Hotărârea nr. 163/2021

Hotararea nr. 163 din data de 27 mai 2021 - privind actualizare date imobil identic cu cel inscris in CF.106275-C2 -U7 cu nr.cad 630-in sensul descrierii corecte a imobilul încăpere-Cameră - anexă, si

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@priman^-fagaras.rb z

HOTĂRÂREA nr. 163 din data de 27 mai 2021

- privind actualizare date imobil identic cu cel inscris in CF.106275-C2 -U7 cu nr.cad 630-in sensul descrierii corecte a imobilul încăpere-Cameră - anexă, situat în Făgăraș, str. M. Viteazu, nr.3, etaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 33890/1/14.04.2021 și Raportul Compartimentului de specialitate nr.33890/14.04.2021, prin care se propune actualizare date imobil identic cu cel inscris in CF.106275-C2 -U7 cu nr.cad 630-in sensul descrierii corecte a imobilul încăpere - Cameră - anexă, proprietatea Statului Român - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. M. Viteazu, nr.3, etaj - domeniu privat, identificat la poziția nr. 1287 din Inventarului domeniului privat al Municipiului Făgăraș situat în Făgăraș, str. M. Viteazu, nr.3, etaj, înscris în CF nr. 106275-C2-U7 Făgăraș, nr. cad. 630,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art. 41, alin.52 al Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Luând in considerare documentația topografică întocmită de către ARSU OVIDIU COSTICĂ PFA., respectiv: documentația nr. 274/2020 - ” Actualizare date unitate individuală”, imobil cu Au de 5,7 mp, înscris în CF nr. 106275-C2-U7 Făgăraș, nr. cad. 630,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a ,art.356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art art.557 alin.2 respectiv art.888 din Codul Civil,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se însușește documentația topografică nr. 274/2020 întocmită de către ARSU OVIDIU COSTICĂ PFA., având denumirea lucrării ” Actualizare date unitate individuală”.

Art.2: Se aprobă actualizarea de date imobil identic cu cel inscris in CF.106275-C2 -U7 cu nr.cad 630-in sensul descrierii corecte a imobilul încăpere-Cameră - anexă, situat în Făgăraș, str. M. Viteazu, nr.3, etaj,după cum urmează:

actualizarea descrierii imobilului astfel: încăpere-anexă, situată în Corp B, etaj

notarea suprafeței utile, respectiv 5,7 mp cu o cotă de 21,5% din elementele de uz comun, respectiv 77,33 mp.

Art.3: Se atestă la domeniul privat al municipiului imobilul identic cu cel inscris in CF.106275-C2 -U7 cu nr.cad 630- încăpere-Cameră - anexă, situat în Făgăraș, str. M.Viteazu, nr.3, etaj, urmând ca inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Făgăraș, respectiv poziția 1287 să fie actualizat în mod corespunzător cu noua descriere.

Art.4:Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAI MĂDĂLIN


CONTRASEMNEAZĂ
Secretar gen LAURA ELENAHotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

1 ex.Compartimentul evidență patrimoniu,

1 ex. Arhitect sef

Cod: F-50


Oficiul de tadaWușiKublicitate Imobilîara BRASO\ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


5\0NĂ{./ț _ CADASt^.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 106275-C2-U7 Fagaras


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. cerere

3057

Ziua

14

Luna

02 .

Anul

2019

Cod verificare

100067113209


Nr. CF vechi:11872


l                              ‘ * -' ' r I •I

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. Corp cu 2 apartamente, Jud. Braspv

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp "A,B,Cf curtea de 47/7,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenlndu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m^p.,Corp C-cota.de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579                                                               '

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș/racorduri utilități. _________________________________________________________________________________________________k

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 630

-

-

77/1224

77/1224

Copr B, P+l cu 2^apartamente cu o c o tă de • 2 1,5% din elementele de uz comun, respectiv 77,33 m.p.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  6342 / 25/06/2007

  Act Dezmembrare nr. 852, din 22/06/2007 emis de NP popa Maria Cristina (act nr.671/1955 naționalizare; act nr.2240/1998 c.f. uzucapiune:dezmembrare act nr.1400/2003 dezmembrare);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEnaționalizare, uzucapiune, dezmembrare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN \

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din *


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCEI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere

3057

Ziua

14

Luna

02 '

