Hotărârea nr. 159/2021

HOTĂRÂREA nr.159 din data de 27 mai 2021 - privind modificarea şi completarea art.i din HCL nr. 176/26.06.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.i, înscri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaraș.ro

HOTĂRÂREA nr.159 din data de 27 mai 2021

- privind modificarea și completarea art.i din HCL nr. 176/26.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.i, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.i, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1-U10 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.i, înscris în CF nr. 102224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul Compartimentului de Specialitate nr. 37765/19.05.2021 Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 37765/1/19.05.2021, prin care se propune modificarea și completarea art.i din HCL nr. 176/26.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.i, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.i, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1-U10 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.i, înscris în CF nr. 102224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Reținând prevederile pct 5 a Anexei nr. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ "terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instutuțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și alte asemenea” adică, cabinete medicale,

Ținând seama de prevederile HG. Nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 7, lit.a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 si alin.2, art. 243, alin.i, lit. a, art. 286, alin. 4, pct.5, art. 287, lit. b și art. 296, alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică și se completează art.i din HCL nr. 176/26.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.i, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1-U10 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 102224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, în conținutul căruia se va adăuga imobilul situat în Făgăraș str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, ap.2 , înscris în CF nr. 101684-C1-U11 Făgăraș care va avea următorul conținut:

”Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor "Cabinete medicale” situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, ap.l înscris în CF nr. 101684-C1-U10 Făgăraș, zona Centru II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș și str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, ap.2 înscris în CF nr. 101684-C1-U11 Făgăraș, ca fiind de uz și de interes public local.”

Art.IL Toate celelalte articole rămân neschimbate.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAIMĂDĂLINHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex.Compartiment Evidență Patrimoniu

lex. Direcția Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV/ r / Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere

140SC

Ziua

18 j

Luna

05

Anul

2021ANCPI

N»TtBX4lA

H.ț '* » - H r imt icn.m iHomiBA


Unitate individuală


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 101684-C1-U11 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12179

Adresa: Loc. Fagaras, StrTabacari, Bl. 8, Sc. A, Ap. CABINET MEDICAL, Jud. Brașov

Părți comune: generale: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduti utilitatii, casa scării, uscatorie, terasa, instalatii aferente si trotuar de garda

Elementele de uz comun speciale pentru cabinetele medicale: sala de așteptare, sala tratament, bie, wc, debara, hol, sas. ______________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 744 Top: 1108/2/2

8/367

8/367

Cabinet medical, sc.A, cu o cotă de 50% din părțile de uz comun speciale și cota de 8,09 m.p. din părțile de uz comun qenerale

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  8876 / 20/08/2007

  Act Dezmembrare nr. 728, din 17/08/2007 emis de notar public Sabadus Mariana (documentație cadastrală;

  C ere re n r. 7017/2007 c.f.);________________________________'______________________

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12179)

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT_____________________________________________________________________________

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Tabacari, Bl. 8, Sc. A, Ap. CABINET MEDICAL, Jud. Bras Părți comune: generale: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduti utilitatii, casa scării, uscatorie, terasa, instalatii aferente si trotuar de garda

Elementele de uz comun speciale pentru cabinetele medicale: sala de așteptare, sala tratament, bie, wc, debara, hol, sas.________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD:744 Top: 1108/2/2

8/367

8/367

Cabinet medical, sc.A, cu o coi de 50% din părțile de uz corni speciale și cota de 8,09 m.p. di părțile de uz comun aenerale

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

18/05/2021, 08:55

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ĂNJCPT

«ÎMI* wrmMUĂ o X CA:»         v

mircrrxTriMOiui.vsx


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14090

Ziua

18

Luna

05

Anul

2021

Cod verificare 100104342220 ■Uita


Carte Funciară Nr. 101684 Făgăraș


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:676


Adresa: Loc. Fagaras, StrTabacari, Jud. Brașov, Bl.8

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1108

367

Construcția CI înscrisa in CF 101684-C1;

construcția CI in CF 101684-C1 ...

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1244 / 06/08/1991

Adresa nr. 8775, din 31/07/1991 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 281/367

Al / B.ll, B.12

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

7402 / 12/12/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3897, din 09/12/2005 emis de NP Boamfa Adrian;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367 _____________________________________

Al

1) BALUT ANGELA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

cota de 12,87 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.8 sc.B Cl-Ul looteca C.l.

