Hotărârea nr. 19/2021

HOTĂRÂREA nr. 19 din data de 28 ianuarie 2021 privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţa de serviciu a

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGAR^ț

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268'2' 3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 19 din data de 28 ianuarie 2021

privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1265/1 din data de 14.01.2021 și Raportul Compartiment Resort nr. 1265 din data de 14.01.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), prin care se propune actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Legea nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

Potrivit prevederile art. 4, art. 6 lit. e, art. 7 si art. 20 alin 2 lit b din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,

Ținând seama de Rata anuală de inflație comunicată de Institutul Național de Statistică, potrivit adresei cu nr. 1257/14.01.2021 și de clauzele contractuale de închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă actualizarea cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică de 102,06% a cuantumul chiriei aferente locuințelor din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș, situate în Municipiul Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie, Amoniacului, Andrei Muresanu, Câmpului, C.A.P Galați, Ciocanului, Clorului, Combinatului, Doamna Stanca, Dr.Ioan Senchea, Dulgherului, Fochistului, Ghioceilor, Inocentiu Micu Klein, loan Codru Dragusanu, Luncii, Mecanicilor, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Narciselor, Negoiu, Nicolae Bălcescu, Octavian Paler, Oxigenului, Plopului, Podului, Prunului,Republicii, Salcâmului, Teiului,

Titu Perția, Tudor Vladimirescu, Zona Gării, conform anexei nr.i, la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă începând cu data de 01.01.2021 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă:

 • (1) Persoanele cu handicap grav/accentuat cuprinse în anexa nr.i, de la poz. nr. 1 la 54, sunt scutite de la plata chiriei pentru locuințelor din fondul locativ de stat aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș, conform Legii nr. 448/2006 republicata, in baza certificatului de încadrare in grad de handicap.

 • (2) Scutirea la plata chiriei se aplica pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare in grad de handicap al persoanei in cauza.

 • Art .4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr.

din data de

Nr.

crt.

str

nr

bl

SC

ap

actdob

dutadob

chirie 2020

chirie 2021 = chi. îe2O2O x 102,06%

1

Plopului

12

77

63

10.08.2017

38,87

39,67

2

Plopului

12

62

2117

27.06.2014

38,87

39,67

3

Negoiu

1

591

27.06.2014

U3,95

116,30

4

Plopului

3

17

1214

27.06.2014

21,66

22,11

5

Plopului

12

69

14020

27.04.2018

38,87

39,67

6

Plopului

6

10

1224

27.06.2014

41,19

42,04

7

Plopului

6

18

1218

27.06.2014

22,89

23,36—^

8

A.Mures

i

1368

27.06.2014

33,63/

34?32

9

Plopului

12

80

2151

16.12.2016

38,8/7 /

39,67        \

10

Plopului

3

23

3167

15.12.2016

1 • i • 42,59

43547

ii

Plopului

12

79

3189

19.10.2017

38,87\

39,67 '

12

Plopului

12

22

2088

27.06.2014

22,89

23,3<\ , V '

13

Podului

1

6

73784

26.11.2019

100,78

102,86

14

T.Vlad.

13

B

1

4066

27.06.2014

96,07

98,05

15

Plopului

ii

710

27.06.2014

36,90

37,66

16

Clorului

8

73954

27.11.2019

53,98

55,09

17

T.Vlad.

12

1385

27.06.2014

51,71

52,78

18

Oxigenului

2

847

27.06.2014

34,73

35,44

19

Republicii

27

8

21196

27.06.2014

78,89

80,52

20

Oxigenului

4

1025

27.06.2014

27,61

28,18

21

Republicii

27

6

348

27.06.2014

41,58

42,44

22

Ghioceilor

1

15847

27.06.2014

49,98

51,01

23

Plopului

12

14

2081

27.06.2014

38,87

39,67

24

Ciocanului

16

1383

27.06.2014

28,85

29,44

25

Ciocanului

16

680

27.06.2014

68,42

69,83

26

i3.Dec.

14

A

16

190

27.06.2014

67,51

68,90

27

Plopului

6

82

11840

12.04.2016

41,19

42,04

28

Republicii

27

10

7890

27.06.2014

78,97

80,60

29

I.M.Klain

34

3797

27.06.2014

67,77

69,17

30

M. Viteazul

5

4569

27.06.2014

22,89

23,36

31

Dulgherului

2

854

27.06.2014

26,04

26,58

32

Clorului

2

1013

27.06.2014

36,90

37,66

33

Mecanicilor

11

12

25

27.06.2014

33,33

34,02

34

Mecanicilor

11

10

789

27.06.2014

39,50

40,31

35

Ciocanului

IO

106

27.06.2014

38,23

39,02

36

Plopului

12

3

3428

31.01.2020

38,87

39,67

37

T.Vlad

14

C

7

25054

09.08.2018

68,82

70,23

38

Clorului

5

1285

27.06.2014

21,51

21,95

39

Clorului

5

1030

27.06.2014

26,04

26,58

40

Clorului

10

737

18.07.2018

68,83

70,25

41

Clorului

19

860

27.06.2014

28,88

29,48

42

Clorului

19

857

27.06.2014

33,26

33,95

43

Salcâmului

2

1384

27.06.2014

56,57

57,73

44

Clorului

5

1284

27.06.2014

16,25

16,58

45

Ciocanului

10

26960

08.10.2015

48,35

49,34

46

Salcâmului

2

1184

27.06.2014

44,87

45,79

47

Luncii

4

1343

27.06.2014

39,17

39,98

48

T.Vlad.

