Hotărârea nr. 18/2021

HOTĂRÂREA NR.18 din data de 28 ianuarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către S

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prima

- privind modificarea și completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.703/12.01.2021, raportul Serviciului de Utilități Publice nr.703/1/12.01.2021 se supune spre analiză, verificare și aprobare modificarea și completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de HCL nr. 213/26.08.2019 privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș, de HCL nr. 258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune, HCL nr. 54 /26.02.2020 privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș ,HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș, Adresa Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș nr.40/11.01.2021 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 703/11.01.2021,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin(2) lit. d), alin (3) și alin (4), art. 3 alin (1) și (2), art.7 alin. (1) , art. 8 alin.(i) alin(3) lit. i),k), art. 28 alin (7), art. 41 alin. 1 și art.43 alin (2) ,(5), (7) și (8) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, art. 19 alin.2 , art.22 pct.16 din Contractul de dare în administrare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374 din data de 27.02. 2020 cu acte adiționale, art. 79 și urm din Codul Civil,

Luând in considerare art. 5 lit. w), art.92 alin. (2) lit.f), art. 129, alin (2), lit.b), d), alin. 4 lit.f), alin. 7 lit n), art. 297 alin.(2), art. 300 alin.(i) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 139 alin. (1) si ale art.196 alin.1 lit.a), art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - Se aprobă suplimentarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș :

închiriere suprafață construită pentru montaj echipamente

închiriere buldoexcavator cu cupă/ cu picon

Art.2.- Se aprobă modificarea și completarea Art. 1 din HCL nr. 124/2020 prin adăugarea activităților prevăzute la Art. 1 din prezenta hotărâre.

 • Art.3.- Se aprobă tarifele aferente prestării serviciilor conexe prevăzute la Art.1, conform Anexei nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre, cu modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.5 - Lista tarife pentru prestarea de servicii conexe din Contractul de dare în administrare nr. 7374/2020.

 • Art.4. - Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020, urmare a modificărilor prevăzute la Art.iși Art.3 > conform Anexei nr.2 parte integranta din prezenta hotărâre.

 • Art.5. - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actului Adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020.

 • Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Utilități Publice și Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

 • Art.7. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Serviciul de Utilități Publice

 • - 1 ex. Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.


ROMÂNIA


Anexa nr. 1 la HCL nr. 18/2021

Lista tarife pentru prestarea de servicii conexe

1.Servicii de branșare și debranșare de la sistemul centralizat de încălzire

Denumire activitate

Eliberarea adeverințe

Acord de debranșare

Deviz debranșare 1 calorifer

Deviz debranșare 2 calorifere

Deviz debranșare 3 calorifere

Deviz debranșare 4 calorifere

Deviz debranșare 5 calorifere

Deviz debranșare 6 calorifere

2.Servicii de verificare, sigilare, întreținere, reparații, deplasări, intervenții Ia cerere

Sigilare apometru

Sigiliu cu dop

Demontare contor/sigiliu și PV

Demontare ansamblu repartitor+robinet/1 calorifer

Deplasare la fața locului, schimbare setare și resigilare repartitorîn cazul înlocuirii caloriferului

Deplasare la fața locului, desfundare robinet cu cheie specială

întocmire proces-verbal de constatare existența izolației/inventar/țevi apartament

Servicii de citire, repartizare costuri pentru încălzire și apă caldă

Manoperă montaj apometru-instalație existentă

Manoperă montaj apometru-instalație nouă

Servicii repartizare/citire-încălzire+ acm/repartitor/lună încălzire

Servicii repartizare/citire -acm

Eliberare avize de amplasament

Aviz amplasament în zone cu rețele termice

Aviz amplasament în zone fără rețele termice

Aviz traseu

închiriere suprafață construită pentru montaj echipamente

închiriere buldoexcavator

închiriere buldoexcavator cu cupă

închiriere buldoexcavator cu piconROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
MUNICIPIUL. FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web; www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primarla-fagaras.ro


Anexa nr.2 la HCL nr.l 8/2021

Act Adițional nr./..../202l la

Contractul de administrare a serviciului de alimentare cu energie termică

în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș Nr. 7374 din data de 27.02. 2020

încheiat în baza HCL nr. 213/26.08.2019, HCL nr. 258/2019, HCL nr. 291/2019, HCL nr. 54 /26.02.2020 ,HCL nr. 124/28.05.2020 și HCL nr..../2021

CAPITOLUL I

Părți contractante

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr. 3 , jud. Brașov,telefon/fax 0268.211313, CIF 4384419 , legal reprezentat prin Primar d-nul Ing. Sucaciu Gheorghe în calitate de proprietar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritate contractantă

Și

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, în Făgăraș , str. Teiului nr.22A, jud. Brașov, CIF 41910739, legal reprezentat prin Director general D-nul Țețiu Nicolae Ciprian în calitate de administrator, pe de altă parte,

începând cu data de .... Se modifică și se completează Contractul de administrare nr. 7374 /27.02. 2020 astfel:

ART. 1 - La Capitolul II - Obiectul contractului de dare în administrare- ART.l punctul 3 care va avea următorul conținut:

” 3. Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș va presta următoarele categorii de servicii conexe:

 • • Servicii de branșare și debranșare de la sistemul centralizat de încălzire

 • • Servicii de verificare, sigilare, întreținere, reparații, deplasîri, intervenții la cerere

 • • Servicii de citire, repartizare costuri pentru încălzire și apă calda

 • • Eliberare avize de amplasament

 • • închiriere suprafață construită pentru montaj echipamente

 • • închiriere buldoexcavator cu cupă/ cu picon ”

ART.2 - La Capitolul V- Nivelul preturilor. Modalități de plată art; 20 care vaăvea următorul conținut:                                                        '' , r,i ' ‘

” ART. 20 - Tarifele aferente prestării serviciilor conexe prevăzute la ART. 1 pct.3 sunt prevăzute în Anexa nr. 5 ”


ART.3 - La Capitolul XV- Dispoziții finale- ART.45 alin.(4) lit. e) care va avea următorul conținut:

”e) Lista tarife pentru prestarea de servicii conexe - Anexa nr.5” Restul clauzelor contractuale raman neschimbate

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ......, în 2 (doua) exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte contractantă și face parte integrală din contractul inițial.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL FAGARAS

Termică


PRIMAR


ADMINISTRATOR, Serviciul Public de Alimentare cu Energie

In Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

DIRECTOR GENERAL


SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT

Str. Teiului nr.22, 505200, Fagaras, JucL Brașov


Tel : 0268/210031 *** Fax : 0268/213511 office@spaeLfagaras.ro

MEMORIU TEHNICO - ECONOMIC SI JUSTIFICATIV

privind avizarea/aprobare preț servicii auxiliare

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat din Mun. Fagaras (SPAET) a fost infîintat prin HCL nr. 258 din 31.10.2019, având forma legala de persoana juridica infîintata si organizata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Fagaras.

Administrarea SACET a fost incredintata SPAET Fagaras in baza Contractului de administrare a Serviciului de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat nr. 7374/27.02.2020 aprobat prin HCL nr. 54/26.02.2020.

SPAET Fagaras isi desfasoara activitatea de administrare a SACET incepand cu 1 martie 2020.

Prestarea serviciului public de alimentare centralizata cu energie termica se desfasoara de SPAET Fagaras in baza Licenței nr. 2239/07.10.2020 eliberata de ANRE.

Menționam faptul ca in data de 27.11.2020, am primit o solicitare din partea RCS- RDS SA., prin care aceasta companie ne-a solicitat acordul pentru instalarea unor echipamente de telecomunicații mobile ușoare, pe coșurile de fum ale centralelor din cartierele 13 Decembrie si Tudor Vladimirescu, in baza unor contracte de locatiune.

Oferta depusa de RCS & RDS este de 250 de euro/luna, pentru fiecare centrala termica - echivalent in lei la cursul BNR in data facturării, preț pe care compania RCS&RDS S.A. il va plati lunar către Serviciul Pubic de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Municipiul Fagaras.

Precizam faptul ca anterior stabilirii acestui preț, conducerea SPAET, a solicitat o expertiza tehnica făcută pe cheltuiala RCS&RDS, pentru a se stabili 1

daca sunt îndeplinite condițiile tehnice pentru montaj. In urma expertizei reprezentantii RCS&RDS au comunicat faptul ca exista condiții tehnico constructive corespunzătoare unui astfel de demers.

Pentru eficientizarea activitatii SPAET Fagaras, este importanta valorificarea potențialului tehnic si patrimonial, astfel incit sa fie diminuate cheltuielile cu transmiterea datelor in format telemetrie, sumele astfel încasate constituindu-se fonduri proprii pentru cheltuieli de funcționare.

In acest sens, echipa SPAET incearca sa gaseasca soluții si in viitor, pentru eficientizarea valorificării potențialului existent.

Având in vedere solicitările pieței privind închirierea de utilaje specifice desfășurării diverselor activitati , precum si faptul ca in activitatea derulata de serviciul de termie utilajul buldoexcavator, poate fi folosit/inchiriat, in intervalele de timp in care nu este exploatat in cadrul serviciului, pentru persoanae fizice / juridice in vederea asigurării unor venituri proprii, supunem aprobării prețul de inchiriere orar al acestuia.

Buldoexcavatorul este înregistrat in contabilitatea SPAET extrabilantier si poate fi utilizat cu cupa sau cu picon.

Va solicitam aprobarea suplimentarii serviciilor conexe prestate de SPAET Fagaras, cu activitatea de inchiriere suprafața construita, pentru montaj echipamente si cu inchiriere utilaje.

