Hotărârea nr. 160/2021

HOTĂRÂREA nr.160 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş str Negoiu Bl.6 Ap.i, identic cu cel inscris in

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂG^.RAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro z


HOTĂRÂREA nr.l6o din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș str Negoiu Bl.6 Ap.i, identic cu cel inscris in CF.103167C1-U23 Făgăraș cu nr.top.2856/1/1/27/1 cad.741, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 37250 din 17.05.2021 și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.37251/1 din 17.05.2021 prin care se propune aprobarea inchirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș str.Negoiu Bl.6 Ap.i identic cu cel inscris in CF. 103167-C1-U23 Făgăraș cu nr.top. 2856/1/1/27/1 cad.741, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de dispozițiile art.14 alin.i și 2 din OG nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, ale Art.391 din Legea nr.95 din 14.04.2006 republicată privind reforma in domeniul sănătății și ale art.108 lit.c , 129 alin. 1 alin.2 lit c și alin.6 lit.a și b, 139 alin.3, art.196 alin.i lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. -Se aprobă închirierea spațiului cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș str.Negoiu B1.6,Ap.i identic cu cel inscris in CF. 103167-C1-U23 Făgăraș cu nr.top., 2856/1/1/27/1 cad.74i„in suprafață totală de 20,65 mP conform schiței spațiului,care va constitui Anexa 1 la Contractul de inchiriere și totodată a cotei de 1/3 din elementele de uz comun (hol 9,31 mp, camară 1,64 mp„sala de așteptare 15,05 mp,sală tratament 9,26 mp,wc 2,64 mp debara 0,65 mp grup sanitar 2,88 mp), d-nei doctor ȘUTEU MARILENA DORINA,domiciliată in Făgăraș str.Dr.Ioan Șenchea nr.26 Județul Brașov, CNP 2540424082429,având CI Seria BV nr.959684,eliberată la data de 12.06.2014,medicul titular al Cabinetului medical de medicină de familie Dr.ȘUTEU MARILENA DORINA. ,cu achitarea contravalorii utilităților,atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru cel de utilizare comună.,spațiul fiind folosit de cei 2 titulari de contract in regim de tură-contratură, conform acordului de voință, privind împărțirea timpului de folosință a spațiului, imobil proprietatea publică a Municipiului Făgăraș.

Art.2. Termenul de inchiriere este de la data expirării contractului de concesiune respectiv 05.06.2021 până la data de 04.06.2022, ținând cont de Decizia nr.51 din 13.04.2021a Colegiului medicilor Brașov privind acordarea avizului anual pentru prelungirea activității medicilor care au implionit vârsta legală de pensionare.

Art.3-Prețul de inchiriere este cel prevăzut in Anexa nr.2 din HCL nr.103 din 30. 04.2020 adică 1,1 lei/mp/lună.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidență patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

1 ex.Compartimentul de urbanism,amenajare teritoriului,energetic, 1 ex. Arhitect sef


Cod: F-50

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BRASO\ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPÎ

r fi c re rr xti j m obIU* kâ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14089

Ziua

18

Luna

05

Anul

2021

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 103167-C1-U23 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:12234

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Bl. 6, Sc. D, Ap. CABINET MEDICAL, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundațiile, fațadele, casa scării, acoperișul, podul si instalațiile comune, uscatorie boxa 1.

Părțile de uz comun speciale ptr.cabinetele medicale:sala de așteptare, hol, camera tratament, wc, baie, debara________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 741 Top: 2856/1/1/27/1

-

23/1225

23/1225

Cabinet medical, sc.D, cu o cotă de 50% din părțile de uz comun speciale și cota de 1,85% din cărțile de uz comun aenerale

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  14439 / 17/07/2019

  Act Administrativ nr. 176, din 26/06/2019 emis de CONSILIUL LOCAL FAGARAS; Act Administrativ nr. 54165, din 01/07/2019 emis de PRIMĂRIA FAGARAS; Act Administrativ nr. 53780, din 26/06/2019 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


