Hotărârea nr. 164/2021

HOTĂRÂREA nr.164 din data de 27 mai 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3227/06.05.1994, in sensul schimbării concesionarului ca urmare a incheierii Contractului de vanzare incheiat in forma autentica sub nr. 813/16.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FiGARZiȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.prirnaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.164 din data de 27 mai 2021

 • - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3227/06.05.1994, in sensul schimbării concesionarului ca urmare a incheierii Contractului de vanzare incheiat in forma autentica sub nr. 813/16.11.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 35315/1/11.05.2021, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Evidenta patrimoniu nr. 35315/11.05.2021, prin care se propune preluarea Contractului de concesiune nr. 3227/06.05.1994 incheiat intre Municipiul Fagaras in calitate de concendent si S.C. Asirom -Sucursala Brașov in calitate de concesionar, avand ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 152,08 mp, situat in Municipiul Fagaras, Bulevardul Unirii - cota parte teren aferent sediului Asirom -Brașov, Filiala Fagaras bloc 7B, Jud.Brașov inscris in C.F nr. 102682-C1-U2 Fagaras (nr.C.F vechi 6936) precum si contractul de vanzare incheiat in forma autentica sub nr. 813 din 16.11.2020, emis de Biroul Notarului Public Scântei Laura luliana,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Avand in vedere art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal

 • - prevederile art. 41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constricții, republicata, ulterior modificata si completata,

 • - prevederile art.108, lit. b, art.129, alin.(2), lit.c si alin.(6), lit.b, art. 139, alin.(3), lit g si alin(6), art.140, art.196, alin(i), lit.a, art.197, art.242, alin.(i) si art.243, alin.(i), lit.a si lit b, art. 362 (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Contractului de concesiune nr. 3227/06.05.1994, prin Act adițional avand ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 152,08 mp, situat in Municipiul Fagaras, Bulevardul Unirii bl.7B inscris in C.F.102682-C1-U2, Nr.C.F vechi. 6936, nr.top 102682-C1-U2, respectiv schimbarea titularului contractului de concesiune prin modificarea concesionarului, ca urmare a incheierii contractului de vanzare incheiat in forma autentica sub nr. 813/16.11.2020, emis de Notar Public, Scântei Laura luliana astfel:

I. „PĂRȚILE CONTRACTANTE” din Contractul de concesiune nr. 3227/06.05.1994 care va avea următorul cuprins:

 • 1. „ MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent pe de o parte și Ramigia Prodimex SRL cu sediul in Municipiul Codlea, str.Lunga, nr.117, etaj.i, corp A, jud.Brașov, inscrisala Oficiul Comerțului J8/4212/29.12.1994, cod unic de înregistrare 6884950 din data de 25.01.1995, reprezentata legal prin doamna Poenasu Lacramioara Cătălină - in calitate de Administrator, cu domiciliul in Mun.Brașov, str. Mihail Kogalniceanu nr.16, bl.iK, sc.B, ap.8, jud.Brașov, legitimat cu C.I. seria BV nr. 930229 din 13.01.2014, CNP 2711104080094 pe de alta parte ”.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Evidenta patrimoniu.
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

îex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

îex. Secretar general

îex. Afișare

lex.Compartiment Evidență Patrimoniu

lex.Arhitect șef

îex. Direcția Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod : F-50

DUPUCAT


S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

CONTRACT DE VÂNZARE

Șodetafea ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A („ASIROM”), pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul social în Mun. București, B-dul. Carol I nr. '^Sâk^sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/304/1991, cod unic de înregistrare - CUI 336290, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-023/2003, reprezentată legal de ZAMFIRESCU 1ONUȚ - BOGDAN, cetățean român, cu domiciliul în Jud. Ilfov, Oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr.75-55, identificat cu C.l. seria IF nr.433168 emisă de SPCLEP Pantelimon la data de 11.11.2014, cu valabilitate până la data de 19.01.2024, CNP 1780119030040 și POPESCU - IVANCU GEORGIANA - NICOLETTE, cetățean român, cu domiciliul în Mun. București, Bld. Constructorilor nr.8, bloc 8, scara B, etaj 1, ap.27, Sectorul 6, identificată cu C.l. seria RX nr.854338 emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 10.02.2016, cu valabilitate până la data de 05.12.2026, CNP 2761205181186, ambii în calitate de Membrii ai Directoratului, ambii împuterniciți în conformitate cu prevederile ari 19.1, litera (a) din Actul Constitutiv al Societății, în calitate de vânzătoare, denumită în cele ce urmează „Vânzătoarea”,--------------------------

 • 2. Societatea RAMIGIA PRODIMPEX SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Codlea, Strada Lungă nr. 117, etaj 1, corp A, Județ Brașov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/4212/1994, având C.U.I?6884950 și C.I.F RO 6884950 conform Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr.1486183 eliberat de către ANAF Brașov la data de 02.11.2015, reprezentată de către doamna POENAȘU LĂCRĂMIOARA - CĂTĂLINA, în calitate de Administrator, cetățean român, cu domiciliul în Mun. Brașov, Jud. Brașov, Strada Mihail Kogălniceanu nr.16, bloc 1K, scara B, ap.8, identificată cu C.l. seria BV nr.930229 emisă de SPCLEP Brașov la data de 13.01.2014, cu valabilitate până la data de 04.11.2024, CNP 2711104080094, împuternicită în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății RAMIGIA PRODIMPEX SRL nr.F.N. din data de 26.08.2020, în calitate de cumpărătoare, denumită în cele ce urmează "Cumpărătoare"-----------------------------------------------

în continuare denumite - în mod colectiv - "Părți contractante" sau "Părți" si individual - „Vânzătoare" sau „Cumpărătoare",----------------------------------------------------------------

AVÂND ÎN VEDERE,

► Promisiunea bilaterală de vânzare - cumpărare autentificată sub nr. 278/01.09.2020 de către Societatea Profesională Notarială - "LEGATIO", prin notar public Ivana Rasovan, cu sediul în Mun. București, Sector 3, astfel cum a fost modificată prin Actul adițional nr.1 autentificat sub nr. 364/08.10.2020 de către același notar public (denumite împreună generic „Promisiunea”), prin care Societatea ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A, prin reprezentanți legali, în calitate de Promitentă -Vanzatoare, a promis sa vândă si să predea, iar Societatea RAMIGIA PRODIMPEX S.R.L., prin reprezentant legal, în calitate de Promitentă - Cumpărătoare, a promis să cumpere si să preia Imobilul descris mai jos.----

 • ► Decizia Directoratului Societății ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA GROUP S.A nr.181/05.08.2020 (semnată digital, cu semnătură electronică) privind aprobarea vâm descris la art.2 de mai jos - obiect al prezentului Contract, cu respectarea prevederilor Actului ASIROM, enumerativ dar nu limitativ, art.18.4, litera (f);-------------------------------------------

 • ► Adresele ASIROM nr.361 și nr.368, ambele emise la data de 06.08.2020 privind aplicarea

ari. 7.3, litera (k) din Actul Constitutiv al ASIROM;------------:-----------------------------------------