In vederea desfășurării de către SPAET Fagaras, a serviciilor prestate pentru populație si operatori economici, prezentam spre aprobare :

 • 1. tarif inchiriere suprafața construita pentru montaj echipamente telecom 250 de euro/luna/suprafata- echivalent in lei la cursul BNR in data facturării (fara TVA);

 • 2. tariful de inchiriere buldoexcavator cu cupa 130 lei/ora (TVA inclus);

 • 3. tariful de inchiriere buldoexcavator picon 170 lei/ora; (TVA inclus)

Serviciul Public de Alimentare Centralizata cu Energie Termica 11.01.2021

Director General^

Ciprian Tetiu

Korvîulul KubiiG de Alimentare

RCS a RDS

S!< C..Stii 'r rn 'S

Si ’■ ' Bi.Jte*-

T

F >-10(31! -0J-IJ-.

E IkțieM* k

W w.v/jarios jo

Către: Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat

Str. Teiului nr. 22A, Fagaras

Jud. Brașov

Ref.: Asigurare semnal transmisii de date si voce zona cartier T, Vladimirescu si 13 Decembrie

Subscrisa S.C. RCS & RDS S.A. persoana juridica romană, cu sediul in București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Sector 5, avand numărul de ordine in registrul comerțului J40/12278/1994, cod unic de înregistrare 5888716, atribut fiscal RO, în vederea asigurării acoperirii cu semnal în zonele cartier Tudor Vladimirescu și zona str. 13 Decembrie, din mun. Fagaras, jud. Brașov, unde societatea d-voastra deține puncte termice, prin prezenta vă rugăm fiți de acord cu închirierea către societatea noastră a unei suprafețe de aprox. lOmp/locatie, pe și la baza coșurilor de evacuare gaze arse din incinta punctelor termice din locațiile amintite, în vederea instalării unor echipamente de telecomunicații mobile ușoare și încheierea unui contract de închiriere în acest sens, pentru fiecare locație în parte(2 contracte separate).

Bazat pe prețul achitat pentru spatii tehnice similare închiriate de operatori în incinta spatiilor industriale, va comunicam și oferta noastră financiara și anume 250Euro/luna^îocatie)

Pentru înlesnirea localizării punctelor propuse, va atașam o captura Google a zonei.

Utilizând echipamentele din locația susmenționata, S.C. RCS&RDS S.A. va putea furniza servicii, transmisii de date mobile, apeluri video, telefonie fixa si mobila etc., prin intermediul propriei rețele publice mobile de comunicatii electronice autorizata in baza licenței acordata de Statul Roman, in conformitate cu standardele internaționale ale ultimei tehnologii de generație a 3-a si a 4-a.

Va mulțumim pentru sprijinul acordat in realizarea obiectivelor susmenționate si in speranța unei bune colaborări viitoare, așteptam cu interes răspunsul dumneavoastră.

Cu deosebita considerație,


Nr. ds ordine in registrul comerțului: J40/12278/1994 | C.U.I.- RO 5888716] Capital Social subscris și vărsat. 42.206.417 LEI | Cod IBAN: RO06 INGB 0001 0001 8824 89i3, ING B^n Societatea este înregistrata sub numărul 15643 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.


Rev.

Date

Prepared

Checked

Aprobat:

ing. C. Birceanu

Denumire proiect: Statii de baza pentru servicii de telefonie mobila

Adresa site : Centrala termica nr.1 , cartier Tudor Vladimirescu

Fagaras , jud. Brașov

Materia!:

CLIENT:

RCS & RDS S.A.

Str. Dr.Staicovici, Nr.73-75, Clădirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, București

Greutate: Kg

Scara: 1:1000

Data: 28.12.2020

Denumire desen:

Plan amplasare in zona

Cod site:

BV21886

Proiectat:

ing. A. Marin

Verificat:

ing. V. Lazar

Aprobat:

ing. V. Lazar

PROIECTANT: n

JUazarus

Număr desen :           LC-BV21886-00

Muma ficior * hwQ'IAPA+cc dwn

Pagina: 1/1

Rev. 0

N 45,842830

E 24,984365Antena


RF


Tip

Antena


CUUT070X06F56N 45,842830

E 24,984365

Cablu alimentare 5x6mmp de la BMPT la cutia de grup pozat pe pat cabluri existent


1500


1000


Cutie de grup noua pe perete


Minishelter RCS-RDS


Pat cabluri

100mm


Suport colt 3.Om


1071307250° H=21.30m CUUT070X06F56S0


5400


Tip .

Antena

CUUT070X06F5(


Obiect ampla: fum e> - se va r fațada a - noua s - noua s acesteia - se va r la vârful - se va c de colt c - se va r de colt s - se vor - se va r suport n - se va < - se vor colt - se va r pana la apropier - se va i termice - se va i minishel - se va i suportul de cablL


CONTRACT DE LOCATIUNE

Nr...................încheiat azi,..........................,

între:

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, cu sediul în mun. Făgăra str. Teiului, nr. 22 A, persoană juridică română, cod unic de înregistrare RO 42469704, fax 0268213511, eme office@spaet-fagaras.ro, reprezentată prin Țețiu Ciprian - director genereal, în calitate de LOCATOR si

RCS & RDS S.A., persoana juridica română, cu sediul in București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza . Etaj 2, Sector 5, avand numărul de ordine in registrul comerțului J40/12278/1994, cod unic de înregistrare 5888716 atribut fiscal RO, reprezentata prin.........................-.............................................., în calitate de LOCATAR,

Prezentul contract de locatiune este supus dispozițiilor Codului Civil Român si are ca obiect transmiterea folosinței spațiulu în care Locatarul este autorizat, în baza licenței acordată de Statul Român, să-si desfășoare activitatea prin instalarea exploatarea si întreținerea de echipamente de telecomunicații (inclusiv echipamente de radiocomunicatii pentru telefonie mobila), în condițiile arătate mai jos:

 • I. Preambul
  • 1.1. Locatorul are dreptul neafectat de modalitati de a transmite prin locatiune folosința imobilului situat in mun. Făgăraș, cartier Tudor Vladimirescu - Centrală Termică nr. 1, înregistrat in Cartea Funciara nr. 102772 Făgăraș, număr cadastral 3209/6/1/6/, si garanteaza ca acesta este fara sarcini, fara servituti si fara restricții in ceea ce privește transmiterea dreptului de folosința.

  • 1.3. Părțile isi exprima acordul cu privire la încheierea contractului de locatiune, in baza caruia Locatarul va avea dreptul sa instaleze pe, deasupra, in sau sub terenul detinut de Locator antene, piloni si echipamente de comunicatii electronice, inclusiv suporturi si alte facilitati necesare pentru susținerea acestora, rețea de cabluri, precum si sa modifice, opereze, înlocuiască si sa mențină in incinta terenului ce formează obiectul prezentului contract echipamentele electronice si accesorii potrivit clauzelor prezentului contract, in schimbul prețului locatiunii.

 • II. Obiectul contractului

Art.l. Obiectul prezentului contract il reprezintă transmiterea dreptului de locatiune exclusiva de către Locator si dobândirea de către RCS & RDS S.A. a dreptului de locatiune exclusiva asupra următoarelor spatii (denumite in continuare "Imobilele") din imobilul situat in mun. Făgăraș, cartier Tudor Vladimirescu - Centrală Termică nr. 1, înregistrat in Cartea Funciara nr. 102772 Făgăraș, număr cadastral 3209/6/1/6:

 • - o suprafața de 6 mp pe pereți exteriori cos de fum (identificata prin hasurare pe schița de plan ce constituie anexa a prezentului contract, parte integranta a contractului) si

 • - spațiul cu o suprafața de 4mp, situat, la baza coșului de fum (identificat prin hasurare pe schița de plan ce constituie anexa a prezentului contract, parte integranta a contractului).

Locatorul a dobândit dreptul de a transmite folosința imobilului prin locatiune in baza actului: Hotărâre de Consiliu Local nr. 54/2020, privind darea în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare, către SPAET Făgăraș, respectiv Contract de administrare nr. 7374/27.02.2020 - ce constituie Anexa 1, parte integranta a prezentului contract.

Locatorul declara pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art.326 Cod penal privind falsul in declaratii, ca Imobilul ce formează obiectul prezentului contract se află în administrarea sa deplina si exclusiva, nu a fost înstrăinat unei alte persoane, nu este închiriat, nu a fost promis spre vanzare, închiriere sau in alt scop, nu formează obiectul nici unui litigiu dedus sau nu instanțelor de judecata, nu formează obiectul vreunei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica, nu este sechestrat si nu este grevat de sarcini sau servituti, astfel cum rezulta si din extrasul de carte funciara, si se angajeaza sa respecte drepturile Locatarului dobândite prin prezentul contract.

Art.2. Locatorul declara in mod expres si irevocabil ca este de acord:
 • a) ca Imobilul sa fie utilizat de către Locatar pentru montarea antenelor si a echipamentelor de comunicatii electronice (spațiul tehnic afectat) conform schiței anexate - Anexa 2, parte integranta a prezentului contract;

 • b) sa acorde Locatarului dreptul a instala si asigura accesul rețelelor de cabluri necesare pentru realizarea racordului la instalația de energie electrică, a racordului la rețeaua de comunicatii electronice utilizata cu orice titlu de către Locatar, precum si accesul cablurilor de la spațiul tehnic la antenele si la echipamentele accesorii;

 • c) sa acorde dreptul de acces neîngrădit al reprezentanților, imputernicitilor, personalului tehnic si de întreținere ai Locatarului la amplasamentul ce formează obiectul prezentului contract, inclusiv cu echipamentele, utilajele si autovehiculele necesare.

Art.3. Potrivit acordului expres de voința al pârtilor, Imobilul ce formează obiectul prezentului contract va fi folosit de Locatar in vederea instalării de echipamente radio si aparatură electronică necesare desfășurării activităților de furnizor public de rețele si servicii de comunicatii electronice.

