Hotărârea nr. 23/2021

HOTĂRÂREA nr.23 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1201 şi nr. 1203 din Inventaru

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAG

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fag

HOTĂRÂREA nr.23
din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1201 și nr. 1203 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105512 Făgăraș și CF nr. 100624 Făgăraș, către Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu”

Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 54757/04.12.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 54757/1/04.12.2020, prin care se propune aprobarea dării în administrare a bunurilor imobile - terenuri și construcții aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1201 și nr. 1203 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105512 Făgăraș și CF nr. 100624 Făgăraș, către Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.i si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, alin.a, art. 129, alin.2, lit. c și alin.7, lit. a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba darea in administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, conform pozițiilor nr. 1201 și nr. 1203 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105512 Făgăraș și CF nr. 100624 Făgăraș, către Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș, cu elementele de identificare prevăzute in anexa nr.i - lista, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Contractul de dare in administrare , anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș sa semneze contractul de dare in administrare, precum și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș.

Art.4. Hotărârile anterioare privind darea în administrare a bunurilor imobile menționate la art. 1, se revocă de plin drept.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ______ CONTRASEMNEAZĂ}
BUTUNOIU NICOLAIE                •       Secretar general, ' t

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

LISTĂ BUNURI IMOBILE ȘI ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE DATE ÎN ADMINISTRARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVTD DENSUȘIANU” FĂGĂRAȘ

Nr. crt

DENUMIREA BUNULUI

DESCRIEREA BUNULUI

POZIȚIE DOMENIU PUBLIC

COD CLASIFICARE DOMENIU PUBLIC

VALOARE DE INVENTAR (lei)

DURATA ADMINISTRĂRII (ani)

REGIMUL JURIDIC

1.

Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș Str. V. Alecsandri nr.13

Imobil teren in suprafața de 8.100 mp edificat cu construcție CI - S+P+2 , cu destinația de Săli de clasa si laboratoare in suprafața Sc=742 mp

1201

1.6.2

5.120.093,66 lei

25 ani

imobil teren și construcții aparținînd domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscris în CF nr.

105512 Făgăraș

2.

Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș Str. Ghe. Dojanr.52 (fosta Șc. Gimn. nr.4 + grădinița Bursucul)

Imobil teren in suprafața de 2.104 mp edificat cu construcții:

C1 -Școală gimnaziala parter cu Sc = 661 mp 6 săli de clasă - 2 bai, 4 holuri, 2 coridoare, 1 sala de sport, secretariat, birou , 3 magazii, punct sanitar si CT, C2- grădiniță cu Sc = 371 mp; - 4 săli de clasă, 4 WC, hol, coridor, secretariat, direcție, biblioteca si CT

1203

1.6.2

2.018.985,10 lei

Z te

25 ani

$) 2

/* / /

imobil teren și construcții aparținînd domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscris în CF nr.

100624 Făgăraș


Anexa Nr.2 la HCL nr.


CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE

In temeiul art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.l si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.............din.............., a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL FĂGARAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul

Gheorghe Sucaciu - Primar, avand calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,

 • S1                 .

ȘCOALA GIMNAZIALA ”OVID DENSUȘIANU” FAGARAȘ ; cu țsediul in Făgăraș, Strada V.

Alecsandri, Nr. 13, Județul Brașov, reprezentata prin director Iulianâ<.ADDEA, in calitate de

ADMINISTRATOR pe de alta parte.                       I /

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie darea in administrare ă unui bunurilor apartinand domeniului \ A ; s< ’ v

public ale Municipiului Făgăraș, respectiv imobilele - clădiri și terenuri înscrise-îri CF nr. 105512 Făgăraș și

CF nr. 100624 Făgăraș cu elementele de identificare prevăzute in anexa la prezentul contract, bunuri ce au destinația de unitate de învățământ.

Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunul incredintat spre administrare potrivit destinației stabilite de către Consiliul Local . Anexa nr. 1- lista cu elementele de identificare la HCL nr........ din ..................... fac parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti in teremen de 10 zile de la data încheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului de administrare este de 25 ani, începând cu data de............