 • ► Intenția Vânzătoarei, prin reprezentanți legali, de a vinde dreptul de proprietate asupr descris mai>jos, potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul Contract,-----------------------

 • ► Intenția Cumpărătoarei, prin reprezentant legal, de a cumpăra dreptul de propriei Imobilului, potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul Contract,-----------------------

Au consimțit la încheierea prezentului contract de vânzare, denumit în cele ce urmează “Con următoarele condiții:--------------------------------------------------------------

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI. IMOBILUL.------------------------------------------------------------------

  • 2.1. Subscrisa, ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, Vâm prin reprezentanți legali, vinde și predă, iar subscrisa, RAMIGIA PRODIMPEX S.R.L., Cumpăratei reprezentant legai, cumpără și preia conform termenilor acestui Contract, întreg dreptul de proprietate următorului imobil (denumite generic împreună în cuprinsul Contractului „IMOBILUL”), constând in: —

 • - Sediul ASIROM. având destinația de construcție nerezidențială, situat în Mun. Făgăraș, Buh Unirii (fost Centrul Civil nr.7C) nr.7B (bloc 7B), Jud. Brașov, având o suprafață utilă de 589,26n suprafață totală de 641,76mp, compus din (conform Documentației tehnice cadastrale întocmite de că TOPCADEX 99 SRL (autorizație seria RO-B-J nr.0513) și de Ing. loan Folfa (autorizație seria RO-B-F nr. la Mezanin: birou = 23,77mp; birou = 22,42mp; birou = 32,58mp; birou = 24,34mp; birou = 21,62mp; b 18,35mp; birou = 20,89mp; birou = 19,97mp; birou = 18,51mp; birou = 29,32mp; birou = 47,37mp; bl 28,71mp; magazie = 5,95mp; magazie = 8,49mp; grup sanitar = 7,01mp; grup sanitar = 7,08mp; maga 7,49mp; hol = 50,87mp; casierie = 8,19mp; hol = 73,18mp; grup sanitar = 6,84mp; grup sanitar = 4,8 rezultând o suprafață utilă la mezanin de 487,80mp, scară acces mezanin = 8,34mp; casa scării = 7,48 terasă = 5,47mp; balcon = 5,11mp, rezultând o suprafață totală la mezanin de 514,20mp; la parter -public = 83,61mp; arhivă = 9,39mp; windfang = 4,54mp; vitrină = 3,92mp, rezultând o suprafață utilă la pa de 101,46mp, scară acces mezanin = 14,36mp; casa scării = 4,80mp; scară exterioară = 127,56r rezultând o suprafață totală la parter de 127,56mp, împreună cu cota indiviză de 152/673 parte din părțile dependințele comune ale imobilului bloc (terenul de sub bloc, subsol tehnic, casa scării, urcătorii, terasă, racoro utilități, instalații aferente acestora și trotuar de gardă, fațadele; elementele de uz comun,între Asociația Crescătorilor > Albine și ASOROM: pereții despărțitori în cotă de % fiecare și planșeu peste subsol, mezanin și planșeu etaj I cu locuințe în cotă de 4,35%; elementele de uz comun speciale cu locuințele: 1/2 perete casă scărilor; elemente de uz comun special cu ASIROM:1Z2 perete despărțitor și cota parte din planșeu; elementele de uz comun ale SC Marcom Impex SRL c ASIROM și Asociația Crescătorilor de Albine: 1/2 pereți despărțitori și planșeu peste parter; elementele de uz comui speciale între SC Tricons SRL cu locuințele: 1/2 perete, casa scărilor, elementele de uz comun speciale cu ASIROM:!/. perete despărțitor și cota parte din planșeu} care prin natura lor sunt în coproprietatea forțată și folosința comună i tuturor coproprietarilor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______luciiuiicai cu numărul cadastral 102682-C1-U2, iar dreptul de proprietate al Vânzătoarei asupra Imobilului fost intabulat în Cartea Funciara nr. 102682-C1-U2 (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 6936) a Mun. Făgăraș, Jud. Brașov, prin încheierea OCPI Brașov - BCPI Făgăraș nr. 2426/29.06.1995 (cu titlu de edificare), sub B1.---------------------------------------------------------------------------

 • 2.2. Vânzătoarea .ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A, prin reprezentanți legali, declară că deține un drept concesiune pe o perioadă de 99 (nouăzecișinouă) de ani, asupra cotei părți indivize de 22.60%, reprezentând o suprafață indiviză de 152.08mp teren indiviz aferent Imobilului („Terenul”), parte din cofa indiviză de 938/1346 (469/673) deținută în proprietate de către Statul Român, din terenul intravilan pe care este edificată construcția - bloc, în suprafață totală de 673mp, situat în Mun. Făgăraș, Bulevardul Unirii, bloc 7B, Jud. Brașov, identificat cu numărul top:1439, înscris în Cartea Funciara nr. 102682 (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 6783) a orașului Făgăraș, Jud. Brașov

^-C2^enu'”)-----------------------------------------------------------------------------------------------

^^^1 de concesiune asupra Terenului a fost dobândit de Vânzătoare în baza Contractului de concesiune /   //<nV32ĂTO05.1994 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Făgăraș (în calitate de Concedent), astfel cum a

3 fs^mod)ficat prin Actul adițional nr. 1/3227/06.05.1994, încheiat cu Primăria Municipiului Făgăraș și a Hotărârii ’o?* .77)722/ /.-04;1994 eliberate Consiliul Local al Municipiului Făgăraș prin care s-a aprobat concesionarea pe o $$ (nouăzecișinouă) de ani a Terenului în favoarea ASIROM, și a fost înscris în Cartea Funciara nr. î 02682 (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 6783) a Mun. Făgăraș, Jud. Brașov, prin încheierea OCPI Brașov - BCPI Făgăraș nr. 2426/29.06.1995, sub C1.-----------------------------------------------------------

De la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Imobilului, Vânzătoarea transmite Cumpărătoarei, în condițiile legii, dreptul de concesiune asupra Terenului, precum și toate drepturile si obligațiile care decurg în sarcina ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A (în calitate de Concesionar) din Contractul de concesiune nr. 3227/06.05.1994 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/3227/06.05.1994, încheiat cu Primăria Municipiului Făgăraș.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2.3. în vederea exercitării dreptului de concesiune asupra Terenului aferent Imobilului, Cumpărătoarea declară că a luat cunoștință de obligațiile legale care îi revin în calitate de concesionar și se obligă să încheie în nume propriu, cu Primăria Mun. Făgăraș, actele adiționale la contractul inițial de concesiune, în termen de cel mult 30 de zile de la data autentificării prezentului Contract și să achite toate taxele aferente concesiunii. --------

Subscrisa, Societatea RAMIGIA PRODIMPEX S.R.L., Cumpărătoare, prin reprezentant legal, se obligă să notifice Concedentului, Primăria Municipiului Făgăraș, înstrăinarea Imobilului către acestea, în termen de cel mult 30 (treizeci) zile de la data autentificării Contractului.---------------------------------------------

