Hotărârea nr. 161/2021

HOTĂRÂREA nr.161din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş str Tăbăcari Bl.8 Sc.A Ap.2 identic cu cel insc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 2o8 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 161 din data de 27 mai 2021


- privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș str Tăbăcari Bl.8 Sc.A Ap.2 identic cu cel inscris in CF.101684-C1-U11 Făgăraș cu nr.top.1108/2/2 cad.744 , proprietatea publică a Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 37386 din 17.05.2021 și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.37387/1 din 17.05.2021 prin care se propune aprobarea aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș str.Tăbăcari Bl.8 Sc.A Ap.2 identic cu cel inscris in CF. 101684-C1-U11 Făgăraș cu nr.top. 1108/2/2 cad.744, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș,

Luând in considerare HCL nr.159/2021, privind modificarea și completarea art.i din HCL nr.176/26.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate in Făgăraș str.Negoiu Bl.6 Sc.D Ap.i, inscris in CF103167-C1-U10 Făgăraș și str.i Decembrie 1918 fost Centru II Bl.56 Ap.i inscris in CF,1O2224-C1-U8, ca fiind de uz și interes public local și completarea inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de dispozițiile art.14 alin.i și 2 din OG nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, ale Art.391 din Legea nr.95 din 14.04.2006 republicată privind reforma in domeniul sănătății, Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 15.10.2020 al Colegiului medicilor din România și ale art.108 lit.c , 129 alin. 1 alin.2 lit c și alin.6 lit.a și b .139 alin.3, art.196 alin.i lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. -Se aprobă inchirierea spațiului cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș str.Tăbăcari B1.8 Sc.A Ap.2 identic cu cel inscris in CF.101684-C1-U11 Făgăraș cu nr.top.,1108/2/2 cad 744, in suprafață totală de 15,38 mp conform schiței spațiului,care va constitui Anexa 1 la Contractul de închiriere și totodată a cotei de 1/3 din elementele de uz comun (hol 9,37 mp, camară 1,64 mp„sala de așteptare 11,25 mp,sală tratament 8,10 mp,wc 2,64 mp debara 1,01 mp grup sanitar 4,20 mp) .d-lui doctor BICA POPI IOAN,domiciliat in Făgăraș B-dul Unirii BI.5B Sc.A Ap.8 , județul Brașov,CNP 1540715082433,având CI Seria ZV nr.222102, eliberată la data de 17.07.2018,medicul titular al Cabinetului medical de medicină de familie Dr.BICA POPI IOAN. ,cu achitarea contravalorii utilităților,atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru cel de utilizare comună.,spațiul fiind folosit de cei 2 titulari de contract in regim de tură-contratură, conform acordului de voință, privind împărțirea timpului de folosință a spațiului,proprietatea publică a Municipiului Făgăraș.

Art.2. Termenul de inchiriere este de la data expirării contractului de concesiune respectiv 05.06.2021 până la data de 31.12.2021, ținând cont de avizul anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 15.10.2020 valabil până in data de 31.12.2021. cu posibilități de reinoire cu condiția obținerii de la angajator -Colegiul medicilor Brașov a unui nou aviz anual pentru preliungirea activității medicilor care au implinit vârsta legală de pensionare..

Art.3-Prețul de inchiriere este cel prevăzut in Anexa nr.2 din HCL nr.103 din 30. 04.2020 adică 1,1 lei/mp/lună.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAI MĂDĂLIN


CONTRASEMNEAZĂ^ Secretar general, /. LAURA ELENA,SIUNC


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

îex. colecție

lex. Prefectură

îex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

 • 1 ex.Compartimentul de urbanism,amenajare teritoriului,energetic,

 • 1 ex. Arhitect sef

Cod: F-50


COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA

Colegiul Medicilor Brașov

Timbru Sec


AVIZ ANUAL

privind exercitarea profesiei de medic

din data de 15.10.2020

Titular: BICA - POPI IOAN

C.U.LM: 2791476881 Certificat de membru nr. 11916 din data de 24.11.2017    \

Prin prezenta se certifică faptul că titularul are dreptul de a profesa ca medic, astfel:

________________________________________,

Spec^iță^                                              vv,■. ■                               ...

