Hotărârea nr. 167/2021

HOTĂRÂREA NR.167 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraş

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 /

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro t I              •<     y,7

HOTĂRÂREA NR.167 din data de 27 mai 2021

  • - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - H.C.L. nr. 101/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare în acest scop,

  • - Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 37241/1/17.05.2021, aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș,

  • - Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane cu nr. 37241/17.05.2021, aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art. 8, art.42 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management,

în temeiul art.129, art. 139, art.196, alin.(i), lit.a), art.197, art.198 alin.(i) și (2), art.243, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului la Casei Municipale de Cultură Făgăraș pentru anul 2020, conform anexei nr.i care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se însușește propunerea, cu caracter de recomandare, a Comisiei de evaluare, pentru continuarea managementului la Casa Municipală de Cultură Făgăraș de către doamna Gribincea Popa Diana, managerul instituției.

Art.q Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Resurse Umane și Casa Municipală de Cultură Făgăraș.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

tex. Instituția Prefectului județului Brașov

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Compartimentul Resurse Umane

lex. Casei Municipale de Cultură Făgăraș

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

Cod: F-50

Anexa nr.i la H.C.L. nr.167/2021

Rezultatul evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș

Nr.crt.

Instituția de cultura

Manager

Rezultatul final

1.

Casa Municipală de Cultură Făgăraș

Gribincea Popa Diana

9,57

(nouă, cincizecișișapte)