Art.4. Imobilul ce formează obiectul prezentului contract va fi utilizat in scop tehnic si nu va putea fi utilizate în scopuri precum birou, magazie de mărfuri, prestări servicii.

 • III. Caracteristici tehnice ale echipamentelor Locatarului. Autorizatii

Art.5. Potrivit convenției pârtilor, Imobilul care formează obiectul prezentului contract va fi folosit de către Locatar pentru instalarea oricăruia sau tuturor echipamentelor care urmeaza, in funcție de necesitățile Locatarului:

 • a) spațiul tehnic (conform descrierii tehnice anexate) care cuprinde, fara a se limita la: stații radio, un sistem de ventilatie-încalzire, un distribuitor/un terminal de linie, un sistem de iluminare, un sistem de protecție împotriva incendiilor, precum si întregul material tehnic complementar necesar bunei funcționări a echipamentelor si instalațiilor;

 • b) una sau mai multe structuri metalice necesare susținerii suporturilor de antene (ale căror planuri de construcție si/sau situație sunt anexate prezentului contract);

 • c) rețelele de cabluri necesare pentru buna funcționare a echipamentelor si instalațiilor, inclusiv cablurile care asigura conectarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică si impamantare, legăturile la orice rețea de comunicatii electronice, precum si rețeaua de cabluri care asigura conexiunea intre spațiul tehnic si antene.

Echipamentele instalate de Locatar vor respecta normele si reglementările în vigoare pentru acest domeniu de activitate. Locatorul isi exprima acordul expres, iar Locatarul va asigura, in funcție de necesitățile sale, pentru echipamentele instalate pe si in Imobil un paratraznet având legătură la pământ, daca o astfel de instalație nu există sau daca aceasta nu corespunde din punct de vedere tehnic.

Locatarul îsi rezervă dreptul de a instala orice sistem de securitate pe care îl consideră necesar in vederea protejării echipamentelor si instalațiilor sale, fiind singuruaceal proprietar al acestora.

Toate echipamentele, instalațiile si materialele instalate de Locatar rămân în proprietatea acestuia. Locatarul îsi rezervă dreptul de a afișa pe echipamente, materiale si instalații, inscripții care vor certifica dreptul său de proprietate asupra acestora.

Fiecare parte se obliga să nu perturbe funcționarea echipamentelor si instalațiilor, iar daca s-au produs astfel de perturbări, sa ia masurile necesare pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.

Art.6. Autorizațiile necesare instalării si desfășurării activităților specifice vor fi obținute de Locatar. Locatorul autorizează RCS&RDS sa solicite toate licențele, acordurile, autorizațiile care pot fi necesare pentru instalarea, întreținerea, menținerea, repararea si dezinstalarea echipamentelor, cablurilor si accesoriilor, precum si pentru orice modificări aduse acestora in conformitate cu necesitățile Locatarului, iar, la solicitarea acestuia din urma, Locatorul va remite documentele necesare in forma solicitata, colaborând si acordând Locatarului tot sprijinul necesar pentru obținerea autorizațiilor.

 • IV. Durata contractului

Art.7. Prezentul contract se încheie pentru o durată de 9 (nouă) ani si intră în vigoare la data semnării sale de către parti. Art.8. Prezentul contract nu se va prelungi în mod tacit, dacă niciuna din părțile contractante nu notifica cealalta parte cu privire la încetarea la termen a contractului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, primita cu cel puțin sase luni înaintea datei de expirare a perioadei inițiale/extinse.

Art.9. Daca, din orice cauza, utilizarea oricărui echipament tehnic devine imposibila, oneroasă sau mai puțin performantă decât a fost estimat, dacă se modifică rețeaua Locatarului sau dacă intervin probleme tehnice care afectează performantele echipamentelor Locatarului, acesta are dreptul, in orice moment, să denunțe unilateral prezentul contract printr-o notificare predata pe baza semnăturii de primire sau sub forma unei scrisori transmise cu confirmare de primire, încetarea contractului urmând a intra în vigoare în termen de 1 luna de la data trimiterii notificării. Locatarul nu va putea fi obligat la plata nici unei dezdăunări către Locatorul în cazul încetării contractului în condițiile prezentului articol.

Art.lO. Neobtinerea autorizațiilor necesare desfășurării activității Locatarului da dreptul Locatarului sa denunțe unilateral prezentul contract, fara notificare, fara îndeplinirea altor formalități si fără intervenția instanțelor judecătorești. In cazul neobtinerii autorizațiilor si avizelor necesare desfășurării activității sale, Locatarul va achita prețul locatiunii calculat pentru perioada cuprinsă între data preluării Imobilului pe baza de proces-verbal de predare-primire si data înștiințării Locatorului cu privire la imposibilitatea desfășurării activităților preconizate, urmând ca Locatarul sa suporte costul lucrărilor de reamenajare a Imobilului ce formează obiectul prezentului contract, restituindu-l Locatorului asa cum l-a primit, mai puțin uzura normala, fără a datora alte despăgubiri.

Art.ll. Locatarul poate efectua, pe propria cheltuiala, toate demersurile necesare pentru înscrierea in cartea funciara a drepturilor dobândite in baza prezentului contract, precum si pentru asigurarea opozabilității si publicității corespunzătoare.

 • V. Prețul locatiunii, Termenul si modalitati de plata a acestuia

Art.12. Părțile au negociat si agreat in mod ferm un preț lunar al locatiunii de 250 (douasutecincizeci) Euro/luna Art.13. Plata prețului locatiunii se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale emise de către Locator, in lei, la cursul de schimb valutar Euro/RON al B.N.R. valabil la data emiterii facturii.

Emiterea facturii nu poate avea loc înainte de începerea lunii a cărei chirie se facturează.

Obligația de plata a prețului locatiunii se naște, cu privire la perioada, începând cu data încheierii prezentului contract. Daca Locatarul nu obține autorizațiile necesare, se vor aplica dispozițiile art.10 de mai sus.

Art.14 Plata prețului locatiunii se va face în contul deschis la Trezoreria Făgăraș RO52TREZ132502205X00351 al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

 • VI. Predarea-primirea, amenajarea, modificarea si restituirea Imobilului

Art.15. Predarea-primirea Imobilului se va face în baza unui proces-verbal semnat de reprezentanții ambelor părți, î care se va descrie starea si dotarea fiecărui imobil.

Art.16. Imobilul si instalațiile existente vor putea face obiectul modificărilor tehnice pe care Locatarul le consider, necesare, cu respectarea destinației convenite de părți.

Art,17. La expirarea perioadei de locatiune, Locatarul va elibera Imobilul, ridicând instalațiile care îi aparțin, lăsânc Imobilul în starea inițială, cu excepția uzurii normale. Locatorul va putea negocia cu Locatarul păstrarea amenajărilor s modificărilor restituindu-i acestuia din urma contravaloarea îmbunătățirilor aduse Imobilului.

Art.18. Restituirea Imobilului se va face în baza unui proces verbal redactat si semnat de reprezentanții părților.

 • VII. Drepturile si obligațiile părților

Art.19. Obligațiile Locatarului

 • a) să folosească Imobilul potrivit destinației convenite de parti, avand obligația sa il mențină în stare de întreținere corespunzătoare si sa efectueze lucrările de reparații curente ale acestuia;

 • b) să asigure, pe propria cheltuiala, întreținerea echipamentelor si instalațiilor tehnice amplasate in si/sau pe Imobil;

 • c) să se abțină de la orice activitate care ar putea tulbura liniștea si securitatea imobilului;

 • d) să achite prețul locatiunii la termenele stabilite în contract, in baza facturii emise de Locator conform prezentului contract;

Art.20. Obligațiile Locatorului:

 • a) sa emite si sa predea Locatarului, in condițiile prevăzute in prezentul contract, factura in baza careia se face plata prețului locatiunii;

 • b) sa răspundă pentru viciile Imobilului, care împiedica locatarul in liniștita si utila folosința a acestuia potrivit destinației imobilului si potrivit scopului Locatarului pentru care s-a încheiat prezentul contract de locatiune.

 • c) Sa plateasca impozitele si taxele care sunt in sarcina Locatorului, precum si cele aferente locatiunii Imobilului, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

 • d) Locatorul se obliga sa-l sprijine pe Locatar prin furnizarea actelor, documentațiilor sau prin depunerea unor cereri sau prin alte acțiuni pentru obținerea autorizațiilor, avizelor si tuturor aprobărilor necesare desfășurării activitatilor realizate in Imobilul ce formează obiectul prezentului contract, potrivit obiectului de activitate al Locatarului si clauzelor prezentului contract.

 • e) Locatorul se obliga ca in cazul înstrăinării, pe orice cale, a Imobilului care formează obiectul prezentului contract sau a întregului imobil din care face parte imobilul ce formează obiectul prezentului contract, sa includă in actul respectiv obligativitatea dobanditorului de a respecta prevederile prezentului contract de locatiune, in caz contrar Locatorul urmând sa răspundă conform legii pentru orice prejudiciu produs Locatarului;

 • f) Sa se abtina de la orice, acțiune, act sau fapt care ar putea sa-l tulbure sau stanjeneasca in orice mod pe Locatar in exercitarea liniștita si utila a dreptului de folosința asupra Imobilului ce formează obiectul prezentului contract;

 • g) Sa garanteze pe Locatar de folosința liniștita si utila a Imobilului ce formează obiectul prezentului contract pentru întreaga durata a prezentului contract, precum si împotriva pierderii (totale sau parțiale) a folosinței acestui Imobil, indiferent daca o astfel de tulburare este datorata faptei Locatorului sau a unor terți. In cazul apariției unei tulburări sau pierderi a folosinței Imobilului, Locatorul se obligă să-l despăgubească pe Locatar pentru prejudiciile suferite in urma tulburării sau pierderii folosinței, urmând sa pună la dispoziția Locatarului un imobil asemanator cu cel care formează obiectul prezentului contract pentru desfasurarea in condiții similare a activitatilor specifice desfășurate in Imobil si sa suporte eventuala diferența de preț al locatiunii, costurile implicate de mutarea echipamentelor, precum si orice alte costuri implicate de întreruperea furnizării serviciilor către clientii Locatarului sau generate de alte situatii care ar produce acestuia vreun prejudiciu material sau moral.

