Hotărârea nr. 168/2021

HOTĂRÂREA NR.168 din data de 27 mai 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( IUNIE 2021)

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

ț®S CONSILIUL LOCAL FĂGĂ^Ș

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.168 din data de 27 mai 2021

- privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( IUNIE 2021)

Consiliul Local al Municipiului Fagaraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate cu nr.36.297 /io.05.2021 al Secretarului General al Municipiului Făgăraș privind alegerea președintelui de ședință,precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 36.297 /1/10.05.2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de art.15 din HCL.nr.235/26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș,

Având în vedere prevederile art.123, alin.(i) și (3) din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliilor locale,

în temeiul art. art.129, alin.i și 2, art. 139 alin. (1) și (6) art.196 alin. (1) lit. a.),

art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) și art.243, alin.(i) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Doamna consilier CRĂCIUN MONICA se alege ca președinte de ședința, în luna IUNIE 2021, pentru a conduce ședințele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna IUNIE 2021.

Art.2. în caz de forță majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, vorfLconduse de către domnul consilier CUPU LUCIAN,în calitate de președinte de ședință'f^F x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. COLIBAȘ MIHALMĂDĂLIN Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru și 1 abținere.


Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-îex. Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar general

-îex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

-lex.celor in cauza

PJ/PJ.

Cod:F-5O