Subscrisa, Societatea RAMIGIA PRODIMPEX S.R.L., Cumpărătoare, prin reprezentant legal, declară că a verificat personal titlul de proprietate al Vânzătoarei, cunoaște situația de drept și de fapt a Imobilului, declară că au fost îndeplinite toate condițiile stabilite în sarcina Vânzătorilor prin art? 5.1.5 dimPromisiune, cu excepția punctului 5.1.5, litera „a", respectiv rectificarea rolului fiscal, cu privire la identificarea Imobilului prin

. ..ossIUII-ULUI--------------------

ouu^nsa, ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE ASIGURAREA ROMANEASCA S.A.), Vânzătoarea, prin reprezentanți legali, pe cunoscând consecințele legale ale declarațiilor nesincere prevăzute și pedepsite de ari. 3 că a dobândit dreptul de proprietate asupra Imobilului, descris la punctul 2.1. de m („executarea lucrărilor de construire sediu, prin recompartimentare bloc 7 Centru Civic IC", de construire nr.98/04.11.1992 eliberate de Primăria Municipiului Făgăraș și a Procesului vei nr.03/29.09.1995, înscrise în Cartea funciară în baza încheierii nr.2426/29.06.1995 emise BCPI Făgăraș.--------------------------------------------------------------------------

Adresa poștală a Imobilului este în Mun. Făgăraș, Bulevardul Unirii (fost Centru Civic 7 Certificatului de nomenclatură stradală și adresă nr.19684/02.09.2011 emis de Primăria Compartiment Urbanism.-------------------------------------------------------------------

Actualizarea datelor tehnice cadastrale ale Imobilului a fost înscrisă în cartea funciar.

nr. 16313/09.08.2019 emisă de OCPI Brașov - BCPI Făgăraș.--------------------------------------

 • 4. PREȚUL Șl MODALITATEA DE PLATĂ.--------------------------------------------------------

  • 4.1. Prețul total al vânzării stabilit de comun acord de către Vânzătoare, prin reprezenta Cumpărătoare, prin reprezentant legal, este în sumă de 190.000 (unasutănouăzecidemii) TVA și reprezintă prețul integral al Imobilului - obiect al prezentului Contract descris la art.2.1. de i

Subscrisa, Vânzătoare, prin reprezentanți legali, declară ca prezenta operațiune de vânzări este o operațiune scutită de TVA conform art. 292 alin.(2) lit (f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

 • 4.2. Prețul total al vânzării în sumă 190.000 (unasutănouăzecidemii) Eur, exclusiv TVA, va fi achi Cumpărătoare, în echivalent în Lei, în sumă de 924.709,88 (nouăsutedouăzecișipatrudemiișapti virgulăoptzecișiopt) Lei, exclusiv TVA, calculat la cursul BNR valabil la data efectării plăților, . urmează:------------------------------------------------------------------------------------------------

 • (i) Suma de 13.988,49 (treisprezecemiinouăsuteoptzecișioptvirgulăpatruzecișinouă) Eur, TVA, echivalentul a 67.709,88 (șaizecișișaptedemiișaptesutenouăvirgulăoptzecișiopt) Lei, i TVA, calculat la cursul BNR 1 Eur / 4,8404 Lei, a fost achitata cu titlu de Avans, din surse proi transfer bancar efectuat din contul bancar IBAN nr.R066INGB0000999905181851 (cont Lei) des numele Cumpărătoarei, Societatea RAMIGIA PRODIMPEX SRL, la ING BANK NV AMSTEI Sucursala București, în contul bancar IBAN nr. RO80RNCB0082044182222346 (cont Lei) dese numele Vânzătoarei, ASIROM, la Banca Comercială Română S.A., la data de 02.09.2020;------------ (ii) Restul de preț în sumă totală de 176.011,51 (unasutășaptezecișișasedemiiunspri virgulăcincizecișiunu) Eur, exclusiv TVA, va fi achitat în echivalent în Lei, în sumă totală de 85> (optsutecincizecișișaptedemii) Lei, exclusiv TVA, calculat Ta cursul BNR.1 Eur / 4,8690 Lei, valabil data autentificării, exclusiv din creditul acordat de către ING BANK NV AMSTERDAM, Sucur

București în cadrul „Programului de susținere întreprinderi mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA” în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 și a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.110/2017, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.282/2020, conform Contractului de Facilitate de Credit nr. 960708767 din data

de 02.11.202-0, încheiat intre Cumpărătoare și ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala București, creditul fiind garantat conform Contractului de garantare nr. OUG110_87645 din data de 27.10.2020 încheiat cu’Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM), pentru aceasta garanție urmând a se constitui, în temeiul legii, în favoarea Statului Roman,

reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice {pentru un procent de garantare de 80%), precum si în favoarea băncii finanțatoare - ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala București {pentru un procent de garantare de 20%), un drept de ipoteca legala de rangul I (unu) asupra Imobilului ce formează obiectul prezentului contract de' vanzare, valabil pe toata durata finanțării, pana la finalizarea procedurii de \executare silita, potrivit legii, impreuna cu interdicția de înstrăinare si interdicția de grevare cu sarcini a Ș^esteia pe toata durata garanției, prin transfer bancar ce va fi efectuat, din contul bancar IBAN

Jnr.p066INGB0000999905181851 (cont Lei) deschis pe numele Cumpărătoarei, Societatea RAMIGIA ZfgODIMPEX SRL, la ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala București, în contul bancar IBAN nr.

yR080RNCB0082044182222346 (cont Lei) deschis pe numele Vânzătoarei, ASIROM, la Banca

Comercială Română S.A.------------------------------------------------------------------------

Părțile declara ca prețul vanzarii se considera achitat integral la data ereditarii contului bancar IBAN nr. RO80RNCB0082044182222346 (cont Lei) deschis pe numele Vânzătoarei, ASIROM, la Banca Comercială Română S.A, cu valoarea in Lei corespunzătoare restului de preț cuvenit Vanzatoarei conform art. 4.2 din Contract. Cumpărătoarea va suporta, din surse proprii, toate taxele si comisioanele aferente operațiunilor de plată a prețului conform art. 1666 alin.3 Cod civil, iar ordinul de plată avizat de banca plătitoare a Cumpărătoarei face dovada plății, valorând și chitanță descărcătoare de primire a restului prețului vânzării.----------------------

 • 4.3. Suma de 857.000 (optsutecincizecișișaptedemii) Lei provenită din credit va fi achitata in contul sus menționat, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la data înscrierii in Cartea Funciara a dreptului de proprietate pe numele si in favoarea Cumpărătoarei și a obținerii de către ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala București, a încheierii OCPI prin care s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate pe numele Cumpărătoarei, înscrierea ipotecii imobiliare convenționale si notarea interdicțiilor aferente si a extrasului de carte funciara pentru informare din care să rezulte aceste înscrieri, în original.--------------------------------