In cazul pierderii parțiale a folosinței Imobilului ce formează obiectul prezentului contract, Locatarul va avea posibilitatea de a opta fie pentru reducerea prețului locatiunii, proporțional cu pierderea folosinței suferite si plata daunelor interese de către Locator, fie pentru rezilierea contractului si plata daunelor interese de către Locator pentru prejudiciul suferit.

In oricare dintre cazurile descrise mai sus, răspunderea Locatorului va fi angajată din momentul intervenției unui astfel de caz, chiar mai înainte de pronunțarea oricărei hotărâri judecătorești în acest sens.

 • h) să avertizeze Locatarul cu cel puțin 3(trei) luni înainte în situația realizării unor reparatii planificate care in baza legii sau a prezentului contract sunt in sarcina Locatorului sau imediat ce are cunoștința de o situație neprevăzută care ar putea avea ca efect afectarea funcționării echipamentelor si instalațiilor tehnice ale Locatarului. In orice situatii de acest fel, Locatorul va preciza termenul de derulare a lucrărilor care ar putea afecta funcționarea echipamentelor si instalațiilor Locatarului si va propune acestuia din urma o alternativa eficientă care să permită funcționarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor.

 • i) să permită Locatarului eventuala reconfigurare, înlocuire a echipamentelor care nu afecteaza suprafața închiriata, conform prezentului contract, fara solicitarea de costuri suplimentare sau extindere, din rațiuni de ordin tehnic, a

suprafețelor ce formează obiectul prezentului contract.

VIII. Accesul la Imobil si funcționarea echipamentelor

Art.21. Accesul si circulația, în perimetrul Imobilului ce formează obiectul prezentului contract, a personalului, a prepusilo. Locatorului, a subcontractantilor acestuia sau a oricăror altor persoane sunt permise numai cu autorizarea prealabilă dir partea Locatarului.

Art.22. Locatorul garantează accesul Locatarului si a prepusilor acestuia, in regim non-stop, respectiv 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru orice intervenție necesara in vederea întreținerii, reparării si menținerii in stare corespunzătoare de funcționare a echipamentelor si instalațiilor amplasate în Imobilul ce formează obiectul prezentului contract.

Art.23. Locatorul va asigura accesul in orice moment si ori de cate ori este nevoie atat personalului menționat mai sus, cat si materialelor, aparatelor, sculelor, utilajelor si instalațiilor, precum si a tot ce este necesar pentru executarea lucrărilor de instalare, modificare, operare, întreținere, reparare si dezinstalare a echipamentelor, instalațiilor si accesoriilor acestora, inclusiv accesul autovehiculelor folosite de persoanele menționate mai sus in perimetrul Imobilului ce formează obiectul prezentului contract.

Art.24. Pe durata existentei prezentului contract, Locatorul se obliga sa nu amplaseze echipamente, materiale in suprafața închiriata de Locatar sau pe caile de acces la suprafața închiriata de Locatar si sa nu permită realizarea de instalații tehnice susceptibile sa afecteze in orice fel transmisia si recepția echipamentelor si instalațiilor Locatarului fara obținerea prealabila a acordului scris din partea Locatarului

Art.25. Locatarul poate solicita racordarea separată la rețeaua de distribuție a energiei electrice, precum si la alte rețele de utilități. Daca Locatarul nu poate obține racordarea separată la rețeaua de alimentare cu energie electrica sau daca aceasta racordare este prea oneroasa pentru Locatar, Locatorul va permite alimentarea instalațiilor Locatarului de la o sursă disponibilă, cu condiția instalării unui contor care să înregistreze separat consumul de energie. IX. Forța majora

Art.26. Prin caz de forță majoră se înțelege orice eveniment imprevizibil si insurmontabil care intervine ulterior încheierii prezentului contract. Sunt considerate asemenea cazuri evenimentele consacrate de legea civilă română, de doctrina si practica judecătoreasca. Incidența oricărui caz de forță majoră înlătură răspunderea părții contractante, aflate in imposibilitate sa-si îndeplinească, din aceasta cauza, obligațiile asumate, daca invocă si dovedește, în condițiile legii civile, cazul de forța majora.

Art.27. Daca forța majoră împiedică părțile contractante sau numai una dintre acestea să-si execute obligațiile contractuale pentru o perioada mai mare de 30(treizeci) de zile, partea afectata poate invoca încetarea de plin drept a prezentului contract, fără intervenția instanței judecătorești si fara vreo alta formalitate, înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

 • X. încetarea contractului

Art.28. Contractul poate înceta in orice moment prin acordul de voința al pârtilor, in termenul de valabilitate, fara plata de daune.

Art.29. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești si fara vreo alta formalitate, in condițiile art.9 sau art.10 din contract.

Art.30. încetarea contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja născute între părți.

 • XI. NOTIFICĂRI

Art.31. Orice comunicare realizată în baza prezentului contract va fi valabilă dacă este adusă la cunoștința celeilalte parti, în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau orice alt mijloc care oferă garanția receptionării si confirmării comunicării. Art.32. Adresele pârtilor pentru primirea corespondentei sunt următoarele:

Locatorul: SPAET Făgăraș

Adresa: mun. Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, jud. Brașov

Telefon/Fax: 0268/213511

In atentia: Țețiu Ciprian

Locatarul: RCS & RDS S.A.

Adresa: București, sector 5, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza I, et.2

Telefon/Fax: 031 4004 440; 031 4004 441

In atentia: Dep. Juridic

Art.33. Fiecare parte se obliga să comunice, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile celeilalte părți orice modificare intervenită în adresa indicata mai sus sau comunicata ulterior.

 • XII. Litigii

Art.34. Părțile vor încerca sa rezolve pe cale amiabila orice eventuale neînțelegeri dintre acestea cu privire la încheierea, executarea, interpretarea sau încetarea prezentului contract.

Art.35. In caz de nerezolvare pe cale amiabila, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun.

 • XIII. Drept de preferința

Art.36 In cazul in care Locatorul intenționează sa înstrăineze ori sa constituie in favoarea unui tert orice drept, indiferei de denumirea acestuia (inclusiv, dar fara a se limita la, drept de uzufruct, drept de folosința, drept de comodat, cesiune Contractului, vanzarea imobilului), care va afecta direct ori indirect drepturile conferite Locatarului prin prezentul Contrac inclusiv interesele de afaceri ale acestuia privind amplasarea echipamentelor sale (indiferent de denumirea si țipi acestora), Locatarul are un drept de preferința la înstrăinarea ori constituirea unui astfel de drept, in aceleași condit in care acesta ar fi înstrăinat ori constituit in favoarea unui tert.

Astfel, Locatorul il va notifica in scris pe Locatar cu 30 (treizeci) de zile calendaristice anterior intenției de înstrăinare sai de constituire a dreptului, prin oricare dintre modalitățile de comunicare prevăzute in Contract. In cazul in care Locatari nu isi exprima punctul de vedere cu privire la exercitarea dreptului de preferința in cadrul termenului de 30 de zile Locatarul poate instraina sau constitui respectivul drept in favoarea unui tert in mod liber.

 • XIV. Dispoziții finale

Art.39. Locatarul va răspunde de posibilele accidente sau daune cauzate de echipamentele si instalațiile sale, care sunt provocate din culpa sa.

Art.40. Orice modificare sau completare a prezentului contract este valabilă numai dacă rezultă din acordul pârtilor cuprins în actele adiționale semnate de ambele părți.

Art.41. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale din materia locatiunii prevăzute de Codul Civil sau de legi speciale.

Art.42. Părțile recunosc și agreează în mod expres faptul că fiecare clauză și prevedere din prezentul contract a fost negociată și agreată de părți și astfel acest contract nu conține clauze standard, asa cum acestea sunt definite în articolul 1202 din Codul Civil al României. Locatorul declara in mod expres si irevocabil ca nu este de acord ca Locatarul sa subinchirieze, total sau parțial, Imobilul si sa cesioneze, in tot sau in parte, contractul. Totodată Locatorul declara in mod expres ca a luat cunoștința si este de acord cu prevederile din prezentul contract privind denunțarea unilaterala a contractului (art.9 si 10) si dreptul de preferința (art.37-39).

Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

Anexa 1 - dovada dreptului de transmitere prin locatiune a folosinței Imobilului

Anexa 2 - planul spațiului tehnic

Anexa 3 - planul de construcție si/sau situație a suporturilor de antene

Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care doua exemplare pentru Locatar si un exemplar pentru Locator.

Locator                                                                              Locatar

Prin director genereal Țețiu Ciprian                                                  RCS & RDS S.A.

Prin...........................

Departament Juridic

Departament 3G SA


N 45,836047

E 24,968021

Rev.

Date

Prepared

Checked

Aprobat:

ing. C. Birceanu

Denumire proiect: Statii de baza pentru servicii de telefonie mobila

Adresa site: Centrala termica nr.2 , cartier 13 Decembrie

Fagaras , jud. Brașov

Material:

CLIENT:

RCS & RDS S.A.