Anul

2019    1

Cod verificare

IIIilM

100067113209


ACXKyiĂ:NATiDX4<Â FdMICtTATriMOMM^KAPENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106275 Fagaras

i

A, Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:579


Adresa; Loc. Fagaras, Ștr Mihai Viteazu, Nr. 3, Jud, Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 394,395.397

-.1.224 )

(observațiile sunt pe linia următoare)

Construcția C2 inscrisa in CF 106275-C2; Construcția C3 inscrisa in CF 106275-C3;

Corp(D-curte cu nr.top.394/d, 396/d, 397/d- în supraf.de 477,95 m.p.-element de uz comun general; Elementele de tiz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, c'anal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respecți^ 240 m. p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 394/a, 396/a. 397/a

Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, lud. Brașov

Corp A Locuință S+P+M

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

671 / 25/05/1955

Decret nr. 92/1950, din 01/01/1950 emis de Sfatul Pop.al Or.Fagaras (cerere nr.2240/31.08.1998 c.f.)

•*

Bl

Intabulare, drept de PRQEBIETATEnationaliz^re, uzucapiune, dobândit prin Lege, cota actuaW44o))1224              /

- AV — -

1) STATUL ROMAN "" '

\

149 / 21/01/2003

\

Ordin nr. 995, din 17/12/2002 emis de Prefectura Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire conform leg.18/1991, asupra supraf.de 51 m.p. aferentă Corp D curte, dobândit prin Lege, cota actuala 51/1224

Al

Ir

 • 1) MUNCITORU GHEORGHE

 • 2) MUNCITORU RODICA

V v —

1121 / £2/01/2019

Contract De Donație nr. 201, din 21/01/2019 emis de NP Popa Maria Cristina;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație ca bun pr parte din supraf. de 79,47 m.p. aferentă Corp-"/ Convenție, cota actuala 39/1224           -----

opriți, asupra 1/2 dobândit prin

Al

1) MUNCITORU GHEORGHE         Z                      __.

84

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație ca bun pjțe^riu, asupra 1/2 parte din supraf. de 79,47 m.p. aferentă Corp" A, dobândit prin Convenție, cota actuala 39/1224   . A ~

1) MUNCITORU RODICA

îs?      sSe

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație ca bun propriu, asupra Corp A, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

WUf

1) MUNCITORU GHEORGHE

1091

15 / 15/06/2017

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1685, din 18/06/2017 emis de NP Gonțea loan;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra supraf. de 37,26 m.p. din terenul aferent Corp B Spațiu Comercial C2-Ul,;dobandit prin Convenție, cota actuala 37/1224                  .

Al

Ui

1) RENANIA AGROINVEST SA, CIF:32806209                                           1

1121 / 22/01/2019

carte Funciară Nr. 106275 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

14393 / 10/08/2011

Contract De Donație nr. 1661, din 09/08/2011 emis de NP Popa Maria Cristina;

CI

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l

 • 1) MUNCITORU GHEORGHE

 • 2) MUNCITORU RODICA

C2

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER, dobândit prin Convenție, cota actuala 79/1224

Al -

 • 1) MUNCITORU GHEORGHE

 • 2) MUNCITORU RODICA

Pagina 3 din 5

___________________________________ruiiLiaia ivr. iuoz/3 L.omuna/uraș/Municipiu: Fagaras Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu-acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 14/02/2019, 13:15

Pian de amplasament și delimitare a imobilului LOT 4

____Scara 1:500

ir.cadastral__Suprafața masurata Adresa imobilului

~1208 Intravilan FagarasNr.administrativ 3

Nr.topo.inițial 394, 396, 397


Propr.

Particulara


Prop. Particulara

Fam. Deji


A.Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața mp.

Valoarea de impozitare (lei)

“o

0

Mențiuni

Delimitat prin ziduri

394/b, 396/b, 397/b/2/6/4   _

TOTAL

CC

---MM-----


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA


(fisa imobilului) Fagaras


SITUAȚIA DIN ACTE

Act de proprietate

Identificator nr.parcela/ nr.topografic

NR.C.F.

Suprafața din acte

Descrierea imobilului

C.F.

394/b, 396/b

7300

\Corp B, P+l'pu 5 apartamente

397/b/2/6

cuTRXfârde 46% din elementele de uz comun apartamentelor, respectiv 172,33mp.

