Hotărârea nr. 22/2021

HOTARAREA nr.22 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 873 din Inventarul bunurilor ce a

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGAR/ȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRĂREA nr.22 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 873 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr.

105655 Făgăraș , către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Voinicelul) Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 54755/04.12.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 54755/1/04.12.2020, prin care se propune aprobarea dării în administrare a bunurilor imobile - terenuri și construcții aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziției nr. 873 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. CF nr. 105655 Făgăraș, către către Unitatea de învățământ (Grădinița cu PP Voinicelul) Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.i si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, alin.a, art. 129, alin.2, lit. c și alin.7, lit. a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.1, lit.a, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pct 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba darea in administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor apartinand domeniului public ale Municipiului Făgăraș, conform poziției nr. 873 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 105655 Făgăraș, către către Unitatea de învățământ (Grădinița cu PP Voinicelul) Făgăraș, cu elementele de identificare prevăzute in anexa nr.i - lista, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare , anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș sa semneze contractul de dare in administrare, precum și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Voinicelul) Făgăraș .

Art.4. Hotărârile anterioare privind darea în administrare a bunurilor imobile menționate la art. 1, se revocă de plin drept.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți- 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

LISTĂ BUNURI IMOBILE ȘI ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE DATE ÎN ADMINISTRARE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP VOINICELUL) FĂGĂRAȘ

Nr. crt

DENUMIREA BUNULUI

DESCRIEREA BUNULUI

POZIȚIE DOMENIU PUBLIC

COD CLASIFICARE DOMENIU PUBLIC

VALOARE DE INVENTAR (Iei)

DURATA ADMINISTRĂRII (ani)

REGIMUL JURIDIC

1.

Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș Str. T. Vladimirescu

imobil teren in suprafața de 1.150 mp edificat cu construcție din prefabricate - P+l - sase săli de clasa+dependinte

873

1.6.2

993.188,13 lei

25 ani

imobil teren și construcții aparținînd domeniului public al Municipiului Făgăraș, înscris în

CF 105655 Fagaras


RO MÂNI A       .


JUDEȚUL. BRAȘOV

MUNICIPIUL FÂGÂRAȘ

tîtraicia Republicii, Nr. B, i>OL>^iOO. fol: 0040 2U8 ii 1 "1 313 I aix.: 0040 iioB 13 1 B oiiu

Wotx www.primarla-frig•jrws.ro. F moli- s< >crnt irialț >>prini<ii'i;i-f       i. re»

Anexa Nr.2 la HCL

CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE

In temeiul art. 858 și art. 861 alin.3 din Cod civil, art. 112 alin.l si 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 108, lita, art. 286, alin.4, Anexa nr.4, pet 5, art. 299, art. 300 și art. 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.............din.............., a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, avand calitate de PROPRIETAR, pe de o parte, si

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP VOINICELUL) FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada T. Vladimirescu, Județul Brașov, reprezentata prin director Maria MARINCA, in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a unui bunurilor apartinand^domeniului public ale Municipiului Făgăraș, respectiv imobilele - clădiri și terenuri înscrise în CF nr. 105655 Făgăraș cu elementele de identificare prevăzute in anexa la prezentul contract, bunuri ce au destinația de unitate de învățământ.                                                                              L              ' ’      ,

 • *                      ...        .    .        V •            *

Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunul incredintat spre administrare potrivit destinației stabilite de către Consiliul Local . Anexa nr. 1- lista cu elementele de identificare la HCL nr. din / / .....................fac parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. Predarea- primirea^bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti in teremen de 10 zile de la data incheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului de administrare este de 25 ani, incepand cu data de............

