Hotărârea nr. 162/2021

HOTARAREA nr.162 din data de 27 mai 2021 - privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 13-453 mp edificat cu construcţii industriale şi edilitare - domeniu public, situat în Făgăraş, str. Cetă

ROMÂN IA


JUDEȚUL BRAȘOV O*

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Eax: 0040 268 213-020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.162

din data de 27 mai 2021 X/ A

- privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 13-453 mP edificat cu construcții industriale și edilitare - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Cetății, nr. 40C, înscrise în CF nr. 103050 Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 36213/1/10.05.2021 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 36213/10.05.2021, prin care se propune realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 13.453 mp edificat cu construcții industriale și edilitare - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Cetății, nr. 40C, înscrise în CF nr. 103050 Făgăraș, precum și Adeverința nr. 36213/2/10.05.20213 Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 41/2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de documentația topografică întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., respectiv: documentația nr. 41/2021 - ” Actualizare date imobil”, imobil teren și construcții - domeniu public, în situat în Făgăraș, str. Cetății, nr. 40C, înscrise în CF nr. 103050 Făgăraș,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se însușește documentația topografică nr. 41/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având denumirea lucrării "Actualizare date imobil”.

Art.2: Se aprobă realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren teren în suprafață de 13.453 mp edificat cu construcții industriale și edilitare - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Cetății, nr. 40C, înscrise în CF nr. 103050 Făgăraș, astfel:

- rectificarea suprafeței de la 13.453 mp, căt este înscris în Cartea funciară, la 13.289 mp, cât este realitatea din teren

notarea construcțiilor cât și construcții distincte, astfel:

 • • Ci - Clădire administrativă SD=722 mp

 • • C2 - Clădire administrativă SD=318 mp

 • • C3 - Ateliere SD=458 mp

 • • C4 - Sera SD=5O4 mp

 • • C5 - CT SD=92 mp

 • • C6 - Anexa SD=1O9 mp

 • • C7 - Anexa SD=7i mp Notare adresă în Cartea funciară

Art.3: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG 972/2002 completat de HG nr. 1506/2009, va fi actualizat în mod corespunzător.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex.Compartiment Evidență Patrimoniu

lex.Arhitect șef

lex. Direcția Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50

SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR.


41/2021


DEN. LUCRĂRII - A CTUALIZARE DA TE IMOBIL


BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS


ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA i


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras, str. Cetatii nr. 40C

 • 2. Tipul lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL

 • - Imobil nr cad 1102 - CF 103050 - Fagaras

- Se realizează următoarele operațiuni:

 • 1. Rectificarea suprafeței de la 13453 mp cat este înscris in CF la 13289 mp, realitatea din teren.

 • 2. Notarea construcțiilor ca si construcții distincte, astfel:

CI- Clădire administrativa. SD= 722 mp;

C2- Clădire administrativa. SD=318 mp;

C3- Ateliere. SD= 458 mp;

C4- Sera. SD= 504 mp;

C5- CT. SD= 92 mp;

C6- Anexa. SD= 109mp;

C7- Anexa. SD= 46 mp;

C8- Anexa. SD= 71 mp.

 • 3. Notarea adresa in CF.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru întocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

Identificarea amplasamentului

Documentare tehnica

Execuția lucrărilor de teren întocmirea documentației Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al Municipiului

Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca lotul intre limitele indicate mai jos are o suprafața de 13289 mp.

Teren delimitat cu gard din plasa intre punctele 14-15-16, parțial intre punctele 18-19. streasina intre punctele 16-17-18, parțial intre punctele 18-19, gard din placi de beton intre punctele 6-7-8-9, 10-11, 12-13-14, 20-21-22-23-24-25-1, zidul construcției intre punctele 11-12. porti intre punctele 9-10, 19-20 fara împrejmuire in restul punctelor. ■ • • i t

Pe teren sunt edificate 8 construcții. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentație cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700/2014.                                       - ;7

 • 4. Situația juridica a imobilului: Proprietar: MUNICIPIUL FAGARAS ‘ 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:                                " s:

 • - Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS,mod RTK. /

 • - Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSS Leica GS 08

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 3 stâtiLdin care s-au radiat punctele care definesc limitele proprietății si ale construcțiilor.

Sistemul GNSS Leica GS asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70                /p 1 ț "?c

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975 ff C""

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite: f

Punctele 100, SI.

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele 100, SI, S2, S3-buloane metalice \       -T- - \        • /. .

Data intocmirii: 04.2021

Semnătură si stampila “    • 1

Ing. Arsu Costica ''

Adresa: Loc. Fagaras.Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

CAD: 1102

13.453

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: 1102

Loc. Fagaras.Jud. Brașov

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  789 / 15/02/2006

  Act Alipire nr. 31, din 15/02/2006 emis de B.N.P. Popa Maria Cristina (cerere nr.5865 din 27.05.2008 -act de dezmembrare aut. nr.1221 din 2008 emis de N.P. Schneider Chelemen Eleonora Sonia);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza H.G. 1266/2005, dobândit orin Leqe, cota actuala 1/1

  Al, Al.l / B.2

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 10901) CERERE NR.23794/06.11.2018 C.F.

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  789 / 15/02/2006

  Act Alipire nr. 31, din 15/02/2006 emis de B.N.P. Popa Maria Cristina (cerere nr.5865 din 27.05.2008 -act de dezmembrare aut. nr.1221 din 2008 emis de N.P. Schneider Chelemen Eleonora Sonia):

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRAREOPERATIVĂ

  Al, Al.l

  1) CONSILIUL LOCAL AL MUN. FAGARAS

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 10901)

Pagina 2 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD:1102

13.453

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

13.453

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:1102

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din carte< funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/11/2020, 11:51

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD:1102

13.453

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referi oare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

13.453

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:1102

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din carte? funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/11/2020, 11:51


Pagina 2 din 2