II

1

N ACTUALA DUPĂ DEZME PARARE SIA CONTRACTU

MBRARE LUI DE IN

SI NOTAREA CONTRACTELOR DE CHIRIERE

C.F.

Lot 1 -394/b, 396/b, 397/b/2/6/1

7300

Apartament 2 compus din hol,sas, camara, baie, bucătărie cu Au=55,95mp cu ocota de 9% din elementele de uz comun, apartamentelor, respectiv 35 mp.

Lot2-394/b, 396/b, 397/b/2/6/2

Apartament 1 compus din vestibul, baie, bucătărie, hol, camara, acces la pod cu Au=79,03mp cu ocota de 12% din elementele de uz comun, apartamentelor, respectiv 46 mp.

Lot3-394/b, 396/b, , 397/b/2/6/3 1

Apartament 3 compus din 1 cameră^cu Au-23,54mp. cu 0 cota de 3,5% din elementele de uz comun a apartamentelor, respectiv 14 mp.

Lot4-394/b, 396/b, .

Corpul B, P+1, cu 2 apartamente cu 0 cota de 21-,5% din elementele de uz      .

comun, respectiv 77,33mp. a

397/b/2/6/4

7/•


4 Nume și prenume.        aCTdi i

Funcția: TEHNICI AN. CADASTRU


B. Date referitoare la construcții

Denumirea imobilului

Valoare de

Impozitare(lei)

Mențiuni

Corpul B, P+l cu 2 apartamente cu o cota de 21,5 din elementele de uz comun respectiv 77,33 mp.

Sup.constr.desf= 23,54mp

--


tem

INVENTAR DE COORDONATE de proiecție: stereo 70

Executant^

Ing.

v ATbEfV’E’CAT । ine       v \

• fhs.          |v nn 012 1

E (m)

N (m)

206,30

487,66

210,06

502,92

\l                  l c 1

215,91

502,05

230,89

499,82

IO AN y/

240,81

540,81

245,99

538,97

261,84

533,34

252,40

511,07

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date

250,81

507,33

241,87

486,26

227,14

485,72

217,94

486,58_____

212,15

487,12

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliara BRAȘOV Nume și prenume: FOGOROȘ DIONISIE Funcția: TEHNJCIAN CADASTRU

ata totala masurata

= 1208 mp.

ata din act = 1197 mp


in care există numere cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va arul cadastral.

otală măsurată se rotunjește la metru pătrat.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere      4030

Ziua          28

Luna         02

Anul        2019

Cod verificare

■lllli

100067493120


W           Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

AM1PI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

'A'                              PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U8 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:11870

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 628

46/1224

46/1224

Apt. nr.l compus din:vestibul, baie, bucătărie, hol, camara, acces la pod cu Au=79,03 m.p. cu o cota de 12% din elementele de uz comun ale apartamentelor, respectiv 46 m.p.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6342 / 25/06/2007

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 305, din 21/01/1999 emis de RASC Fagaras; Act Dezmembrare nr. 852, din 22/06/2007 emis de NP Popa Maria Cristina;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare conf.leg.112/1995, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) POPESCU EMIL

 • 2) POPESCU ELISABETA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și ¥2 parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 628

46/1224

46/1224

Apt. nr.l compus din:vestibul, baie, bucătărie, hol, camara, acces la pod cu Au=79,03 m.p. cu o cota de 12% din elementele de uz comun ale apartamentelor, respectiv 46 m.p.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/02/2019, 08:23


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


Cod verificare W411» 100067493121


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U9 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:11869

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. 2, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579 *

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și Vi parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități.                              _____

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 627

35/1224

35/1224

Apt. nr.2 compus din: hol, sas, camara, baie, bucătărie cu AU=55,95 m.p., cu o cota de 9% din elementele de uz comun apartamentelor, respectiv 35 m. p.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  16461 / 14/09/2011

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2099, din 13/09/2011 emis de NP Popa Maria Cristina;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) HOJU GEORGIANA, necăsătorită

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. 2, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și ¥2 parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD:627

35/1224

35/1224

Apt. nr.2 compus din: hol, sas, camara, baie, bucătărie cu AU=55,95 m.p., cu o cota de 9% din elementele de uz comun apartamentelor, respectiv 35 m. p.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/02/2019, 08:23

