Hotărârea nr. 158/2021

HOTĂRÂREA NR.158 din data de 27 mai 2021 - privind asigurarea continuităţii în prestarea serviciului se salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropire, curăţat rigole şi întreţinerea căilor publice precum şi curăţarea şi transportul zăpezii d

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV     O* lom

0 CONSILIUL LOCAL FĂGA^AȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.158 din data de 27 mai 2021

- privind asigurarea continuității în prestarea serviciului se salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, curățat rigole și întreținerea căilor publice precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 01.06.2021, precum și modificarea similar a duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul

Făgăraș prin încredințare directă nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 36947/17.05.2021, raportul Serviciului de utilități publice nr. 36947/1 /17.05.2021 se supune spre analiză ,verificare și aprobare asigurarea continuității în prestarea serviciului se salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, curățat rigole și întreținerea căilor publice precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 01.06.2021, precum și modificarea similar a duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de prevederile HCL nr. 74/05.05.2011 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii activităților de maturat stradal si deszăpezire din Municipiul Fagaras, HCL nr. 49/2021 privind modificarea și completarea HCL nr.4/2021 privind aprobarea cotei de dezvoltare a S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș, HCL nr.80/2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice precum și stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021, Licența de operare a SC Salco Serv SA nr. 4546/25.02.2019 pentru Serviciul public de salubrizare a localităților cu anexa aferentă, Adresa SC Salco Serv SA nr.1439/23.04.2021 înregistrată la municipiul Făgăraș cu nr. 35097/26.04.2021, Adresa S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș nr. 1624/13.05.2021/ înregistrată la municipiul Făgăraș cu nr. 36947/13.05.2021,

Luând în considerare art.8 din Capitolul IV al Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal si deszăpezire din Municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș , art. 1 alin.(2) lit.e), alin.(4) lit.d), k),l), art. 2 lit.e) teza a Il-a, art.3, art.4,art.8 alin.(i), alin.(3) lit.dA2, art.22 alin.(iAi), alin.(4), art 23 lit.a) teza a II-a,art.24 alin..(i) lit.b), alin.(2), art.25, art.28, art.29 alin.(6), (7), (8) și urm, art.33, art. 42, și urm din Legea nr.51/2006 a serviciilor de utilități publice, modificată și completată, art. 2 alin.(3) lit.f),g),art.6 alin(i) lit.e), art.8, art.9,art.i2, art.13, art.16 , art.17, art. 21 alin.(i) și urm din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată și completată, Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANRE nr. iO9/2OO7privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.108 lit.a), art. 580 alin.(4) și urm din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 129, alin (2), lit.c) d), alin.6 lit.a), alin.7 lit. n), art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

ICTĂRĂSTE:

Art.i.Se aprobă asigurarea continuității în prestarea serviciului se salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, curățat rigole și întreținerea căilor publice precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 01.06.2021 în Municipiul Făgăraș.

Art.2. - Se aprobă începând cu data de 01.06.2021 prelungirea cu 90 de zile a duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș în vederea asigurării continuității în prestarea serviciului.

Art.3. - Contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011 se modifică și se completează în mod corespunzător prin Act adițional, conform celor prevăzute în prezenta hotărâre, Anexa nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actul adițional aferente Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011, precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotărâri.

Art.5. - Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011 rămân valabile.

Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Serviciul de Utilități Publice , Biroul Horticol și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate la Primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș.

Art.7. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAI MĂDĂLINCONTRASEMNEAZĂ^

Secretar general, J LAURA ELENAGIUNCHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

îex. Colecție

lex. Prefectură

îex. Primar

lex. Secretar general

îex. Afișare

îex. Serviciul de Utilități Publice

îex. Biroul Horticol

lex. S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș.

lex.Directia Buget-Finanțe

îex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod : F-50


ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGARAȘ

Strada Republic», FJr. 3, 505200. Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaros.ro, EEmoik socrctariat<gz>primori£i-TagEir£is.roNr..........2021

ACT ADIȚIONAL NR. 7 /.......2021


la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 12057/2011


încheiat în baza HCL nr.80/26.02.2021, HCL nr. 49/25.02.2021 și HCL nr..../2021 care va avea următorul conținut:


CAPITOLUL I

Părți contractanteMUNICIPIUL FĂGARAȘ , cu sediul în FăgărașL str. Republicii nr. 3


, jud.