 • 4.4. Subscrisa, Vânzătoare, prin reprezentanți legali, declară ca este de acord cu Prețul și cu modalitatea de plată astfel cum au fost acestea menționate mai sus, a încasat din prețul vânzării suma de 13.988,49 (treisprezecemiinouăsuteoptzecișioptvirgulăpatruzecișinouă) Eur, exclusiv TVA, echivalentul a 67.709,88 (șaizecișișaptedemiișaptesutenouăvirgulăoptzecișiopt) Lei, exclusiv TVA, calculat la cursul BNR 1 Eur I 4,8404 Lei, la termenul și în modalitatea mai sus menționată, iar pentru plata restului de preț al vânzării în sumă de 176.011,51 (unasutășaptezecișișasedemiiunsprezecevirgulăcincizecișiunu) Eur, exclusiv TVA, echivalentul a 857.000 (optsutecincizecișișaptedemii) Lei, exclusiv TVA, calculat la cursul BNR 1 Eur I

Lei, declară că renunță. în mod expres, la înscrierea in Cartea Funciara a dreptului de înot legală asupra bunului imobil vândut, drept prevăzut in favoarea Vânzătorului de art, 2386 pct.1 din Co Civil. Daca nu se va tine seama de renunțarea la dreptul de ipotecă legală sus menționat si ipoteca legală v înscrisă din oficiu in Cartea Funciara, noi, părțile stabilesc convențional ca dovada incasarii de către Vânzător a prețului o reprezintă declarația autentica a Vânzătoarei, urmând a se solicita ulterior Cârtii Funciare radier ipotecii legale a Vânzătoarei in temeiul acesteia.----------------------------------------------------------------

 • 4.5. Subscrisa, Vânzătoare, prin reprezentanți legali, declară ca va restitui Cumpărătoarei în termen de 1 (zece) zile lucrătoare e la data ereditarii contului bancar cu valoarea in Lei corespunzătoare restului de pre cuvenit Vanzatoarei conform art. 4.2 din Contract, suma de 29.098,12 (douăzecisinouademiinouăzecisiop virqulădoisprezece) Lei, exclusiv TVA, reprezentând Avans nedatorat, achitat de către Cumpărătoare îr baza Promisiunii. Suma de 29.098,12 (douăzecișinouădemiinouăzecișioptvirgulădoisprezece) Lei, exclusiv TVA

va fi restituită prin transfer bancar ce va fi efectuat în contul bancar IBAN nr.R066INGB000099990518185T /.

(cont Lei) deschis pe numele Cumpărătoarei, Societatea RAMIGIA PRODIMPEX SRL, la ING

AMSTERDAM, Sucursala București.-----------------------------------------------------------------


 • 5. TRANSMITEREA PROPRI ETĂȚII si PREDAREA IMOBILULUI. ---------------------

Părțile convin că dreptul de proprietate asupra Imobilului se strămută de drept Cumpărătoarei, astăzi,

data autentificării Contractului, iar predarea Imobilului constând în punerea lui la dispoziția Cumpărătorului,

împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, va avea loc până la data de 24.11.2020, inclusiv, sub rezerva plătii integrale a prețului vânzării, pe bază de proces verbal de

predare primire semnat de Părți.------------------------------------------------------------------------------------------

Subscrisa, Vânzătoarea, prin reprezentanți legali, declară că a predat, iar subscrisa, Cumpărătoare, prin reprezentant legal, declară că a primit azi, data autentificării Contractului, titlurile si documentele privitoare la proprietatea Imobilului.--------------------------------------------------------------------------------------------------

subscrisa, Cumpărătoare, prin reprezentant legal, declară că și-a îndeplinit obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil anterior semnării prezentului Contract, fără a descoperi vicii aparente pentru care subscrisa, Vânzătoare, ar avea obligația să le remedieze de îndată, potrivit Codului civil.-----------------------

 • 6. GARANȚII SI DECLARAȚII.--------------------------------------------------------------------------------------

Subscrisele, Vânzătoarea, prin reprezentanți legali, si Cumpărătoare, prin reprezentant legal, pe propria lor răspundere și cunoscând consecințele legale ale declarațiilor nesincere prevăzute si pedepsite de art. 326 Cod Penal, declară că Prețul de vânzare-cumpărare este real și au luat cunoștință de prevederile art.1660 și art. 1665 Cod Civil cu privire la preț, precum și de dispozițiile Legii nr: 241/2005 privind evaziunea fiscală, în sensul că Prețul declarat mai sus este real, serios, determinat și nu existăjjn alt act ascuns încheiat între noi.

Subscrisa, Vânzătoarea, prin reprezentanți legali, garantează Cumpărătoarea contra oricărei evicțiuni, totale sau parțiale a Imobilului, indiferent dacă este provenită din fapta proprie sau a unui terț, conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 Cod civil, împotriva oricăror sarcini ce.ar greva Imobilul, precum și împotriva viciilor ascunse ale acestuia, cunoscute de subscrisa, Vânzătoare si care fac Imobilul vândut impropriu folosirii lui de către Cumpărătoare și declară că nu a vândut donat sau înstrăinat sub nicio formă imobilul, că acesta nu a fost scps din circuitul civil în baza vreunui act normativ, nu a trecut în patrimoniul statului sau al unei persoane fizice sau juridice în niciun mod, nu este sechestrat, nu a fost adus ca aport în natură la capitalul social al vreunei societăți comerciale, iar la adresa Imobilului nu este declarat sediul sau punctul de lucru al Vânzătoarei sau al altei societăți comerciale.-----------------------------------------------------------------------------

Subscrisele,'Vânzătoarea, prin reprezentanți legali, si Cumpărătoarea, prin reprezentant legal, pe proprie răspundere și cunoscând consecințele legale ale declarațiilor nesincere prevăzute si pedepsite de art.

326 Cod Penal, declară că li s-a pus in vedere de către notarul public prevederile Legii nr.372/2005 privind . » •

performanta energetica a clădirilor, republicata. Subscrisa, Vânzătoare, prin reprezentanți legali, declara că a pus la dispoziția Cumpărătoarei, Certificatul de performantă energetica aferent Imobilului înregistrat sub nr. 14620/31.08.2020 întocmit de auditorul energetic Dr. Ing. Cătălina 0. Tiberiu (titular al Certificatului de atestare DA 01967) conform căruia clasa energetica a Imobilului este „C”. Subscrisa, Cumpărătoare, prin reprezentant legal, declară ca a primit originalul certificatului energetic sus menționat si a luat cunoștința de conținutul acestuia si de prevederile Legii nr.372/2005,-------------------------------------------------------------

^Subscrisa, Vânzătoare, prin reprezentanți legali, pe proprie răspundere și cunoscând consecințele legale

/'ale declarațiilor nesincere prevăzute și pedepsite de art. 326 Cod Penal, declară că:--------------------------- Are capacitatea juridica deplina de a încheia prezentul Contract, nu se afla sub urmărire sau in

^procedura insolventei prevăzute de Legea 85/2006 sau de Legea nr. 85/2014, că la data prezentului act nu are cunoștință să existe temeiuri pentru ca astfel de proceduri sa fie inițiate și că nu are cunoștință ca o tertă persoană să fi formulat o asemenea cerere la instanța competenta, a îndeplinit toate procedurile interne statutare pentru obținerea aprobărilor necesare semnării prezentului Contract.------------------------------