Aturn

79

2206

27.06.2014

50,53

51,57

49

13.Dec.

22

4

23604

27.06.2014

38,36

39,15

50

M. Viteazul

11

543

27.06.2014

114,34

116,70

51

Luncii

2

28889

28.09.2016

32,51

33,18

52

Fochistului

3

1

12507

27.06.2014

57,93

59,13

53

Plopului

3

14

1217

27.06.2014

21,66

22,11

54

Clorului

1

19707

12.08.2014

10,83

11,05

55

M. Viteazul

11

1686

27.06.2014

122,53

125,05

56

Oxigenului

12

7337

27.02.2020

61,80

63,07

57

Clorului

5

982

27.06.2014

21,70

22,15

58

Clorului

6

18990

27.06.2014

21,66

22,11

59

Negoiu

1

4590

27.06.2014

64,63

65,96

6o

Clorului

12

834

27.06.2014

37,02

37,79

61

Prunului

21975

01.10.2015

34,23

34,94

62

Plopului

6

111

8381

20.03.2017

22,89

23,36

63

Plopului

12

20

2087

27.06.2014

57,70

58,88

64

Plopului

12

7

10861

29.03.2018

38,87,^5

39,67 \

65

Plopului

12

68

2122

27.06.2014

38,87

39,67

66

Plopului

12

24

14877

13.05.2016

38,87

39,67

67

Plopului

12

50

5562

27.06.2014

38,87

39,67

68

Plopului

6

39

30927

09.11.2015

\ '' '•     ’ 5

41,19

42,04

69

Salcâmului

2

25491

19.11.2012

19,Sl^ j.

19,91 ’

70

Ciocanului

4

2870

27.06.2014

29,72

30,33

71

Salcâmului

2

36999

20.11.2018

45,15

46,08

72

Mecanicilor

10

3

1242

27.06.2014

36,72

37,48

73

Fochistului

4

3

30513

28.09.2018

69,88

71,32

74

T.Vlad.

1

B

17

10052

29.04.2016

66,88

68,26

75

Plopului

12

85

7606

13.03.2017

38,87

39,67

76

Ciocanului

12

22163

15.09.2014

39,32

40,13

77

Clorului

4

746

27.06.2014

56,47

57,63

78

Luncii

2

683

27.06.2014

63,99

65,31

79

Dr.Ion Sench

49

1688

27.06.2014

59,88

61,11

8o

Ciocanului

4

25843

27.06.2014

32,45

33,12

81

Salcâmului

2

3424

31.01.2020

38,87

39,67

82

Dulgherului

2

1361

27.06.2014

27,51

28,07

83

Plopului

12

74

2127

27.06.2014

38,87

39,67

84

Podului

1

35965

28.11.2016

110,24

112,51

85

Plopului

12

70

3427

31.01.2020

38,87

39,67

86

Plopului

12

18

76697

19.12.2019

38,87

39,67

87

Plopului

12

86

74171

28.11.2019

38,87

39,67

88

Ciocanului

14

714

27.06.2014

80,58

82,24

89

Ciocanului

14

1588

27.06.2014

33,78

34,48

90

Ciocanului

14

2121

27.06.2014

46,82

47,79

91

Doamna Sta

19

3820

27.06.2014

120,53

123,01

92

Salcâmului

2

29624

17.11.2014

66,30

67,67

93

Oxigenului

16

4785

01.03.2015

36,98

37,74

94

Plopului

3A

A

6

1011

27.06.2014

59,89

61,12

95

Fochistului

3

3

871

27.06.2014

47,73

48,71

96

Clorului

8

790

27.06.2014

0,00

0,00

97

Oxigenului

2

1058

27.06.2014

47,94

48,93

98

Plopului

12

9

37887

10.10.2018

38,87

39,67

99

Oxigenului

12

835

27.06.2014

27,61

28,18

100

Oxigenului

2

1638

27.06.2014

44,50

45,42

101

Clorului

1

5633

27.06.2014

22,89

23,36

102

Mecanicilor

1

1235

27.06.2014

41,56      •

42;4i,X

103

T.Vlad.

8

B

3

91

27.06.2014

69,35

70,78 \’/ \

104

T.Vlad.

22

C

19

852

27.06.2014

,68,81

70,22

105

01.dec.17

12E

5

4380

09.02.2017

80,21

81,86

106

T.Vlad.

1

C

14

3471

27.06.2014

86^58^

88,36' c'

107

Clorului

8

744

27.06.2014

33,26

33,95

108

Plopului

12

57

11839

12.04.2016

22,89

23,36

109

Teiului

64

D

3

888

27.06.2014

134,88

137,66

110

T.Vlad.