Brașov,telefon/fax 0268.211313, CIF 4384419 , legal reprezentat prin Primar d-nuUIng. Sucaciu Gheorghe în calitate de concedent, pe de o parte

Și

Operatorul SC SALCO SERV SA cu sediul in Fagaras, str. Negoiurrî^l47, jud. Brașov,


telefon/fax 0268.213255,inregsitrata la ORC sub nr. J08/1234/2002 , cod unic de inregsitrare RO


14891753, legal reprezentat prin Ciora lonuț - Director general, în calitate de concesionar, pe de altă


parte.


ART. 1 începând cu data de 01.06.2021 se modifică și se completează Art.7 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din municipiul Fagaras prin încredințare directă nr. 12057/2011, care va avea următorul conținut:

” Art.7

(1) Durata contractului de delegare a gestiunii se prelungește cu 90 de zile începând cu data de 01.06.2021 în vederea asigurării continuității prestării serviciului de utilitate publică”


Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.


Prezentul act adițional s-a încheiat azi ......2021, în doua exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte contractantă și face parte integrală din contractul inițial.


DELEGATAR, MUNICIPIUL FAGARAS

PRIMAR


DELEGAT, S.C. SALCO SERV S.A. DIRECTOR GENERALMinisterul Dezvoltării Regionale șî Administrației Publice

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ’i.-r

romania2019.e^ORDIN nr. 67

dir data de 25 02 2019

Având în vedere:

 • - dispozițiile art. 2 lit. d) din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) lit a), f) și g) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Procesul Verbal nr. 613082/14.02.2019 a Comisiei de licențiere - secțiunea servicii de salubrizare a localităților, constituită prin Decizia președintelui A.N.R.S.C. nr. 25/07.08,2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 4 din. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 22/2017,

PREȘEDINTELE A.N.R.S.C.

Emite prezentul

ORDIN

Art, 1. Se aprobă eliberarea Licenței nr. 4546/25.02.2019, clasa 3, societății comerciale SALCO SERV S,A., care se identifică prin CUI 14891753 și are sediul Municipiul Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, județul Brașov, pentru serviciul public de salubrizare a localităților.

Art 2. Condițiile asociate licenței tac parte integrantă din Licența nr. 4546/25.02.2019 și sunt anexă la aceasta.

Art 3» Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV«a, pe cheltuiala titularului.

PREȘEDINTA

IONEL TESCA . ,

București, Bcrtor 3, r-.nda Stavropcfecs nr. 8, Cod fteu>r. 14235787;

iei.: 021/317.57.51; 021/326.17.81 far.^1/317.§7.52; 621/326.17.82 wwAsnrsc.’.c; catalnei^snnwo


Cod «BAN: Trezoreria Operativi a Sectorului 3 -

x 4 Anexa la Licența nr. 4546/25.02.2019

CONDIȚIILE ASOCIATE LICENȚEI PENTRU SERVICIUL PUBl IC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR

 • I. CONDIȚII GENERALE

 • 1. Prezentul document stabilește condițiile în care w^Sjlă |ircența clasa 3, pentru serviciul public de salubrizare a localităților, denumOk i^ntfndair^ serviciu, acordată de A.N.R.S.C., societății comerciale SALCO SERV S.A, denul^^xipMnuare titularul licenței.

 • II. OBIECTUL Șl VALABILITATEA LICENȚEI

 • 2. Licența are ca obiect acordarea permisiunii de a presta activitățile specifice serviciului public de salubrizare, în ariile administrativ - teritoriale menționate la pct. 4 de mai jos.

 • 3. Licența este valabilă 5 ani de la eliberare.

III. DREPTURI

 • 4. Titularul licenței are dreptul de a presta activitățile specifice serviciului, în următoarele arii admlnistrativ-teritoriale, după cum urmează:

 • a. în municipiul FĂGĂRAȘ:

 • > în baza Contractul de delegare a gestiunii nr. 5035/05.03.2008, încheiat cu Municipiul Făgăraș, din județul Brașov, activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

 • > Până la data de 01.06.2021 în baza Contractul de delegare a gestiunii nr. 12057/01.06.2011, încheiat cu Municipiul Făgăraș, din județul Brașov, activitățile de:

 • - măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice;

 • - curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

 • b. în comuna HÂRȘEN1, în baza Contractului de concesiune nr. 2079 din data de 29.06.2007, încheiat cu Consiliul Local Hârșeni, din județul Brașov, activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

 • c. în comuna BECLEAK, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Beclean nr. 36*17/12.08.2014, încheiat cu Comuna Beclean, din județul Brașov activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

 • 5. (1) Titularul licenței are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, la tarifele stabilite și aprobate conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Aplicarea unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite

legii, este interzisă, conform art. 27 alin. (1) din Legea serviciului de salu^âiw/local iuților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. B W' 3

Mwnber yf OIBQ FtdrttfonSALUBRIZARE FĂGĂRAȘ Nr. Registrul Comerțului: J08/1234/2002 CUI: RO14891753 Tel / fax : 0268 213 255


Subscrisa SALCO SERV SA, cu sediul in Fagaras, str. Negoiu, nr. 147, jud. Brașov, înregistrata la ONRC Brașov sub nr. J08/1234/2002, CUI 14891753, reprezentata prin director general Ciora loan Vasile, avand in vedere Contractul de Delegare a Gestiunii Activităților de Maturat Stradal si Deszăpezire din Muncipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 12057/839/01.06.2011, încheiat in baza HCL nr. 75/05.05.2011 pentru o perioada de 10 ani, respectiv pana la data de 01.06.2021,


Ținând cont de prevederile art. 3, alin, e) din Legea nr. 101/2006, privind serviciului de salubrizare a localităților, si a, art. 101 - 106 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, va solicitam respectuos sa prelungiti, pe o perioada de 90 zile durata contractului sus menționat, perioada in care vom proceda la reglementarea situației infrastructurii necesare aferente prestării serviciului si întocmirea documentelor impuse în vederea atribuirii de către autoritatea deliberativă a unui nou contract de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din Muncipiul Fagaras.

Acestă solicitare este fundamentată pe baza principiului asigurării continuității în prestarea serviciilor de salubrizare.Societate înscrisa Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559


Capital social: 405.884,00 Lei

Cont BRD: RO28 BRDE 080SV 0519 2750 800

Cont Banca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX

Cont Raiffeisen Bank RO61 RZBR 0000 0600 0739 3993


Pagina 1/1505200 FAGARAȘ, ROMANIA, STR. NEGOIU 147


Subscrisa S.C. SALCO SERV S.A., cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, județul Brașov, înregistrată la O.N.R.C. Brașov sub nr. J08/1234/2002, CUI RO14891753, reprezentată prin directorul general Cioraloan Vasile,

Conform adresei nr. 1787/19.01.2021 înregistrată la sediul societății Salco Serv S.A. cu numărul de înregistrare 24,6/21.01.2021 cu privire la necesitatea asigurării continuității în prestarea serviciului pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, curățat/răzuit rigole și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii/gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, necesitatea de a asigura nevoile comunității locale, precum și asigurarea protecției mediului înconjurător și a sănătății populației,- vă înaintăm informațiile solicitate.

DIRECTOR GENERAL,


Capital social: 405.884,00 Lei

Cont BRD: RO28 BRDE 080SV 0519 2750 800

Cont Banca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX


SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ Nr. RegistrulComertului: J08/1234/2002 CUI: RO14891753

Tel/fax: 0268 213 255

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU^47

Plan de dezvoltare a prestării serviciului de salubritate

Părțile contractante:

9

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul în Făgăraș, sfraâă^îtepublicii, nr. 3, județul Brașov, telefon /fax 0268/21 1313 legal reprezentat prin Primar, dl Sucaciu Gheorghe, în calitate de delegatar

ȘI

SALCO SERV S.A. cu sediul în localitatea Făgăraș, strada Negoiu, nr. 147, județul Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1234/2002, CUI RO14891753, tel: 0268213255, titulară a licenței A.N.R.S.C nr. 4546 din 25.02.2019, legal reprezentată prin Director General, dl Ciora loan Vasile, în calitate de delegat

Pentru asigurarea calității în prestarea serviciului pentru activitățile de măturat stradal și deszăpezire, societatea Salco Serv Sa urmărește următoarele obiective strategice:

 • - modernizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite respectiv extinderea și modernizarea infrastructurii de operare în beneficiul populației și al mediului

 • - îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin achiziționarea de utilaje performante și tehnologii noi în scopul îndeplinirii obligațiilor din contractul de delegare