 • IV. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.4. Proprietarul se obliga:

 • a) sa predea spre administrare bunul, in baza unui proces verbal de predare - primire, anexa la prezentul contract in termen de 10 zile de la data incheierii contractului;

 • b) sa stabilească destinația bunului dat spre administrare;

 • c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinației stabilite de către proprietar;

 • d) sa stabilească anual lista lucrărilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza;

 • e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;

 • f) la incetarea contractului sa preia bunul in starea in care a fost transmis si, după caz, cu imbunatatirile aduse;

 • g) sa sprijine administratorul in vederea obținerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfas urata;

 • V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5. Administratorul se obliga:

 • a) sa preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • b) sa asigure administrarea si paza bunului preluat ca un bun administrator ;

 • c) sa asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • d) sa mențină in siguranța bunurile si sa aduca la cunoștința proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a stării tehnice a bunurilor din punctul de vedere al siguranței in exploatare;

 • e) sa asigure lucrările de reparatii, aprobate coform prevederilor legale;

 • f) sa folosească bunurile incredintate in administrare potrivit destinației prevăzute in art.2.;

 • g) se obliga ca pe toata durata administrării sa păstreze in bune condiții bunurile incredintate, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • h) administratorul răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;

 • i) are obligația sa permită accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate si starea acestora;

 • j) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • k) Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • 1) sa asigure urmărirea comportării in exploatare a bunurilor imobile potrivit legii;

 • m) sa răspundă in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • n) sa arate in fata instanței titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.

 • VI. ÎNCETAREA administrării

Art.6. Contractul inceteaza prin:

 • a) Acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • b) Desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzător de'schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar;                                                                      /

 • c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita dreoturile si obligatiiile/ ce deriva din prezentul contract;

 • VIL RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

 • Art.7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

 • Art.8. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauza de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

  vin. dispoziții finale


  Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

  Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

  Art. 11. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

  Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi..........................


  PROPRIETAR,


  ADMINISTRATOR


  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


  PRIMAR

  Gheorghe SUCACIU


  UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP VOINICELUL) FĂGĂRAȘ DIRECTOR

  Maria MARINCA


  SECRETAR GENERAL Laura Elena GIUNCA


  CONTABIL


  DIRECTOR ECONOMIC

  Dan LUDU


  întocmit

  COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU
  ROMÂNI A județul.  MUNICIPIUL FAGARAȘ  Stradn R< publici). Nr. Jt, f>0*52CJ#l, Toi: 00-10 2Gb 211 313. I" ix; 0040 268 213 020

  Web: www. primiari .j-Hacj^irca-. .ro, E_msiil: iiocrctzari. 1W npritvu iri i-f.ig.ir is.ro  Anexa la

  Contractul de administrare nr..................................


  PROCES VERBAL DE PREDARE- PRELUARE BUNURI IMOBILE încheiat azi.........................

  Intre:

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, strada Republicii, nr.3, cod fiscal nr. 4384419, telefon 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat de domnul Gheorghe Sucaciu - Primar, în calitate de PREDATOR si

  UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚA CU PP VOINICELUL) FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, Strada T. Vladimirescu, Județul Brașov, reprezentata prin director Maria MARINCA, in calitate de PRIMITOR pe de alta parte.

  Având în vedere prevederile HCL nr.............. privind darea în administrare a bunurilor imobile -terenuri și construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș conform poziția nr. 873 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscrise în CF nr. 105655 Făgăraș, către Unitatea de învățământ ( Grădinița cu PP Voinicelul) Făgăraș, precum și Contractul de dare în administrare nr................/2020, am procedat la predarea, respectiv preluarea următoarelor bunuri:

  1. Bun imobil clădiri și teren situat în Făgăraș, Str. T. Vladimirescu, înscris în CF nr. 105655 Făgăraș, respectiv:

  imobil teren in suprafața de 1.150 mp edificat cu construcție din prefabricate - P+l - sase săli de clasa+dependinte

  Bunurile imobile cuprinse la pct 1 din prezentul proces-verbal de predare-preluare, fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare la data semnării prezentului proces-verbal.

  PREDATOR                                 PRIMITOR

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ                        UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

  (GRĂDINIȚA CU PP VOINICELUL) FĂGĂRAȘ


  u

  1

  4

  6

  865

  RADIAT

  866

  RADIAT

  867

  1.6.2

  Clubul elevilor - corp A

  Str. D-na Stanca Corp A

  construcție din cărămidă, - P+1 - 7 săli de clasa (ateliere) , dependințe

  1940

  262,599.98

  Proprietatea Municpiului Fagaras

  CF 105684 Fagaras

  868

  1.6.1

  Clubul elevilor - corp B

  Sediul Politiei - Cooperativa “Viitorul" , construcție din cărămidă, 7 ateliere, hol, grup sanitar