10

A

4

76698

19.12.2019

68,44

69,85

111

Clorului

1

4131

27.06.2014

28,67

29,26

112

I3.dec

15

A

23

80

27.06.2014

53,74

54,85

113

M.Viteazul

36

827

27.06.2014

71,88

73,36

114

Negoiu

1

17141

14.06.2017

81,87

83,56

115

Negoiu

1

1550

25.01.2015

53,72

54,83

116

Clorului

12

750

27.06.2014

51,27

52,33

117

Plopului

3

21

77363

31.12.2019

21,30

21,74

118

Ciocanului

12

586

27.06.2014

78,56

80,18

119

Republicii

27

11

5869

27.06.2014

109,47

m,73

120

M.Viteazul

36

1410

27.06.2014

175,02

178,63

121

Salcâmului

2

52231

13.06.2019

31,70

32,35

122

13.dec

12G

71

27522

12.12.2014

27,93

28,51

123

Plopului

3

14

3166

14.02.2014

21,30

21,73

124

M.Viteazul

11

195

27.06.2014

112,33

114,64

125

Clorului

1

19708

12.08.2014

26,04

26,58

126

Plopului

12

3b32

76703

19.12.2019

77,70

79,30

127

Plopului

12

6 si 5

2073

27.06.2014

76,91

78,49

128

Plopului

12

13

74302

29.11.2019

38,87

39,67

129

Narciselor

B

A

19

24532

22.10.2015

62,88

64,17

130

Oxigenului

8

1252

30.01.2014

39,u

39,91

131

Oxigenului

8

812

27.06.2014

36,34

37,09

132

Oxigenului

8

4972

27.06.2014

30,17

30,79

133

Clorului

1

1008

27.06.2014

17,92

18,29

134

13.dec

22

23

2469

27.06.2014

52,72

53,81

135

Plopului

12

47

281

27.06.2014

38,87

39,67

136

Plopului

3

26

3844

27.06.2014

21,30

21,73

137

Prunului

34846

11.03.2019

34,30

35,oo

138

Plopului

3

19

25490

27.06.2014

42,59

43,47

139

Dulgherului

2

821

27.06.2014

41,71

42,57

140

Plopului

11

711

27.06.2014

35,84

36,58

141

Prunului

8

6808/9

02.04.2002

30,87

31,50,__

142

Prunului

24534

22.10.2015

30,26 z

30,88

143

Fochistului

870

27.06.2014

48,97 /

49,98

144

13.dec

23

29

4086

27.06.2014

54,77 (

145

Ciocanului

8

9152

24.04.2015

39,93 \

'■ V\;• J *

40,75

146

Clorului

5

874

27.06.2014

32,23

32,90 ' t c

147

Clorului

6

53

27.06.2014

25,40

■ ' t J.,'

25,92

148

I3.dec

11

16

85

27.06.2014

61,01

62,26

149

I3.dec

12

82

37070

05.12.2017

27,93

28,51

150

Plopului

2A

C

9

2082

27.06.2014

62,57

63,86

151

Plopului

12

53

2109

27.06.2014

57,70

58,88

152

Plopului

12

71

7335

27.02.2020

38,87

39,67

153

Negoiu

1

1001

27.06.2014

78,29

79,91

154

Plopului

6

115

345

27.06.2014

22,89

23,36

155

Negoiu

1

22944

17.08.2017

57,21

58,39

156

Ciocanului

6

600

27.06.2014

38,51

39,30

157

Oxigenului

2

2022

27.06.2014

68,41

69,82

158

Oxigenului

10

982

27.06.2014

34,38

35,09

159

Ciocanului

6

83

27.06.2014

38,38

3947

i6o

Ciocanului

4

30928

09.11.2015

32,71

33,38

161

Ciocanului

16

1328

27.06.2014

59,85

61,08

162

T.Vlad

B

2

137

27.06.2014

51,79

52,85

163

Ciocanului

4

11050

17.04.2015

69,52

70,95

164

Zona Gării

1A

3

653

27.06.2014

77,65

79,25

165

Clorului

13

14878

13.05.2016

40,57

41,41

166

Plopului

12

36

2098

27.06.2014

77,70

79,30

167

LC.Dragusan

34

14794

27.06.2014

56,41

57,57

168

Ciocanului

2

573

27.06.2014

76,33

77,90

169

Oxigenului

8

10570

27.06.2014

11,20

u,43

170

Oxigenului

10

4425

27.06.2014

14,72

15,02

171

Oxigenului

8

7604

13.03.2017

27,57

28,14

172

Oxigenului

8

7540

27.06.2014

34,94

35,66

173

CAP.GALAȚI

13

23867

15.10.2013

34,12

34,83

174

Plopului

12

65

2120

27.06.2014

38,87

39,67

175

T.Vlad

11

A

4

5306

27.06.2014

69,60

71,03

176

M. Viteazul

5

5893

27.06.2014

106,84

109,04

177

Clorului

6

2357

27.06.2014

66,89

68,27

178

Clorului

17

3041

27.06.2014

28,24

28,82

179

Salcâmului

2

39700

15,07,2020

67,29

68,68

180

Plopului

11

73739

26.11.2019

49,98

51,01

181

T.Vlad

Cturn

115

14022

27.04.2018

50,36

51,40

182

Salcâmului

2

22816

27.06.2014

33,20

33,88-

183

N.Balcescu

53

6214

27.06.2014

92,01 /

x *      ' t. 1

9'3,91

184

Negoiu

1

197

27.06.2014

/

74,64 / • /

76,18

185

Oxigenului

4

687

27.06.2014

73,19

74,70

186

T.Vlad

7

B

11

154

27.06.2014

68,82 \

70,23

187

Plopului

12

12

76696

19.12.2019

38,87

39,67;.     ' '