 • - orientarea către client prin creșterea gradului de încredere al acestora prin asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse de societate

 • - îmbunătățirea calității vieții populației de pe raza UAT Făgăraș prin asigurarea unor servicii adaptate nevoilor acestora

 • - informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul și ritmicitatea de colectare a deșeurilor cât și colectarea selectivă a acestora

 • - conștientizarea populației cu privire la pericolele depozitării haotice a anumitor deșeuri în mediul natural

 • - implementarea eficientă a colectării selective a deșeurilor cât și metode eficiente de gestionare a acestora în scopul evaluării riscurilor de mediu

Pentru âmbunătățirea calității prestării serviciilor de măturat stradal și deszăpezire, se dorește achiziționarea următoarelor echipamente, având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 4/06.01.2021 privind cota de dezvoltare Salco Serv Sa:

Nr. Crt

Denumire

Sursa de finanțare

UM

Valoare uitilaj

Amortizare

ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIT

1

Utilaj multifuncțional dotat cu lamă deseszăpezire,

Cota de dezvoltare

1 buc

400. 000 lei

9 ani -44444.45/an

Capital social: 405.884,00 Lei

Cont BRD: RO28 BRDE 08OSV 0519 2750 800

ContBanca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX


SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ Nr. RegistrulComertului: J08/1234/2002 CUI: RO14891753

Tei/fax : 0268 213 255

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, SȚR. NEGOIU 147

sărărită, braț de colmatare rigole, braț trimmer vegetație ierboasă și perie

/•

I

/

* j /

2

Dacia Dokker

Cota de dezvoltare ..

60.000

5 ani -12.0001ei /an

3

Echipamente de lucru și gestionarea economică a societății

Cota dedez voi tare"

2

7.000/buc

4

Echipament de comunicare

Cota de dezvoltare

2

1.500 lei/buc

5

Multifuncțională

Cota de dezvoltare

1

2.000

6

Lama deszăpezire (nouă)

Cota de dezvoltare

1

14.000 lei

6 ani -23331ei/an

ACTIVITATEA   DE

MĂTURAT

7

Aspirator stradal - second hand

Cota de dezvoltare

10

8.000/lei/buc

4 ani - 2000 lei/an

8

Aspirator/suflantă de frunze - second hand

Cota de dezvoltare

10

21 OOlei/buc

9

Dacia Dokker nou

Cota de dezvoltare

1

60.000 lei

5 ani

10

Echipamente de lucru și gestionarea economică a societății

Cota de dezvoltare

2

7.000/buc

11

Echipament de comunicare

Cota de dezvoltare

1

1.500 lei

12

Multifuncțională

Cota de dezvoltare

1

2.000

13

Mașină curățenie stradală -second - hand

Cota de dezvoltare

1

2230001ei

8 ani - 27.875 lei /an

în acest moment, Salco Serv respectă indicatorii minimi de performanță stabiliți în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL și în caietul de sarcini privind activitățile de măturat stradal și deszăpezire respectiv

 • - măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice

 • - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț

 • - personalul care deservește activitatea de măturat stradal nu lasă resturi pe trotuare și drumuri publice sau la platforma de precolectare

 • - operatorul comunică graficul de lucrări utilizatorului

 • - se respectă graficul stabilit de măturare/ridicare a deșeurilor municipale

 • - transportul deșeurilor municipale rezultate din activitatea de măturat/întreținere stradală se realizează cu autogunoiere speciale personalizate cu numele operatorului

 • - resturile rezultate în urma activității de măturat stradal sunt depozitate numai în de pozitele autorizate

 • - autovehiculele folosite în activitate respectă normele de verificare tehnică și asigurare obligatorie

Capital social: 405.884,00 Lei

Cont BRD: RO28 BRDE 080SV 0519 2750 800

ContBanca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX

uALUO

SERV


SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ Nr. RegistrulComertului: J08/1234/2002 CUI: RO14891753

Tel/fax : 0268 213 255

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

Serviciul de măturat stradal și deszăpezire delegat cuprinde activitățile de: măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice din municipiul Făgăraș precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe țîmp de polei și îngheț, în aria administrativ - teritorială a Municipiului Făgăraș.,}      ,        /

Activitatea de măturat

Utilajele/echipamentele utilizate de către societatea Salco Serv Sa pentru prestarea activității de măturat, spălat, stropire, curățat/răzuit rigole și întreținerea căilor publice, cu respectarea prevederilor legale privind necesarul minim de dotare sunt următoarele:

Nr.