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

' ANCP!               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

•’ «l • > v JMi. ..| . I» •

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U10 Fagaras


î Nr. cerere i Ziua Luna '

! Anul


4024 28 02 2019


Cod verificare

100067493024


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:11871

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteaza, Nr. 3, Ap. 3, Jad. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 629

14/1224

14/1224

Apt. nr.3 compus din:l camera, bucătărie cu Au=23,54 m.p. cu o cota de 3,5 % din elementele de uz comune apartamentelor, respectiv 14 m.p.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  14157 / 09/12/2010

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2735, din 08/12/2010 emis de BNP Adrian Boamfă;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare conform leg.112/1995, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) HOJU GEORGIANA, divorțată

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și Vi parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 629

14/1224

14/1224

Apt. nr.3 compus din:l camera, bucătărie cu Au=23,54 m.p. cu o cota de 3,5 % din elementele de uz comune apartamentelor, respectiv 14 m.p.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/02/2019, 08:23

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

4027

Ziua

28

Luna

02

Anul

2019

Cod verificare

■IIIBIf

100067493027


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE ’ >1 I V,’ ’           !1 •

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U1 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:7334

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. SPAȚIU COMERCIAL CARNE-PARTER, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b,397/b/l

-

-

37/1224

37/1224

Spațiu comercial - carne la parter, cu o cotă de 10% din elementele de uz comun, respectiv 37,26 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10915 / 15/06/2017

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1685, din 18/06/2017 emis de NP Gonțea Ion;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) RENANIA AGROINVEST SA, CIF:32806209

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. SPAȚIU COMERCIAL CARNE-PARTER, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._____________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b,397/b/l

-

37/1224

37/1224

Spațiu comercial - carne la parter, cu o cotă de 10% din elementele de uz comun, respectiv 37,26 mp

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/02/2019, 08:23

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere i 4026

Ziua

Luna

Anul


Cod verificare

IB1H

100067493029


ANCPI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

•  'PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U2 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:9496

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. SPAȚIU COMERCIAL nr.l PARTER, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b, 397/b/2/l

-

24,6

26/1224

26/1224

Spațiu comercial nr.l parter cu Au = 24,6 mp, cu o cotă de 7% din elementele de uz comun, respectiv 26,0 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10517 / 14/06/2017

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1685, din 13/06/2017 emis de NP Gonțea Ion;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) RENANIA AGROINVEST SA, CIF:32806209

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteaza, Nr. 3, Ap. SPAȚIU COMERCIAL nr.l PARTER, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități.________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b,397/b/2/l

-

24,6

26/1224

26/1224

Spațiu comercial nr.l parter cu Au=24,6 mp, cu o cotă de 7% din elementele de uz comun, respectiv 26,0 mp

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/02/2019, 08:23

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară FagarasEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U3 Fagaras


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


Anui        zuiy

Cod verificare


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:9496

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. SPAȚIU COMERCIAL nr.2 PARTER, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr cit

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b, 397/b/2/2

-

-

19/1224

19/1224

Spațiu comercial nr.2 parter cu Au = 16,32 mp, cu o cotă de 5% din elementele de uz comun, respectiv 19,0 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10907 / 14/06/2017

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1685, din 13/06/2017 emis de NP Gonțea Ion;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) RENANIA AGROINVEST SA, CIF:32806209

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. SPAȚIU COMERCIAL nr.2 PARTER, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și Va parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b,397/b/2/2

19/1224

19/1224

Spațiu comercial nr.2 parter cu Au=16,32 mp, cu o cotă de 5% din elementele de uz comun, respectiv 19,0 mo

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/02/2019, 08:23

' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras ?'

Nr. cerere '

4025

Ziua '

28

Luna

02

Anul

2019

Cod verificare


IIIJIIIIIIIIIIIllllllll

100067493026


ANGPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U4 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:9446

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteaza, Nr. 3, Et. PARTER, Ap. 3, Jad. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b, 397/b/2/4

26/1224

26/1224

Apartament nr.3, parter, compus din una cameră, bucătărie, baie, cu Au=44,07 mp, cu o cotă de 7% din elementele de uz comun apartamentelor, respectiv 26,0 mp.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3818 / 04/11/2003

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 367, din 06/05/2003 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare în baza leg.112/1995, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) TATULEA IULIANA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteaza, Nr. 3, Et. PARTER, Ap. 3, Jud. Brașov Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente; terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri

utilități.