10032 / 08/06/2012

Act Notarial nr. 1327, din 07/06/2012 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/36 7_______

Al

1) TRACHE BOGDAN, necăsătorit, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.A. C1-U3

2900 / 01/10/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1975, din 30/09/2002 emis de notar public Pavai Doina;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, ca bun comun, asupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13. dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

4

Al

 • 1) PANȚU MARINELA, căsătorită cu

 • 2) PANȚU ALECU NICOLAE

----— ‘

*

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

\ •

B6

Intabulare, drept de SUPERFICIEcu titlu gratuit, asupra 1/2 din cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/734

• i;

B Ai VJ

Al

1) DAUBEL - KOCH HILDEGARD, născ. Daubel

■ । *

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

21090 / 02/11/2006

Contract De Donație nr. 1110, din 01/11/2006 emis de notar public Popa Maria Cristina;

B7

Intabulare, drept de SUPERFICIEcu titlu gratuit, asupra 1/2 din cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13, dobândit crin Convenție, cota actuala 13/734

Al

1) DRAGHICIU CHRISTINA BEATRIX

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

Pagina 1 din 5

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4344 / 05/03/2019

Act Notarial nr. 562, din 05/03/2019 emis de Popa Maria Cristina;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, asupra cotei de 12,87 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.14, sc.A, C1-U15, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367________________________________________________

Al

 • 1) IVAN BIANCA-RAMONA, căsătorită în regimul comunității legale cu

 • 2) CÂLȚIA TEODOR-LUCIAN

4911 / 12/03/2019

Act Administrativ nr. 154, din 06/02/2019 emis de PRF BRAȘOV;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire conform leg.18/1991, asupra cotei de 13/367 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.5 sc.A. C1-U19, dobândit prin Leqe, cota actuala 13/367

Al

 • 1) CRISTEA VASILE

 • 2) CRISTEA ANA

14437 / 17/07/2019

Act Administrativ nr. 176, din 26/06/2019 emis de CONSILIUL LOCAL FAGARAS; Act Administrativ nr. 54165, din 01/07/2019 emis de PRIMĂRIA FAGARAS; Act Administrativ nr. 53780, din 26/06/2019 emis de PRIMĂRIA FAGARAS;    __________________________________________________________________

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 8,10 m.p. aferente Cabinet Medical C1-U10. dobândit prin Leqe. cota actuala 8/367

Al

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

3823 / 02/02/2021

Act Notarial nr. 5, din 01/02/2021 emis de PAVĂL Doina;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei din teren si elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 6, Sc. A, C1-U23, dobândit prin Succesiune, cota actuala 65/2936______________________________

Al

1) MOTOC VIORICA, soție

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei din teren si elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 6, Sc. A, C1-U23, dobândit prin Succesiune, cota actuala 39/2936 .____________________________

Al

1) MOTOC RALUCA, fiică

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  1345 / 14/05/2003

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 718, din 13/05/2003 emis de BNP PAVAL DOINA;

  C2

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

  13/367       _________________________________________________

  Al

  • 1) DRAGOMIROIU MARIUS NICOLAE

  • 2) DRAGOMIROIU GEORGETA AURORA, , ca bun comun,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 3, sc.B__

  4714 / 24/12/1992

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 11470 din 1991 emis de RASC Fagaras; 1—-,z

  C3

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 13/367      __

  \ Al

  \

  __\______________

  • 1) MOTRESCU GHEORGHE                                        '

  • 2) MOTRESCU ADRIANA                              “              /-7

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)                     >r '   /'/W z/

  cota de 12.87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.8, sc.A, CÎ-U4X. ‘ u V

  3931

  3 / 08/12/1997                                      ... _____•'

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2307, din 08/12/1997 emis de BNP GYERGYAI MARIANA;

  C4

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cota actuala 13/367

  Al

  1) BRINZEA VALENTIN, necăsătorit,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  cota de 12.87 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 7, sc.B,

  22986 / 27/11/2013

  Act Notarial nr. 3363, din 26/11/2013 emis de Popa Maria Cristina;_________

  C7

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin convenție, cota actuala

  13/367       ____________________________________________

  Al

  1) POPESCU BIANCA-ÂNA, necăsătorită, ca bun propriu

  _______uezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  OBSERVAȚII: cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.A, C1-U6

  1343 / 20/04/1994

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0;

  CIO

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 16/367

  Al

  • 1) ILIESCU MARIAN

  • 2) ILIESCU IOANA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  cota de 16,19 m.o. din elementele de uz comun, aferenta ao.2, sc.B, C1-U12

  264

  8 / 28/08/2003

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2473, din 27/08/2003 emis de NP ADRIAN BOMAFA;

  C13

  Intabulare, drept de FOLOSINTAcotă de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr.l, sc.B, C1-U16, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367.