Str. Dr.Staicovici, Nr.73-75, Clădirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, București

Greutate; Kg

Scara: 1:1000

Data: 05.01.2021

Denumire desen:

Plan amplasare in zona

Cod site:

BV10924

Proiectat:

ing. A. Marin

Verificat:

ing. V. Lazar

Aprobat:

ing. V. Lazar

PROIECTANT:

_ azarus

Număr desen:           LC-BV10924-00

Pagina: 1/1

Rev. 0

rnnvtvn rt bJuma ficior • hv1 OQQdtcc Hum

Antena


Tip Antena


Modul antena RF


înălțime montaj


Azimut


0 țeava


Buc.


Suport


RF


CUUT070X06F56S0 6 X Huawei 21.30*


6071807300° 89   1


Suport de colt 3mN 45,836047

E 24,968021

Obiectul prezentului proiect consta in realizarea unui amplasament de telefonie mobila RCS-RDS pe coșul de fum existent precum si la baza acestuia astfel:

 • - se va monta o scara metalica de la baza coșului de fum pana la vârf pe fațada acestuia

 • - noua scara metalica va fi prevăzută cu sistem anticadere tip Protecta

 • - noua scara metalica va fi prevăzută cu sistem antiurcare la baza acesteia

 • - se va monta un suport de colt 3.0m (1.0m peste nivelul coșului de fum) la vârful coșului de fum conform desen

 • - se va amplasa o antene RF de tip CUUT070x06F56S0 pe noul suport de colt conform tabel antene

 • - se va monta un suport echipamente RRU (1.5m) pe catargul suportului de colt sub antena RF conform desen

 • - se vor amplasa 6 echipamente RRU de tip Huawei pe noul suport

 • - se va monta la baza coșului de fum un suport minishelter cu dale conform desen

 • - înainte de amplasarea suportului se va compacta terenul existent si se va așeza un strat de pietriș compactat

.         - se va amplasa un minishelter pe noul suport

!          - se vor monta suporți pozare cabluri antene pe catargul suportului de colt

I          - se va monta un traseu pat cabluri 100mm de la echipamentele RRU pana la minishelter fixat pe peretele coșului

|          de fum traseu vertical in apropierea scării acces si apoi pe dale de beton

j          - se va instala tablou electric BMPT nou pe perete in interiorul centralei termice in camera tablourilor electrice

 • - se va instala cutie de grup noua pe peretele clădirii in apropierea minishelterului

 • - se va instala conductor impamantare platbanda 30x3mm de la catargul suportului de colt pozat vertical pe fațada

 • !         coșului de fum pe langa patul de cabluri 100mm si se va conecta la coborârea existenta deasupra cutiei de

I           separație

 • |         - se va instala conductor impamantare echipamente platbanda 30x3mm pozat pe lateralul patului de cabluri traseu

j         vertical si se va conecta la impamantarea existenta deasupra cutiei de separație

 • - echipamentele RRU se vor conecta la impamantarea echipamente cu cabluri MVF 16mmp

 • - minishelterul si cutia de grup se vor conecta la impamantarea existenta cu cabluri MYF 25mmp

!         - tabloul electric BMPT se va conecta la instalația impamantare existenta in camera tablouri electrice cu cablu MYF

 • I 25mmp

j         - noul tablou electric BMPT se va conecta la TE existent cu cablu CYAbY 5x6mmp de comun acord cu proprietarul

j         - se va instala cablu alimentare CYAbY 5x6mmp de la BMPT la cutia de grup pozat pe pat cabluri existent in

interiorul clădirii

 • - se va instala cablu alimentare CYAbY 5x6mmp de la cutia de grup pozat in pat cabluri 50mm pana la minishelter

 • - se vor instala jumperi, cabluri FO si alimentare 2x6mmp de la antena la RRU si apoi la minishelter pozate pe suportii fixati pe catarg si apoi pe traseul pat cabluri 100mm

 • - se vor monta inele de siguranța pe țeava suportului echipamente RRU precum si pe catargul suportului de colt

Ruv    _—____Prvpared__ChocĂod

Aprobat:

ing. C. Birceanu |

Denumire proiect - Statii de baza pentru servicii de telefonie mobila

Adresa site: Centrala termica nr.2 , cartier 13 Decembrie

Fagaras , jud. Brașov

Material:

CLIENT:

RCS & RDS S.A.

Str. Dr.Slaicovici, Nr.73-75, Clădirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, București

Greutate: Kg

Scara; 1:150

Data: 05.01.2021

Proiectat:

ing. A. Marin

Denumire desen:

Plan TSS

Cod site.

BV10924

Verificat:

ing. V. Lazar

Aprobat;

ing. V. Lazar

PROIECTANT:

_ azarus

Număr desen :           LC-BV10924-01

Pagina: 2/4

Rev. 0

Antena

Tip

Antena

Modul antena RF

înălțime montaj

Azimut

0 țeava

Buc.

Suport

RF

CUUT070X06F56S0

6 x Huawei

21.30*

60°/180°/300°

89

1

Suport de colt 3m


N 45,836047

E 24,968021

Obiectul prezentului proiect consta in realizarea unui amplasament de telefonie mobila RCS-RDS pe coșul de fum existent precum si la baza acestuia astfel:

 • - se va monta o scara metalica de la baza coșului de fum pana la vârf pe fațada acestuia

 • - noua scara metalica va fi prevăzută cu sistem anticadere tip Protecta

 • - noua scara metalica va ft prevăzută cu sistem antiurcare la baza acesteia

 • - se va monta un suport de colt 3.Om (1.0m peste nivelul coșului de fum) la vârful coșului de fum conform desen

 • - se va amplasa o antene RF de tip CUUT070x06F56S0 pe noul suport de colt conform tabel antene

 • - se va monta un suport echipamente RRU (1,5m) pe catargul suportului de colt sub antena RF conform desen

 • - se vor amplasa 6 echipamente RRU de tip Huawei pe noul suport

 • - se va monta la baza coșului de fum un suport minishelter cu dale conform desen

 • - înainte de amplasarea suportului se va compacta terenul existent si se va așeza un strat de pietriș compactat

 • - se va amplasa un minishelter pe noul suport

 • - se vor monta suporți pozare cabluri antene pe catargul suportului de colt

 • - se va monta un traseu pat cabluri 100mm de la echipamentele RRU pana la minishelter fixat pe peretele coșului de fum traseu vertical in apropierea scării acces si apoi pe dale de beton

 • - se va instala tablou electric BMPT nou pe perete in interiorul centralei termice in camera tablourilor electrice

 • - se va instala cutie de grup noua pe peretele clădirii in apropierea minishelterului

 • - se va instala conductor impamantare platbanda 30x3mm de la catargul suportului de colt pozat vertical pe fațada coșului de fum pe langa patul de cabluri 100mm si se va conecta la coborârea .existenta deasupra cutiei de separație

 • - se va instala conductor impamantare echipamente platbanda 30x3mm pozat pe lateralul patului de cabluri traseu vertical si se va conecta la impamantarea existenta deasupra cutiei de separație

 • - echipamentele RRU se vor conecta la impamantarea echipamente cu cabluri MYF 16mmp

 • - minishelterul si cutia de grup se vor conecta la impamantarea existenta cu cabluri MYF 25mmp

 • - tabloul electric BMPT se va conecta la instalația impamantare existenta in camera tablouri electrice cu cablu MYF 25mmp

 • - noul tablou electric BMPT se va conecta la TE existent cu cablu CYAbY 5x6mmp de comun acord cu proprietarul

 • - se va instala cablu alimentare CYAbY 5x6mmp de la BMPT la cutia de grup pozat pe pat cabluri existent in interiorul clădirii

 • - se va instala cablu alimentare CYAbY 5x6mmp de la cutia de grup pozat in pat cabluri 50mm pana la minishelter

 • - se vor instala jumperi, cabluri FO si alimentare 2x6mmp de la antena la RRU si apoi la minishelter pozate pe suportii fixati pe catarg si apoi pe traseul pat cabluri 100mm

 • - se vor monta inele de siguranța pe țeava suportului echipamente RRU precum si pe catargul suportului de colt

  Rw

  D*to

  PrepAred

  Chected

  Aprobat:

  ing. C. Birceanu |

  Denumire proiect: Statii de baza pentru servicii de telefonie mobila

  Adresa site; Centrala termica nr.2 , cartier 13 Decembrie

  Fagaras, jud. Brașov

  Materia!:

  CLIENT:

  RCS & RDS S.A.

  Str. Dr.Staicovici, Nr.73-75, Clădirea Forum 2000, Faza 1, Et. 2, Sector S, București

  Greutate: Kg

  Scara: 1:150

  Data: 05.01.2021

  Proiectat:

  ing. A. Marin

  Denumire desen:

  Plan TSS

  Cod site:

  BV10924

  Verificat:

  inq. V. Lazar

  Aprobat:

  inq. V. Lazar

  PROIECTANT:

  azarus

  Număr desen:           LC-BV10924-01

  Pagina: 1/4

  Rev.

  _ 0

  - A-1:70
  Cazan metalic


  Minisheiter

  RCS-RDS


  Cutie de grup noua pe perete


  Cablu alimentare 5x6mmp de la cutia de grup la minisheiter pozat in pat cabluri 50mm


  O.OOm


  Date

  Pr^pered

  Ci


  Aprobat:

  ing. C. Blrceanu |

  CLIENT:

  RCS & RDS S.A.