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b,397/b/2/4

26/1224

26/1224

Apartament nr.3, parter, compus din una cameră, bucătărie, baie, cu Au=44,07 mp, cu o cotă de 7% din elementele de uz comun apartamentelor, respectiv 26,0 mp.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/02/2019, 08:23

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


Cod verificare ilElHtIll.il 100067493116


WBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ANCP1               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

•         V * •» 5 : *u •

Carte Funciară Nr. 106275-C2-U5 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:11737

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. l-etaj, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și ¥z parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilităti.                                                                          ___

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b, 397/b/2/3

27/1224

27/1224

Ap.l Etaj (Corp B) compus din 1 camera, bucătărie, baie, cu Au=44,62 mp cu o cota de 7% din elem de uz comun, respectiv 27 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4409 / 07/05/2007

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 304, din 20/01/1999 emis de RASC Fagaras;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare conform leg.112/1995, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/2

  Al

  1) LIGA ANASTASIA

  6609 / 18/06/2010

  Certificat De Moștenitor nr. 70, din 17/06/2010 emis de NP Mariana Gyergya

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 9/32

  Al

  1) LIGA ANASTASIA, legatar universal

  Act De Partaj Voluntar nr. 1158, din 15/06/2010 emis de NP Mariana Gyergyai;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/32

  Al

  1) LIGA ANASTASIA

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. l-etaj, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și ¥2 parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 394/b, 396/b,397/b/2/3

27/1224

27/1224

Ap.l Etaj (Corp B) compus din 1 camera, bucătărie, baie, cu Au = 44,62 mp cu o cota de 7% din elem de uz comun, respectiv 27 mp

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 28/02/2019, 08:23

Pagina 2 din 2

ARSU OVIDIU COSTICA PFA

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0731.837287

Email: arsuovidiu@yahoo.com

PROIECT NR. 274/2020

DEN. LUCRĂRII - A CTUALIZARE DA TE UI

BENEFICIAR- STATUL ROMAN


ÎNTOCMIT- ING. ARSU OVIDIU

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras, str. Mihai Viteazu, nr.3, Ap. Corp cu 2 apartamente

 • 2. Tivul lucrării: ACTUALIZARE DATE UI

 • - Imobil nr cad 630 - CF 106275-C2-U7 - Fagaras

Se realizează actualizarea descrierii apartamentului asa cum este in realitate si notarea suprafeței utile.

Nota : In CF apare inscrisa unitatea astfel: Corp B, P+l cu 2 apartamente cu o cota de 21,5% din elementele de uz comun, respectiv 77,33 mp.

Prin prezenta documentație se dorește descrierea corecta a apartamentului astfel: Corp B, etaj, incapere-anexa cu Au=5,7 mp, cu o cota de 21,5% din elementele de uz comun ale apartamentelor, respectiv 77,33 mp,

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru întocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

 • - Identificarea amplasamentului

 • - Documentare tehnica

Execuția lucrărilor de teren

 • - întocmirea documentației

Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren impreuna cu beneficiarul lucrării, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a schitelor puse la dispoziție de către beneficiar.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca apartamentul de mai sus are o suprafața utila de 5,7 mp. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentație cadastrala de Actualizare date UI in conformitate cu ordinul 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar- STATUL ROMAN.

 • 5. Operațiuni tovo-cadastrale efectuate:

Data intocmirii: 08.2020

Semnătură si stampila

Ing. Arsu Ovidiu

RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100

Nr. cadastral

Supraf. CF

Adresa imobilului

top 394, 395, 397

1224 np

Fagaras str. Mihai Viteaza nr.3, etaj, Jud. Bv,

UAT

FAGARAS

CF nr. 106275

Cod unitate Individuala CU) 106275-C2-U7

Nr. incaoere

Denumire încăpere

SupraF. utila (mo)

1

camera

5.7

Suprafața utila

5.7

Executant, ing, Arsu Dvidiu

/ CB*TifiCa \

/ au^Db     \

Semnătură sr^tampiU^^——

Data 07.2020               '

Recepționat, Semnătură si parafa

Data .......................

