Hotărârea nr. 25/2021

HOTARAREA nr.25 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 871 din Inventarul bunurilor ce a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.25 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 871 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș, către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Prichindeii) Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 54754/04.12.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 54754/1/04.12.2020, prin care se propune aprobarea dării în administrare a bunurilor imobile - terenuri și construcții aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 871 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș, către către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Prichindeii) Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.i si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, alin.a, art. 129, alin.2, lit. c și alin.7, lit. a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba darea in administrarepe o perioadă de 25 ani, a bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, conform poziției nr. 871 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș, către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Prichindeii) Făgăraș, cu elementele de identificare prevăzute in anexa nr.i - lista, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare , anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș sa semneze contractul de dare in administrare, precum și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Prichindeii) Făgăraș .

Art.4. Hotărârile anterioare privind darea în administrare a bunurilor imobile menționate la art. 1, se revocă de plin drept.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.Anexa nr. 1 la

LISTĂ BUNURI IMOBILE ȘI ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE DATE ÎN ADMINISTRARE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP PRICHINDEII) FĂGĂRAȘ

Nr. crt

DENUMIREA BUNULUI

DESCRIEREA BUNULUI

POZIȚIE DOMENIU PUBLIC

COD CLASIFICARE DOMENIU PUBLIC

VALOARE DE INVENTAR (Iei)

DURATA ADMINISTRĂRII (ani)

REGIMUL JURIDIC

1.

Bun imobil clădin și teren situat în Făgăraș Str. 13 Decembrie

imobil teren in suprafața S=1154 mp,edificat cu o construcție din prefabricate, S+P+l,cu Sc=696 mp

871

1.6.2

2.228.351,24 lei

25 ani

imobil teren și construcții aparținînd domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscris în

CF 106279 Fagaras CF 106280 Fagaras


ROMANIA

JUDEȚUL. BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGARAȘ


Str.ida Repubhai, Nr. j, GO52OO, fol: 0040 ZGt) 211 au. I six: 0040 Z2Gts ifia 020 Web: www.prirriaria-fagara >.ro, Exmail: se<Tretorisit<sj£prirTuarit=i-fe»Qe»re»s.ro


Anexa Nr.2 la HCL nr.

CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE

In temeiul art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.l si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.............din.............., a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, avand calitate de PROPRIETAR, pe de o parte, si

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP PRICHINDEII) FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada 13 Decembrie, Județul Brașov, reprezentata prin director Petronela TRIMBIȚAȘ, in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a unui bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, respectiv imobilele - clădiri și terenuri înscrise în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș cu elementele de identificare prevăzute in anexa la prezentul contract, bunuri ce au destinația de unitate de învățământ.

Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunul incredintat spre administrare potrivit destinației stabilite de către Consiliul Local . Anexa nr. 1- lista cu elementele de identificare la HCL nr........ din ..................... fac parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti in teremen de 10 zile de la data incheierii contractului.

Z

/

IH. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului de administrare este de25 ani, incepand cu data de ............

 • IV, OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI                 \

Art.4. Proprietarul se obliga:                                                ' ■

 • a) sa predea spre administrare bunul, in baza unui proces verbal de predare - primire, anexa la prezentul contract in termen de 10 zile de la data incheierii contractului;

 • b) sa stabilească destinația bunului dat spre administrare;

 • c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinației stabilite de către proprietar;

 • d) sa stabilească anual lista lucrărilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza;

 • e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;

 • f) la incetarea contractului sa preia bunul in starea in care a fost transmis si, după caz, cu imbunatatirile aduse;

 • g) sa sprijine administratorul in vederea obținerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5. Administratorul se obliga:

 • a) sa preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • b) sa asigure administrarea si paza bunului preluat ca un bun administrator;

 • c) sa asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • d) sa mențină in siguranța bunurile si sa aduca la cunoștința proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a stării tehnice a bunurilor din punctul de vedere al siguranței in exploatare;

 • e) sa asigure lucrările de reparatii, aprobate coform prevederilor legale;

 • f) sa folosească bunurile incredintate in administrare potrivit destinației prevăzute in art.2.;

 • g) se obliga ca pe toata durata administrării sa păstreze in bune condiții bunurile incredintate, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • h) administratorul răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;

 • i) are obligația sa permită accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate si starea acestora;

 • j) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • k) Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • 1) sa asigure urmărirea comportării in exploatare a bunurilor imobile potrivit legii;

 • m) sa răspundă in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • n) sa arate in fata instanței titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.