188

Prunului

12

7474

23.03.2017

30,81

31,45

189

Prunului

26961

27.06.2014

44,67

45,59

190

Oxigenului

4

19101

21.08.2015

33,20

33,88

191

Plopului

12

78

12903

27.06.2014

38,87

39,67

192

Plopului

12

42

2102

27.06.2014

38,87

39,67

193

Mihai Viteazu

6

7779

03.03.2020

112,32

114,64

194

Prunului

23866

15.10.2015

32,64

33,31

195

Plopului

3

28

7596

27.02.2018

14,12

14,41

196

Plopului

3

15

27252

27.06.2014

21,66

22,11

197

Plopului

12

87

6346

27.06.2014

38,87

39,67

198

Plopului

12

93

2140

27.06.2014

22,89

23,36

199

Clorului

12

30549

06.11.2015

30,19

30,81

200

Plopului

12

94

2153

27.06.2014

38,87

39,67

201

Ciocanului

8

3973

27.06.2014

41,13

41,98

202

Clorului

10

1070

27.06.2014

35,35

36,08

203

Oxigenului

16

767

27.06.2014

95,22

97,18

204

Plopului

12

49

2106

27.06.2014

38,87

39,67

205

Republicii

27

9769

27.06.2014

79>oo

80,63

206

Ciocanului

10

77378

31.12.2019

59,68

60,91

207

Salcâmului

2

569

27.06.2014

37,71

38,49

208

Salcâmului

2

21397

09.10.2014

26,00

26,54

209

Mecanicilor

10

4

22019

24.09.2015

40,76

41,60

210

Ciocanului

8

1057

27.06.2014

39,78

40,59

211

Narciselor

B

B

19

846

27.06.2014

62,42

63,71

212

Plopului

6

110

16964

27.06.2014

22,89

23,36

213

Ciocanului

10

590

27.06.2014

37,73

38,51

214

Clorului

8

5520

27.06.2014

22,73

23,20

215

Clorului

17

2746

27.06.2014

37,65

38,42

216

Oxigenului

12

690

27.06.2014

22,89

23,36

217

I3.dec

22

21

292

27.06.2014

54,88

56,01

218

Luncii

4

1000

27.06.2014

37,86

38,64

219

Tud. Vlad

14

c

10

73785

26.11.2019

86,57

88,35

220

Plopului

2A

A

14

738

27.06.2014

61,91

63,18

221

Plopului

12

29

3423

31.01.2020

77,70

79,30

222

Mecanicilor

5

4

1103

27.06.2014

39,69

40,51

223

Podului

1

4

44395

01,09,2020

72,13

73,62

224

Salcâmului

2

19148

09.07.2015

30,43

31,Q5__.

225

Plopului

6

121

11588

13.05.2016

22,89 /\

23,36 ~

226

Ciocanului

2

575

27.06.2014

78,02

79,63

227

Ciocanului

14

906

27.06.2014

37,13

37,90/*'^

228

Ciocanului

2

1379

27.06.2014

74,82 \ '•

76,36

229

Dulgherului

2

813

27.06.2014

32,53

33,20"'

230

Dulgherului

2

74169

28.11.2019

16,25

16,58

231

Clorului

19

804

27.06.2014

22,11

22,57

232

Clorului

8

37289

20.03.2019

29,70

30,31

233

I3.dec

23

31

37254

06.12.2017

53,96

55,07

234

Plopului

12

10

28133

20.12.2014

38,87

39,67

235

Amoniacului

13

6

38938

08.05.2019

53,81

54,92

236

Mecanicilor

1

685

27.06.2014

37,82

38,60

237

Mecanicilor

1

705

19.05.2009

30,55

31,18

238

Negoiu

1

881

27.06.2014

22,89

23,36

239

Negoiu

1

477

27.06.2014

86,07

87,84

240

Negoiu

1

19103

22.08.2015

78,59

80,21

241

Ciocanului

16

74167

28.11.2019

23,83

24,32

242

i3.dec

23

8

8081

03.04.2015

54,77

55,90

243

Negoiu

2731

30,01,2017

61,08

62,34

244

LC.Dragusan

11

1357

04.08.2017

286,70

292,60

245

Negoiu

1

35

16.11.2017

76,21

77,78

246

Plopului

12

11

76694

19.12.2019

38,87

39,67

247

Plopului

12

60

2115

27.06.2014

38,87

39,67

248

Oxigenului

4

31885

10.10.2018

33,26

33,95

249

Clorului

12

1144

24.01.2015

10,83

11,05

250

Plopului

6

61

19144

09.07.2015

41,19

42,04

251

Plopului

6

105

3832

09.02.2016

22,89

23,36

252

CAP.GALATI

24533

22.10.2013

28,79

29,39

253

Oxigenului

6

23548

27.06.2014

67,28

68,67

254

13.Dec.