  Slr. Dr.Staicovici. Nr.73-75, Clădirea Forum

  2000, Faza 1, Et. 2, Sector 5, București

  Proiectat:

  ing. A. Mahn

  Verificat:

  ing. V. Lazar

  Aprobat:

  ina. V. Lazar


  azarus

  construct

  Denumire proiect: Statii de baza pentru servicii de telefonie mobila

  Adresa site: Centrala termica nr.2 , cartier 13 Decembrie

  Fagaras , jud. Brașov

  Material:

  Greutate: Kg

  Scara:    1:70

  Data: 05.01.2021

  Denumire desen:

  Plan TSS

  Cod site:

  BV10924

  Număr desen:           LC-BV10924-01

  Pagina: 3/4

  Rev. 0

  Nume fișier: bv10924tss.dwg

  A3


Obiectul prezentului proiect consta in realizarea unui amplasament de telefonie mobila RCS-RDS pe coșul de fum existent precum si la baza acestuia astfel:

 • - se va monta o scara metalica de la baza coșului de fum pana la vârf pe fațada acestuia

 • - noua scara metalica va fi prevăzută cu sistem anticadere tip Protecta

 • - noua scara metalica va fi prevăzută cu sistem antiurcare la baza acesteia

 • - se va monta un suport de colt 3.0m (1.0m peste nivelul coșului de fum) la vârful coșului de fum conform desen

 • - se va amplasa o antene RF de tip CUUT070x06F56S0 pe noul suport de colt conform tabel antene

 • - se va monta un suport echipamente RRU (1.5m) pe catargul suportului de colt sub antena RF conform desen

 • - se vor amplasa 6 echipamente RRU de tip Huawei pe noul suport

 • - se va monta la baza coșului de fum un suport minishelter cu dale conform desen

 • - inainte de amplasarea suportului se va compacta terenul existent si se va așeza un strat de pietriș compactat

 • - se va amplasa un minishelter pe noul suport

 • - se vor monta suporți pozare cabluri antene pe catargul suportului de colt

 • - se va monta un traseu pat cabluri 100mm de la echipamentele RRU pana la minishelter fixat pe peretele coșului de fum traseu vertical in apropierea scării acces si apoi pe dale de beton

 • - se va instala tablou electric BMPT nou pe perete in interiorul centralei termice in camera tablourilor electrice

 • - se va instala cutie de grup noua pe peretele clădirii in apropierea minishelterului

 • - se va instala conductor impamantare platbanda 30x3mm de la catargul suportului de colt pozat vertical pe fațada coșului de fum pe langa patul de cabluri 100mm si se va conecta la coborârea existenta deasupra cutiei de

separație

 • - se va instala conductor impamantare echipamente platbanda 30x3mm pozat pe lateralul patului de cabluri traseu vertical si se va conecta la impamantarea existenta deasupra cutiei de separație

 • - echipamentele RRU se vor conecta la impamantarea echipamente cu cabluri MYF 16mmp

 • - minishelterul si cutia de grup se vor conecta la impamantarea existenta cu cabluri MYF 25mmp

 • - tabloul electric BMPT se va conecta la instalația impamantare existenta in camera tablouri electrice cu cablu MYF 25mmp

 • - noul tablou electric BMPT se va conecta la TE existent cu cablu CYAbY 5x6mmp de comun acord cu proprietarul

 • - se va instala cablu alimentare CYAbY 5x6mmp de la BMPT la cutia de grup pozat pe pat cabluri existent in interiorul clădirii

 • - se va instala cablu alimentare CYAbY 5x6mmp de la cutia de grup pozat in pat cabluri 50mm pana la minishelter

 • - se vor instala jumperi, cabluri FO si alimentare 2x6mmp de la antena la RRU si apoi la minishelter pozate pe suportii fixati pe catarg si apoi pe traseul pat cabluri 100mm

 • - se vor monta inele de siguranța pe țeava suportului echipamente RRU precum si pe catargul suportului de colt

  Rev.

  Date

  Pntpjrvd

  Cfteawr

  Aprobat:

  ing. C. Birceanu |

  Denumire proiect: Statii de baza pentru servicii de telefonie mobila

  Adresa site : Centrala termica nr.2 , cartier 13 Decembrie

  Fagaras , jud. Brașov

  Material;

  CLIENT:

  RCS & RDS S.A.

  Str. Dr.Staicovici, Nr.73-75, Clădirea Forum 2000, Faza 1. Et 2, Sector 5, București

  Greutate: Kg

  Scara :    1:70

  Data: 05.01.2021

  Denumire desen:

  Plan TSS

  Cod site :

  BV10924

  Proiectat:

  ing. A Marin

  Verificat:

  inq. V. Lazar

  Aprobat;

  Inq. V. Lazar

  PROIECTANT:

  _ azarus

  Număr desen:           LC-BV10924-01

  Pagina:

  4/4

  Rev. 0

  construct

  Nume Ușier: bv10924tss.dwq

  A3

CONTRACT DE LOCATIUNE

Nr...................încheiat azi,..........................

între:

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, cu sediul în mun. Făgăraș, str. Teiului, nr. 22 A, persoană juridică română, cod unic de înregistrare RO 42469704, fax 0268213511, email office@spaet-fagaras.ro, reprezentată prin Țețiu Ciprian - director genereal, în calitate de LOCATOR si

RCS & RDS S.A., persoana juridica română, cu sediul in București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Sector 5, avand numărul de ordine in registrul comerțului J40/12278/1994, cod unic de înregistrare 5888716, atribut fiscal RO, reprezentata prin.........................-.............................................., în calitate de LOCATAR,

Prezentul contract de locatiune este supus dispozițiilor Codului Civil Român si are ca obiect transmiterea folosinței spațiului în care Locatarul este autorizat, în baza licenței acordată de Statul Român, să-si desfășoare activitatea prin instalarea, exploatarea si întreținerea de echipamente de telecomunicații (inclusiv echipamente de radiocomunicatii pentru telefonie mobila), în condițiile arătate mai jos:

 • I. Preambul
  • 1.1. Locatorul are dreptul neafectat de modalitati de a transmite prin locatiune folosința imobilului situat in mun. Făgăraș, cartier 13 Decembrie - Centrală Termică nr. 2, înregistrat in Cartea Funciara nr. 102779 Făgăraș, număr cadastral 640, si garanteaza ca acesta este fara sarcini, fara servituti si fara restricții in ceea ce privește transmiterea dreptului de folosința.

  • 1.3. Părțile isi exprima acordul cu privire la încheierea contractului de locatiune, in baza caruia Locatarul va avea dreptul sa instaleze pe, deasupra, in sau sub terenul detinut de Locator antene, piloni si echipamente de comunicatii electronice, inclusiv suporturi si alte facilitati necesare pentru susținerea acestora, rețea de cabluri, precum si sa modifice, opereze, înlocuiască si sa mențină in incinta terenului ce formează obiectul prezentului contract echipamentele electronice si accesorii potrivit clauzelor prezentului contract, in schimbul prețului locatiunii.

 • II. Obiectul contractului

Art.l. Obiectul prezentului contract il reprezintă transmiterea dreptului de locatiune exclusiva de către Locator si dobândirea de către RCS & RDS S.A. a dreptului de locatiune exclusiva asupra următoarelor spatii (denumite in continuare "Imobilele") din imobilul situat in mun. Făgăraș, cartier 13 Decembrie - Centrală Termică nr. 2, înregistrat in Cartea Funciara nr. 102779 Făgăraș, număr cadastral 640:

 • - o suprafața de 6 mp pe pereți exteriori cos de fum (identificata prin hasurare pe schița de plan ce constituie anexa a prezentului contract, parte integranta a contractului) si

 • - spațiul cu o suprafața de 4mp, situat, la baza coșului de fum (identificat prin hasurare pe schița de plan ce constituie anexa a prezentului contract, parte integranta a contractului).

Locatorul a dobândit dreptul de a transmite folosința imobilului prin locatiune in baza actului: Hotărâre de Consiliu Local nr. 54/2020, privind darea în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare, către SPAET Făgăraș, respectiv Contract de administrare nr. 7374/27.02.2020 - ce constituie Anexa 1, parte integranta a prezentului contract.

Locatorul declara pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art.326 Cod penal privind falsul in declaratii, ca Imobilul ce formează obiectul prezentului contract se află în administrarea sa deplina si exclusiva, nu a fost înstrăinat unei alte persoane, nu este închiriat, nu a fost promis spre vanzare, închiriere sau in alt scop, nu formează obiectul nici unui litigiu dedus sau nu instanțelor de judecata, nu formează obiectul vreunei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica, nu este sechestrat si nu este grevat de sarcini sau servituti, astfel cum rezulta si din extrasul de carte funciara, si se angajeaza sa respecte drepturile Locatarului dobândite prin prezentul contract.

Art.2. Locatorul declara in mod expres si irevocabil ca este de acord:
 • a) ca Imobilul sa fie utilizat de către Locatar pentru montarea antenelor si a echipamentelor de comunicatii electronice (spațiul tehnic afectat) conform schiței anexate - Anexa 2, parte integranta a prezentului contract;

 • b) sa acorde Locatarului dreptul a instala si asigura accesul rețelelor de cabluri necesare pentru realizarea racordului la instalația de energie electrică, a racordului la rețeaua de comunicatii electronice utilizata cu orice titlu de către Locatar, precum si accesul cablurilor de la spațiul tehnic la antenele si la echipamentele accesorii;

 • c) sa acorde dreptul de acces neîngrădit al reprezentanților, imputernicitilor, personalului tehnic si de întreținere ai Locatarului la amplasamentul ce formează obiectul prezentului contract, inclusiv cu echipamentele, utilajele si autovehiculele necesare.

Art.3. Potrivit acordului expres de voința al pârtilor, Imobilul ce formează obiectul prezentului contract va fi folosit de Locatar in vederea instalării de echipamente radio si aparatură electronică necesare desfășurării activităților de furnizor public de rețele si servicii de comunicatii electronice.

Art.4. Imobilul ce formează obiectul prezentului contract va fi utilizat in scop tehnic si nu va putea fi utilizate în scopuri precum birou, magazie de mărfuri, prestări servicii.