 • b) Este proprietara exclusiva a Imobilului si a stăpânit Imobilul în mod continuu și neîntrerupt, de la data dobândirii lui;----------------------------------------------------------------------------------

 • c) A dobândit în mod legal dreptul de proprietate asupra Imobilului și, atât subscrisa, cât și deținătorii anteriori ai Imobilului, au avut un titlu valabil și nu cunoaște vreo cauză de nulitate care ar putea afecta titlurile de proprietate ale Vânzătoarei sau ale autorilor acesteia.-----------------------------------------------------

 • d) în perioada cuprinsă între data dobândirii dreptului de proprietate și data încheierii acestui Contract nicio

terță parte nu a revendicat drepturi în legătură cu Imobilul;-------------------------------------------------

 • e) Cu excepția Promisiunii menționate în Preambul, Imobilul nu este grevat de sarcini, servituți legale sau convenționale, drepturi de retenție, interdicții de înstrăinare și/sau grevare și/sau utilizare sau privilegii ori ipoteci legale, nu este afectat de nicio clauza de inalienabilitate și nu a fost constituit drept garanție, în tot sau în parte, pentru executarea unor obligații, așa cum rezultă din Extrasele de Carte Funciară pentru autentificare nr. 21741 și nr. 21742, ambele emise la data de 03.11.2020 de către O.C.P.I Brașov -B.C.P.I. Făgăraș.------------------------------------------------------------------------------------------

 • f) La adresa Imobilului nu este constituita si nu funcționează o asociație de proprietari, iar toate \ impozitele si taxele locale aferente Imobilului - obiect al prezentului Contract de vânzare, inclusiv utilitățile sunt achitate la zi de către Vânzătoare, așa cum rezultă din Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 51654/04.11.2020 eliberat de Primăria Municipiului Făgăraș, și din facturile de utilitati predate Cumpărătoarei.------------—

 • f) Vânzătoarea declara că este de acord ca de la data semnării prezentului Contract, toate contracte utilitati aferente Imobilului să fie încheiate pe numele Cumpărătoarei, aceasta din urmă fiind obligată la, tuturor cheltuielilor aferente utilităților de la data predării Imobilului.------------------------------------

 • g) Cu excepția Contractului de închiriere nr.447 din data de 18.06.2020 încheiat între Vânzătoai Cumpărătoare, nu există alte contracte de locațiune, uz, uzufruct, împrumut de folosință, asociere participațiune sau orice alte convenții în temeiul cărora terțe persoane pot pretinde folosința sau alte drej asupra Imobilului și acesta nu este folosit de terțe persoane;--------------------------------------

 • h) Imobilul nu a fost trecut în patrimoniul statului prin efectul vreunui act normativ, nu a fost scos circuitul civil prin nieio altă modalitate, nu a fost revendicat prin niciun act normativ în vigoare;-----------

 • i) Imobilul nu face obiectul niciunei urmăriri silite;----------------------------------------------------

 • j) Imobilul (in tot sau în parte) și niciun drept asupra acestuia nu fac obiectul niciunui litigiu aflat pe rc instanțelor de judecată sau instanțelor arbitrale, nu există niciun altfel de litigiu, procedură administrativă s de altă natură care ar afecta situația juridică sau economică a Imobilului și nu există motive serioase să creadă că un astfel de litigiu sau procedură se va întâmpla în viitor,-----------------------------------------/

f -

 • k) La știința noastră, nu există niciun fel de cereri, notificări, somații sau orice astfel de proceduri inițiafej terțe persoane în temeiul Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000, Legii nr.10/2001, Lejii'i 247/2005, sau al oricăror alte legi privind restituirea proprietăților având ca obiect Imobilul.------------------

 • I) Imobilul nu este clasat ca monument istoric, se află în zona centrală construită protejată C1d Municipiului Făgăraș si nu se află pe lista imobilelor cu risc seismic, astfel cum rezultă din Adres nr.51219/03.11.2020 emisă de Municipiul Făgăraș. Jud. Brașov:------------------------------------

 • m) în vederea înstrăinării către Cumpărătoare, nu este cerută nieio procedură de licitație publică și nick procedură administrativă și nu este necesară nieio autorizație sau aprobare, iar Vanzatoarea a îndeplinit toah procedurile interne de aprobare si semnare a prezentului Contract;-----------------------------------------

 • n) La știința noastră, nu există niciun temei ca vreo persoană fizică sau juridică, publică sau privată, să solicite recunoașterea vreunui drept în legătură cu Imobilul;-----------------------------------------------------

 • o) A prezentat Cumpărătoarei situația juridică și de fapt a Imobilului și nu a omis să prezinte niciun aspect care, dacă ar fi fost cunoscut de Cumpărătoare la data încheierii acestui Contract, ar fi determinat-o pe aceasta să nu mai încheie Contractul sau să solicite o diminuare a Prețului.--------------------------------------

 • p) Subsemnata, POENAȘU LĂCRĂMIOARA - CĂTĂLINA, în calitate de Administrator, pe proprie răspundere și cunoscând consecințele legale ale declarațiilor nesincere prevăzute și pedepsite de art. 326 Cod Penal, declar că mandatul acordat de Cumpărătoare prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Societății RAMIGIA PRODIMPEX SRL nr.F.N. din data de 26.08.2020, nu a încetat în niciunui din cazurile prevăzute de lege, fiind valabil la data autentificării prezentului Contract.--------------------------------------------------------

Subscrisa, Cumpărătoarea, prin reprezentant legal, pe proprie răspundere și cunoscând consecințele legale ale declarațiilor nesincere prevăzute și pedepsite de art. 326 Cod Penal, declară că?-----------------------

 • (i) are capacitatea juridica deplina de a încheia prezentul Contract, nu se afla sub urmărire sau in procedura insolventei prevăzute de Legea 85/2006 sau de Legea nr. 85/2014, că la data prezentului act nu are cunoștință să existe temeiuri pentru ca astfel de proceduri sa fie inițiate și că nu are cunoștință ca o tertă persoană să fi formulat o asemenea cerere la instanța competenta, a îndeplinit toate procedurile interne statutare pentru obținerea aprobărilor necesare semnării prezentului Contract-------------------7------------------------

  ! de lata


  LSl în -turi

  din  :io

  ite  ct

  ie

  ie


  Subscrisa, Cumpărătoarea, prin reprezentant legal, declară că a luat cunoștință de prevederile legale în vigoare (art.461 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) privind declararea dobândirii proprietății și se obligă ca în termen de 30 de zile de la data autentificării prezentului Contract să depună declarațiile fiscale prevăzute de lege, un exemplar din prezentul Contract, precum si copia certificatului de performanta energetica, la Consiliul Local, Direcția taxe și impozite locale în a cărei rază de activitate se află Imobilul, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri și terenuri. Cumpărătoarea va datora impozit pe clădiri si terenuri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui in care s-a autentificat Contractul.-----------------------------------------------

  Subscrisa, Cumpărătoarea, prin reprezentant legal, se obligă să încheie contractele pentru utilitățile Imobilului, pe numele său, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la predarea Imobilului, înțelegând că după acest termen Vânzătoarea va rezilia toate contractele încheiate cu furnizorii de utilități.-------------------