  ANGPr

  AMINTI*

  rthuicn.TiiHQ.tcUKÂ


  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

  PENTRU INFORMARE


  Nr. cerere

  14089

  Ziua

  18

  Luna

  05

  Anul

  2021

  Cod verificare

  ^010434 2153


Carte Funciară Nr. 103167 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:5646

Adresa: Loc. Fagaras, Str

iu, Jud. Brașov, Bl.6

Nr, Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2856/1/1

1.225

Construcția CI înscrisa in CF 103167-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 103167-C1, supraf.c.f. hârtie 1225,18 m.p.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1397 / 30/08/1974

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 970/1225

Al / B.2, B.20

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

1052 / 28/03/1995

Ordin nr. 13, din 24/01/1994 emis de Prefectura Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 34/1225

Al / B.15, B.16

1) CORBU IOANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646), vezi ipt. C14; interdicție B10; vezi ipotecă C26 și interdicție B15; vezi ipotecă C27 si Interdicție B16;

7544 / 25/03/2013

Act Notarial nr. 405, din 22/03/2013 emis de NECULA IOANA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 27/1225

Al

 • 1) LUNTRARU CONSTANTIN, căsătorit cu

 • 2) MANEA DELIA, ca bun comun în cond.art.339 cod civil

OBSERVAȚII: cota de 2,21 % din părțile de uz comun,respectiv 27,05 m.p..aferente C1-U12

7541 / 25/03/2013

Act Notarial nr. 404, din 22/03/2013 emis de NECULA IOANA;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/1225

Al

 • 1) MATEI PAUL - NICOLAE

 • 2) MATEI AURORA

OBSERVAȚII: cota de 1,79% din elementele de uz comun, respectiv 21,95 m.p., aferentă C1-U13

2171

B / 16/06/1995

Ordin nr. 67, din 07/03/1995 emis de Prefectura Brașov;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza leg.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 16/1225

Al / B.7, B.8

2) MIJEA ADINA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 1/2 parte din cota de 2,6% din elementele de uz comun, respectiv 31,85 m.p., aferentă C1-U14

190(

J1 / 30/09/2014

Act Notarial nr. 60, din 29/09/2014 emis de Pavai Doina;

B7

Intabulare, drept   de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin

Succesiune, cota   actuala 8/1225

Al

1) MIJEA ADINA, soție

OBSERVAȚII: cota de 1/4 parte din cota de 2,6% din elementele de uz comun, respectiv 31,85 m.p., aferentă Cl-U14

Pagina 1 din 6

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

_____.vi. j-ujio/ comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

 • C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

7029 / 25/04/2012

Act N

otarial nr. 30, din 23/04/2012 emis de NP PAVAL DOINA;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 34/1225

Al

 • 1) POPA ADRIAN, în cotă de 1/2 parte

 • 2) POPA SORIN, în cotă de 1/2 parte

OBSERVAȚII: cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta ap.6, sc.C, C1-U4

2419 / 24/06/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1845, din 23/06/2004 emis de NP Boamfa Adrian;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/1225

Al

1) DUMITRIU FLORIN IONUT, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta ap.5, sc.C, C1-U5

1401

11 / 17/08/2012

Act Notarial nr. 1130, din 16/08/2012 emis de PAVAL DOINA;

C8

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/35

Al

 • 1) MARUNTELU GHEORGHE CONSTANTIN

 • 2) MARUNTELU MIHAELA LUMINIȚA, ca bun comun,

OBSERVAȚII: cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta pa.nr. nr. II, sc.lll, C1-U6

8182 / 22/07/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1807, din 21/07/2008 emis de B.N.P.;

Cil

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 6/175

Al

1) BUJENIȚĂ CARMEN LAURA, divorțată

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 3,4% din elementele de uz comun, respectiv 41,66 m.p., aferentă ap.V, sc.l, C1-U15

23630 / 19/12/2014

Act Notarial nr. 3086, din 18/12/2014 emis de Popa Maria Cristina;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/1225

Al

1) GANEA GHEORGHE

OBSERVAȚII: cota de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap.lll, sc.ll, C1-U16

960 / 26/06/1991

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de OJCVLP Brașov;

