Hotărârea nr. 157/2021

HOTĂRÂREA nr.157 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraş pentru desfăşurarea comerţului stradal, stabilirea şi modalitatea de încasare a taxelor pentru o

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040238 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-faga"as:ro

HOTĂRÂREA nr.157 din data de 27 mai 2021

- privind aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș pentru desfășurarea comerțului stradal, stabilirea și modalitatea de încasare a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 37244/1/17.05.202iși Raportul Compartimentului de specialitate nr. 37244/17.05.2021, prin care se propune stabilirea taxei speciale de ocupare a domeniului public al Municipiului Făgăraș pentru amenajarea de terase sezoniere în fața spațiilor comerciale de tip restaurante, baruri, cafenele, cofetării și florării, precum și de ocupare a domeniului public al Municipiului Făgăraș de rulotele mobile ce aparțin unor agenți comeciali,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în temeiul art. 108, alin. 2, lit e, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b, art. 354, alin.i și alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se aprobă Regulamentul cu privire la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș pentru comerțul stradal, anexa nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă taxele pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, aferente încadrării terenurilor pe zone în intravilanul Municipiului Făgăraș, conform HCL nr. 103/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, astfel:

 • • taxă pentru ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Făgăraș pentru desfășurarea comerțului stradal cu activități de alimentație publică ( în fața spațiilor comerciale de alimentație publică autorizate, respectiv terase de întâmpinare aferente barurilor, cafenelelor, restaurantelor și cafenelelor, precum și pentru: gherete, chioșcuri, rulote, tonete, vitrine frigorifice, corturi, pavilioane), după cum urmează:

pentru ZONA A, taxă în cuantum de 0,7 lei/mp/zi

pentru ZONA B, taxă în cuantum de 0,7 lei/mp/zi, la care se aplică reducerea de 20%

pentru ZONA C și ZONA D, taxă în cuantum de 0,7 lei/mp/zi, la care se aplică reducerea de 50%

 • • taxă pentru ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Făgăraș pentru desfășurarea comerțului stradal, cu excepția activităților de alimentație publică (cu vehicule /autovehicule scoase spre vânzare de ex: autoturisme, remorci, mopede, platforme, scutere; cu materiale de construcții de ex. nisip, balast, ciment, cărămizi, material lemnos, schele, etc.; pentru amplasarea de mărfuri in fața magazinelor sau de desfacere a propriilor produse de ex: flori, aranjamente florale, produse de artizanat, produse cosmetice, de promovare turistică etc)

 • - pentru ZONA A, taxă în cuantum de 0,7 lei/mp/zi

 • - pentru ZONA B, taxă în cuantum de 0,7 lei/mp/zi, la care se aplică reducerea de 20% pentru ZONA C și ZONA D, taxă în cuantum de 0,7 lei/mp/zi, la care se aplică reducerea de 50%

Art.3: Prezenta hotărâre produce efecte după realizarea controlului de legalitate al Instituției Prefectului.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu, Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului și prin Direcția Economică - Serviciul Venituri Bugetare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAIMĂDĂLIN


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Compartiment Evidență Patrimoniu

lex. Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului

lex. Direcția Buget-Finanțe

lex. Serviciul Venituri Bugetare

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50

KUMANIA      ^3. SJ1JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa l la HCL nr

REGULAMENT

privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în Municipiul Făgăraș, desfășurarea comerțului stradal și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării

Art. 1. Terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Făgăraș pot fi ocupate ocazional, contra cost pe o perioadă determinată de timp, fără licitație publică sau după caz cu licitație publică, pentru efectuarea comerțului stradal ocazional, în fața spațiilor comerciale de alimentație publică autorizate, de către comercianții autorizați pe propriul fond de comerț, pentru amplasarea de terase sezoniere în scopul desfacerii produselor de alimentație publică, a vehiculelor/autovehiculelor scoase spre vânzare, a instalațiilor aferente parcurilor de distracții amplasate cu ocazia desfășurării unor evenimente ocazionale precum și în fața spațiilor comerciale altele decât cele de alimentație publică

Art. 2. In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

 • - Ocupare Temporară - ocuparea terenurilor aparținând domeniului public/privat pe o perioada determinată, prilejuită de sărbători ocazionale organizate de instituții publice precum și de zilele de 1-8 martie, deschiderea/închiderea anului școlar și alte evenimente organizate.

 • - Terasă - Construcție deschisă în imediata vecinătate a unei unități de alimentație publică.

 • - Tonetă - tarabă, stand mic la care se vând produse de artizanat, produse cosmetice, produse promovare turistică, cărți etc.

 • - Chioșc - construcție mică, prevăzută cu o fereastră mobilă, în care se vând ziare, reviste, cărți, țigări, etc.

