Hotărârea nr. 21/2021

HOTARAREA nr.21 din data de 28 ianuarie 2021 - privind prima înscriere a imobilului teren şi construcţii (platformă beton incintă staţie Pojorta şi 4 rezervoare semiîngropate Pojorta), ce fac parte

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV *


»•*


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax 0040 26^213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@pXmaria-fagaras.ro7


HOTĂRÂREA nr. 21 din data de 28 ianuarie 2021

- privind prima înscriere a imobilului teren și construcții (platformă beton incintă stație Pojorta și 4 rezervoare semiîngropate Pojorta), ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus, imobil situat în Comuna Lisa - Gospodărie Pojorta , în suprafață de 6.553 mP, fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 2051/20.01.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 2051/1/20.01.2021, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului teren și construcții, ce face parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus, situat în Comuna Lisa - Gospodărie Pojorta , în suprafață de 6.553 mP, fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de Adeverința nr. 2051/2/20.01.2021 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 2/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., cu denumirea lucrării ”Primă înscriere imobil stație pompe”, având ca obiect imobilul imobilului teren și construcții, ce face parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus, situat în Comuna Lisa - Gospodărie Pojorta , în suprafață de 6.553 mP, acesta fiind înscris la pozițiile 1022-1026 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002, modificat și completat cu HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 287, lit. b și pct. 4 Anexa 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil teren și construcții, ce face parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș cu instalațiile aferente de captare și aducțiune apă, situat în Comuna Lisa - Gospodărie Pojorta nr. 2/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului teren și construcții, ce face parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași -Pojorta - Sâmbăta de Sus, situat în Comuna Lisa - Gospodărie Pojorta, în suprafață de 6.553 mP, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului situat în Comuna Lisa- Gospodărie Pojorta , în suprafață de 6.553 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus, respectiv cu imobilul descris la art. 2 și art.3 Și identic cu imobilul înscris la pozițiile 1022-1026 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002, modificat și completat cu HG nr. 1506/2009 privind completarea Anexei nr.4 la HG nr. 972/2002, privind privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


BUTUNOIU NICOLAIE
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

ROMÂNIA


JUDEȚUL brașov

tWxJi MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

•'M&

■-'V '   T>‘ Sticidu Republicii, Nr. 3. 505200, T!: 0040 268 211 313 Fax: 00 >0 2G8 213 020

-             Web: wv/w.prim; jriu-fugara^.ro, Cm^ ii: sc cretarial^prirnaria-fa^rasjo

Nr. 2051/2/20.01.2021

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul teren și construcții (platformă beton incintă stație Pojorta și 4 rezervoare semiîngropate Pojorta), ce fac parte din rețeaua de aducțiune apă a Municipiului Făgăraș cu instalațiile aferente rețelei de captare și aducțiune apă Iași - Pojorta - Sâmbăta de Sus, situat în Comuna Lisa - Gospodărie Pojorta, în suprafață de 6.553 mp se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 2/2021 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L., cu pozițiile 1022-1026 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș și cu imobilul ce face obiectul HCL nr.................................

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU
NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

2.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TĂNASE

20.01.2021

SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 2/2021

DEN. LUCRĂRII - PRIMA INS( R1ERE /MOBIL S1AT1E POMPE

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT-  ING ARȘU COȘȚICA


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Pojorta, UAT LISA

 • 2. Tivul lucrării: Prima înscriere imobil STATIE POMPE si construcțiile aferente la numele Municipiului Fagaras - domeniul public, inscriere in baza HCL nr........../ ....................... , astfel:

Teren categoria de folosința „curți construcții” in suprafața de 6553 mp;

CI - Camera personal, vestiar, baie, hol, atelier, statie clorinare si 2 magazii.

SD = 108 mp;

C2 - Lemnărie. SD = 26 mp;

C3 - Statie pompare. SD = 18 mp;

C4 - Bazin apa. SD = 202 mp;

C5 - Casa vane. SD = 21 mp;

C6 - Bazin apa. SD = 202 mp;

C7 - Bazin apa. SD = 202 mp;

C8 - Casa vane. SD = 21 mp;

C9 - Bazin apa. SD = 202 mp.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru intocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

Identificarea amplasamentului

Documentare tehnica

Execuția lucrărilor de teren                                               .

întocmirea documentației                                            3—tel - \

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef,al Municipiului \ Fagaras, d-na Liliana Boer.                                                                   \

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.G.P.I. Fagaras:3 ';''

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca lotul intre limitele indicate mai jos are o suprafața de 6553 mp.                                       A 'r >A, a -v

Teren delimitat de gard din plasa metalica intre punctele 15-16-17-18-19-20-U2*-3-4-5, 6-7-8-9-10-11-12-13-14, poarta intre punctele 6-7, 14-15.

Pe teren sunt edificate 9 construcții. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentație cadastrala de Prima inscriere imobil in conformitate cu ordinul 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului'. Proprietar: MUNICIPIUL FAGARAS

 • 5. Operațiuni toyo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS mod RTK.

 • - Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSS Leica GS 08

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 3 statii din care s-au radiat punctele care definesc limitele proprietății si ale construcțiilor.

Sistemul GNSS Leica GS asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Stafia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele 100, SI.

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele 100, SI, S2, S3-buloane metalice

Data Întocmirii: 01.2021