C17

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 9/245

Al

 • 1) PUFESCU ILIE

 • 2) PUFESCU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 3,7% din elementele de uz comun, aferentă ap.VI, sc.IV, C1-U18

1204 / 30/03/1992

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 10243/1991 emis de RASC Fagaras;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 136/9800

Al / C.46

2) FLEȘARIU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8% din elementele de3 uz comun, aferentp ap.VI, sc.ll, C1-U19

17479 / 30/10/2015

Act Notarial nr. 85, din 28/10/2015 emis de PAVĂL Doina;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/245

Al

1) NESTOR CRISTINA MARIA

OBSERVAȚII: cota de 1,26% din elementele de uz comun, respectiv 15,46 m.p., aferentă Corpului II, Cl-Ul;

5702 / 30/03/2016

Act Notarial nr. 654, din 30/03/2016 emis de Boamfa Adrian;

C26

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:50000 LEIși celelalte obligații de plată aferente creditului, cota actuala 34/1225

Al

Pagina 3 din 6

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

qș/viuiiicipiu: i-agaras

■scrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C60

de uz comun, aferentă ap.VIII, sc.IV, C1-U33, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/1225

 • 1) LUNTRARU CONSTANTIN

 • 2) MANEA DELIA

280

>9 / 22/11/2019

Act Notarial nr. 3333, din 21/11/2019 emis de Gontea lonut Dan Mircea;

C61

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap.III, sc.IV, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/1225

Al

1) GANȚEA ELENA-CLAUDIA, necăsătorită

5729 / 11/03/2020

Act Notarial nr. 874, din 10/03/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C65

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din părțile de uz comun aferenta apt.2 sc.B C1-U2, dobândit prin Convenție, cota actuala 2415/19600

Al

1) ROPOTAN RALUCA-IOANA, necăsătorită

9132 / 28/05/2020

Act N

otarial nr. 1388, din 28/05/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C66

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 3/16 parte din cota de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.B, C1-U2, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune, cota actuala 105/19600

Al

1) ROPOTAN RALUCA-IOANA, necăsătorită

14421 / 30/07/2020

Act Notarial nr.1002, din 23/07/2020 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C67

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap. VIII, sc.ll, C1-U17, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/1225

Al

1) CIMPEANU VALENTIN-ADRIAN, necăsătorit

1981

58 / 09/10/2020

Act Notarial nr. 2325, din 08/10/2020 emis de Boamfa Adrian;

C72

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. VIII, sc.lll, C1-U32, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/1225

Al

1) URDEA ALINA-ANA-MARIA, necăsătorită

212

05 / 27/10/2020

Act Notarial nr. 3095, din 26/10/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C73

intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu conform art. 340 Cod Civil,asupra cotei de 1,7% din elementele de uz comun, aferentă ap.IV, sc.IV, C1-U30,, dobândit prin Convenție, cota actuala 21/1225

Al

1) COSTEA VICTOR-VALENT1N, căsătorit în regimul separației de bunuri

12376 / 21/04/2021

Act Notarial nr. 678, din 21/04/2021 emis de Bexa S. Simion;

C76

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 2,6% din elementele de uz comun, respectiv 31,85 mp, aferentă ap.l, sc.l C1-U9, dobândit prin Convenție, cota actuala 32/1225

Al /C.77

1) BOANTĂ LOREDANA, necăsătorită

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 5 din 6COLEGIUL MEDICILOR BRAȘOV

Piața Sfatului nr. 27, tel/fax 0268 478 636

Email office@brasov-colmed.ro

http://www.brasov-colmed.ro

DECIZIA Nr. 51 din 13.04.2021

privind acordarea avizului anual pentru prelungirea activității medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

în temeiul art. 391 din Legea 95 din 2006 privind reforma în domeniul sanitar, Legea 264 din 2007, Legea 113/2016 pentru modificarea si completarea a Legii 95/2006 art. 391, Legea 359 din 27 decembrie 2018, Decizia nr. 4 din 22 februarie 2008, completată cu Decizia nr. 7 din 18 aprilie 2008, Decizia 3 din 23 ian 2009 si Decizia 1 din 21 feb 2014 emise de Consiliului National al Colegiului Medicilor din România,

Biroului Executiv

al Colegiului Medicilor Brașov în ședința din data de 13.04.2021

DECIDE

Art. 1. Se aprobă cererea/cererile pentru acordarea avizului privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare pentru anul 2021 formulata de:

 • 1. Dr. SUTEU MARILENA DORINA - medic specialist medicina de familie

Art. 2, Decizia va fi dusă la îndeplinire de Departamentul Avizări - Acreditări al Colegiului Medicilor Brașov.