 • IV. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.4. Proprietarul se obliga:

 • a) sa predea spre administrare bunul, in baza unui proces verbal de predare - primire, anexa la prezentul contract in termen de 10 zile de la data incheierii contractului;

 • b) sa stabilească destinația bunului dat spre administrare;

 • c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinației stabilite de către proprietar;

 • d) sa stabilească anual lista lucrărilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza;

 • e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;

 • f) la incetarea contractului sa preia bunul in starea in care a fost transmis si, după caz, cu imbunatatirile aduse;

 • g) sa sprijine administratorul in vederea obținerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5. Administratorul se obliga:

 • a) sa preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • b) sa asigure administrarea si paza bunului preluat ca un bun administrator ;

 • c) sa asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • d) sa mențină in siguranța bunurile si sa aduca la cunoștința proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a stării tehnice a bunurilor din punctul de vedere al siguranței in exploatare;

 • e) sa asigure lucrările de reparatii, aprobate coform prevederilor legale;

 • f) sa folosească bunurile incredintate in administrare potrivit destinației prevăzute in art.2.;

 • g) se obliga ca pe toata durata administrării sa păstreze in bune condiții bunurile incredintate, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • h) administratorul răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;

 • i) are obligația sa permită accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate si starea acestora;

 • j) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • k) Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • 1) sa asigure urmărirea comportării in exploatare a bunurilor imobile potrivit legii;

 • m) sa răspundă in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • n) sa arate in fata instanței titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.


 • VI. ÎNCETAREA ADMINISTRĂRII

Art.6. Contractul inceteaza prin:

 • a) Acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;            x r ,

 • b) Desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract șaj/ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretindă nici^un jel dejdespagubiri de la proprietar;

 • c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din prezentul contract;

 • VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
 • Art.7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

 • Art. 8. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauza de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

  Vin. DISPOZIȚII FINALE

  Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

  Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

  Art.l 1. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

  Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi..........................


  PROPRIETAR,

  ADMINISTRATOR,

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR

  Gheorghe SUCACIU


  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”0. DENSUȘIANU” FĂGĂRAȘ DIRECTOR luliana ALDEA


  SECRETAR GENERAL Laura Elena GIUNCA


  CONTABIL

  Monica Stela BARD AȘ


  DIRECTOR ECONOMIC

  Dan LUDU


  întocmit

  COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU  ROMÂNIA

  JUDEȚUL. BRAȘOV
MUNICIPIUL F^AGARAȘ

r%e»pubHcii. bJr. 3. SO52OO, Tvl: 0040 2G8 i: 1 1 313, F*S»x: 0040     213 020

Wub: www.prin"i£jrîci-fsigarsxsi.ro, Email: ssoor*tîxrk\t;cgprim <nsii-fogsxrsas.ro


Anexa la

Contractul de administrare nr..................................

PROCES VERBAL DE PREDARE- PRELUARE BUNURI IMOBILE încheiat azi.........................

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr,3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, în calitate de PREDATOR si

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVID DENSUȘIANU” FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, SUada V. Alecsandri, Nr. 13, Județul Brașov, reprezentata prin director luliana ALDEA, in calitate de PRIMITOR.

Având în vedere prevederile HCL nr.............. privind darea în administrare a bunurilor imobile -terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform pozițiilor nr. 1201 și nr. 1203 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș,, înscrise în CF nr. 105512 Făgăraș și CF nr. 100624 Făgăraș, către Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș, precum și Contractul de dare în administrare nr................/2020, am procedat la predarea,—respectiv preluarea următoarelor bunuri:

 • 1. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. V. Alecsandri nr.13, înscrisuri CF nr. 1055F2 Făgăraș, respectiv:                                                                      / :

Imobil teren in suprafața de 8.100 mp edificat cu construcție CI - SH-P+2 ^cu destinația de Săli de clasa si laboratoare in suprafața Sc=742 mp                                 \ * N

\

 • 2. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. Ghe. Doja, nr.52 (fosta Se.- Gimnazială nr.4 și grădiniță Bursucul), înscris în CF nr. 100624 Făgăraș, respectiv:                --

Imobil teren in suprafața de 2.104 mp edificat cu construcții: Cl-Școală gimnaziala parter cu Sc = 661 mp 6 săli de clasă - 2 bai, 4 holuri, 2 coridoare, 1 sala de sport, secretariat, birou , 3 magazii, punct sanitar si CT, C2- grădiniță cu Sc = 371 mp; - 4 săli de clasă , 4 WC, hol, coridor, secretariat, direcție , biblioteca si CT.