 • - Ghereta - construcție din materiale ușoare, amplasată în regim provizoriu și demontabilă unde sunt vândute produse alimentare si nealimentare.

 • - Dozator - aparat standardizat, destinat comercializării de suc, cafea, lapte, înghețata, pop-com, etc.

 • - Vitrina frigorifica, lada frigorifica - aparat frigorific destinat expunerii mărfurilor.

 • - Garaj - structură care adăpostește o mașină, construită din materiale ușoare demontabile cu dimensiuni maxime de 3,5x6,0 m.

Art. 3. (1) Agenții economici care solicită ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Făgăraș, pentru amplasarea gherete, chioșcuri, rulote si tonete închise, vor depune la Sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, o cerere, cu minimum 15 zile înainte de perioada solicitată. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Certificatul de înregistrare fiscală;

 • - Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului privind declararea punctului/punctelor de lucru;

 • - Contract de salubrizare încheiat cu un operator autorizat;

 • - Avizul Direcției de Sănătate Publică, pentru gheretele în care se comercializează produse alimentare;

 • - Plan (de încadrare in zonă, după caz) cu indentificarea amplasamentului;

 • -Plan cu suprafața exactă;

-Certificat Fiscal eliberat de Serviciul Venituri Bugetare din care să rezulte că solicitantul cât și administratorul nu figurează cu datorii la bugetul local.

-Chitanța care să ateste plata taxelor de ocupare temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș va depune numai în cazul unui aviz favorabil.

-Fotografii cu modelul de gheretă, chioșc sau tonetă ales din modele recomandate - după caz - sau de fațade propuse, depuse pentru analizarea de structura care acordă avizul;

______pentru ocuparea iocuiui soncnai ui

_____xrxuinuipiuiui Făgăraș.

vo;    Fentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (gherete, chioșcuri, rulote, și tonete închise)

existente la data de 31 decembrie, taxa se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului în curs și st achită anticipat pana la data de 15.06. a anului în curs sau până la sfârșitul anului în curs,

 • (4) Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalități de întârziere conform Codului Fiscal.

 • (5) Neplata taxei, inclusiv a penalităților de întârziere pe o perioadă mai mare de 30 zile atrage după sine anularea acordului de amplasare și eliberarea terenului, aceasta facându-se pe cheltuiala proprietarului construcției.

 • (6) Pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (gherete, chioșcuri, rulote și tonete închise), amplasate în cursul anului, taxa se achită anticipat pentru trimestrul în curs, odată cu predarea terenului pe bază de proces - verbal, urmând ca pentru perioada rămasă taxa să se achite anticipat pană la sfârșitul anului in curs.

 • (7) Taxa pentru ocuparea terenurilor cu gherete, chioșcuri, rulote și tonete închise, nu exonerează agentul economic de obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire de la Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, pentru condițiile în care este necesară obținerea autorizației de construire, condiții reglementate de Legea nr. 50/1991- Privind autorizarea construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Agentul economic are obligația să afișeze la loc vizibil, la unitatea de lucru unde se află amplasată terasa, Acordul eliberat de Primăria Municipiului Făgăraș care va fi prezentat ori de câte ori este solicitat de organele de control.

Notă: In situația in care pentru aceleași amplasamente se înregistrează mai multe solicitări, ocuparea domeniului public sau privat se va face urmare aplicării unei proceduri de licitație publica.

Art.4. (1) Agenții economici care solicita ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș cu terase de întâmpinare, vor depune la Sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, o cerere cu minimum 15 zile înainte de perioada solicitată, însoțită de următoarele documente:

 • - Certificatul de înregistrare fiscală;

 • - Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului privind declararea punctului/punctelor de lucru;

-Dovada deținerii spațiului comercial (contract de închiriere, titlu de proprietate)

 • - Contract de salubrizare încheiat cu un operator autorizat;

-Certificat Fiscal eliberat de Serviciul Venituri Bugetare din care să rezulte că solicitantul cât și administratorul nu figurează cu datorii la bugetul local.

 • - Autorizația de funcționare și aviz orar de funcționare pentru punctul de lucru în fața căruia se solicită amplasarea terasei;

 • -Avize, acorduri, autorizații eliberate de instituții de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare în funcție de codul CAEN;

-Plan de încadrare in zonă cu indentificarea amplasamentului,

-Plan cu suprafața exactă,

-Plan al ansamblului amenajat al terasei, sc. 1:50 sau 1:100, după caz;

 • -După caz, simulare tridimensionala a ansamblului amenajat al terasei sau vedere frontal a fațadei clădirii adiacent careia se amplaseaza terasa, după caz, sc. 1/50 sau sc. 1/100;

Dacă specificul amenajării propuse impune autorizarea în condițiile reglementate de Legea nr. 50/1991- privind autorizarea construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară respectarea normelor legale în acest sens.