  1930

  368,368.44

  Proprietatea Municipiului

  Fagaras

  CF 102536 Fagaras

  869

  RADIAT

  870

  1.6.2

  Grădiniță, Centru social

  Șoseaua Combinatului nr.5, imobil teren in suprafața de 3.860 mp cu construcție

  C1-centru social, construcție P cu Sc=433 mp si

  C2- grădiniță , construcție P cu Sc=476 mp

  1952

  4.574.621,61

  Proprietatea Municpiului

  Fagaras

  CF 101942 Fagaras

  871

  1.6.2

  Unitate invatamant

  Cartier 13 Decembrie, grădiniță, imobil teren in suprafața S=1850 mp,edificat cu o construcție din prefabricate, S-»P+1 ,cu Sc=696 mp

  1976

  2.228.351,24

  Proprietatea Municpiului Fagaras, CF 106279 Fagaras CF 106280 Fagaras

  872

  RADIAT

  873

  1.6.2

  Unitate invatamant

  Cartier Tudor Vladimirescu - grădiniță

  imobil teren in suprafața de 1.150 mp edificat cu construcție din prefabricate -P+1 - sase săli de clasa+dependinte

  1976

  993.188,13

  Proprietatea Municpiului

  Fagaras

  CF 105655 Fagaras

  874

  1.6.2

  Unitate invatamant

  Str. 1 Decembrie 1918 gradinita

  imobil teren in suprafața de 1.893 mp cu construcție P+1 - construcție din prefabricate cu 5 săli de clasa+dependinte in suprafața Sc=326 mp

  1978

  1.092.352,98

  Proprietatea Municpiului Fagaras

  CF 104995 Fagaras

  875

  1.6.2

  Sediu administrativ D.A.S. Făgăraș si cabinet medical

  Str. Tudor Vladimirescu , imobil teren in suprafața de 1.353 mp edificat cu C1-construcție din prefabricate S+P+E, Sc=338 mp avand destinația de: S-subsol tehnic

  P- sediu administrativ si cabinet medical

  E-sediu administrativ

  1976

  881.285,08

  Proprietatea Munic piului Fagaras, HCL195/2018 C.F. 100561 Fagaras

  876

  RADIAT

  877

  RADIAT

  878

  1.6/1

  Locuințe sociale \

  Str. Prunului - construcții din cărămidă: - corpul A, compus din 5 camere cu S=98,4 mp.;

  - corpul B„ compus din 11 camere + hol cu S=45,70 mp

  1971

  210.225,36

  Proces verbal de preluare de la comisia de lichidare a fostului C.A.P.

  4020/30.07.1992

  879

  1.6.2

  Punct de comanda

  Str. Parcului, bl. 7, sc. B, demisol

  1997

  254.207,71

  Proprietatea Municpiului Făgăraș

  880

  1.6.2

  Adăpost de protecție x - civila

  Zona Gării, bl. 2A, subsol

  1997

  296.198,00

  Proprietatea Municpiului Făgăraș

  881

  1.6.2

  ' Adăpost de protecție civila

  Zona Gării, bl. 2B, subsol

  1997

  296.198,00

  Proprietatea Municipiului Făgăraș

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

23798 i

Ziua

06

j Luna

11      1

Anul

2018   1

ihibiiihii

100063924370Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CâNCEL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

«"ESXWț’tf                       PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 105655 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

. Brașov


Adresa: Loc.

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/5/1/4/b

1.150

supraf.din c.f. hrtie 1149,54 m.p.


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 3209/5/1/4/b

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

GRĂDINIȚĂ

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

63 / 10/01/2000

Hotarare nr. 166, din 30/11/1999 emis de Consiliul local al Mun. Făgăraș (cerere nr.648/07.03.2001 c.f.);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1__

Al, Al.l

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


____________Carte Funciară Nr. 105655 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3209/5/1/4/b

1.150

supraf.din c.f. hrtie 1149,54 m.p.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nuafo&tgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.150

-

-

3209/5/1/4/b

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 3209/5/1/4/b

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

GRĂDINIȚĂ

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3461/06-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Referent,


(parafa și semnătura)


Data soluționării, 06-11-2018 Data eliberării, / /Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2