Bunurile imobile cuprinse la pet 1 și pet 2 din prezentul proces-verbal de predare-preluare, fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare la data semnării prezentului proces-verbal.

PREDATOR

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


PRIMITOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”0. DENSUȘIANU” FĂGĂRAȘ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

23801

Ziua

06

Luna

11

Anul

2018

Cod verificare

HliUHlil

100063924255


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CăNCPl              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

’rt mcmniwluiiA

Carte Funciară Nr. 105512 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Fagaras, Str Vasile Alecsandri, Nr. 13,Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

105512

8.100

Teren neimprejmuit;

teren delimitat cu gard din plasa metalica(pct.2-14), placi beton(pct. 17-21,25-27,1,2). Intre pct.23-24 nu exista qard.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

105512-C1

Loc. Fagaras, Str Vasile Alecsandri, Nr. 13,Jud. Brașov

S. construita la sol:742 mp; S. construita desfasurata: 2246 mp; Corp A tip S+P+2, cu destinația de săli de clasa si laborator

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2716 / 15/02/2017

Act Notarial nr. 410, din 15/02/2017 emis de Popa Maria Cristina;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza O.G. 184/2001; Act normativ nr. H.G. 1506 - Anexa completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Fagaras, din 02.12.2009, emis de Guvernul României ( pentru completarea anexei 4 la H.G. nr. 972/2002), act administraiv nr. 476 din 10.01.2017, emis de Municipiul Fagaras; act administrativ nr. 171 din 09.12.2016, emis de Consiliul Faaaras;, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: cerere nr. 1474/26.05.2003 și cerere nr. 1718/31.01.2017;

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I


referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

/ \ ----r \

Observații'/ Referințe ___(-ti.. /----X >   -

1

curți construcții

DA

8.100

-

-

-

A.          \

teren de construcție

1


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

105512

8.100

teren delimitat cu gard din plasa metalica(pct.2-14), placi beton(pct. 17-21,25-27,1,2). Intre pct.23-24 nu exista gard.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

\ ’ x    y - y

Observații / Referințe

Al.l

105512-C1

construcții administrative si social culturale

742

Cu acte

S. construita la sol:742 mp; S. construita desfasurata:2246 mp; Corp A tip S+P+2, cu destinația de săli de clasa si laborator

105512-€2

CCîJ3ti «Ctii administrativo st socia! eiirturaic

346

Cu acte

d€3fe9urete:675 mp;—Se-rp D tip ? : 1, ru dcjtir.atio-de saic de sport; atciicrc 3: sa!; C 1      Vî .

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

52.836

2

3

4.722

3

4

5.08

4

5

7.838

5

6

2.691

6

7

19.263

7

8

21.56

8

9

0.448

9

10

2.402

10

11

1.711

11

12

3.581

12

13

50.931

13

14

14.029

14

15

12.388

15

16

2.537

16

17

14.924

17

18

1.7

18

19

7.303

19

20

7.498

20

21

73.259

21

22

12.872

22

23

19.781

23

24

10.609

24

25

4.9

25

26

29.633

26

27

37.972

27

28

15.688

28

1

10.997

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

(« (m)


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.34i publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 06-11-2018

Data eliberării,


Asistent RetWratj

DANIELA CIMPQtt11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de


Referent,


J__I_                               (parafa și semnătura)                   (parafa și semnătura)0w ionele


5

4

5

0

1190

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1'=5m

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1191

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=18 m

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1192

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

/ ----1

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1193

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1'6m

-/ \

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1194

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

r-i2m VA \»       y

- / y 1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1195

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=13m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1196

1.8.6.

Branșamente apa Hurez

1"=6m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1197

1.8.6.

Branșamente apa lași

1"=10 m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1198

1.8.6.

Branșamente apa lași

r=5m

1971

192,12

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1199

1.8.6.

