Hotărârea nr. 17/2021

HOTARAREA NR.17 din data de 28 ianuarie 2021 - privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situatăîn municipiul Fagaras, str. Dr.Titu Pertea, nr. 13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, ca urmare a con

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-

HOTĂRÂREA NR.17 din data de 28 ianuarie 2021

- privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situatăîn nunicipiul Fagaras, str. Dr.Titu Pertea, nr. 13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgărașp, înregistrat sub nr. 60/1/04.01.2021 si raportul de specialitate al Serviciului Venituri Bugetare Înregistrat sub nr. 60/04.01.2021, Vazand adresa nr.54.996/2020 a comisiei de lucru numita prin Dispoziția nr. 1097/12.04.2016, prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în rmnicipiul Fagaras, str. Dr.Titu Pertea, nr. 13 â fișa de evaluare a imobilului,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de dispozițiile:

art. 489 alin (5), alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

pct. 168 al Titlului IX — Impozite și taxe locale, Cap. X - Alte dispoziții comune, Secțiunea 1 — Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale ... din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, HCL 79/24.04.2019, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Văzând prevederile H.C.L. nr. 77/09.05.2016 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor ( terenuri si clădiri) neingrijite de pe raza Municipiului Făgăraș,

Luând in considerare prevederile art. 129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin. 14 din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, art.154, alin.l si ale art.196, alin.l, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str. Titu Pertea, nr. 13, înscrisa in CF nr. 101722, nr.top 106/2/1/1 al Municipiului Fagaras, avand ca proprietari pe Achimescu Octavian-Vasile si Achimescu Cristina -Liliana, ambii cu cota de 75/100 din imobilul-cladire-mentionat mai sus, domiciliati in municipiul Fagaras, str. Tudor Vladimirescu, bl.7, scara A, ap.2, județul Brașov, cu rol fiscal deschis la nr.l 1635892.

Art.2 Clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str. Titu Pertea, nr. 13 se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin prevederile H.C.L.nr. 77/09.052016.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria clădirilor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către membri comisiei numita prin Dispoziția nr.1097/12.04.2016.

(2) Verificările prevăzute la alin.(l) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care aucondus la promovarea prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget-Finante, Serviciul Venituri Bugetare, Arhitectul sef, Politia Locala Făgăraș, persoanele nominalizate in Dispoziția nr. 1097/12.04.2016.Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Serviciul Venituri Bugetare

lex. Arhitectul sef

lex. Politia Locala Făgăraș

lex. Afișare

Cod: F-50

a

X--.. > ’ »           -1 ~~

□ Nu este cazul

Nu există

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

2

□ Degradări medii

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.

7

^Cpegradări majore

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

12

indiferent de materialul din care este alcătuita: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

2

□ Degradări medii

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.

7

{^-Degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători.

12

Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată

este cazul

Nu există

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

2

□ Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială.

7

□ Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și

12

parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

/•".                ‘    . • - ■'      ••              ■ >.     7.7a                     :•>> -7 -#V

fc.

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.

2

□ Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc și se rezugrăvesc.

7

j^Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total.

12

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

2

□ Degradări medii

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor).

Suprafețele se rezugrăvesc.

3

■^Degradări majore

1 "                                              i

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.

4

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, daca acestea există.

□ Fără degradări

1 0

□ Degradări minore

Vopsire defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

2

^Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

□ Degradări majore

Materialele - componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

4

*Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces

ar»

18»

□ Nu este cazul

□ Fără degradări

0

^..Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei

2

o Degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.

3

□ Degradări majore

Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere.

Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători.

4

indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

*

este cazul

'□ Fără degradări

0

□ Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

7

□ Degradări majore

Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total.

12

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

□ Fără degradări

0

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

7

^Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină.

24

Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

*^£Nju este cazul

Nu există

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.

2

□ Degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

3

□ Degradări majore

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. împrejmuirea lipsește parțial.                               |

4

Indiferent de materialul din.care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative

Degradări minore. Sunt degradările asupra cărora nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. în spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.

Degradări medii. Sunt degradări care trebuie îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție. In spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probeme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

Degradări majore. Aceste degradări sunt grave și trebuie remediate imediat, pentru a evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50% din suprafața sau corpul construcției; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Construcția trebuie reabilitată sau refăcută. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde si/sau este distrus în mod intenționat.

Punctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință. în cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință x 100). Punctajul procentual se alculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 30,00% și 59,99%

□ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ REFERINȚĂ

72

PUNCTAJ PROCENTUAL

CATEGORIA DE

IM^ITARE/

J

/

METODOLOGIA DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

 • 1. Clădirea neîngrijită este clădirea care prezintă degradări.______________________________________________

 • 2. Fac excepție de la supraimpozitare clădirile neîngrijite pentru care proprietarii dețin AC valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării și au anunțat la ISC și la Primărie, începerea lucrărilor.___________ 3. în vederea identificării clădirilor neîngrijite de pe raza UAT, se împuternicesc angajați! compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritorial, și să întocmească fișa de evaluare și nota de constatare "

4. După identificarea și evaluarea clădirii, prin grija aparatului de specialitate, proprietarul va fi somat ca în termen de 6 luni să efectueze lucrările de întreținere necesare și să mențină în continuare clădirea în stare de îngrijire.____________________________________________________________________________________________________ 5. Dacă în interiorul termenului de 6 luni, proprietarul clădirii s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate.______________________________________________________________________________ 6. Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată în teren, că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, persoanele prevăzute la pct. 3 vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentului Regulament, ca fiind neîngrijite. în acest caz, la sesizare compartimentului de specialitate, Primarul UAT va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. Clădirile neîngrijite, care intră sub incidența prezentului regulament, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica actul administrativ fiscal in baza hotărârii Consiliului Local.______________________________________

7. Hotărârea Consiliului Local de majorare a impozitului poate fi revocată ca urmare a ieșirii clădirii respective din categoria celor neîngrijite.\

CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA TERENURILOR NEÎNGRIJITE

Evaluarea aspectului general al terenuluii:
ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGÂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 2682J3 020-Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro"

HOTĂRÂREA NR.307 din data de 19 decembrie 2019

 • - privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Fagaras, str. Titu Perția, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, având o cotă de 75/100 din imobil, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară,

Luând în dezbatere Referatul de aprobare al domnului Primar Sucaciu Gheorghe înregistrat sub nr, 74964/4/05.12.2019, precum și Raportul de specialitate al Serviciul Venituri Bugetare sub nr.75.510/10.12.2019,

Vazand adresa nr.74.431/02.12.2019 a comisiei de lucru numita prin Dispoziția nr.1097/12.04.2016, prin care se propune majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Fagaras, str. Titu Perția, nr. 13 afișa de evaluare a imobilului,

 • - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și comisia de turism, relații externe și integrare europeană, dar și amendamentul de pe avizul comsiilor de specialitate ale Consiliului local de mai sus și a discuțiilor din comsiile de specialitate ale Consiliului local în baza documentației familiei Damian, dovedind reabilitarea cotei părți din imobil (25/100),

Ținând cont de dispozițiile:

 • - art. 489 alin (5), alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - pct. 168 al Titlului IX — Impozite și taxe locale, Cap. X - Alte dispoziții comune, Secțiunea 1 — Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale ... din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, HCL 97/26.04.2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Văzând prevederile H.C.L. nr. 77/09.05.2016 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor ( terenuri si clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Făgăraș,

Luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin.14 din OUG Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, i abținere, —împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • • lex.Serviciul Venituri Bugetare

 • • lex.Arhitectul sef

 • - lex.Politia Locala Făgăraș

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50