  7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.----------------------------------------------------------------------------------- 7.1 "'In^situatia in care prețul vânzării în sumă de 190.000 Eur nu va fi achitat Vânzătoarei, în modalitățile și la termenumentionate la art. 4.2 din Contract, în cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data autentificării prezențulbi Contract, Vânzătoarea este în drept să declare rezolutiunea vânzării conform art. 1724 Cod civil, ,rezoluțiile care va opera fără punerea in întârziere a Cumpărătoarei, fara intervenția instanței, având ca efect ^eșfîinfafea retroactiva a Contractului, repunerea părților in situația anterioara, Vânzătoarea avand dreptul sa --^oioe si sa obțină reinscrierea dreptului sau de proprietate pe numele ei, in Cartea Funciara, in baza propriei

  declaratii de rezolutiune și să păstreze cu titlu de daune ■ interese conform art. 1702 Cod civil integral suma de 96.808 (nouăzecișișasedemiioptsuteopt) Lei plătită de Cumpărătoare în contul prețului vânzării. In aceasta situație articolul 4.5 din Contract nu se aplică.--------------------------------------------------

  Subscrisa, Cumpărătoarea, prin reprezentant legal, declară că, în situația rezolutiunii Contractului potrivit art. 7.1 de mai sus, este de acord cu (i) radierea dreptului de proprietate înscris pe numele său, in baza prezentului Contract si cu reinscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara a Imobilului, pe numele si in favoarea Vânzătoarei, cu titlu de rezolutiune, exclusiv in baza declarației autentice de rezolutiune semnate de către Vânzătoare, fără a mai fi necesar acordul Cumpărătoarei si cu (ii) păstrarea de către Vânzătoare, a sumei de 96.808 (nouăzecișișasedemii optsuteopt) Lei achitate, cu titlu de daune interese conform art. 1702 Cod civil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  • 7.2 în situația în care oricare dintre declarațiile de mai sus ale Vânzătoarei se vor dovedi false, inexacte, incomplete sau incorecte, ori Vânzătoarea nu oferă garanțiile la care s-a obligat, precum și în cazul unei evicțiuni totale sau parțiale, sau în situația descoperirii de vicii ascunse pe o parte a Imobilului sau pe întregul Imobil, Cumpărătarei, la libera sa alegere și indiferent de întinderea evicțiunii sau dimensiunea părții de Imobil afectate, vor putea opta între:---------------------------------------------------------------------------------

  • a) în cazul evicțiunii totale: va considera Contractul rezolvit de plin drept, numai după punerea în întârziere a Vânzătoarei, caz în care Vânzătoarea va fi obligata la restituirea prețului către Cumpărătoare.-----

  • b) cazul evicțiunii parțiale: va continua derularea Contractului, solicitând plata de către Vânzătoare a valorii părții de Imobil evinsă sau afectată în orice alt mod.---?--------------------


 • 8. CLAUZA DE INTABULARE.------------------------------------------------------------------------------------

Subscrisa, Vânzătoare, prin reprezentanți legali, declară în mod expres că este de acord cu radierea dreptului său de proprietate asupra Imobilului concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară a Imobilului vândut pe numele și în favoarea Cumpărătorului, cu titlu de cumpărare.------------------

Subscrisa, Cumpărătoarea, prin reprezentant legal, solicită intabularea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra Imobilului cumpărat pe numele și în favoarea sa, cu titlu de cumpărare.--------------------

Noi, părțile mandatam notarul public sa îndeplinească in numele nostru si pentru noi toate formalitățile prevăzute de lege pentru înscrierea prezentului contract de vânzare in Cartea Funciara.--------------------

 • 9. PREVEDERI FINALE.----------------------------------------------------------------------------------------------

Subscrisa, Vânzătoarea, prin reprezentanți legali, si subscrisa, Cumpărătoarea, prin reprezentant legai, au luat cunoștință si au citit toate documentele care au stat la baza întocmirii prezentului Contract, astfel cum sunt acestea menționate in cuprinsul actului.--------------------------------------------------------------------

în cazul nerespectării condițiilor stipulate în Contract, acest Contract constituie titlu executoriu în condițiile prevăzute de Legea nr. 36/1995 republicată si de Codul Civil.----------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante consimțim ca toate cheltuielile privind autentificarea prezentului Contract (taxe ANCPI, onorariu notarial), să fie suportate în integralitate de către Cumpărătoare. Toate taxele privind autentificarea prezentului Contract au fost calculate la valoarea din act, respectiv la suma de 190.000 Eur, echivalentul a 924.709,88 Lei.---------------------------------------------------------------------------------7^^

Prezentul Contract a fost citit si explicat în întregime Vânzătoarei, prin reprezentanți legaiî^si

I F- /

Cumpărătoarei, prin reprezentant legal, care au luat cunoștință reciproc de actele de identitate și de ceig d^ p rop rietate.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi, părțile contractante declarăm că prezentul Contract reprezintă voința noastră expresă, înlătură ofe.? înțelegere anterioara încheierii lui și în consecință îl semnăm și stăruim la autentificarea lui.\---------------------

Prezentul Contract a fost redactat, procesat și autentificat de Societatea Profesională Notarială • “IULIA SCÂNTEI & CODRIN MACOVEi”, intr-un exemplar original care va fi păstrat în arhiva biroului notarial și 9 (nouă) duplicate, din care 3 (trei) duplicate au fost eliberate părților, 3 (trei) duplicate Băncii, 2 (două) duplicate pentru OCPI - BCPI competent și 1 (un) duplicat s-a depus în arhiva biroului notarial.^ —7---------------------

VÂNZĂTOARE,

ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENN A INSURANCE GRO UP S.A. prin Membrii Directoratului, POPESCU - IVANCU GEORGIANA - NICOLETTE

ZAMFIRESCU IONUȚ-BOGDAN -

CUMPĂRĂTOARE, Societatea RAMIGIA PRODIMPEX SRL prin Administrator, POENAȘU LĂCRĂMIOARA - CĂTĂLINA

io

ROMÂNIA ;                              UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ “IULIA SCÂNTEI & CODRIN MACOVEI” !                                 Licența de funcționare nr. 224/4132/09.07.2019

Sediu: București, str. Paris nr.5, parter, ap.l, sector 1. —

i

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

1G. Anul 2020 Luna NOIEMBRIE Ziua *

Eu, Notarul Public, ăCÂNTEI LAURA IULIANA, la cererea expresă a părților, motivată de