21

18

3737

27.06.2014

51,73

52,80

255

13 .dec

21

12

1335

27.06.2014

34,33

35,03

256

Plopului

11

2727

27.06.2014

61,13

62,39

257

Clorului

2

16384

27.06.2014

55,83

56,98

258

Clorului

12

18845

22.08.2015

27,14

27,70

259

Plopului

12

56

73991

27.11.2019

38,87

39,67

260

Plopului

12

55

2110

27.06.2014

77,70

79,30

261

Salcâmului

2

73782

26.11.2019

73,96

75,49

262

Clorului

19

433

27.06.2014

22,39

22,85

263

Oxigenului

8

999

27.06.2014

29,31

29,91

264

Oxigenului

10

6

27.06.2014

34,68

35,49

265

Oxigenului

10

25492

16.11.2012

32,79 /

33,47

266

Negoiu

1

14834

23.05.2017

/

57,54 « /

58,7*

267

M. Viteazul

4554

27.06.2014

93,52   '

95,44

268

CAP.GALATI

8

7778

03.03.2020

\ "A 3O,88k

*

31552 r a

269

Mecanicilor

11

1

563

27.06.2014

42,96

43,84

270

Clorului

2

1005

27.06.2014

54,65

55,77

271

Republicii

27

5

8333

27.06.2014

44,64

45,56

272

LC.Dragusan

36

5894

12.03.2012

97,8o

99,81

273

Ciocanului

4

77364

31.12.2019

46,15

47,10

274

Mecanicilor

1

27036

17.09.2013

3L99

32,65

275

Ciocanului

16

2130

23.01.2019

38,55

39,34

276 -

Ciocanului

12

14023

27.04.2018

38,55

39,34

277

Oxigenului

16

578

27.06.2014

36,37

37,12

278

Mecanicilor

10

10

7339

27.02.2020

52,38

53,46

279

Plopului

12

12

2079

27.06.2014

38,87

39,67

280

13.dec

11

C

15

21512

27.06.2014

59,90

61,13

281

Plopului

12

59

2114

27.06.2014

22,89

23,36

282

Ciocanului

6

1163

27.06.2014

38,38

39,17

283

13.Dec.

22

22

76701

19.12.2019

52,79

53,88

284

Clorului

2

6264

27.06.2014

58,53

59,74

285

M. Viteazul

36

453

27.06.2014

80,20

81,86

286

Plopului

12

26

2091

27.06.2014

57,70

58,88

287

Plopului

12

45

73953

27.11.2019

38,87

39,67

288

Plopului

12

44

2104

27.06.2014

38,87

39,67

289

N.Balcescu

53

20780

27.06.2014

30,30

30,92

290

Negoiu

1

74303

29.11.2019

51,33

52,38

291

Negoiu

1

3736

27.06.2014

91,99

93,89

292

Clorului

6

17026

27.06.2014

29,65

30,26

293

13 Decembrei

12G

77

76702

19.12.2019

27,93

28,51

294

Clorului

8

772

27.06.2014

22,89

23,36

295

Ciocanului

12

797

27.06.2014

22,89

23,36

296

Plopului

6

59

19147

09.07.2015

41,19

42,04

297

Clorului

5

4662

27.06.2014

28,88

29,48

298

Clorului

5

4661

27.06.2014

28,88

29,48

299

Oxigenului

6

975

27.06.2014

21,66

22,11

300

Oxigenului

6

861

27.06.2014

52,85

53,94

301

Negoiu

1

1252

27.06.2014

56,41

57,57

302

Negoiu

1

9673

01.04.2016

67,85

69,257^7,

303

Narciselor

B

C

14

632

27.06.2014

86,58  /

.

88,36

304

i3.Dec.

21

23

4379

09.02.2017

/

54,10 /

55,21          'x

305

i3.Dec.

21

6

52

27.06.2014

1

44,oo \

;