Branșamente apa lași

1"=6m

1971

192,12

Domeniul public al municipiului Făgăraș, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

1200

1.6.2

Unitate învățământ

Str. Școlii nr.15 - școala gimnaziala

- Imobil teren in suprafața de 3898 mp edificat cu Construcție din cărămidă: P+1E (parțial P+2) cu destinație școală gimnaziala nr.1 cu o suprafață construită de Sc=1.134,35 mp , compusa din 16 săli de clasa, 1 laborator, 1 biblioteca, 1 arhiva, 1 sala de sport+ 2 vestiare, 1 atelier de întreținere, 3 birouri, 3 grupuri sanitare

2000

4.108.921,91

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 102603 Fagaras

1201

1.6.2

Unitate învățământ

Str. V. Alecsandri nr. 13, școala gimnaziala Ovid Densusianu Imobil teren in suprafața de 8.100 mp edificat cu construcție C1 - S+P+2, cu destinația de Săli de clasa si laboratoare in suprafața Sc=742 mp

2000

5.120.093,66

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009 CF 105512 Fagaras

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


Nr. cerere Ziua


23819


ANGRL

Atas-nk NATtOXAt' 4 u «n W

FI MICirWUWfHtrtMA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100624 Fagaras


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Luna Anul


06 ~11

2018IUN


Nr. topografic:


i:269 3/2,354


Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov, Galați

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100624

2.104

......

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

100624-C1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov, Galați

S. construita la sol:661 mp; ȘCOALA COMPUSA DIN: 6 SAU DE CLASA, 2 BAI, 4 HOLURI, 2 CORIDOARE, 1 SALA DE SPORT, 1 SECRETARIAT, 1 BIROU, 3 MAGAZII, 1 PUNCT SANITAR, 1 CENTRALA TERMICA.

Al.2

100624-C2

Loc. Fagaras, Jud. Brașov, Galați

S. construita la sol:371 mp; GRĂDINIȚĂ COMPUSA DIN: 4 SĂLI DE CLASA, 4 WC, 1 HOL, 1 CORIDOR, 1 SECRETARIAT, 1 DIRECȚIE, 1 BIBLIOTECA, 1 CENTRALA TERMICA.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10179 / 14/10/2009

  Act Administrativ nr. 157, din 31/08/2009 emis de PRIM FAGARAS;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

  1/1 ______________________________________________________

  Al, Al.l, Al.2 / B.3, B.4, B.5

  1) MUNICIPIUL FAGARAS DOMENIU PUBLIC

  OBSERVAȚII: cerere nr.5691 din 02.06.2010 cerere nr.8963 din 12.08.2010

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100624

2.104

......

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

/

/ Observații^ Referințe

1

curți construcții

DA

2.104

-

-

353/1,353/2

) (> ’ nil,

* ) V

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

bse rvați i / Referințe

Al.l

100624-C1

construcții administrative si social culturale

661

Cu acte

S. construita la sol:661 mp; ȘCOALA COMPUSA DIN: 6 SĂLI DE CLASA, 2 BAI, 4 HOLURI, 2 CORIDOARE, 1 SALA DE SPORT, 1 SECRETARIAT, 1 BIROU, 3 MAGAZII, 1 PUNCT SANITAR. 1 CENTRALA TERMICA.

A1.2

100624-C2

construcții administrative si social culturale

371

Cu acte

S. construita la sol:371 mp; GRĂDINIȚĂ COMPUSA DIN: 4 SĂLI DE CLASA, 4 WC, 1 HOL, 1 CORIDOR, 1 SECRETARIAT, 1 DIRECȚIE, 1 BIBLIOTECA, 1 CENTRALA TERMICA.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t- (m)

1

2

7.02

2

3

12.052

3

4

17.336

4

5

1.486

5

6

5.184

6

7

0.336

7

8

6.825

8

9

11.886

9

10

0.299

10

11

6.346

11

12

0.722

12

13

12.573

13

14

18.169

14

15

17.786

15

16

22.298

16

17

2.981

17

1

51.635


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.             /

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3461/p6-ll-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,                          Asistent Registrator,'

06-11-2018                          DANIELA CIMPOIds

Data eliberării,                                      \j^      \

/ /                                      (parafa și semnătura)

Referent, (parafa și semnătura)

oec/(^ț\

Si ^£<^1

I a d            5 co O

•'$ ci/

\         '                  x?1 ■           *-

7'

4 sV

-

3

4

5

6

1202

1.6.2

Unitate învățământ

Șoseaua Combinatului -școala gimnaziala

Imobil teren in suprafața de 11.385 mp edificat cu

C1-construcție din cărămidă P+1 cu o suprafață construită de Sc=672 mp, 9 săli de clasă -1 laborator fizică-chimie -1 lab. informatică -1 sală de clasă pt sport -1 sală profesorală -1 secretariat -1 birou direcțiune - 2 grupuri sanitare pt elevi -1 grup social pt personal