Specialitate: MEDICINĂ DE FAMILIE Grad profesional: Primar

Drept de practica: Drept de liberă practică (1)

Poliță asigurare: seria G nr. 000456752 încheiata la City Insurance S.A.

Valabilitate aviz: 01.01.2021 - 31.12.2021

Nota;

 • 1. Titularul are dreptul să practice profesia conform prevederilor de mai sus numai în specialitățile în care este avizat și numai în intervalul de timp pentru care există avizul anual al C.M.R.

 • 2. Avizarea se face anual, pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

Mențiuni privind dreptul de practică;

 • (1) drept de liberă practică în specialitatea avizată în baza căruia titularul poate, potrivit pregătirii pentru care deține un titlu profesional, să desfășoare activități medicale în sistemul public de sănătate sau/și în sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoană fizică independentă pe bază de contract. Titularul poate înființa, în condițiile legii, cabinet(e) de practică medicală.

 • (2) drept de practică supravegheată în activitatea de medic rezident numai în unitățile sanitare acreditate, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențialului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Sănătății Publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențial în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) drept de practică supravegheată în baza căruia titularul își poate desfășura activitatea numai în cabinete medicale individuale, sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică, în funcție de specialitatea în care a fost confirmat medic rezident, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențialului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

  PENTRU INFORMARE


  Carte Funciară Nr. 101684-C1-U11 Făgăraș


  Nr. cerere

  14090

  Ziua

  18

  Luna

  05

  Anul

  2021 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:12179

Adresa: Loc. Fagaras, StrTabacari, Bl. 8, Sc. A, Ap. CABINET MEDICAL, Jud. Brașov

Părți comune: generale: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduti utilitatii, casa scării, uscatorie, terasa, instalatii aferente si trotuar de garda

Elementele de uz comun speciale pentru cabinetele medicale: sala de așteptare, sala tratament, bie, wc, debara, hol, sas.__________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 744 Top: 1108/2/2

-

8/367

8/367

Cabinet medical, sc.A, cu o cotă de 50% din părțile de uz comun speciale și cota de 8,09 m.p. din cărțile de uz comun qenerale

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  8876 / 20/08/2007

  Act Dezmembrare nr. 728, din 17/08/2007 emis de notar public Sabadus Mariana (documentație cadastrală;

  Cerere nr.7017/2007 c.f.);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12179)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


  ANCEI

  rrurcmniMO.tclAKĂ


  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

  PENTRU INFORMARE


  Nr. cerere

  14090

  Ziua

  18

  Luna

  05

  Anul

  2021

  Cod verificare l00104342220 ■iiNtani


  Carte Funciară Nr. 101684 Făgăraș


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:6763


Adresa: Loc. Fagaras, Str Tabacari, Jud. Brașov, BI.8

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1108

367

Construcția CI inscrisa in CF 101684-CÎ; construcția CI in CF 101684-CÎ ...

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1244/06/08/1991

  Adresa nr. 8775, din 31/07/1991 emis de RASC Fagaras;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 281/367

  Al / B.ll, B.12

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  7402 / 12/12/2005

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3897, din 09/12/2005 emis de NP Boamfa Adrian;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

  Al

  1) BALUT ANGELA, necăsătorită, ca bun propriu

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  cota de 12,87 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.8 sc.B Cl-Ul Ipoteca C.l.