Stampila BCPI

MUNICIPIUL FAGARAS

Pagina nr. 1

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: Caldiri de locuit, in afara de:

IMOBIL M.VITEAZU NR.3

Codul de clasificare: 1.6.1

Data dării în folosință:

Decembrie 2011

Data amortizării complete:

Decembrie 2051

Norma amortizare: 2,50 %

Amortizare lunară: 0, 00

Val amortizată cumulată: 0, 00

Val amortizată rămasă: 2, 19 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:ADPP

Magazia: 212.09 - Construcții D.Privat Am.

Nr/inventar

-dedâ^c-‘ număr la.Ș '■ numără

, Documentul '•(data, felul,\ numărul)* ‘

Operațiile care. Jpdyesc mișcarea.'

joiminuareș valorii î * ’' miiloculuf fix^<

■-£<. ’»• ' /:r. ■ : Nună1 bucăți:

J •"        A

-Debit ■

-;4--

/.■ ‘       ; -4^ j -

-Ir»

^n^yâiu^g^

1287

16/12/11, PI, 1

Preluare inițiala

1

2,19

0,00

2,19

0,00

Contabil

Director

Director


Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


Jl&CEL

b r. «i ra <»/•'< i;>i H«nrrMTt ixo.imxA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

11633   1

Ziua

14

Luna

_04...... i

Anul

2021    ;


Carte Funciară Nr. 106275-C2-U7 Făgăraș • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:11872

Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteaza, Nr. 3, Ap. Corp cu 2 apartamente, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și ¥2 parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri utilități.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 630

-

-

77/1224

77/1224

Copr B, P+l cu 2 apartamente cu o cotă de 21,5% din elementele de uz comun, respectiv 77,33 m.p.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  6342 / 25/06/2007

  Act Dezmembrare nr. 852, din 22/06/2007 emis de NP popa Maria Cristina (act nr.671/1955 naționalizare; act nr.2240/1998 c.f. uzucapiune;dezmembrare act nr.1400/2003 dezmembrare);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEnaționalizare, uzucapiune, dezmembrare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anoxa Nr. 1 La ParLet

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Ap. Corp cu 2 apartamente, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-Ie următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Elementele de uz comun speciale corp B: teren, fațade, planșeu, pod, șarpantă, subsol și % parte pereți despărțitori și planșeu pentru apartament și spațiu comercial.

Elementele de uz comun apartamente: terenul, fațadele, casa scării, terasă, acces pod, acoperiș, racorduri

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 630

77/1224

77/1224

Copr B, P+l cu 2 apartamente cu o cotă de 21,5% din elementele de uz comun, respectiv 77,33 m.o.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

14/04/2021, 12:16

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


AMCPÎ

AGI MM t> 1 C A •           p

M VUCIY4TI JMflBnKKA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

11633

Ziua

14

Luna

04__

Anul

2021

Cod verificare 1^9103090599


Carte Funciară Nr. 106275 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:579


Adresa: Loc, Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 394,396,397 .

1.224

(observațiile sunt pe linia următoare)

Construcția C2 instrisa in CF 106275-C2; Construcția C3 înscrisa in CF 106275-C3:

Corp D-curte cu nr.top.394/d, 396/d, 397/d- în supraf.de 477,95 m.p.-element de uz comun general; Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea de 477,95 mp în stare indiviză, intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, gaz, electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.p., Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m. p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 mp, înscrise în c.f. 579

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 394/a, 396/a, 397/a

Loc. Fagaras, Str Mihai Viteazu, Nr. 3, lud. Brașov

Corp A Locuință S+P+M

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

671 / 25/05/1955

Decret nr. 92/1950, din 01/01/1950 emis de Sfatul Pop.al Or.Fagaras (cerere nr.2240/31.08.1998 c.f.);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnationalizare, uzucapiune, dobândit prin Leae. cota actuala 414/1224

Al / B.14

1) STATUL ROMAN

149 / 21/01/2003

Ordin nr. 995, din 17/12/2002 emis de Prefectura Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire conform leg.18/1991, asupra supraf.de 51 m.p. aferentă Corp D curte, dobândit prin Lege, cota actuala 51/1224

