Hotărârea nr. 169/2021

HOTĂRÂREA NR.169 din data de 27 mai 2021 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în dosar nr.4034/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV■ CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.169 din data de 27 mai 2021

- privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.4034/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.38.771/1/27.05.2021, Raportul de specialitate nr. 38.771/27.05.2021, aprobate anterior emiterii prezentei hotărâri, prin care se propune angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.4034/226/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș , având ca obiect evacuare, pârât fiin Asociația Vlavian Brăila,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei TICU VIORICA care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.4034/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș , având ca obiect evacuare, pârât fiind Asociația Vlavian Brăila.

 • (2) Serviciile juridice constau în: studiul documentației, redactarea rapunsului la întâmpinare, prezența la toate termenele de judecată în fond la Juceătoria Făgăraș sau la orice altă instanță , în caz de competență, formularea de cereri, excepții, obiecțiuni, concluzii scrise sau orice alt înscris necesar soluționării cauzei.

 • (3) Onorariul apărătorului ales este de 3000 se va achita și in 2 tranșe_după cum urmează : 50% din onorariu se va achita pentru formularea de cereri , administrarea de probe, reprezentarea în instanță și 50% pentru pregătirea și susținerea fondului procesului și redactarea de consluzii scrise.

 • (4) In termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art.i va prezenta o situație privind susținerile fiecărei părți în ședința de jucată precum și dispozițiile instanței pentru următorul termen.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ,se imputerrnicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general/ / /n

LAURAELEN^BIUNCA)/ /

y - / "X I PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA/ / , X \ COLIBAȘ MIKAIMĂDĂLIN

7/ i / % *77


Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri.

Consilieri in funcție 19

Consilieri prezenti -15

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment juridic

 • - 1 ex. Dnei av. TICU VIORICA

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50