  10032 / 08/06/2012

  Act Notarial nr. 1327, din 07/06/2012 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

  Al

  1) TRACHE BOGDAN, necăsătorit, ca bun propriu,

  OBSERVAȚII: cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.A. C1-U3

  2900 / 01/10/2002

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1975, din 30/09/2002 emis de notar public Pavai Doina;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, ca bun comun, asupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

  Al

  • 1) PANȚU MARINELA, căsătorită cu

  • 2) PANȚU ALECU NICOLAE

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  B6

  Intabulare, drept de SUPERFICIEcu titlu gratuit, asupra 1/2 din cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/734

  Al

  1) DAUBEL - KOCH HILDEGARD, născ. Daubel

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  21090 / 02/11/2006

  Contract De Donație nr. 1110, din 01/11/2006 emis de notar public Popa Maria Cristina;

  B7

  Intabulare, drept de SUPERFICIEcu titlu gratuit, asupra 1/2 din cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/734

  Al

  1) DRAGHICIU CHRISTINA BEATRIX

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

OBSERVAȚII: cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.A, C1-U6

1343 / 20/04/1994

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0;

CIO

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 16/367

Al

 • 1) ILIESCU MARIAN

 • 2) ILIESCU IOANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

cota de 16,19 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.2, sc.B, C1-U12

2641

3 / 28/08/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2473, din 27/08/2003 emis de NP ADRIAN BOMAFA;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINTAcotă de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr.l, sc.B, C1-U16, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

1) POPOV SIMONA EUGENIA, necăsătorită,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

11516 / 08/07/2016

Act Notarial nr. 1204, din 07/07/2016 emis de Gyergyai Mariana;

C15

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap. nr. 4, sc.A, C1-U7, cumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, cota actuala 13/367

Al

 • 1) CRISTEA DORIN IOAN, căsătorit in regimul comunității legale cu

 • 2) CRISTEA RAMONA IONELA

17695 / 20/08/2018

Act Notarial nr. 1032, din 14/08/2018 emis de PAVĂL Doina;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.10,sc.B, C1-U20, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

1) RĂZBOȘAN ANA

23653 / 15/10/2019

Act Notarial nr. 1404, din 14/10/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.B, C1-U14, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

 • 1) BINDER SILVIU-COSMIN

 • 2) BINDER ALINA-NINETA

2621

53 / 06/11/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2542, din 05/11/2019 emis de PETRESCU ADA;

C25

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 9, sc.A, C1-U17, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

1) BURLIBAȘA ȘTEFANIA, divorțată

5271

B / 22/08/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2068, din 15/03/1992 emis de RSSC Făgăraș;

C26

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U21, dobândit prin Lege, cota actuala 52/2936

Al / C.27, C.28

2) BĂRDAȘ DELIA

11228 / 24/06/2020

Act Notarial nr. 53, din 23/06/2020 emis de Boamfa Adrian;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U21, dobândit prin Succesiune, cota actuala 13/2936

Al

1) BĂRDAȘ DELIA, soție

C28

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U21, dobândit prin Succesiune, cota actuala 39/2936

Al

1) BĂRDAȘ MARIUS-CRISTIAN, fiu

4311 / 09/02/2021

Act Notarial nr. 234, din 08/02/2021 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C30

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun comun conform art. 339 Cod Civil ,în devălmășie, asupra cotei de 12,87 m.p. din

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 5

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1108

367

construcția CI in CF 101684-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

367

-

1108

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 18/05/2021, 08:55

BOSANCU VERGINA - ANGELICA referent

OCH Brasev- BCF Făgăraș

ROMÂNIA          _____


JUDEȚUL BRAȘOV       Ml JMBL

Nic®W fÂgAraș^®

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.45155. din data de 03.06.2019

CONTRACT DE CONCESIUNE

 • 1. Părțile contractante

  • 1.1. Municipiul Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr. 3, reprezentat legal prin Primar Gheorghe Sucaciu, în calitate de concedent, și

  • 1.2. Dr. BICA POPI IOAN . domiciliat in Făgăraș, B-dul Unirii Bl.5 B Sc.A ap.8 ,CNP 1540715082433 și având CI seria "ZV nr.222102 eliberată la data de 17.07.2008, medicul titular al cabinetului medical de medicină de familie Dr. BICA POPI IOAN, cu sediul profesional în Făgăraș, str. Tăbăcari BI.8Sc.A ap.2, CIF 19532297 ,înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor medicale sub nr.489107/589/1999, având contul RO 91RZBR 0000060004058496 ,deschis la     REIFFEISEN

BANK. Făgăraș; , in calitate de concesionar, au convenit sa încheie prezentul contract de concesiune.