/ programul de lucru, m-am deplasat la sediul Societății ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM JVIENNA INSURANCE GROUP S.A, din Mun. București, B-dul. Carol I nr. 31-33, sector 2, unde am găsit azi, data autentificării, pe:------------------------------------------------------------------------------------- 1. ZAMFIRESCU IONUȚ - BOGDAN, cetățean român, cu domiciliul în Jud. Ilfov, Oraș Pantelimon, Șos. Cemica nr.75-55, identificat cu C.I. seria IF nr.433168 emisă de SPCLEP Pantelimon la data de 11.11.2014, cu valabilitate până la data de 19.01.2024, CNP 1780119030040, și POPESCU - IVANCU GEORGIANA - NICOLETTE, cetățean român, cu domiciliul în Mun. București, Bld. Constructorilor nr.8, bloc 8, scara B, etaj 1, ap.27, Sectorul 6, identificată cu C.I. seria RX nr.854338 emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 10.02.2016, cu valabilitate până la data de 05.12.2026, CNP 2761205181186, ambii în calitate de reprezentanți ai Societății ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A, o societate română pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul social în Mun.București, B-dul. Carol I nr. 31-33, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/304/1991, cod unic de înregistrare 336290, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-023/2003, ambii împuterniciți în conformitate cu prevederile art 19.1, litera (a) din Actul Constitutiv al Societății, în calitate de Vânzătoare,------------------------------------------------------------------------------- care, după ce au citit actul, au declarat că au înțeles conținutul și consecințele juridice ale acestuia și că actul exprimă voința acestora, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.---------------------------------------------------------------------------------------------- în fața mea, SCÂNTEI LAURA - IULIANA, Notar Public, la sediul biroului, s-a prezentat azi data autentificării:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. POENAȘU LĂCRĂMIOARA - CĂTĂLINA, cetățean român, cu domiciliul în Mun. Brașov, Jud. Brașov, Strada Mihail Kogălniceanu nr.16, bloc 1K, scara B, ap.8, identificată cu C.I. seria BV nr.930229 emisă de SPCLEP Brașov la data de 13.01.2014, cu valabilitate până la data de 04.11.2024, CNP 2711104080094, în calitate de Administrator al Societății RAMIGIA PRODIMPEX SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Codlea, Strada Lungă nr. 117, etaj 1, corp A, Județ Brașov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/4212/1994, având C.U.I. 6884950 și C.I.F RO 6884950 conform Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 1486183 eliberat de către ANAF Brașov la data de 02.11.2015, împuternicită în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății RAMIGIA PRODIMPEX SRL nr.F.N. din data de 26.08.2020, în calitate de Cumpărătoare, —>— --------£---------

care, aupa ce a ciut actul, a declarat că a înțeles conținutul și consecințele juridice ale acestuia și că actul exprimă voința acestuia, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constatând că actul notarial îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute de lege,. în temeiul art. 12 lit.b din Legea nr.36/1995 republicata, cu modificările ulterioare,----------------------

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a achitat suma de 4.624 Lei conform chitanței seria ANCP1_B nr. in contul ANCPI reprezentând tarif pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 2.3.2 .------------------;---------------------------------------------------------------------------

S-a perceput onorariu de 6.700 Lei și TVA 1.273 lei, conform chit./FF nr. JG H. 7^


NOTAR PUBLIC,

SCÂNTEI LAURA IULIANA

Prezentul duplicat s-a întocmit

în ..S. f^^exemplare, de cătn

SCÂNTEI LAURA

astăzi, data autentificării ăctuîiiî^r aceeași forță probantă ca originalul

titlu executoriu în condițiile

NOTAR PUBLIC,

&

ANCPL

Av i.XjM «ATm’lX'f A


Unitate individuală


Oficiul de Cadastru șfPublicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 102682-C1-U2 Făgăraș


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:6936

Adresa: Loc. Fagaras, Bdul Unirii, Bl. 7B, Et. P+Mez., Jud. Brașov, Sediul ASIROM

Părți comune: terenul de sub bloc, subsol tehnic, casa scării, uscatorii, terasa, racorduri utilitatii, instalatii aferente acestora si trotuar de garda, fațadele -Elementele de uz comun intre Asociația Crescătorilor de Albine si SC Asirom:pereții despartiori in cota de 1/2 parte ptr.fiecare si planseu peste subsol, mezanin si planseu etaj I cu locuințele in cota de 4,35%.-Elementele de uz comun speciale cu locuințele :l/2 perete casa scărilor. -Elementele de uz comun speciale cu Asirom:l/2 perete despartior si cota parte din planseu:-Elementele de uz comun ale S.C. Marcom Impex SRL cu SC Asirom si As. Crescătorilor de Albine:l/2 preteti despartiori si planseu peste parter.-Elementele de uz comun speciale intre SC Tricons SRL cu locuinele:l/2 perete, casa

i si cota parte din

scarilor-Elementele de uz comun speciale cu Asirom: 1/2 perete

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

102682-C1-U2

-

589,26

152/673

152/673

Sediul ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GRUP S.A.cu o cota de 152,08mp din elem. de uz comun. Sediul compus din: la parter: hol public, arhiva, windfang, vitrina, scara acces mezanin, casa scării si scara exterioara in S utila=101,46mp si S totala=127,56mp; la mezanin: 12 birouri, 3 magazii, 4 grupuri sanitare, 2 holuri, casierie, scara acces mezanin, casa scării, terasa si balcon in S utila=487,80mp si S totala=514,20mp. S utila P-+Mez=589,26mp, S totala P+Mez=641,76mp.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  24846 / 17/11/2020

  Act Notarial nr. 813, din 16/11/2020 emis de SPN lulia Scantei&Codrin Macovei, NP Laura luliana Scântei;

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) RAMIGIA PRODIMPEX S.R.L., CIF:6884950

  Act Administrativ nr. OUG110_87645, din 27/10/2020 emis de FNGCIMM S.A - IFN; Act Notarial nr. 813, din 16/11/2020 emis de SPN lulia Scantei&Codrin Macovei, NP Laura luliana Scântei;

  B8

  Se notează interdicție de înstrăinare și interdicție de grevare cu sarcini, pe toată durata qarantiei

  Al

  • 1) ING BANK N.V. AMSTERDAM

  • 2) STATUL ROMÂN, REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  24846 / 17/11/2020

  Act Administrativ nr. OUG110_87645, din 27/10/2020 emis de FNGCIMM S.A - IFN; Act Notarial nr. 813, din 16/11/2020 emis de SPN lulia Scantei&Codrin Macovei, NP Laura luliana Scântei;

  CI

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:857000 LEIÎn baza prevederilor O.U.G. nr.110/2017 și celelalte obligații de plată aferente creditului, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  , Al

  1) ING BANK N.V. AMSTERDAM, pentru un procent de garantare de 20%

  . STATUL ROMÂN, REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, pentru ,un procent de garantare de 80%

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 102682-C1-U2 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

Anexa Nr. 1 La Partea I                              x

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Bdul Unirii, Bl. 7B, Et. P+Mez., Jud. Brașov, Sediul ASIROM • Părți comune: terenul de sub bloc, subsol tehnic, casa scării, uscatorii, terasa, racorduri utilitatii, instalații aferente acestora si trotuar de garda, fațadele -Elementele de uz comun intre Asociația Crescătorilor de Albine si SC Asirom:peretii despartiori in cota de 1/2 parte ptr.fîecare si planseu peste subsol, mezanin si planseu etaj I cu locuințele in cota de 4,35%.-Elementele de uz comun speciale cu locuințele :l/2 perete casa scărilor.-Elementele de uz comun speciale cu Asirom:l/2 perete despartior si cota parte din planseu:-Elementele de uz comun ale S.C. Marcom Impex SRL cu SC Asirom si As. Crescătorilor de Albine:l/2 preteti despartiori si planseu peste parter.-Elementele de uz comun speciale intre SC Tricons SRL cu locuinele:l/2 perete, casa scarilor-Elementele de uz comun speciale cu Asirom: 1/2 perete despărțitori si cota parte din planseu__________________________ ?_____________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

^Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

102682-C1-U2

-

589,26

152/673

152/673

Sediul ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURAN de uz comun. Sediul compus din: la parter: hol public, arhiva scării si scara exterioara in S utila=101,46mp si S totala=12 grupuri sanitare, 2 holuri, casierie, scara acces mezanin, casa totala=514,20mp. S utila P+Mez=589,26mp, S totala P+Mez=

CE GRUP S.A.cu o cota de 152,08mp din elem. , windfang, vitrina, scara acces mezanin, casa >7,56mp; la mezanin: 12 birouri, 3 magazii, 4 scării, terasa si balcon in S utila=487,80mp si S 641,76mp.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 4624 RON, -Chitanța externa nr.2194597/16-11-2020 in suma de 4624, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 233.

Data soluționării, 18-11-2020

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, DOINA IVAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 2 din 2

ROUMANIE               ROMANCARTE      CARTE DE IDENTITATE

D'IDENTITE      SERIA BV NR 930229


cnp 2711104080094 ;r^


Nume/Nom/Last name POENASU


Prenume/Prenom/First name j. >z' LĂCRĂMIOARA-CĂTĂL^A’ Cetâțenle/Natlonallte/Natippâluy


identi iiCARi


M0F8M „L

Sex/Sexe/Se F


Română / ROU j iy ।        /■

Loc naștere/Ueu de naissance/F*iace7oJ bhlh Mun. Tecuci Jud.1 Ga/ați’:^, ‘ Domlciliu/Adresse/Addreșș;- '4’'               V

Mun. Brașov Judf Brașov

Str. Mihail Kogălnice^ânu hî\16 bL.1 K sc.B ap.

Emisă de/Delivree par/lssued by               Valabllltate/Validite/ValId


SPCLEP Brașov          13.01.14-04.11.202-


IDROUPOENASU<<LACRAMIOARA<CATALINA<<


BV930229<3R0U7111044F241104820800949CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI - FAGARAS -

I,PĂRȚILE CONTRACTANTE


Intre Consiliul local al municipiului Fagaras, cu sediul in Fagaras, strada Republicii nr. 3 reprezentat prin domnul Nicola Ciocan - primarul municipiului Fagaras - in calitate de concede pe de o parte si                                          _,

__cu sediul in          >                HC\ X reprezentata prIn&A-■ VlVA^^I(1            & se

avand funtia deCAM^v n* twv ^î-in calitate de concesionar, pe de pai£b$.               .7^     1     * T                            /_              \

In baza Hotar ar îi Consiliului local nr. Q2j 07.0 A~. ^33 n y. s-a încheiat prezentul contract de concesiune/

II ^OBIECTUL CONTR iCTULUI

Art.l. v Obiectul contractului este cedarea^si preluarea in: concesiune e/terenului inscris in C.F.

cu nr» top.                           in suprafața^de              >.

mp/' .situat ,in

pjunicîpiul Fooara&p sArada           O\\QA

• - Predarea-primi rea terenului concesionarului es£Orr semnat in procesul-verbal$ anexa nr» 1 la contract

 • III. termenul

Art.3. - Durata concesiunii este de 99 ani Începând de ; data predării-primirii .                                             ; - .t

 • IV. prețul

Arț.4. — Prețul concesiunii este o redeveni© valorica/de 'S&O. 2^0 anuăl^                          \        • / j •

~ '' \ ( *

V» ‘PLATA PREȚULUI .... .                                   \

/b-ț.5. - Plata redeventei valorice se face prin contul, conced en tulul nr . QAQ2A00^/3^*4^/50   deseh 1 s 1JS,

« Contul concesionarului nr.

deschis 1J~~~^7L              ______V ...jy

 • •       Neplata redevente^J sau Executarea cu Întârziere a ccest®5

obligații conduce la retragerea concesiunii* concedentuî devenlnc proprietar asupra construtieî de pe terenul respectiv; iar fostul concesionar avand asupra construcției un drept de creanța.

VIi obligațiile pârtilor

 • -       -   -■■ . I-Q—■■ ■ IJ - J n. ~        - LJ ---- - f ■"      ----- 1                                                                                                                                              •

• /

■ 1 MJ—I !■! 1 ■■■— >r ■   .» ■■■      ■             ■■■■■■■- ......

Art.6» - Foncesioiarul se obliga :

 • - sa Înregistreze contractul de cxjncesimB# la cartea , funciara in termen de 10 sile de la data            con trac tu lui t

 • - sa respecte destinația construcției pentru care a ccnc<4-

VII. ALTE CLAUZE

Art.7» - La Începutul flecarul an redevenise indexeaz. cuj^idicele-~medi#^^.^^tei inflației anului precedent. £oeflele €iide indexare se stabilesc la Început de un prin grija Adminii tiel Financiare a municipiului Fagaras, si a compartimentului bt get-contabilitate, in funcție de datele anului precedent.

Art.3. ~ Terenul concesionat este gerantat de excedent de orice evlctiune asupra lui.

VIII.LITIGII

-—--—--- " -

Art.9. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de concesiune smt d& competenta instanței < drept comyn.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.10. - Mofîciarea sau adaptarea contractului se poate face numai prin acordul pârtilor, cu excepția art. 8 care se poat aplica fara acoedul concesionarului.

Art.11. - Prezentul» contract dek concesiune privind ^biecti

-facci -          -c^tu?r                           —-

s-aSchelat î^n 5 exemplare, cate unul pentru fiecai partfe) contractanta, cate un exemplar pentru Administrația financiî ra si Notariatul de stat local Fagaras si un exemplar la dosarul de autorizații.-

migia Prodimpex S.R.L. Brașov

Loc. Codela, Str.Lunga, nr.117, jud. Brașov CUI RO 6884950; J 08/4212/1994

Tel/fax: 0268250633; e-mail:ramigiasrl@yahoo.com

Către,Consiliul Local al Municipiului Fagaras

Prin prezenta subsemnata Poenasu Lacramioara, reprezentant legal al RAMIGIA PRODIMPEX SRL, domiciliata in Brașov, str. Mihai Kogalniceanu, nr. 16, bl. 1K, sc. B, posesoare CI seria BC, nr. 930229, eliberat de Pol. Brașov, la data de 13.01.2014, solicita Consiliului Local al Municipiului Fagaras trecerea contractului de concesiune incheiat cu Societatea de Asigurare ASIROM, prin Hotararea nr. 22/27.04.1994, pe numele noul proprietar al imobilului, Ramigia Prodimpex SRL.

Am dobândit imobilul prin contract de vanzare-cumparare de la Societatea de Asigurare ASIROM.

0^2 266^^^ -          R.