ACTIVITATE

NUMĂR ÎNMATRICULARE

Măturat mecanizat

1

Mătura mare

BV 06 WFB

2

Mătura mică

BV 0058 / 0059 ( momentan în reparații)

Stropit carosabil

3

Autospecială transportatoare

SKIPPER cu un rezervor de 8.000 1

BV 72 SAL

4

Multicar plus rezervor de 1000 1

BV 0044

Transport răzuit bordură

5

Tractor cu remorcă - capacitate 4 mc

BV 07 ALG - tractor / remorcă - BV 09 CNL

Transport răzuit bordură

6

Unimog

BV21 FAG

Personalul care deservește activitatea de măturat manual, curățat/răzuit rigole și întreținerea căilor publice este în număr de 30 plus un administrator de sector, la care se adaugă doi șoferi profesioniști care asigură deșeurilor rezultată din activitatea de măturat, și un administrator de sector deservesc activitățile de măturat mecanizat, stropit carosabil, transport/răzuit bordură.

Activitatea de curățat a căilor publice presupune măturatul carosabilului, a trotuarelor, al stațiilor de transport în comun, al locurilor de parcare, precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, întreținerea curățeniei, ridicarea obiectelor abandonate de pe domeniul public, spălatul carosabilului, stropitul carosabilului, răzuitul rigolelor, descărcarea și depozitarea deșeurilor stradale în depozite autorizate.

Măturatul manual se desfășoară de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă care se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului. Această activitate se efectuează când nu plouă. Măturatul propriu - zis se efectuează cu mături de nuiele sau de plastic. Precolectarea deșeurilor stradale - hârtii, pungi, cutii, sticle de plastic, resturi vegetale se efectuează în tomberoane. Golirea coșurilor stradale se face în saci de plastic, operațiunea

Capital social: 405.884,00 Lei

Cont BRD: RO28 BRDE 080SV 0519 2750 800

ContBanca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX

6ALCO

SERV

• A *  * A <


RI^R 1TEX O'


CER Ti Fi CD NANĂGBMfiHT BV6TCM


SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ Nr. RegistrulComertuiui: J08/1234/2002 CUI: RO14891753

Tel/fax : 0268 213 255


505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

este efectuată zilnic, în funcție de necesități. Descărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora se face la depozitul autorizat. ,

Maturatul mecanizat se realizează.cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice și /sau circulare care acționează pe toată lungimea străzilor. Străzile se mătură conform programelor de salubritate care se vor întocmi lunar. Activitatea nu se desfășoară pe timp de ploaie. De asemenea, se desfășoară în perioada 01 martie - 15 noiembrie, perioadă care se poate modifica, în funcție de condițiile meteorologice, pe baza de comandălermă din partea^eneficiarului.

loc

întreținerea curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafața domeniului public. întreținerea se execută de regulă în zonele care, în prealabil, au fost salubrizate. Lucrarea se efectuează pe toată durata anului, conform programului întocmit de operator, de comun acord cu beneficiarul, excepție făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă.

Răzuitul rigolelor se execută pe toată durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece, când carosabilul este acoperit cu zăpada sau gheață. Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipipului, prafului sau a deșeurilor vegetale pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, în zone de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

Spălatul străzilor se face cu jet puternic, după executarea măturatului. Activitatea se efectuează pe timpul zilei/nopții și se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

Stropitul carosabilului se execută în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale și se practică pe suprafețe în prealabil salubrizate. Stropitul constă în dispersarea apei pe suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort și igienă citadin. Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate pentru stropit și se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări.

Toate mașinile și utilajele care fac parte din pregătirea tehnică a operatorului Salco Serv sunt folosite în exclusivitate pentru curățenia Municipiului Făgăraș.