  Al

  1) POPOV SIMONA EUGENIA, necăsătorită,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

  11516 / 08/07/2016

  Act Notarial nr. 1204, din 07/07/2016 emis de Gyergyai Mariana;

  C15

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap. nr. 4, sc.A, C1-U7, cumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, cota actuala 13/367

  Al

  • 1) CRISTEA DORIN IOAN, căsătorit in regimul comunității legale cu

  • 2) CRISTEA RAMONA IONELA

  17695 / 20/08/2018

  Act Notarial nr. 1032, din 14/08/2018 emis de PAVĂL Doina;

  C20

  Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.10,sc.B, C1-U20. dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

  Al

  1) RĂZBOȘAN ANA

  23653 / 15/10/2019

  Act Notarial nr. 1404, din 14/10/2019 emis de Gyergyai Mariana;

  C23

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.B, C1-U14, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

  Al

  • 1) BINDER SILVIU-COSMIN

  • 2) BINDER ALINA-NINETA

  26263 / 06/11/2019

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2542, din 05/11/2019 emis de PETRESCU ADA;

  C25

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 9, sc.A, C1-U17, dobândit orin Convenție, cota actuala 13/367__________________________________

  Al

  1) BURLIBAȘA ȘTEFANIA, divorțată

  5271

  3 / 22/08/2005

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2068, din 15/03/1992 emis de RSSC Făgăraș;

  C26

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U21, dobândit prin Lege, cota actuala 52/2936

  A1/C.27, C.28

  2) BĂRDAȘ DELIA

  11228 / 24/06/2020                                             k

  Act Notarial nr. 53, din 23/06/2020 emis de Boamfa Adrian;            j             \-

  C27

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U21, dobândit prin Succesiune, cota actuala 13/2936           _______________________________________-

  AJ'U y/

  1) BĂRDAȘ DELIA, soție                                        '- ' b,; -

  C28

  Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-LI21, dobândit prin Succesiune, cota actuala 39/2936       ____

  Al

  1) BĂRDAȘ MARIUS-CRISTIAN, fiu

  4311

  L / 09/02/2021

  Act Notarial nr. 234, din 08/02/2021 emis de Gabor Constantin Aurelian;

  C30

  Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun comun conform art. 339 Cod Civil ,în devălmășie, asupra cotei de 12,87 m.p. din

  Al

  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  C30

  elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.B, C1-U22, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

  Al

  • 1) SUBȚIREL AUGUSTIN

  • 2) SUBȚIREL 10NELA-BIANCA, născ.Rebeca, soți căsătoriți sub regimul comunități legale de bunuri

Pagina 4 din 5

Mnexa Nr. 1 La Partea I


. ---y/,-ium^ipiu: răgi


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1108

367

construcția CI in CF 101684-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

367

-

-

1108

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 18/05/2021, 08:55

BOSANCU VERGINI A - ANGELICA reOrerst

OCPS Brașov - BCH Făgăraș
româimba.JUDEȚUL BFLC.ȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂG?1RAȘ


Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 26S 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 176

Din data de 26.06.2019

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CI nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1 -U10 Făgăraș și zona Centr

II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinara,

Analizând referatul nr. 53780/26.06.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea d motive a Primarului Municipiului Făgăraș 53780/1/26.06.2019, prin care se propune atestarea apartenenței 1. domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor "Cabinete medicale” situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6 sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1 U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C 1-U10 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.l înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, fiind prin natura lor de uz și interes local

Văzând votul de completare a ordinii de zi , adeverința nr. 53780/2//2019 a Compartimentului Evidente patrimoniu precum si contractele de concesiune nr. 8993/2005, 20497/2016, 20626/2016, 8574/2005 30761/2014, 24661/2013 si 8555/2005

Reținând prevederile pet 5 anexa III Legea nr. 213/1998 "terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatez consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea" adica cabinete medicale

Având în vedere prevederile Anexei nr.l, III, pct. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, ale. HG. Nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c și alin. 6, litera a, pct 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată,

. .                        v

HOTĂRĂȘTE:                      -s ' '

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș/aîmobilelor/’Gabinete medicale" situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 -Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1 -U10 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și de interes public local.

Art=2. Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris la art.l.

Art.3.Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu valoarea de inventar ce urmează a fi stabilită în urma evaluării imobilului descris la art.l.