 • III. Caracteristici tehnice ale echipamentelor Locatarului. Autorizatii

Art.5. Potrivit convenției pârtilor, Imobilul care formează obiectul prezentului contract va fi folosit de către Locatar pentru instalarea oricăruia sau tuturor echipamentelor care urmeaza, in funcție de necesitățile Locatarului:

 • a) spațiul tehnic (conform descrierii tehnice anexate) care cuprinde, fara a se limita la: stații radio, un sistem de ventilatie-încalzire, un distribuitor/un terminal de linie, un sistem de iluminare, un sistem de protecție împotriva incendiilor, precum si întregul material tehnic complementar necesar bunei funcționări a echipamentelor si instalațiilor;

 • b) una sau mai multe structuri metalice necesare susținerii suporturilor de antene (ale căror planuri de construcție si/sau situație sunt anexate prezentului contract);

 • c) rețelele de cabluri necesare pentru buna funcționare a echipamentelor si instalațiilor, inclusiv cablurile care asigura conectarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică si impamantare, legăturile la orice rețea de comunicatii electronice, precum si rețeaua de cabluri care asigura conexiunea intre spațiul tehnic si antene.

Echipamentele instalate de Locatar vor respecta normele si reglementările în vigoare pentru acest domeniu de activitate. Locatorul isi exprima acordul expres, iar Locatarul va asigura, in funcție de necesitățile sale, pentru echipamentele instalate pe si in Imobil un paratraznet având legătură la pământ, daca o astfel de instalație nu există sau daca aceasta nu corespunde din punct de vedere tehnic.

Locatarul îsi rezervă dreptul de a instala orice sistem de securitate pe care îl consideră necesar in vederea protejării echipamentelor si instalațiilor sale, fiind singuruaceal proprietar al acestora.

Toate echipamentele, instalațiile si materialele instalate de Locatar rămân în proprietatea acestuia. Locatarul îsi rezervă dreptul de a afișa pe echipamente, materiale si instalații, inscripții care vor certifica dreptul său de proprietate asupra acestora.

Fiecare parte se obliga să nu perturbe funcționarea echipamentelor si instalațiilor, iar daca s-au produs astfel de perturbări, sa ia masurile necesare pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.

Art.6. Autorizațiile necesare instalării si desfășurării activităților specifice vor fi obținute de Locatar. Locatorul autorizează RCS&RDS sa solicite toate licențele, acordurile, autorizațiile care pot fi necesare pentru instalarea, întreținerea, menținerea, repararea si dezinstalarea echipamentelor, cablurilor si accesoriilor, precum si pentru orice modificări aduse acestora in conformitate cu necesitățile Locatarului, iar, la solicitarea acestuia din urma, Locatorul va remite documentele necesare in forma solicitata, colaborând si acordând Locatarului tot sprijinul necesar pentru obținerea autorizațiilor.

 • IV. Durata contractului

Art.7. Prezentul contract se încheie pentru o durată de 9 (nouă) ani si intră în vigoare la data semnării sale de către parti. Art.8. Prezentul contract nu se va prelungi în mod tacit, dacă niciuna din părțile contractante nu notifica cealalta parte cu privire la încetarea la termen a contractului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, primita cu cel puțin sase luni înaintea datei de expirare a perioadei inițiale/extinse.

Art.9. Daca, din orice cauza, utilizarea oricărui echipament tehnic devine imposibila, oneroasă sau mai puțin performantă decât a fost estimat, dacă se modifică rețeaua Locatarului sau dacă intervin probleme tehnice care afectează performantele echipamentelor Locatarului, acesta are dreptul, in orice moment, să denunțe unilateral prezentul contract printr-o notificare predata pe baza semnăturii de primire sau sub forma unei scrisori transmise cu confirmare de primire, încetarea contractului urmând a intra în vigoare în termen de 1 luna de la data trimiterii notificării. Locatarul nu va putea fi obligat la plata nici unei dezdăunări către Locatorul în cazul încetării contractului în condițiile prezentului articol.

Art.10. Neobtinerea autorizațiilor necesare desfășurării activității Locatarului da dreptul Locatarului sa denunțe unilateral prezentul contract, fara notificare, fara îndeplinirea altor formalități si fără intervenția instanțelor judecătorești. In cazul neobtinerii autorizațiilor si avizelor necesare desfășurării activității sale, Locatarul va achita prețul locatiunii calculat pentru perioada cuprinsă între data preluării Imobilului pe baza de proces-verbal de predare-primire si data înștiințării Locatorului cu privire la imposibilitatea desfășurării activităților preconizate, urmând ca Locatarul sa suporte costul lucrărilor de reamenajare a Imobilului ce formează obiectul prezentului contract, restituindu-l Locatorului asa cum l-a primit, mai puțin uzura normala, fără a datora alte despăgubiri.

Art.ll. Locatarul poate efectua, pe propria cheltuiala, toate demersurile necesare pentru înscrierea in cartea funciara a drepturilor dobândite in baza prezentului contract, precum si pentru asigurarea opozabilității si publicității corespunzătoare.

 • V. Prețul locatiunii. Termenul si modalitati de plata a acestuia

Art.12. Părțile au negociat si agreat in mod ferm un preț lunar al locatiunii de 250 (douasutecincizeci) Euro/luna Art.13. Plata prețului locatiunii se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale emise de către Locator, in lei, la cursul de schimb valutar Euro/RON al B.N.R. valabil la data emiterii facturii.

Emiterea facturii nu poate avea loc înainte de începerea lunii a cărei chirie se facturează.

Obligația de plata a prețului locatiunii se naște, cu privire la perioada, începând cu data încheierii prezentului contract. Daca Locatarul nu obține autorizațiile necesare, se vor aplica dispozițiile art.10 de mai sus.

Art.14 Plata prețului locatiunii se va face în contul deschis la Trezoreria Făgăraș RO52TREZ132502205X00351 al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

 • VI. Predarea-primirea, amenajarea, modificarea si restituirea Imobilului

Art.15. Predarea-primirea Imobilului se va face în baza unui proces-verbal semnat de reprezentanții ambelor părți, în care se va descrie starea si dotarea fiecărui imobil.

Art.16. Imobilul si instalațiile existente vor putea face obiectul modificărilor tehnice pe care Locatarul le consideră necesare, cu respectarea destinației convenite de părți.

Art.17. La expirarea perioadei de locatiune, Locatarul va elibera Imobilul, ridicând instalațiile care îi aparțin, lăsând Imobilul în starea inițială, cu excepția uzurii normale. Locatorul va putea negocia cu Locatarul păstrarea amenajărilor si modificărilor restituindu-i acestuia din urma contravaloarea îmbunătățirilor aduse Imobilului.

Art.18. Restituirea Imobilului se va face în baza unui proces verbal redactat si semnat de reprezentanții părților.

 • VII. Drepturile si obligațiile pârtilor

Art.19. Obligațiile Locatarului

 • a) să folosească Imobilul potrivit destinației convenite de parti, avand obligația sa il mențină în stare de întreținere corespunzătoare si sa efectueze lucrările de reparații curente ale acestuia;

 • b) să asigure, pe propria cheltuiala, întreținerea echipamentelor si instalațiilor tehnice amplasate in si/sau pe Imobil;

 • c) să se abțină de la orice activitate care ar putea tulbura liniștea si securitatea imobilului;

 • d) să achite prețul locatiunii la termenele stabilite în contract, in baza facturii emise de Locator conform prezentului contract;

Art.20. Obligațiile Locatorului:

 • a) sa emite si sa predea Locatarului, in condițiile prevăzute in prezentul contract, factura in baza careia se face plata prețului locatiunii;

 • b) sa răspundă pentru viciile Imobilului, care împiedica locatarul in liniștita si utila folosința a acestuia potrivit destinației imobilului si potrivit scopului Locatarului pentru care s-a încheiat prezentul contract de locatiune.

 • c) Sa plateasca impozitele si taxele care sunt in sarcina Locatorului, precum si cele aferente locatiunii Imobilului, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

 • d) Locatorul se obliga sa-l sprijine pe Locatar prin furnizarea actelor, documentațiilor sau prin depunerea unor cereri sau prin alte acțiuni pentru obținerea autorizațiilor, avizelor si tuturor aprobărilor necesare desfășurării activitatilor realizate in Imobilul ce formează obiectul prezentului contract, potrivit obiectului de activitate al Locatarului si clauzelor prezentului contract.

 • e) Locatorul se obliga ca in cazul înstrăinării, pe orice cale, a Imobilului care formează obiectul prezentului contract sau a întregului imobil din care face parte imobilul ce formează obiectul prezentului contract, sa includă in actul respectiv obligativitatea dobanditorului de a respecta prevederile prezentului contract de locatiune, in caz contrar Locatorul urmând sa răspundă conform legii pentru orice prejudiciu produs Locatarului;

 • f) Sa se abtina de la orice, acțiune, act sau fapt care ar putea sa-l tulbure sau stanjeneasca in orice mod pe Locatar in exercitarea liniștita si utila a dreptului de folosința asupra Imobilului ce formează obiectul prezentului contract;

 • g) Sa garanteze pe Locatar de folosința liniștita si utila a Imobilului ce formează obiectul prezentului contract pentru întreaga durata a prezentului contract, precum si împotriva pierderii (totale sau parțiale) a folosinței acestui Imobil, indiferent daca o astfel de tulburare este datorata faptei Locatorului sau a unor terți. In cazul apariției unei tulburări sau pierderi a folosinței Imobilului, Locatorul se obligă să-l despăgubească pe Locatar pentru prejudiciile suferite in urma tulburării sau pierderii folosinței, urmând sa pună la dispoziția Locatarului un imobil asemanator cu cel care formează obiectul prezentului contract pentru desfasurarea in condiții similare a activitatilor specifice desfășurate in Imobil si sa suporte eventuala diferența de preț al locatiunii, costurile implicate de mutarea echipamentelor, precum si orice alte costuri implicate de întreruperea furnizării serviciilor către clientii Locatarului sau generate de alte situatii care ar produce acestuia vreun prejudiciu material sau moral.