44,90

306

Plopului

6

102

25885

11.11.2015

22,89 \

23^36

307

Prunului

6

7338

27.02.2020

40,18

41,oi> .mU\ ' v

308

Oxigenului

16

74275

28.11.2019

36,25

37,oo

309

Plopului

12

90

2137

19.05.2009

38,87

39,67

310

Republicii

27

4324

27.06.2014

119,91

122,38

311

Plopului

12

76

7336

27.02.2020

38,87

39,67

312

Mecanicilor

11

15

30515

28.09.2018

43,30

44,19

313

M.Eminescu

20

23147

10.08.2017

22,89

23,36

314

Plopului

6

17

1225

27.06.2014

41,19

42,04

315

Luncii

4

855

27.06.2014

27,51

28,07

316 -

Salcâmului

2

2

7143

27.06.2014

22,89

23,36

317

Clorului

12

4571

27.06.2014

26,75

27,30

318

Plopului

12

61

73738

26.11.2019

38,87

39,67

319

Plopului

12

33

34845

11,03,2019

38,87

39,67

320

Oxigenului

4

I7804

06.08.2015

30,19

30,81

321

Plopului

12

46

30517

28.09.2018

38,87

39,67

322

Plopului

12

8

22162

15.09.2014

34,33

35,03

323

Plopului

11

4

4088

27.06.2014

63,67

64,98

324

I3.dec

22

6

904

19.05.2009

54,41

55,53

325

Narciselor

B

B

9

948

13.05.2016

62,42

63,71

326

i3.dec

22

16

72

27.06.2014

52,72

53,81

327

Zona Gării

2B

4

11306

27.06.2014

82,33

84,03

328

Negoiu

1

1271

17.03.2017

88,69

90,52

329

M. Viteazul

11

10

27.06.2014

106,43

108,62

330

Negoiu

1

478

27.06.2014

82,38

84,07

331

Clorului

15

1352

27.06.2014

65,41

66,76

332

Plopului

12

41

2101

27.06.2014

38,87

39,67

333

Luncii

6

682

27.06.2014

32,28

32,94

334

Oxigenului

6

3932

12.02.2015

21,66

22,11

335

Oxigenului

6

11471

27.06.2014

10,83

11,05

336

Plopului

6

108

26661

14.09.2017

41,19

42,04

337

Ciocanului

8

73783

26.11.2019

23,85

24,34

338

Clorului

4

7607

13.03.2017

48,80

49,81

339

Negoiu

3A

A

19

22766

18.07.2018

72,82

74,32

340

M. Viteazul

11

13131

06.05.2015

89,46

91,30

341

Mihai Viteazuii

68362

16.10.2019

220,56

225,11

342

Mihai Viteazu

11

52230

13.06.2019

121,27

123,77

343

Clorului

1

4875

27.06.2014

21,66

22, u—

344

Clorului

12

8783

17.04.2015

35,65 X

’ M X 36,38^. \

345

T.Vlad

11

C

17

3425

31.01.2020

69,59/ *

71,02 .p

346

I.C.Dragusan

4

5839

27,06,2014

O f i 118,54

120,98 "y* ? 1 z

347

Negoiu

3A

B

1

44393

01,09,2020

70,52 \ \

71,97

348

Plopului

6A

A iz

1216

27.06.2014

53,oi

54,10,.

349

T.Vlad

AT

108

21

27.06.2014

57,o8

58,26

350

Clorului

10

776

27.06.2014

39,26

40,07

351

Podului

1

3

44396

01,09,2020

73,97

75,50

352

Câmpului

12

D

1

5815

27.06.2014

139,35

142,22

353

Plopului

11

713

27.06.2014

39,62

40,44

354

Plopului

3

22

3846

27.06.2014

42,59

43,47

355

T.Vlad

104

1925

27.06.2014

50,53

51,57

356

Negoiu

1

470

27.06.2014

54,47

55,6o

357

Plopului

12

48

2105

27.06.2014

38,87

39,67

358

Plopului

12

58

2113

27.06.2014

38,87

39,67

359

Plopului

12

64

37072

05.12.2017

38,87

39,67

36o

Clorului

12

9460

27.06.2014

57,76

58,95

361

Clorului

13

1245

08.02.2017

65,54

66,89

362

Plopului

12

73

73992

27.11.2019

38,87

39,67

363

T.Vlad

13

C

19

4968

27.06.2014

72,06

73,55

364

Plopului

12

34

5718

27.06.2014

38,87

39,67

365

Prunului

10731

27.06.2014

26,00

26,54

366

Ciocanului

14

23864

15.10.2013

42,50

43,38

367

Ciocanului

12

36140

29.11.2016

45,17

46,10

368

Mihai Vitaeazu

36

45927

14.09.2020

113,32

115,65

369

13.dec

22

3

23863

15.10.2015

52,95

54,04

370

Narciselor

B

A

5

4966

27.06.2014

64,30

65,63

371

Ciocanului

8

3828

27.06.2014

42,16

43,03

372

Ciocanului

12

37011

20.11.2018

45,oi

45,93

373

Plopului

12

1

611

27.06.2014

38,87

39,67

374

Clorului

17

3741

27.06.2014

33,72

34,41

375

Clorului

8

745

27.06.2014

34,47

35,18

376

13.dec

23

27

802

27.06.2014

22,89

23,36

377

Negoiu

1

35964

28.11.2016

96,78

98,78

378

Negoiu

1

199

27.06.2014

62,08

63,36

379

Plopului

6

8

11045

17.04.2015

41,19

42,04

38o

Mecanicilor

10

11051

17.04.2015

34,o6

34,76

381

Plopului

12

67

30516

28.09.2018

38,87

39,67

382

Plopului

12

91

5895

27.06.2014

38,87

39,67 Vj

383

A.Muresanu

1

1340

27.06.2014

40,91 . .

41,76 4

384

Dr.Ion Sench

49

793

27.06.2014

52,54

53,62 i            ;

385

Mecanicilor

11

14

832

27.06.2014

l

42,25 \

43,12

386

13.dec

22

25

2938

27.06.2014

52,72

53,81:   ;