 • 2. Obiectul contractului de concesiune

  • 2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spațiului (bunul imobil) în care funcționează Cabinetul medical individual de medicină de familie situat în Făgăraș, str. Tăbăcari BI.8Sc.A Ap.2 in suprafața totala de 15,38 mp conform schiței spațiului, care va constitui anexa nr. 1* la contractul de concesiune.și totodată a cotei de 1/3 din suprafața elemntelor de uz comun (hol 9,37 mp cămară 1,64 mp,sala asteptarel 1,25 mpdebara 1,01 mp,grup sanitar 4,20 mp,sală de tratament 8,10 mp ,wc 2,64

Valoarea de inventar conform evidențelor contabile deținute este de 62226,27 lei..

Contravaloarea utilităților atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru cel de utilizare comună, va fi achitat la furnizorii de utilități.

Concesionarul va proceda la contorizarea consumului de utilități ,pentru spațiul de utilitate exclusivă, în cel mai scurt timp, cu privire la apă.electricitae și energie termică ,după care acestea vor fi achitate în funcție de consumul înregistrat.

Spațiul fiind folosit de 2 titulari de contract de concesiune, medicii de familie vor folosi sdpațiul în regim de tură-contratură, conform acordului de voință privind împărțirea timpului de folosință a spațiului.

 • 2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-verbai care , care va constitui anexa nr. 2 ia contractul de concesiune.

 • 2.3. Este interzisă subconcesionarea în tot sau în parte, unei terțe persoane, a spațiului care face obiectul prezentului contract de concesiune.

 • 3. Termenul

  • 3.1. Durata concesiunii este de 2 ani , începând xle la data de 06.06.2019 pînă la data de 05.06.2021 conform art. 5 alin. 2 din H.G. 884/03.06.2004 coroborat cu art.391 din . Legea nr.359 din 27.12.2018 privind reforma in domeniul sănătății, și HCL nr. 133         din

30.05.2019;.

 • 4. Redevența

  • 4.1. Redevența este de 1,37 euro/mp/luna conform Raportului de evaluare nr.13465 din 26.04.2016 întocmit de ing.dipl.ENUICĂ VIOREL..

  • 4.2. Plata redevenței se face prin conturile:

 • - contul concedentului nr. RO17TREZ13221300205XXXXX deschis la Trezoreria Făgăraș;

 • - contul concesionarului nr. RO67BRDE 080SV12490250800 , deschis la BRD Făgăraș,

 • 4.3. Plata integrală a redevenței pentru anul 2019 se va face pînă la data de 31 -decembrie iar pentru ceilalți ani până in 30 respectiv 31 â lunii in curs..

 • 4.4. Neplata redevenței in termenul prevăzut la pct. 4.3 da dreptul concedentului sa pretindă penalitati in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere.

 • 4.5. Pentru neplata la termen a redevenței datorate,concedentul poate rezilia unilateral părezentul contract de concesiunefără alte formalități , concesionarul fiind obligat să elibereze și săpredea spațiul și de asemenea să achite toate obligațiile de p.lată datorate rezultate din contract,dacă întârzierea depășește 30 de zile.

 • 5. Drepturile pârtilor

 • • 5.1/Drepturile concesionarului ’ .....  : . -                      -----

 • 5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.

 • 5.2. Drepturile concedentului

 • 5.2.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul imobil concesionat, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea activitatii sau serviciului public, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului și în prezența medicului titular care este obligat să se prezinte la cabinetul concesionat la data și ora menționată în notificare.

 • 6. Obligațiile pârtilor

  • 6.1. Obligațiile concesionarului

   • 6.1.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunului imobil care face obiectul concesiunii.

