborator motoare si mașini agricole, Sc=212 mp            V \

C13 - Gospodărie anexa, Sc = 105 mp                      \ > \

C14 - Rampa, Sc = 92 mp                                      >

C15 - Magazie, Sc = 10 mp                                        '

C16 - Cabina portar, Sc = 8 mp

Imobil in suprafața de 12.585 mp, edificat cu C1 - sala de sport in Sc = 1113 mp, C2 - sera, Sc = 300 mp

Imobil in suprafața de 3.294 mp, edificat cu o construcție C1, cantina cu

Sc=367 mp

v A

V' / * x

10.042.663,79

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 101877 Fagaras

CF 102717 Fagaras

CF 101882 Fagaras

1210

1.6.2

Creșă

Str. Cerbului nr.5,

Imobil in suprafața de 1016 mp, edificat cu C1-cresa, construcție S+P in suprafața Sc = 291 mp

2000

370.264,83

Domeniul public al municipiului Făgăraș,

CF 103732 Fagaras

1211

1.6.2

Teren și construcții

Imobil teren in suprafața de 34.280 mp edificat cu construcții: 7 ateliere -atelier darac, atelier abs.oxizi azot, atelier nitrare, atelier fierbere si spalare, atelier maruntire, atelier lotizare si laborator faza, atelier absortie oxizi azot

2009

922.450,24

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, proces verbal de adjudecare definitiva nr.3199/2009

CF 102153 Fagaras

1212

1.6.2

Minihotel

Baza sportiva/agrement parc Regina Maria

Imobil teren in suprafața de 200 mp edificat cu construcție

C1-minihotel cu Sc=192 mp

2012

517.082,21

Domeniul public al municipiului Făgăraș

contract vanzare cumpărare

nr. 970/2009,

CF 100080 Fagaras

1213

1.6.2

Tribuna mare Punct termic

Baza sportiva/agrement parc Regina Maria Imobil teren in suprafața de 1.705 mp edificat cu

C1-tribuna mare cu Sc= 1.571 mp si

C2- punct termic cu Sc=134 mp

2012

4.639.349,76

Domeniul public al municipiului Făgăraș

contract vanzare cumpărare nr. 970/2009,

CF 100626 Fagaras

1214

Teren fotbal

Baza sportiva/agrement parc Regina Maria Imobil teren in suprafața de 9.906 mp - stadion

2012

1.116.087,07

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, contract vanzare cumpărare nr. 970/2009, CF 100629 Fagaras