387

Mecanicilor

1

76704

19.12.2019

30,27

30,89

388

Clorului

6

1428

19.01.2015

30,19

30,81

389

Mecanicilor

1

19328

27.06.2014

45,02

45,95

390

Mecanicilor

11

13

76695

19.12.2019

38,40

39,19

391

M. Viteazul

36

926

27.06.2014

79,92

81,56

392

Ciocanului

14

1112

27.06.2014

55,07

56,21

393

T.Vlad

11

C

16

22765

18.07.2018

68,42

69,83

394

Clorului

8

30381

02.12.2014

28,56

29,15

395

Ciocanului

6

5250

27.06.2014

39,50

40,31

396

Clorului

10

748

27.06.2014

34,38

35,09

397

Plopului

5A

A

13

950

27.06.2014

60,64

61,89

398

Oxigenului

12

74168

28.11.2019

38,55

39,34

399

CAP.GALATI

11959

12.04.2016

30,86

31,49

400

Prunului

7144

03.03.2016

22,13

22,59

401

Ciocanului

16

995

27.06.2014

94,70

96,65

402

Podului

1

5

44394

01,09,2020

81,74

83,43

403

Clorului

17

1137

27.06.2014

10,83

11,05

404

Negoiu

1

932

27.06.2014

48,35

49,34

405

CAP.GALATI

6808

19.05.2009

39,82

40,64

406

Clorului

17

735

19.05.2009

18,22

18,60

407

Clorului

1

1942

27.06.2014

32,58

33,25

408

Fochistului

4

31886

10.10.2018

69,65

71,09

409

Mecanicilor

1

787

27.06.2014

39,95

40,77

410

Mecanicilor

1

686

27.06.2014

31,97

32,63

411

Clorului

17

19102

22.08.2015

28,88

29,48

412

Mecanicilor

1

34847

11.03.2019

32,25

32,92

413

Oxigenului

6

3369

27.06.2014

60,00

61,23

414

Plopului

12

25

73955

27.11.2019

38,87

39,67

415

Plopului

3

17,18

3360

27.06.2014

63,89

65,21

416

Republicii

27

2801

27.06.2014

255,26

260,52

417

Clorului

4

44572

02,09,2020

33,69

34,38

418

Clorului

4

7477

27.06.2014

20,63

21,05

419

Ciocanului

8

597

27.06.2014

79,34

80,97

420

Oxigenului

10

777

27.06.2014

69,45

70,88

421

Plopului

12

15

5559

27.06.2014

38,87

39,67

422

Dulgherului

2

792

27.06.2014

49,77

50,79

423

Oxigenului

2

28570

27.06.2014

42,16

43,03- '7 - .

424

Plopului

3

27

3357

27.06.2014

21,30 /

21,73

425

Oxigenului

8

25100

27.06.2014

35,8o /

36554

426

Plopului

12

63

5551

15.03.2017

38,87 (

39,67 <

427

i3.dec

23

1

90

27.06.2014

54,76 \

55,89

428

Mecanicilor

1

43264

22.04.2019

35,23

35596 „ ,, x

429

Negoiu

2A

A

1

4763

27.06.2014

67,83

69,23

430

A.Muresanu

1

28328

27.10.2015

46,09

47,04

431

Clorului

19

434

27.06.2014

27,40

27,96

432

Plopului

12

2

2069

27.06.2014

38,87

39,67

433

Clorului

15

752

27.06.2014

43,56

44,45

434

Clorului

19

3640

27.06.2014

34,23

34,94

435

13.Dec.

9

B

8

174

27.06.2014

56,25

57,40

436

Plopului

12

40

2100

27.06.2014

38,87

39,67

437

Plopului

12

58

74170

28.11.2019

38,87

39,67

438

Mecanicilor

10

768

27.06.2014

29,93

30,55

439

Mecanicilor

1

10

7340

27.02.2020

24,52

25,03

440

Plopului

12

85

3879

27.06.2014

77,75

79,35

441

Plopului

12

83

2132

27.06.2014

38,87

39,67

442

Fochistului

4

2135

27.06.2014

45,77

46,71

443

Plopului

12

82

11044

17.04.2015

38,87

39,67

444

Plopului

12

89

2136

27.06.2014

38,87

39,67

445

Clorului

4

59

27.06.2014

20,63

21,05

446

Ciocanului

6

603

27.06.2014

40,57

41,41

447

Ciocanului

6

18047

13.08.2015

40,59

41,43

448

Ciocanului

6

73781

26.11.2019

33,76

34,45

449

T.Vlad

14

B

15

22914

27.06.2014

22,89

23,36

450

Ciocanului

4

571

27.06.2014

33,35

34,04

451

A.Muresanu

1

549

27.06.2014

33,72

34,41

452

Salcâmului

2

14879

13.05.2016

48,31

49,30

453

Plopului

12

4

2071

27.06.2014

22,89

23,36

454

Fochistului

4

1

30514

28.09.2018

75,6o

7745

455

Plopului

12

81

609

27.06.2014

38,87

39,67

456

Plopului

12

19

4944

27.06.2014

38,87

39,67

457

Mecanicilor

10

3338

27.06.2014

52,04

53,12

458

Dulgherului

2

1038

27.06.2014

22,89

23,36

459

Ciocanului

6

1282

27.06.2014

33,39

34,o8

460

Salcâmului

2

22819

27.06.2014

28,45

29,04

461

Plopului

6

108

8380

20.03.2017

22,89

23,36

462

Plopului

3

15

3361

27.06.2014

42,59

43,47

463

Clorului

10

742

27.06.2014

31,35

32,Q0'\

464

Salcâmului

2

22804

27.06.2014

27,63 /

• —.. • ' \

28,20   . \

465

Plopului

6

60

7348

10.03.2015

/ ' / 41,19

42,04       \

466

Plopului

12

51

2108

27.06.2014

38,87

39,67

467

Clorului

17

73740

26.11.2019

31,20 S;

31,84 .X '

468

Oxigenului

4

3072

27.06.2014

65,12

66,46'