 • VI. ÎNCETAREA ADMINISTRĂRII

Art.6. Contractul inceteaza prin:

 • a) Acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • b) Desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar;                                                                                     |                            i

 • c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din prezentul contract;

 • VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art.8. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauza de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

vin. dispozith finale

Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art.l 1. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi..........................

PROPRIETAR,

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR

Gheorghe SUCACIU


ADMINISTRATOR,

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP PRICHINDEII) FĂGĂRAȘ DIRECTOR

Petronela TRÎMBIȚAȘ

CONTABIL

Corina SASU


SECRETAR GENERAL Laura Elena GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC

Dan LUDU

întocmit

COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIUROMÂNIA     x—x


mJ UDETU U.                             _,.t.r ' XI

MUNICIPIUL RÂGÂRAȘ

CStr^ck. Republici', Nr. 3, foUf52OO, Tel: OU4O 2Ot3 2 11 313, Ftax. OO4U 286 213 020

Web: www.primairiai -fkjQjaraL4.ro, Ern< dl: £saore>tjaria»t(S&primaria -1aița« (ras. ro

Anexa la

Contractul de administrare nr..................................

PROCES VERBAL DE PREDARE- PRELUARE BUNURI IMOBILE încheiat azi.........................

Intre:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, în calitate de PREDATOR si

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP PRICHINDEII) FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada 13 Decembrie, Județul Brașov, reprezentata prin director Petronela TRIMBIȚAȘ, in calitate de PRIMITOR pe de alta parte.

Având în vedere prevederile HCL nr.............. privind darea în administrare a bunurilor imobile -terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziția nr. 871 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș, către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Prichindeii) Făgăraș, precum și Contractul de dare în administrare nr................/2020, am procedat la predarea, respectiv preluarea următoarelor bunuri:

1. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. 13 Decembrie, înscris în CF nr. 106279 Făgăraș și CF nr. 106280 Făgăraș, respectiv: imobil teren in suprafața S=1154 mp,edificat cu o construcție din prefabricate, S+P+l,cu Sc=696 mp

Bunurile imobile cuprinse la pct 1 din prezentul proces-verbal de predare-preluare, fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare la data semnării prezentului proces-verbal.

PREDATOR                                PRIMITOR

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ                        UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

(GRĂDINIȚA CU PP PRICHINDEII) FĂGĂRAȘ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV W // Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CâNCEL              extras de carte funciară

s’;v;î:t<'o'“                          pentru informare

m «brwvsTXKtuUT*

Carte Funciară Nr. 106280 Fagaras


! Nr. cerere

9577

Ziua

. 13 _J

Luna

05

Anul

2019   |

hMhi

100069644694


TEREN Intravilan


. Brașov


A. Partea I. Descrierea imobiluluhi:5617A


: Loc.

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

2411/1/1/22/1/1/ 1/1/2/2/2

1.154

supraf.din c.f. hârtie 1153,78 m.p.


B. Partea II. Proprietari și acte

Pagina 1 din 2


înscrieri privitoare la dreptuc de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

9577/13/05/2019

Act Administrativ nr. Hotararea nr 102, din 24/04/2019 emis de Consiliul Local Fagaras;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1............-____

Al

1) MUNICIPIUL.^Ă«ARAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC__________________

C. Partea III, SARCINI .

înscrieri privind diezmembrămintele dreptului de proprietate, dreptur» reale de garanție și sarcini________________

NU SUNT____________________________________

Referințe .. ....

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

____________Carte Funciară Nr. 106280 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2411/1/1/22/1/1/1/ 1/2/2/2

1.154

supraf.din c.f. hârtie 1153,78 m.p.

+ suprarața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.                       —-------

________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.154

-

-

2411/1/1/22/

1/1/1/1/2/2/2

curte-supraf.c.f. hârtie 1153,78 m.p.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbatereîa succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. J

S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.1229/13-05-2019 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.                    j I

Data soluționării, 14-05-2019

Data eliberării,


Asistent/Registf^tor, DANIELS CIMPOIES

Nume și prenume: JOGOROS DIONISIE "EJNLjiA- REEEh'FNT-----


(parafa și^mnătura)


eliberat LA DATA DE


ZttTATf % <

SEMNĂTURĂ.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ZANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106279 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:5617A

TEREN Intravilan


Nr. topografic:2411/l/l/22/l/l/l/l/2/2/l

Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Nr. 25A,Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106279

696

Teren Împrejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

106279-C1

Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Nr. 25A, Jud. Brașov

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:696 mp; S. construita desfasurata:1462 mp; Grădiniță Sp+P+E, edificata in anul 1974.

3. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

8357 / 19/04/2019

Act Administrativ nr. 46613, din 15/03/2019 emis de UAT FAGARAS; Act Administrativ nr. 42238, din 16/04/2019 emis de UAT FAGARAS; Act Administrativ nr. 62, din 28/03/2019 emis de CL FAGARAS și documntatiecadas trala avizata de Serviciul cadastru;_______________________________

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1 ____________________________________

Al, Al.l

r 1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC__

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT _________________________________________Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106279

696

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

4

5

16.704

5

6

1.38

6

7

5.29

7

8

1.377

8

9

16.862

9

10

14.867

10

11

14.657

11

12

11.1

12

1

9.831

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                ' \

S-a achitat tariful de 180 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.1108/18-04-2019 in                      serviciul

de publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 263.                                             --

Data soluționării, 22-05-2019

Data eliberării,


Asistent Re

DANIELA Q
u

1

2

4

6

865

RADIAT

866

RADIAT

867

1.6.2

Clubul elevilor - corp A

Str. D-na Stanca Corp A

construcție din cărămidă, - P+1 - 7 săli de clasa (ateliere) , dependințe

1940

262,599.98

Proprietatea Municipiului Fagaras

CF 105684 Fagaras

868

1.6.1

Clubul elevilor - corp B

Sediul Politiei - Cooperativa "Viitorul" , construcție din cărămidă, 7 ateliere, hol, grup sanitar

1930

368,368.44

Proprietatea Municipiului Fagaras

CF 102536 Fagaras

869

RADIAT

870

1.6.2

Grădiniță, Centru social

Șoseaua Combinatului nr.5, imobil teren in suprafața de 3.860 mp cu construcție

C1-centru social, construcție P cu Sc=433 mp si

C2- grădiniță , construcție P cu Sc=476 mp

1952

4.574.621,61

Proprietatea Municipiului Fagaras

CF 101942 Fagaras

871

1.6.2

Unitate invatamant

Cartier 13 Decembrie, grădiniță, imobil teren in suprafața S=1850 mp,edificat cu o construcție din prefabricate, S+P+1 ,cu Sc=696 mp

1976

2.228.351,24

Proprietatea Municipiului Fagaras,

CF 106279 Fagaras

CF 106280 Fagaras

872

RADIAT

873

1.6.2

Unitate invatamant

Cartier TudorVIadimirescu - grădiniță

imobil teren in suprafața de 1.150 mp edificat cu construcție din prefabricate -P+1 - sase săli de clasa+dependinte

1976

993.188,13

Proprietatea Municipiului Fagaras

CF 105655 Fagaras

874

1.6.2

Unitate invatamant

Str. 1 Decembrie 1918 grădiniță

imobil teren in suprafața de 1.893 mp cu construcție P+1 - construcție din prefabricate cu 5 săli de clasa+dependinte in suprafața Sc=326 mp

1978

1.092.352,98

Proprietatea Municipiului

Fagaras

CF 104995 Fagaras

875

1.6.2

Sediu administrativ D.A.S. Făgăraș si cabinet medical

Str. Tudor Vladimirescu , imobil teren in suprafața de 1.353 mp edificat cu C1-construcție din prefabricate S+P+E, Sc=338 mp avand destinația de: S-subsol tehnic

P-sediu administrativ si cabinet medical

E-sediu administrativ

1976

881.285,08

Proprietatea Municpiului Fagaras, HCL195/2018 C.F. 100561 Fagaras

876

RADIAT

877

RADIAT

878

1.6.1-

Locuințe sociale

Str. Prunului - construcții din caramida: - corpul A, compus din 5 camere cu S=98,4 mp.;

- corpul B„ compus din 11 camere + hol cu S=45,70 mp

1971

210.225,36

Proces verbal de preluare de la comisia de lichidare a fostului C.A.P.

4020/30.07.1992

879

1.6.2

Punct de comanda

Str. Parcului, bl. 7, sc. B, demisol

1997

254.207,71

Proprietatea Municpiului Făgăraș

880

1.6.2

Adăpost de protecție civila

Zona Gării, bl. 2A, subsol

1997

296.198,00

Proprietatea Municipiului Făgăraș

881

1.6.2

Adăpost de proiecție civila

Zona Gării, bl. 2B, subsol

1997

296.198,00

Proprietatea Municpiului Făgăraș