In cazul pierderii parțiale a folosinței Imobilului ce formează obiectul prezentului contract, Locatarul va avea posibilitatea de a opta fie pentru reducerea prețului locatiunii, proporțional cu pierderea folosinței suferite si plata daunelor interese de către Locator, fie pentru rezilierea contractului si plata daunelor interese de către Locator pentru prejudiciul suferit.

In oricare dintre cazurile descrise mai sus, răspunderea Locatorului va fi angajată din momentul intervenției unui astfel de caz, chiar mai înainte de pronunțarea oricărei hotărâri judecătorești în acest sens.

 • h) să avertizeze Locatarul cu cel puțin 3(trei) luni înainte în situația realizării unor reparatii planificate care in baza legii sau a prezentului contract sunt in sarcina Locatorului sau imediat ce are cunoștința de o situație neprevăzută care ar putea avea ca efect afectarea funcționării echipamentelor si instalațiilor tehnice ale Locatarului. In orice situatii de acest fel, Locatorul va preciza termenul de derulare a lucrărilor care ar putea afecta funcționarea echipamentelor si instalațiilor Locatarului si va propune acestuia din urma o alternativa eficientă care să permită funcționarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor.

 • i) să permită Locatarului eventuala reconfigurare, înlocuire a echipamentelor care nu afecteaza suprafața închiriata, conform prezentului contract, fara solicitarea de costuri suplimentare sau extindere, din rațiuni de ordin tehnic, a

suprafețelor ce formează obiectul prezentului contract.

 • VIII. Accesul la Imobil si funcționarea echipamentelor

Art.21. Accesul si circulația, în perimetrul Imobilului ce formează obiectul prezentului contract, a personalului, a prepusilor Locatorului, a subcontractantilor acestuia sau a oricăror altor persoane sunt permise numai cu autorizarea prealabilă din partea Locatarului.

Art.22. Locatorul garantează accesul Locatarului si a prepusilor acestuia, in regim non-stop, respectiv 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru orice intervenție necesara in vederea întreținerii, reparării si menținerii in stare corespunzătoare de funcționare a echipamentelor si instalațiilor amplasate în Imobilul ce formează obiectul prezentului contract.

Art.23. Locatorul va asigura accesul in orice moment si ori de cate ori este nevoie atat personalului menționat mai sus, cat si materialelor, aparatelor, sculelor, utilajelor si instalațiilor, precum si a tot ce este necesar pentru executarea lucrărilor de instalare, modificare, operare, întreținere, reparare si dezinstalare a echipamentelor, instalațiilor si accesoriilor acestora, inclusiv accesul autovehiculelor folosite de persoanele menționate mai sus in perimetrul Imobilului ce formează obiectul prezentului contract.

Art,24. Pe durata existentei prezentului contract, Locatorul se obliga sa nu amplaseze echipamente, materiale in suprafața închiriata de Locatar sau pe caile de acces la suprafața închiriata de Locatar si sa nu permită realizarea de instalații tehnice susceptibile sa afecteze in orice fel transmisia si recepția echipamentelor si instalațiilor Locatarului fara obținerea prealabila a acordului scris din partea Locatarului

Art.25. Locatarul poate solicita racordarea separată la rețeaua de distribuție a energiei electrice, precum si la alte rețele de utilități. Daca Locatarul nu poate obține racordarea separată la rețeaua de alimentare cu energie electrica sau daca aceasta racordare este prea oneroasa pentru Locatar, Locatorul va permite alimentarea instalațiilor Locatarului de la o sursă disponibilă, cu condiția instalării unui contor care să înregistreze separat consumul de energie. IX. Forța majora

Art.26. Prin caz de forță majoră se înțelege orice eveniment imprevizibil si insurmontabil care intervine ulterior încheierii prezentului contract. Sunt considerate asemenea cazuri evenimentele consacrate de legea civilă română, de doctrina si practica judecătoreasca. Incidența oricărui caz de forță majoră înlătură răspunderea părții contractante, aflate in imposibilitate sa-si îndeplinească, din aceasta cauza, obligațiile asumate, daca invocă si dovedește, în condițiile legii civile, cazul de forța majora.

Art.27. Daca forța majoră împiedică părțile contractante sau numai una dintre acestea să-si execute obligațiile contractuale pentru o perioada mai mare de 30(treizeci) de zile, partea afectata poate invoca încetarea de plin drept a prezentului contract, fără intervenția instanței judecătorești si fara vreo alta formalitate, înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

 • X. încetarea contractului

Art.28. Contractul poate înceta in orice moment prin acordul de voința al pârtilor, in termenul de valabilitate, fara plata de daune.

Art.29. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești si fara vreo alta formalitate, in condițiile art.9 sau art.10 din contract.

Art.30. încetarea contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja născute între părți.

 • XI. NOTIFICĂRI

Art.31. Orice comunicare realizată în baza prezentului contract va fi valabilă dacă este adusă la cunoștința celeilalte parti, în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau orice alt mijloc care oferă garanția receptionării si confirmării comunicării.

Art.32. Adresele pârtilor pentru primirea corespondentei sunt următoarele:

Locatorul: SPAET Făgăraș

Adresa: mun. Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, jud. Brașov

Telefon/Fax: 0268/213511

In atentia: Țețiu Ciprian

Locatarul: RCS & RDS S.A.

Adresa: București, sector 5, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza I, et.2

Telefon/Fax: 031 4004 440; 031 4004 441 In atentia: Dep. Juridic

Art.33. Fiecare parte se obliga să comunice, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile celeilalte părți orice modificare intervenită în adresa indicata mai sus sau comunicata ulterior.

 • XII. Litigii

Art.34. Părțile vor încerca sa rezolve pe cale amiabila orice eventuale neînțelegeri dintre acestea cu privire la încheierea, executarea, interpretarea sau încetarea prezentului contract.

Art.35. In caz de nerezolvare pe cale amiabila, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun.

 • XIII. Drept de preferința

r;_____________- —-- --__________ "      —' —  -------__________________

Art.36 In cazul in care Locatorul intenționează sa înstrăineze ori sa constituie in favoarea unui tert orice drept, indiferent de denumirea acestuia (inclusiv, dar fara a se limita la, drept de uzufruct, drept de folosința, drept de comodat, cesiunea Contractului, vanzarea imobilului), care va afecta direct ori indirect drepturile conferite Locatarului prin prezentul Contract, inclusiv interesele de afaceri ale acestuia privind amplasarea echipamentelor sale (indiferent de denumirea si tipul acestora), Locatarul are un drept de preferința la înstrăinarea ori constituirea unui astfel de drept, in aceleași condiții in care acesta ar fi înstrăinat ori constituit in favoarea unui tert.

Astfel, Locatorul îl va notifica in scris pe Locatar cu 30 (treizeci) de zile calendaristice anterior intenției de înstrăinare sau de constituire a dreptului, prin oricare dintre modalitățile de comunicare prevăzute in Contract. In cazul in care Locatarul nu îsi exprima punctul de vedere cu privire la exercitarea dreptului de preferința in cadrul termenului de 30 de zile, Locatarul poate instraina sau constitui respectivul drept in favoarea unui tert in mod liber.

 • XIV. Dispoziții finale

Art.39. Locatarul va răspunde de posibilele accidente sau daune cauzate de echipamentele si instalațiile sale, care sunt provocate din culpa sa.

Art.40. Orice modificare sau completare a prezentului contract este valabilă numai dacă rezultă din acordul pârtilor cuprins în actele adiționale semnate de ambele părți.

Art.41. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale din materia locatiunii prevăzute de Codul Civil sau de legi speciale.

Art.42. Părțile recunosc și agreează în mod expres faptul că fiecare clauză și prevedere din prezentul contract a fost negociată și agreată de părți și astfel acest contract nu conține clauze standard, asa cum acestea sunt definite în articolul 1202 din Codul Civil al României. Locatorul declara in mod expres si irevocabil ca nu este de acord ca Locatarul sa subinchirieze, total sau parțial, Imobilul si sa cesioneze, in tot sau in parte, contractul. Totodată Locatorul declara in mod expres ca a luat cunoștința si este de acord cu prevederile din prezentul contract privind denunțarea unilaterala a contractului (art.9 si 10) si dreptul de preferința (art.37-39).

Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

Anexa 1 - dovada dreptului de transmitere prin locatiune a folosinței Imobilului

Anexa 2 - planul spațiului tehnic

Anexa 3 - planul de construcție si/sau situație a suporturilor de antene

Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care doua exemplare pentru Locatar si un exemplar pentru Locator.

Locator                                                                              Locatar

Prin director genereal Țețiu Ciprian                                                  RCS & RDS S.A.

Prin

Departament Juridic

Departament 3G SA

Fisa de fundamentare închiriere buldoexcavator cu picon


motorina

49,00

lei/h

piese de schimb, ulei, cauciucur

43,22

lei/h

revizie anuala

15,76

lei/h

salarii

19,60

lei/h

amortisment

8,49

lei/h

Total

136,07

lei/h

profit 5%

6,80

lei/h

Total

142,87

lei/h

TVA

27,15

Total

170,0

lei/h


Serviciul Tehnic

Liliana Nicula

Servic/G/^ s \n s

///

' li / C'

1 ■' 1

X»T 00
Fisa de fundamentare închiriere buldoexcavator cu cupa

Fisa de fundamentare închiriere buldoexcavator cu cupa

motorina

39,20

lei/h

piese de schimb, ulei, cauciucuri etc

21,01

lei/h

revizie anuala

15,76

lei/h

salarii

19,60

lei/h

amortisment

8,49

lei/h

Total

104,05

lei/h

profit 5%

5,20

lei/h

Total

109,26

lei/h

TVA

20,76

130,0

lei/h

Serviciul Tehnic