Al

 • 1) MUNCITORU GHEORGHE

 • 2) MUNCITORU RODICA

1121 / 22/01/2019

Contract De Donație nr. 201, din 21/01/2019 emis de NP Popa Maria Cristina;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație ca bun propriu, asupra 1/2 parte din supraf. de 79,47 m.p. aferentă Corp A, dobândit prin Convenție, cota actuala 39/1224

Al

1) MUNCITORU GHEORGHE

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație ca bun propriu, asupra 1/2 parte din supraf. de 79,47 m.p. aferentă Corp A, dobândit prin Convenție, cota actuala 39/1224

Al

1) MUNCITORU RODICA

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație ca bun propriu, asupra Corp A. dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al.l

1) MUNCITORU GHEORGHE

10915 / 15/06/2017

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1685, din 18/06/2017 emis de NP Gonțea loan;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra supraf. de 37,26 m.p. din terenul aferent Corp B Spațiu Comercial C2-U1, dobândit prin Convenție, cota actuala 37/1224

Al

1) RENANIA AGROINVEST SA, CIF:32806209

1121 / 22/01/2019

Pagina 1 din 4

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Contract De Donație nr. 201, din 21/01/2019 emis de NP Popa Maria Cristina;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație ca bun propriu, asupra Corp A, dobândit orin Convenție, cota actuala 1/2

Al.l

1) MUNCITORU RODICA

10917 / 14/06/2017

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1685, din 13/06/2017 emis de NP Gonțea Ion;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra supraf. de 26 m. p. din terenul aferent Corp B Spațiu Comercial nr.l parter C2-U2, dobândit prin Convenție, cota actuala 26/1224

Al

1) RENANIA AGROINVEST SA, CIF:32806209

109(

37 / 14/06/2017

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1685, din 13/06/2017 emis de NP Gonțea Ion;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, asupra supraf. de 26 m.p. din terenul aferent Corp B Spațiu Comercial nr.2 parter C2-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/1224

Al

1) RENANIA AGROINVEST SA, CIF:32806209

4409 / 07/05/2007

Ordin nr. 790, din 17/07/2007 emis de Prefectura Brașov; Certificat De Moștenitor nr. 70, din 17/06/2010 emis de NP Mariana Gyergyai (cerere intabulare nr.6609/18.06.2010 c.f.); Act De Partaj Voluntar nr. 1158, din 15/06/2010 emis de NP Gyerqayi Mariana (cerere intabulare nr.6609/18.06.2010 c.f.);

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire conf.leg.18/1991,moștenire și partaj, asupra supraf. de 27 m.p. din terenul aferent Corp B Apartament 1 -Etaj C2-U5, dobândit prin Leqe, cota actuala 27/1224

Al

1) LIGA ANASTASIA

2701

30 / 28/12/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 3883, din 27/12/2018 emis de NP popa Maria Cristina;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun comun conform art.339 Cod Civil, asupra supraf. de 67 m.p. din terenul aferent Corp B Apartament 1 -Etaj C2-U6,, dobândit prin Convenție, cota actuala 67/1224

Al

 • 1) MOGA LUCIAN

 • 2) MOGA ADRIANA-CLAUDIA

13925 / 02/08/2011

Ordin nr. 458, din 19/05/2010 emis de Prefectura Brașov;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire conform leg.18/1991, asupra supraf.de 128 m.p. din terenul aferent Corp C Apartament 2 -C3-U2, dobândit prin Lege, cota actuala 128/1224

Al

 • 1) SGLIMBEA CORNEL

 • 2) SGLIMBEA ANA

20720 / 01/11/2017

Contract De Schimb nr. 2325, din 31/10/2017 emis de NP Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun comun conform art.339 Cod Civil,asupra supraf.de 85 m.p. din terenul aferent Corp C Apartament 3 -C3-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 85/1224

Al

 • 1) FLOREA ALEXANDRU GHEORGHE

 • 2) FLOREA ALEXANDRU LILIANA

11726 / 01/07/2020

Act Administrativ nr. Ordin nr 200, din 28/02/2020 emis de Instituția Prefectului, Județul Brașov; Act Administrativ nr. 8262, din 06/03/2020 emis de Municipiul Făqăras;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra cotei 26/1224 părți din teren, cotă aferentă ap.3, C2-U4, dobândit prin Leqe, cota actuala 26/1224

