Hotărârea nr. 166/2021

HOTĂRÂREA NR.166 din data de 27 mai 2021 - privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă, precum şi cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora şi a formularului de cerere privind acordarea benefici

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV 'O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.166din data de 27 mai 2021 - privind stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, precum și cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora și a formularului

de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 1.772 din 12.05.2021 al Direcției de Asistență Socială Făgăraș, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.37.247 din 17.05.2021 prin care se propune stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, precum și cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora și a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1) din Legea nr. 416/2001, republicată privind Venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 și 42 din H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, art. 11 alin (5) din Legea nr.292/2011 a Asistenței sociale, Legea nr.273/2006 a Finanțelor publice locale, Legea nr.52/2003 a Transparenței decizionale în administrația publică,

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1-2) și art. 243 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă situațiile deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, precum și cuantumul lor, conform Anexei nr.i, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență pentru situații de necesitate, precum și pentru alte situații deosebite, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ATt.3. - Se aprobă formularul de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Nu se pot acorda ajutoare de urgență pentru:

  • • Plata cheltuielilor de întreținere reprezentată de costurile aferente consumului de apă, canal, energie termică, gaze naturale, energie electrică și altele asemenea;

  • • Plata chiriei, a restanțelor și a penalităților;

  • • Plata impozitului pe bunuri aflate în proprietate, a restanțelor și a penalităților, amenzi și taxe de orice natură.

Art.5» - La data adoptării prezentei hotărâri încetează prevederile H.C.L. nr. 273 din data de 29.11.2017.

Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. Dosar ședință

lex. Colecție

îex. Prefectură

îex. Primar

îex. Secretar general

îex. Afișare

îex. Comp. Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură

îex. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Făgăraș

1 ex.Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare

Cod: F-50

OMF


JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

Strada Tudor Vladimirescu, Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797

Email: das.secretariat@primaria-fagaras.ro

ANEXA 1 la HCL nr. 166/2021

SITUȚII DEOSEBITE ÎN CARE PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ POATE ACORDA AJUTOARE DE URGENȚĂ

o Acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de până la 5.000 lei, familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casă, anexe gospodărești) provocate de calamități naturale (cutremure, incendii, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină) pe baza actelor doveditoare dacă nu au beneficiat pentru același motiv de sprijin financiar din partea altei autorități sau instituții de asigurări;

o Acordarea unui ajutor de urgență până la 10.000 lei, în situația în care se dovedește cu acte medicale eliberate de un medic specialist, necesitatea unei intervenții chirurgicale care nu poate fi efectuată în Municipiul Făgăraș;

o Alte cazuri speciale (spitalizări, procurări de medicamente) de până la 2.500 lei.JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

Strada Tudor Vladimircsc<Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797 Ema îl: dâs.secretariat@primar i a-fagaras.ro

ANEXA 2 la HCL nr.166/2021

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență pentru situații de necesitate, precum și pentru alte situații deosebite

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență pentru situații de necesitate, precum și pentru alte situații deosebite, a fost elaborată ținând cont de prevederile art. 28, alin. (1) din Legea nr. 416/2001, republicată privind Venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 și 42 din H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.

Acordarea ajutorului de urgență și a cuantumului acestuia, se stabilește prin Dispoziția Primarului Municipiului Făgăraș având la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum și ancheta socială efectuată de asistentul social desemnat din cadrul Direcției de Asistență Socială prin care se certifică situațiile de necesitate sau după caz, situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgență va fi însoțită, în funcție de fiecare caz în parte, de următoarele documente:

Acte de identitate pentru toți membri familiei (Bl, CI, CN, CIP - copii);

Certificat de căsătorie (copie);

Acte privind venitul realizat (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, talon de alocație, etc.);

Proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor, calamităților, eliberat de organele competente;

  • 5. Acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare - externare din spital, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de muncă, rețete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate, specificându-se diagnosticul și tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului, etc.);

  • 6. Orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgență. Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgență se va depune la Direcția de Asistență Socială Făgăraș.

Personalul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială va verifica și confrunta datele înscrise în cerere cu actele doveditoare, prin efectuarea unei anchete sociale la domiciliul solicitantului de ajutor de urgență. în ancheta socială se va certifica situația de necesitate sau după caz, situația de urgență în care se află familia sau persoana singură.

în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că persoana/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.

După efectuarea anchetei sociale, asistentul social din cadrul Direcției de Asistență Socială Făgăraș va analiza fiecare dosar și va face propuneri primarului de aprobare sau respingere a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență.

Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin Dispoziția Primarului, în limita sumelor maxime aprobate prin Hotărârea Consiliului Local.


JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

Strada Tudor Vladimirescu, Nr.8/505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797

Email: das.secretariat^primaria-fagaras.ro

ANEXA 3 la HCL nr.166/2021

z         CERERE

privind acordarea unor beneficii sociale din bugetul local

Subsemnatul/a......................................................................................domiciliat/ă         în

Municipiul Făgăraș, str......................................................................., nr.........., bl............, sc

ap........, tel...................................., posesor al C.I., seria........., nr

CNF.....................„

eliberat de............................................., la data de.........................., vă rog să-mi aprobați acordarea

unui                ajutor                de                urgență                necesar

pentru:...................................................................................................... Anexez              la              prezenta              cerere              următoarele

documente:.................................................................................

Declar pe propria răspundere:

Familia mea este formată din.............membri;

Venitul total al familiei este de

...............lei/lună, reprezentat de


Atât eu cât și membrii familiei mele dețin/nu dețin în proprietate clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și anexele aferente;

Deținem/nu deținem alte bunuri mobile sau imobile aducătoare de venituri în sumă de

Desfășor/nu desfășor activități pe baza liberei inițiative, ca persoană fizică sau asociație familială și realizez venituri lunare în cuantum de

Locuința este/nu este asigurată și am beneficiat/nu am beneficiat de prime de asigurare în sumă de.................lei, la data de

Am beneficiat/nu am beneficiat de sprijin financiar pentru aceeași situație la data de....................

Data.......................


Semnătura...................................

DECLARAȚIE

9

Subsemnatul/a.................................................................................,CNP..........................................pri

n prezenta declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Municipiului Făgăraș/D.A.S. Făgăraș cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter perșonal și libera circulație a acestor date. Subsemnatul precizez că adresa de email personală și oficială cu Primăria, respectiv D.A.S. Făgăraș este..............................................................................................

Data..........................


Semnătura........................................