Departamentul Avizări - Acreditări, Dr. Stroescu SerbauROMÂNIA       ag-

JUUEȚUL BRAȘOV       gM

■•'.-m»: •;■■'    ■ •'-.   •: -' o v t'>.?*•* •■

Republicii, Nr 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primeria-fagaras.ro

Nr. 45154


din data de 03.062019

CONTRACT DE CONCESIUNE

1. Părțile ev:tractarite • 1.1. Municipiul Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr. 3, reprezentat legal prin Primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concedent, și

 • 1.2. Dr. ȘUTEU MARILENA-DORINA . domiciliat in Făgăraș, str.Dr.LȘenchea nr.26 ,CNP 2540424082429 și având CI seria BV nn959684 eliberată la data de 12,06,2014, medicul titular al cabinetului medical de medicină de familie Dr. ȘUTEU MARILENA DORINA, cu sediul profesional în Făgăraș, str. Negoiu Bl.6 ap.1, CIF 2540424082429 .înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor medicale sub nr.488940/572/1999,           având contul RO

67BRDE080SV12490250800 .deschis la BRD Făgăraș;

, in calitate de concesionar, au convenit sa incheie prezentul contract de concesiune.

 • 2, Obiectul contractului de concesiune

  • 2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spațiului (bunul imobil) în care funcționează Cabinetul medical individual de medicină de familie situat în Făgăraș, str. Negoiu Ap.1 in suprafața totala de 20,65 mp conform schiței spațiului, care va constitui anexa nr. 1* la contractul de concesiune.și totodată a cotei de 1/3 din suprafața elemntelor de uz comun (hol 9,31 mp cămară 1,64 mp,sala așteptare 15,05 mp debara 0,65 mp,grup sanitar 2,88 mp.sală de tratament 9,26 mp ,wc 2,64

Vaoarea de inventar conform evidențelor contabile deținute este de 50214,95 lei..

Contravaloarea utilităților atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru cel de utilizare comună, va fi achitat la furnizorii de utilități.

Concesionarul va proceda la contorizarea consumului de utilități ,pentru spațiul de utilitate exclusivă, în cel mai scurt timp, cu privire la apă.electricitae și energie termică ,după care acestea vor fi achitate în funcție de consumul înregistrat.

Spațiul fiind folosit de 2 titulari de contract de concesiune, medicii de familie vor folosi sdpațiul în regim de tură-contratură, conform acordului de voință privind împărțirea timpului de folosință a spațiului.

 • 2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-verbal care , care va constitui anexa nr. 2 la contractul de concesiune;.. ..    ..    —

• 2;3? este interzisa subconcesionărea Th tot-sâtFîfT parte; unei terțe persoane, a spațiului care face obiectul prezentului contract de concesiune.

 • 3. Termenul

  • 3.1. Durata concesiunii este de 2 ani , începând de la data de 06.06.2019 pînă la data de 05.06.2021 conform art. 5 alin. 2 din H.G. 884/03.06.2004 coroborat cu art.391 din Legea nr.359 din 27.12.2018 privind reforma in domeniul sănătății; OUG nr..34/2006 și HCL nr. 131 din 30.05..2019;.

 • 4. Redevența

  • 4.1. Redevența este de 1,17 euro/mp/luna conform Raportului de evaluare nr.13465 din 26.04.2016 întocmit de ing.dipl.ENUICĂ VIOREL.