Al

1) TÂTULEA IULIANA

20397 / 16/10/2020

Act Notarial nr. 1160, din 15/10/2020 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra 1/2 parte din supraf de 79 m.p.din terenul aferent Corp C Apartament 1 -C3-U1, dobândit prin Convenție, cota actuala 79/2448

Al

1) DIACONU DANIEL, căsătorit în regimul separației de bunuri

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra 1/2 parte din supraf de 79 m.p.din terenul aferent Corp C Apartament 1 -C3-U1. dobândit prin Convenție, cota actuala 79/2448

Al

1) DIACONU NADINA ALEXANDRA, căsătorită în regimul separației de bunuri

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 4

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B18

1/2 parte din supraf de 187 m.p.aferent Corp D curte, dobândit prin Convenție, cota actuala 187/2448

1) DIACONU DANIEL, căsătorit în regimul separației de bunuri

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun propriu, asupra 1/2 parte din supraf de 187 m.p.aferent Corp D curte, dobândit prin Convenție, cota actuala 187/2448

Al

1) DIACONU NADINA ALEXANDRA, căsătorită în regimul separației de bunuri

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  14393 / 10/08/2011

  Contract De Donație nr. 1661, din 09/08/2011 emis de NP Popa Maria Cristina;

  CI

  Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al.l

  • 1) MUNCITORU GHEORGHE

  • 2) MUNCITORU RODICA

  C2

  Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER, dobândit prin Convenție, cota actuala 79/1224

  Al

  • 1) MUNCITORU GHEORGHE

  • 2) MUNCITORU RODICA

Pagina 3 din 4

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 394,396,397

1.224

Corp D-curte cu nr.top.394/d, 396/d, 397/d- în supraf.de 477,95 m.p.-element de i comun general; Elementele de uz comun generale între corp A,B,C: curtea c 477,95 mp în stare indiviză, Intrarea în curte, racord utilități, apă, canal, ga electric, revenindu-le următoarele cote: Corp A- cota de 10,6% respectiv 51 m.f Corp B-cota de 50,2% respectiv 240 m.p.,Corp C-cota de 39,12%, respectiv 187 m, înscrise în c.f. 579

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

79

-

-

394/a, 396/a, 397/a

Corp A                          ।

2

curți construcții

DA

-

394/b, 396/b, 397/b,

Corp B ,, P+1E cu 8 apartamente^/

T--------—      f

3

curți construcții

DA

292

-

-

394/c, 396/c, 397/c,

Corp C cu 3 apartamente

4

curți construcții

DA

478

-

-

394/d, 396/d, 397/d

Corp D- curte supraf.din c.f. hârtie 477,95 m.p.

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 394/a, 396/a, 397/a

construcții de locuințe

-

Cu acte

Corp A Locuință Ș+P+M__

*A1.2

Top: 394/b, 396/b,397/b

construcții de locuințe

-

Cu acte in CF propriu

Corp B cu P+1E cu 8 apartamente și spațiu comercial la parter cu supraf.de 374,59 m.p.

*A1.3

Top: 394/c, 396/c, 397/c

construcții de locuințe

Cu acte in CF propriu

Corp C cu trei apartamente cu o supraf.de 292 m.p. _ .

* Aceasta construcție este inscrisa-ințr-o carte funciara proprie

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității Informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.


Data și ora generării, 14/04/2021, 12:16

Pagina 4 din 4

MUNICIPIUL FAGARAS

Pagina nr.1

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: Caldiri de locuit, in afara de:

Codul de clasificare: 1.6.1

Data dării în folosință:

Decembrie 2011

Data amortizării complete:

Decembrie 2051

Norma amortizare: 2,50 %

Amortizare lunară: 0, 00

Val amortizată cumulată: 0, 00

Val amortizată rămasă: 2, 19

Domeniu: PRIVAT

IMOBIL M.VITEAZU NR.3

Gestiunea:ADPP

Magazia: 212.09 - Construcții D.Privat Am.

Nr inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

ac.. -

Sold cont 105 “Rezerve din reevaluare"

1287

16/12/11, PI, 1

Preluare inițiala

1

2,19

0,00

2,19

0,00

Contabil

Director

Director


Contabil