Hotărârea nr. 20/2021

HOTĂRÂREA nr.20 din data de 28 ianuarie 2021 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica/

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVa?:


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA nr.20 din data de 28 ianuarie 2021

- privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica/privata a Municipiului Fagaras pentru anul 2021


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 1263/1/14.01.2021, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 1263/14.01.2021, prin care se propune actualizarea cu rata inflației, comunicata de către Institutul National de Statistica a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea si spatiilor proprietate publica/privata a Municipiului Fagaras, pentru anul 2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de Rata anuala de inflație comunicata de Institutul National de Statistica, potrivit adresei nr. 1257 din 14.01.2021 si de clauzele contractuale cuprinse in contractele de concesiune/inchiriere incheiate de către Municipiul Fagaras care prevăd ca anual, in luna ianuarie a anului in curs, redeventa/chiria, se actualizeaza cu rata inflației înregistrata la sfirsitul anului,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, art.302, art.597 din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba actualizarea cu rata inflantiei comunicata de Institutul National de Statistica de 102,06% a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea, inchirierea terenurilor si spatiilor proprietate publica/privata a Municipiului Fagaras, pentru anul 2021 conform anexei nr.i la prezenta hotarare, ce face parte integrata din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul


Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Administrare. Contracte.
:, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:
  • - 1 ex. Dosar ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar general

  • - 1 ex. Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte

  • - 1 ex. Arhitehtul sef

  • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

Rata inflației 102.06%

Nr.crt

Nr.Contract

Obiectul Ctr.

Durata

Redeventa 2020

Redeventa 2021

1

12821/2000

Teren

2049

1355-46

1383.38

2

3227/1994

Tern

2093

4503.81

4596.60

3

14138/2000

Teren

2049

126.55

129.16

4

10843/2004

Teren balcon

2053

24-65

25.16

5

10842/2004

Teren balcon

2053

16.80

17.15

6

9255/2000

Teren -trepte

2049

105.28

107.45

7

3097/1995

Teren trepte

2094

2797.77

2855.40

8

25160/2012

Teren balcon

2051

11.76

12.00

9

14524/2014

Teren

2039

59.29

60.51

10

92581/1999

Teren

Ex const

43-69

44-59

11

10534/16998

Teren

Ex const

69-44

70.87

12

10127/1999

Teren

Ex.const

20.17

20.59

13

10387/1999

Teren

Ex.const

26.87

27.42

14

12764/1997

Teren

2022

69.44

70.87

15

12045/2002

Teren

2051

31.35

32.00

16

93961/1999

Teren balcon

Ex const

33-69

34-38

17

4321/2008

Teren balcon

2053

21.29

21.73

18

5617/2005

Teren

2054

23.21

23.69

19

8102/1998

Teren

Ex const

25-75

26.28

20

10844/2004

Teren balcon

2053

16.84

17.19

21

5468/1999

Teren scări

Ex const

9-99

10.20

22

14076/2003

Teren

2052

z 27.79

/ 28.36

23

14490/2001

Teren

2050

12.34

12-59

24

432/2000

Teren

2049

231.84

236.62

25

12206/2000

Teren balcon

2049

28 86

29.45

26

663/1995

Teren

2094

. 494.11

504.29

27

576/2004

Teren scara

2053

41.44

42.29

28

7716/1997

Teren balcon

Ex const

131.16 •

133.86

29

5448/1999

Teren

Ex .cons

1446.55

1476.35

30

6835/1998

Teren

2051

650.71

664.11

31

10533/1998

Teren balcon

Ex const

70.47

71.92

32

14473/1999

Teren

2038

2771.69

2828.79

33

8950/1999

Teren trepte

2098

94-35

96.29

34

1895/2006

închiriere Spațiu

Punerea in vanzare

951.99

971.60

35

74441/2019

Ctr de Delegare a Gestiunii Serv de Iluminat Public

2029

3223.26

3289.66

Compartiment evidenta patrimoniu


ANEXA 1 LA HCL,7^ din data^/Z^j/