Activitatea de deszăpezire

Utilajele/echipamenetele utilizate de către societatea Salco Serv Sa pentru prestarea activității de curățare și transportul zăpezii/gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț sunt:

Capital social: 405.884,00 Lei

Cont BRD: RO28 BRDE 080SV 0519 2750 800

ContBanca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

1

Autobasculantă cu lamă

164.6 lei/oră

195.87 lei/oră

2

Tractor cu plug

87.61 lei/oră

104.25 lei/oră

3

Autosărăriță

126.22 lei/oră

150.20 lei/oră

4

Autoîncărcător - buldoexcavator

81.29 lei/oră

96.74 lei/oră

5

Multicar cu sărăriță tremo

65.60 lei/oră

78.06 lei/oră

6

Unimog cu sărăriță

67.47 lei/oră

80.28 lei/oră

7

Unimog cu lamă

67.47 lei/oră

80.28 lei/oră

8

Tractor cu remorcă

60.46 lei/oră

71.95 lei/oră

9

Autoutilitară

41.10 lei/oră

48.91 lei/oră

SALCO

SERV

f A A < M A 1


Momfaer of CiGQ Potera Hon


RI^R -4.MTHX O'

OERTIAED MANAGEMENT fiVflTEM


SALCO SERV S.A.


SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ Nr. RegistrulComertului: J08/1234/2002 CUI: RO14891753

Tel/fax: 0268 213 255


C Alte servicii


Serviciu

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

1

îndepărtarea manuală a zăpezii și poleiului

34.13 lei/oră

40.61 lei/oră

2

împrăștiat manual a materialului antiderapant' • f.

34.13 lei/oră

40.61 lei/oră

Capital social: 405.884,00 Lei

Cont BRD: RO28 BRDE 080SV 0519 2750 800

ContBanca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX

LISTA DE INVENTARIERE


Data 31.12.2020


Gestiunea

SC.SALCO SERV SA FAGARAS

FAGARAS STR.NEGOIU NR.147


a bunurilor din proprietatea privata a Municipiului Fagaras date in administrare la SC.SALCO SERV SA


8038.2

Nr. crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.de Inv.

U.M

Stocuri

Factice Scriptice

Prețul unitar

Valoarea

Observatii

1

Autospeciala Mercedens Benz BV.05.WFB

260394

buc

1

1

154144.95

154144,95

funcționala

2

Remorca specializata BV.80.GON

260367

buc

1

1

6608,84

6608,84

nefunctionala

3

Remorca Marsa BV.80.HOP

260368

buc

1

1

2365,27

2365,27

nefunctionala

4

Tractor rutier UTB BV 08 BDU

260369

buc

1

1

28.95

28,95

funcțional

5

Tractor rutier UTB BV 07 ALG

260370

buc

1

t

495.60

495,60

funcțional

6

Plug semi purtat

260371

buc

1

1

7797.38

7797,38

nefunctional

7

Pluq semiDurtat

260372

buc

. 1

1

7797.38

7797.38

nefunctional

8

Pluq purtat (lama dezapezire)

260373

buc

1

1

4795.97

4795.97

nefunctional

9

Autospeciala Ford Corn pac deșeuri cu sist.spalare

260393

buc

1

1

534072.00

534072.00’

funcționala

10

Autospeciala Ford Compac pt.colectare deșeuri meni.

260392

buc

1

1

462672.00

462672,00

funcționala

11

Autospeciala Ford cu carliq ridicător

• 260394

buc

1

1

576912,00

<'576912.00

7'furictionala

_____12

Selector deșeuri rotativ

260353

buc

1

1

580734,59

580734.59

funcțional

2338424,93

TOTAL


Comisia de inventariere Președinte LAZAR SILVIU Membru HERESCU ANA-M Secretar DAN ADELINE
— •• •

lKr'«ĂirO SERV SA FĂG^h |

i *

I INTRARE I Wt

■ ZIUA QL

I                      -•Anexa 1 la HCL 74/2011

PRÎiÂRLA MUNIcSiULUj

;    FĂGĂRAȘ

Z1UA    LUNA^^

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII A CTIVITĂȚILOR DE MĂTURA T STRADAL ȘI DESZĂPEZIRE DIN MUNICIPIUL FAGARAS PRIN

ÎNCREDINȚARE DIRECTA

încheiat in baza HCL 74/05.05.2011

DELEGAT AR- MUNICIPIUL FAGARAS

DELEGAT: S.C. SALCO SERV S.A FAGARAȘ
CONTRACT

de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din municipiul Fagaras prin încredințare directa

 • d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente activităților de măturat stradal și deszăpezire in Municipiul Fagaras^ încredințată prin contractul de concesiune;

 • e) respectarea tarifelor pentru activitățile de măturat stradal și deszăpezire in Municipiul Fagaras.

