Hotărârea nr. 165/2021

HOTĂRÂREA nr.165 din data de 27 mai 2021 - privind respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medical din cadrul secţiei Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraş, înregistrată sub nr. 3418/1/22.04.2021

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV /VJ& CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.165         z din data de 27 mai 2021 - privind respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medical din cadrul secției Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraș, înregistrată sub nr. 3418/1/22.04.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 37825/1/19.05.2021

-Referatul de aprobare cu nr. 37825/19.05.2021 prin care se propune respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medica din cadrul secției Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraș, înregistrată sub nr. 3418/1/22.04.2021

-avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

  • - HCL nr. 100 din 31.03.2021 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipial „Aurel Tulbure” Făgăraș pentru anul 2021

  • - Adresa nr. 37411 din 17.05.2021 a Spitalului Municipial „Aurel Tulbure” Făgăraș

  • - Plângerea prelalabilă înregistrată sub nr. 3418/1/22.04.2021, formulată de personalul medical din cadrul secției Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraș

  • - Amendamentul formulat în ședința publică și aprobat,

Hotărârea civilă nr. 223/2020, pronunțată în dosar nr. 1929/62/2019.

Prevederile art. 2 (1) lit. h, art. 7(1), (1A1) și (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată

Prevederile art. 140 alin. 1 și 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit a, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. 1 lit. a și b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și ale alin. 14, art.139, alin.(i) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. -Se respinge plângerea prelalabilă înregistrată sub nr. 3418/1/22.04.2021, formulată de personalul medical din cadrul secției Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraș, ca fiind nefondată, petitul plângerii privind înființarea unui număr de 5 paturi și 11 posturi în cadrul secției terapie Intensivă Coronarieni, neafectând personalul de specialitate existent, structura și nivelul de salarizare, conform adresei nr.37.411/2021 a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraș, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Răspunderea exclusivă pentru structrura organizatorică, punerea în aplicare a organigramei, precum și consecințele punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.100/2021, revin managerului Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.3« Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu, Spitalul Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraș și Compartimentul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAIMĂDĂIJNCONTRASEMNEAZĂ}

Secretar general, /ij

LAURA ELEN ARUNCA/ ) p

/ i

* i


Hotărârea s-a adoptat cu 11 voturi pentru, i împotrivă și 4 abțineri.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. dosarul de ședință

lex. colecție

îex. Prefectură

lex. Primar

îex. Secretar general

lex. Afișare

lex.Compartimentul Evidență Patrimoniu

lex. Spitalul Municipial „Aurel Tulbure” Făgăraș

lex. Compartimentul Resurse Umane

Cod: F-50


Către,Prîmada Mtmldptuluî £gg§r®s
Având in vedere Plângerea prealabila depusa in temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, in sensul revocării in parte a Hotărârii Consiliului Local Fagaras nr. 100 din 31.03.2021, facem următoarele precizări:

  • -S-a retinut greșit faptul ca odata cu aceasta hotarare, se Incearca eludarea dispozițiilor Sentinței civile nr. 223/MAS/10.04.2020, pronunțata de către Tribunalul Brașov in dosarul 1929/62/2019 si a Deciziei civile nr. 648/Ap/30.07.2020, pronunțata de către Curtea de Apel Brașov in dosarul 1929/62/2019;

  • - Diferentele salariate au fost calculate, plata acestora către personalul încadrat in compartimentul Cardiologie fiind dispusa la data de 17.05.2021, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 153/2017 si cu OUG nr. 114/2018;

- in fapt, se dorește dezvoltarea structurilor de cardiologie, respectiv Terapie Intensiva coronarieni, tara ca acest aspect sa aiba vreo influenta asupra executării hotărârilor judecătorești, ori asupra personalului existent, in consecința HCL nr. 100/31.03.2021 nu afecteaza numărul personalului existent, structura acestora ori drepturile salariate;

■nu s-a avut in vedere anularea efectelor hotărârilor judecătorești si nici nu ar fi posibil acest lucru, din motive lesne de înțeles;

■ In ceea ce privește nevoia de suplimentare a posturilor si oportunitatea acesteia, consideram ca este exclusiv atributul conducerii unitatii si al forurilor superioare, cu atat mai mult cu cat este un non sens

dtil o structura cu paturi precum Terapia intensiva coronarieni, dar in aceasta structura sa nu fie prevăzut si personal de specialitate; .                   .............. ..... . . .

Dezvoltarea structurilor Spitalicești existente ori crearea unor structuri noi in cadrul unitatii, asa cum s-a putut observa in ultimii ani, fac parte din strategia de dezvoltarea a spitalului, pe care o susțin factorii de decizie, raporatata fiind la nevoile de asistenta medicala ale populației si pe baza unor analize a indicatorilor medicali. Toate acestea, stau la baza propunerilor înaintate cairo dvs si susținute prin argumente.

In consecința, consideram oportuna HCL nr. 100/31.03.2021 întocmai cum a fost aprobata, cu atat mai mult cu cat, asa cum am menționat, nu are incidența asupra spetei din Dosar 1929/62/2019 ori in continuare asupra personalului din cadrul Compartimentului Cardiologie.

SCO®