2000

1.715.905,58

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 101940 Fagaras

1203

1.6.2

Unitate învățământ

Str. Ghe. Doja nr.52 - școala gimnaziala si grădiniță

Imobil teren in suprafața de 2.104 mp edificat cu construcții:

C1-Școală gimnaziala parter cu Sc = 661 mp;- 6 săli de clasă - 2 bai, 4 holuri, 2 coridoare, 1 sala de sport, secretariat, birou, 3 magazii, punct sanitar si CT,

C2- grădiniță cu Sc = 371 mp; - 4 săli de clasă, 4 WC, hol, coridor, secretariat, direcție, biblioteca si CT

2w6'\<A

—2/^85?10

Domeniul public al municipiului Făgăraș Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 100624 Fagaras

I

1204

1.6.2

Liceul Teologic Ortodox Sf.Constatin Brâncoveanu

Str. Negoiu, Imobil teren in suprafața de 5.792 mp edificat cu C1 -clădire din cărămidă: P+2E cu Sc=769 mp și C2- clădire sală de sport cu o suprafață construită de 479 mp

\ * \

2000 \   ’

VtX

ț: /    : .

&&&

- ^314.965;^/

/ Domeniul public al municipiului Făgăraș, CF 105725 Fagaras

1205

1.6.2

Unitate învățământ (fosta Șc. Gen. nr.7)

Str. Dr. I. Șenchea nr.104 B, - școala gimnaziala

Imobil teren in suprafața de 4.155 mp edificat cu

C1-construcție din cărămidă P+2 cu 14 săli de clasă cu o suprafață Sc=749 mp si

C2 construcție anexa cu Sc=73 mp

2000

2.936.817,51

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 105174 Fagaras

1206

1.6.2

Colegiul Tehnic Aurel Vijoli

Șoseaua Combinatului, nr. 3,

Imobil teren in suprafața de 7335 mp, edificat cu o construcție C1, cu

destinația ateliere, școala si laboratoare, Sc=1634 mp,

Imobil teren in suprafața de 8012 mp, edificat cu o construcție P+1 -2, cu destinația de săli de clasa si cabinete, in suprafața de Sc= 2649 mp

2000

22.637.398,22

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 101941 Fagaras

CF 3550 Fagaras

1207

1.6.2

Colegiul National

Doamna STANCA

Str. D-na Stanca nr.14,

Imobil teren in suprafața de 4573 mp edificat cu construcții C1 si C2 astfel C1-construcție sala de sport P+E, cu Sc=1198 mp compusa din parter: - 9 săli de clasă - sală dușuri -1 magazie -1 bucătărie -1 vestiar profesori -3 grupuri sociale -1 atelier mecanic -1 cabinet informatică +anexă -1 cabinet psihologie -1 punct termic si etaj: -1 sală sport -1 cameră alimente -1 vestiar -1 punct termic -1 grup social

C2- corp școala S+P+1, cu Sc=1074 mp compusa din parter 1 birou direcțiune -1 secretariat -1 cancelarie -1 bibliotecă - 4 săli de clasă - arhivă -laborator chimie + anexă - birou contabilitate - dispensar medical - 2 grupuri sociale -punct termic - si etaj : - 7 săli de clasă -1 cabinet limbi stăine -1 cabinet limba română -1 cabinet matematică -1 cabinet medical -1 laborator fizică cu anticameră - 2 grupuri sociale

2000

8.434.150,91

Domeniul publicai municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 100792 Fagaras

1208

1.6.2

Colegiul National RADU NEGRU

Str. Școlii nr. 1,

Imobil teren in suprafața de 13.046 mp edificat cu construcții C1-C5 astfel C1- clădire S+P+2E, corp școala cu Sc=1973 mp , compusă din S 12 boxe vestiare, hol, 18 Săli clasa, 7 laboratoare si cabinete, biblioteca, 4 birouri, cancelarie, sala de sport, club si dispensar

C2-cladire P+2E- corp școala cu Sc=616 mp, compusă din 18 Săli de clasa, magazie, arhive

C3- clădire cantina P cu Sc=467 mp

C4- clădire centrala termica cu Sc=138 mp

C5- clădire sala de sport competițională cu Sc=1628 mp

2000

18.387.471,33

Domeniul public al municipiului Făgăraș, Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

CF 101187 Fagaras