   • 6.1.2. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.

   • 6.1.3. Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv investițiile realizate, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

   • 6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia numai cu acordul scris concedentului.

   • 6.1.5. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii sau serviciului public, in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.

   • 6.1.6. In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.

... . 6.1.7. .Concesionarul are obligația de a onora anumite solicitări ale -• Ministerului            specifice sistemului-sanitar^efectuare de g^Tzi,

acordare de asistenta medicala de specialitate anumitor categorii de pacienti etc.), care vor fi reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.

 • 6.2. Obligațiile concedentului

  • 6.2.1. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

  • 6.2.2. Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege si de prezentul contract.                                 '

  • 6.2.3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului, daca are cunoștința despre aceasta.

 • 7. Modificarea contractului

  • 7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, urmind sa asigure un spațiu identic, din punct de vedere funcțional, pentru desfasurarea in condiții optime a activitatii specifice profesiei.

   • 7.2.1. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească in mod prompt o despăgubire adecvata si efectiva.

   • 7.2.2. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanța judecătoreasca competenta.

   • 7.2.3. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nu poate sa constituie un temei pentru concesionar care sa conducă la sustragerea de la obligațiile sale contractuale.

 • 8. încetarea contractului de concesiune

  • 8.1. Prezentul contract de concesiune încetează in următoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca părțile nu convin in scris prelungirea acestuia, in condițiile legii;

. b) in. cazuLJn care interesul național sau local o-impune, .prin denunțarea u^rsaterăia ue către concedent, - cu juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune;

 • g) concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunțării;

 • h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara activitate medicala.

 • 9. Răspunderea contractuala

  • 9.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

 • 10. Forța majora

  • 10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, astfel cum este definita in lege.

  • 10.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

  • 10.3. Daca in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa isi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 • • - 1 ir hionfrcxh i                           - *—r-"    ~--

 • 11.1. In accepțiunea pârtilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in prezentul contract de concesiune.

 • 11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 11.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare. »

 • 12. Litigii

  • 12.1. In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanței competente.

 • 13. Clauze finale

  • 13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

  • 13.2. Prezentul contract de concesiune, împreuna cu anexele 1,2 și 3 care face parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

   13.3. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat in 3 exemplare, originale, unul pentru concesionar și 2 pentru concendent, astazi 03.06.2019., data semnării lui.,după citire.


   Concedent,

   MUNICIPIUL

   TITULAR'/    /municipiul\

   PRIKmR- I FĂGĂRAȘ I

   GHEORGHE SU^CIU

   SECRET^f [/[ LAURA ELeMgIUNCA^^

   ' ÎNTOCMIT, Cons.jur.^MEl^QRISAN

   Concesionar,

   MEDIC

   Dr..BICA PORI IOAN

   Z' ~/r\

   —r--x-acw       z •.• „ . .                      x        i       .

   .. t


0 jb JC/n nex fu / ~jbdQ~ JOQn , d O nn L of Tr^ovod, ^d^f U/nn^' A! 5b/S, ^udnd 2dR d-J- S^ra. Z V nr.2R22C2 eh Lecata Ru da+cx 10.0^.20/# repre^/rfend /eycR a^ CAbr/dA rA/7. A? ^CAu^s/fr cu sedtul jcuof 2i Adjof^n TohdQun ^!^/A/z/ Cxv&nd CiF             7nre^ijffot 7n            c/nu

QC 0 Oibinc 2e /cr /nc cA C C.^Ct C.U ii X .

2-b.O^. ^9^ Qcn/ JfiM          DOOOOCOOAhOSB^d^

dtjzhn /a ^oAț^ijen Ab^nd Acjo^} ;

V d r Oy                       jc\ cyjt CbcA Jp/1:   ) j\ ctQ

C D ni i   fuiu/ dc LoncC)dU/c\re.

u fyy ,j ( d C


'( â P Q ( o \   / 5. (?5 2 02/

’vj                    •

/?/ £¥2 e <nx/