  • 4.2. Plata redevenței se face prin conturile:

 • - contul concedentului nr. RO17TREZ13221300205XXXXX deschis la Trezoreria Făgăraș;

 • - contul concesionarului nr. RO67BRDE 080SV12490250800 , deschis la BRD Făgăraș,

 • 4.3. Plata integrală a redevenței pentru anul 2019 se va face pînă la data de 31 -decembrie iar pentru ceilalți ani până in 30 respectiv 31 a lunii in curs.

 • 4.4. Neplata redeventei in termenul prevăzut la pct. 4.3 da dreptul concedentului sa pretindă penaiitati in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere.

 • 4.5. Pentru neplata la termen a redevenței datorate,concedentul poate rezilia unilateral părezentul contract de concesiunefără alte formalități , concesionarul fiind obligat să elibereze și săpredea spațiul și de asemenea să achite toate obligațiile de p.lată datorate rezultate din contract,dacă întârzierea depășește 30 de zile.

 • 5. Drepturile pârtilor

  • 5.1. Drepturile concesionarului

   • 5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul-SÎ np rasnyoHjY^ hunu’ imobil care fc^e. nhîAnM contract de concesiune/...... * "           ‘

  • 5.2. Drepturile concedentului

   • 5.2.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul imobil concesionat, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea activitatii sau serviciului public, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

   • 5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului și în prezența medicului titular care este obligat să se prezinte la cabinetul concesionat la data și ora menționată în notificare.

 • 6. Obligațiile pârtilor

 • 6.1. Obligațiile concesionarului

 • 6.1.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunului imobil care face obiectul concesiunii.

 • 6.1.2. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.

 • 6.1.3. Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv investițiile realizate, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

 • 6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia numai cu acordul scris concedentului.

 • 6.1.5. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii sau serviciului public, in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.

 • 6.1.6. In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.

 • 6.1.7. Concesionarul are obligația de a onora anumite solicitări ale Ministerului Sanatatii, specifice sistemului sanitar (efectuare de gărzi, acordare de asistenta medicala de specialitate anumitor categorii de paG^&^^rSsrs.-ui y 1 Lx .■ < . tate prin ’ordîW^^^

 • • 6rz?Ubiîgatirie concedentului;           - ' - -                  t 17

 • 6.2.1. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • 6.2.2. Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege si de prezentul contract.

 • 6.2.3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului, daca are cunoștința despre aceasta.

 • 7. Modificarea contractului

  • 7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, urmind sa asigure un spațiu identic, din punct de vedere funcțional, pentru desfasurarea in condiții optime a activitatii specifice profesiei.

   • 7.2.1. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească in mod prompt o despăgubire adecvata si efectiva.

   • 7.2.2. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanța judecătoreasca competenta.

   • 7.2.3. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nu poate sa constituie un temei pentru concesionar care sa conducă la sustragerea de la obligațiile sale contractuale.

 • 8. încetarea contractului de concesiune

  • 8.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in următoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca părțile nu convin in scris prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • * conGesioiwf prin reziliere 'unilaterala de către gdnceden^cu piSttruriei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune;

 • g) concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunțării;

 • h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara activitate medicala.

 • 9. Răspunderea contractuala

  • 9.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

 • 10. Forța majora

  • 10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, astfel cum este definita in lege.

  • 10.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

  • 10.3. Daca in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa isi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 • 11. Notificări

  • 11.1. In accepțiunea pârtilor contractante orice notificare adresata de

 • - la Șediurp^               contract de concesiune:--"" — —

 • 11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 11.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare.

 • 12. Litigii

  • 12.1. In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanței competente.

 • 13. Clauze finale

  • 13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

  • 13.2. Prezentul contract de concesiune, împreuna cu anexele 1,2 și 3 care face parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si înlătură orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

  • 13.3. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat in 4 exemplare, originale, unul pentru concesionar și 3 pentru concendent, astazi 03.06.2019., data semnării lui.,după citire.

   Concedent,


   MUNICIPIUL FĂG^


   PRIMAR

   GHEORGHE SUCA   xa

   o\


   Concesionar,

   MEDIC TITULAR


   Con sjur. C Aîvi Eu A   NCA