469

Clorului

15

76699

19.12.2019

33,09

33,77

470

Plopului

12

16

11049

17.04.2015

38,87

39,67

471

Plopului

12

28

16415

27.06.2014

38,87

39,67

472

Plopului

12

43

1427

19.01.2015

38,87

39,67

473

I3.dec

i2Gars

66

187

02.03.2017

27,92

28,50

474

Plopului

12

38

2099

27.06.2014

56,41

57,57

475

T.Vlad

10

C

17

56

27.06.2014

68,44

69,85

476

Clorului

4

803

27.06.2014

28,30

28,88

477

Oxigenului

2

25055

09.08.2018

27,51

28,07

478

Clorului

1

747

27.06.2014

29,78

30,40

479

Clorului

6

1783

30.01.2015

33,09

33,77

480

Oxigenului

10

17600

27.06.2014

29,42

30,02

481

Oxigenului

16

50

27.06.2014

26,77

27,33

482

Oxigenului

10

51571

16,11,2020

44,86

45,78

483

Salcâmului

2

45085

09.09.2020

28,32

28,90

484

Salcâmului

35

51572

16.11.2020

20,97

21,40

485

Salcâmului

2

51579

18.11.2020

34,33

35,04

PERSOANE CIT HANDICAP GRAV/ACCENTUAT (de la poz. 1 la 54)

1

Plopului

3

20

77362

31.12.2019

0,00

0,00

2

Salcâmului

2

34060

04.12.2015

0,00

0,00

3

Clorului

1

27523

ll.12.2014

0,00

0.00

4

Negoiu

1

5892

27.06.2014

0,00

0,00

5

Podului

1

4992

27.02 2015

0.00

0.00

6

Plopului

6

117

23868

15.10.2015

0,00

0,00

7

T.Vlad

6

A

14

9026

27.06.2014

0,00

0,00

8

Oxigenului

16

1548

27.06.2014

0,00

0,00

9

01.dec

13B

E

8

247

27.06.2014

0,00

0.00

10

Câmpului

4

A

17

20560

12.07.2016

0,00

0,00

11

Cloi ului

1

3831

09.02.2010

0,00

0,00

12

Combinatului

3

18630

27.06.2014

0,00

0,00

13

Plopului

3

21

3358

27.06.2014

0,00

0,00

14

Negoiu

1

215

19.05.2009

0,00

0,00

15

T.Vlad

Cturn

11

26660

14.09.2017

0,00

0,00

16

Negoiu

1

18989

17.03.2017

0,00

0,00

17

Clorului

4

1015

27.06.2014

0,00

0.00

18

Negoiu

1

206

27.06.2014

0,00

0,00

19

Prunului

35821

17.12.2015

0,00

0,00

20

Clorului

13

48

27.06.2014

0,00

0,00

21

Clorului

19

27685

20.11.2014

0,00

0,00

22

Oxigenului

10

68363

16.10.2019

0.00

0,00

23

Mecanicilor

1

801

22.01.2013

0,00

0,00

24

Plopului

3

16

1231

27.O6.2O14

0,00

0.00

25

Negoiu

1

475

27 06.2014

0,00

0,00

26

M Viteazul

36

426

27 06.2014

0,00

0,00

27

Oxigenului

16

54

27.O6.2O14

0,00

0,00

28

Salcâmului

2

22803

27.06.2014

0,00

0,00

29

Ciocanului

4

570

27.06.2014

0,00

0,00

30

Clorului

8

1371

27.06.2014

0,00

0,00

31

Clorului

10

336b

27.06.2014

0,00

0,00

32

Negoiu

1

243

27.06.2014

0,00

0,00

33

Plopului

12

88

30929

09.11.2015

0,00

0.00

34

Salcâmului

2

24775

26.04.2017

0,00

0.00

35

Negoiu

1

474

27.06.2014

0,00

0.00

36

Ciocanului

2

574

27.06.2014

0.00

0,00

37

Oxigenului

8

4973

27.06.2014

0,00

0,00

38

T.Pertia

9

526

27.06.2014

0,00

0,00

39

Clorului

1

1001

27.06.2014

0,00

0,00

40

LC.Dragusan

36

1167

27.06.2014

0,00

0,00

41

Oct ax ian P.

25

14

27.06.2014

0,00

0,00

42

Salcâmului

0

22815

27.06.2014

0,00

0,00

43

Ciocanului

IO

3970

27.06.2014

0,00

0,00

44

Clorului

6

947

27.06.2014

0.00

0,00

45

I3.dec

23

32

34844

11.03.2019

0,00

0,00

46

Plopului

6

119

19100

21.08.2015

0,00

0.00

47

Salcâmului

2

29261

27.10.2015

0,00

0,00

48

i3.dec

10B

2

144

27.06.2014

0.00

0,00

49

Oxigenului

6

875

27.06.2014

0,00

0,00

50

Oxigenului

12

1291

27.06.2014

0,00

0,00

51

Plopului

3

24

13315

27.06.2014

c 00

0,00

52

Ciocanului

12

4073

27.06.2014

0,00

0,00

53

M.Viteazul

36

76693

19.12.2019

0,00

0 00

54

Negoiu

1

4177

07.04.2017

0,00

0,00

Sef serviciuBOER LILIANA