CAPITOLUL IV

TermenulArt. 7

 • (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este                      de la data

semnării contractului ( durată stabilită în funcție de timpul necesar amortizării investițiilor cfe către operator).

 • (2) Pe întreaga durată a delegării , se interzice operatorului subdelegarea activităților componente ale serviciului de măturat stradal și deszăpezire in Municipiul Fagaras

Art. 8

Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o_singură dată pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială cu acordul Consiliului Local.                                                 Z''

I*

CAPITOLUL V

Redevența, cuantum și mod de plata

Art. 9

 • 9.1. Redevența anuala va fi o suină^ă.tegal|Uctei^^

dar nti mârjratM        Rbii/ăn și se va'plătLîn^^

 • 9.2. In termen de cel mulK9G. zile/de la data încheierii contractului de delegare, delegatul este obligat sa depună cu titlu de garantie*IO%^

redeventei rdătOrațc pe primul an de exploatare. Suma cu titlu de garanție va fi plătită prin ordin de plată în contul nr.RO17 TREZI 3221300205XXXXXdeschis la Trezoreria Făgăraș.

 • 9.3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Municipiului Făgăraș să ceară prestatorului delegat majorări de întârziere conform legislației in vigoare.  ROMAN IA

  JUDEȚUL BRAȘOV  ^CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr .74 Din data de 05.05.2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activității de măturat stradal și deszăpezire în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

întrunit în ședință extraordinară

Analizând inițiativa Primarului Municipiului Făgăraș privind delegarea gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire în Municipiul Făgăraș , a caietului de sarcini pentru concesionare directă și a regulamentului de serviciului de măturat stradal și dezăpezire și a contractului de delegare gestiune

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico- sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii .publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană

Văzând prevederile art 30 și art 31A1 Legii nr .51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitati publice, art 2 alin 3 lit f și g ale Legii nr 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului ANRSC nr 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului ANRSC nr 111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinul ANRSC nr 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului da salubrizare a localităților, ale art 3 alin 2 HG nr 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, ale art 1 , art 2, art 8 lit f din Ordonanța nr. 21 /2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,

Văzând prevederile secțiunii III și IV ale anexei 2 a HCL nr 178/2007 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în Municipiul Făgăraș și a Caietului de sarcini pentru concesionarea directă a serviciului public de salubritate și ale art 169 Codul Muncii, în temeiul art 36 alin 2 lit c și lit d , alin 6 pct 11 și pct 14 ,art 45 alin 3 și art.115 alin 1 lit b din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire în Municipiul Făgăraș operatorului SC Salco Serv SA conform anexei 1 la prezenta hotărâre și a subanexelor acestuia 1 A la 1C părți integrante din prezenta hotărâre după cum urmează:                                                 ; y I

 • - subanexa 1A Caiet de sarcini privind prestarea activității j

 • - subanexa 1B Regulamentul serviciulur'aprobat prin HCL/nr 178/2007

 • - subanexa 1C Inventarul bunurilor mobile ^proprietate, privată a Municipiului, aferente activității de măturat stradal și deszăp'ezire

 • - subanexa 1D procesul verbal de predare preluare a bunurilor mobile.

Art.2 Bunurile mobile ale Municipiului Făgăraș cuprinse în subanexa 1C se consideră concesionate în baza contractului de delgare a gestiunii.

Art.3 Cu data semnării contractului de delegare a gestiunii de măturat stradal și deszăpezire se preia de către SC Salco Serv SA din aparatul de specialitate al primarului -Compartiment salubrizare, un număr de 18 angajați, personal contractual conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.4 Personalul din cadrul Compartimentului Salubrizare preluat de către SC Salco Serv SA își va menține toate drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în conformitate cu prevederile legale.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Muncipiului prin Biroul Juridic, Comprtiment Resurse Umane și Compartiment energetic si monitorizare servicii publice și achiziții și SC Salco Serv.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VÂJUGABRIEL


CONTRASEMNEAZĂ

Pt. SECRETAR DIRECTOR DAPL


LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a aprocat cu 14 voturi pentru-

Prezenta se comunică /

Prezenta se comunic^:

 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - 1 ex colecție

 • - 1 ex Secretar

 • - 1 ex Director DAPL

 • - 1 ex Biroul Juridic

 • - 1 ex SC Salco Serv SA

 • - 1 ex Director Buget Finanțe