Art. 5. Amplasamentele situate în fața punctului de lucru cu sediul fix vor fi atribuite fără licitație publică, la cererea deținătorilor spațiilor comerciale respective. Vor fi autorizate, sub forma comerțului de întâmpinare, doar terasele din fața spațiilor unde se desfășoară activități specifice de alimentație publică (bar, restaurant, cafenea, cofetărie) prevăzute cu locuri de servire și în interior, în următoarele condiții:

 • a) distanța de la terasă la grupul sanitar să fie de min. 50 m

 • b) grupul sanitar trebuie să fie dotat corespunzător și compartimentat pe sexe;

 • c) mobilierul terasei va fi din lemn sau metal (fier forjat) aprobat de către Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș pentru zona centrală loLunc ae pe raza iviumcipiuiu

Art. 6. Agenții economici care desfășoară activități de comerț stradal pe amplasamentele menționate la art.4. pot funcționa numai în baza unui abonament pentru ocuparea temporară a domeniului public pe toata perioada solicitată și pentru care a fost emis acord.

Agenții economicii care solicită prelungirea abonamentului trebuie să depună cererea de ocupare a domeniului public, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei pentru care s-a eliberat abonamentul.

Este interzisă cedarea folosinței spațiilor și a amplasamentelor aprobate pentru desfasurarea activității de comerț stradal.

Art 7. In situațiile în care terenurile din domeniul public sau privat al municipiului pe care sunt amplasate chioșcuri, tonete sau alte construcții provizorii urmează să fie afectate de construcții, modernizări, reparații, amenajări de utilitate publica, deținătorii construcțiilor provizorii vor elibera terenurile necondiționat și fără trecerea vreunui alt termen, la somația făcută de structura de specialitate, în termen de maxim trei zile de la comunicare si fara plata vreunei despăgubiri.

Art. 8. în cazul în care se constată amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi desființat imediat și necondiționat, prin măsuri administrative, respectând prevederile Legii 50/1991, republicată.

Art. 9. Comercianții, persoane fizice sau juridice, inclusiv adminstratorii și asociații care au debite neachitate sau amenzi contravenționale, constatate de către serviciile de specialitate ale Serviciului Venituri Bugetare din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, nu vor beneficia de un acord pentru obținerea unui astfel de abonament, iar agenții economici care dețin abonamente de ocupare a domeniului public nu achită suma datorată potrivit abonamentului emis până la sfârșitul lunii, pentru luna următoare, abonamentele vor fi transmise Serviciului de Venituri Bugetare în vederea recuperării debitelor neachitate, amplasamentele urmând a fi eliberate.

 • • OBLIGAȚIILE COMERCIANȚILOR CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE COMERȚ STRADAL

Art. 10. Comercianții care desfășoară activități de comerț stradal au următoarele obligații:

 • 1. Să desfășoare activități de comerț stradal în mod civilizat, cu respectarea specificului activitatii pentru care a fost închiriat spațiul si cu respectarea normelor privind:

 • a) Igiena și sănătatea publică;

 • b) Protecția consumatorilor;

 • c) Proveniența și calitatea mărfurilor;

 • d) Utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;

 • e) Liniștea și ordinea publică;

 • f) Protecția muncii

 • 2. Să respecte următoarele cerințe privind activitatea de la punctul de lucru:

 • a) Să asigure expunerea estetică a produselor și afișarea în mod vizibil al prețurilor (pentru terasele amplasate pe raza Municipiului Făgăraș, lista de meniuri și prețuri va fi disponibilă în limba română)

 • 3. Să utilizeze mobilierul avizat de către Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, pentru zona de protecție a clădirilor monument istoric a Municipiului Făgăraș, si pentru toate celelalte zone ale municipiului, cu respectarea suprafeței autorizate.

 • 4. Să respecte ordinea, liniștea publică, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentului si adiacent pe o porțiune de 1 m, și să nu creeze disconfort riveranilor.

 • 5. Să nu afecteze în niciun fel spațiile verzi, mediului înconjurător și terenurile dedicate parcărilor, traficului motorizat si fluxului major pietonal.

 • 6. Să respecte orarul de funcționare aprobat prin acordul/autorizația de funcționare emis de către Primăria Municipiului Făgăraș.

 • 7. In condițiile in care administrația publică locală solicită difuzarea unor mesaje de interes local, poate utiliza pentru o perioada stabilită de comun acord cu proprietarii teraselor, spații sau suprafețe de expunere ale acestora pentru a-si face publice mesajele, fara a-i fi percepute taxe.

• CONDIȚII DE AMPLASARE A TERASELOR SEZONIERE ÎN MUNICIPIUL FAGARAS

Art. 11. Condițiile de amplasare a teraselor sezoniere în municipiul Făgăraș sunt următoarele:

____unui pian cu supraiața exacra, i ______~ avu virate de alimentație publică, păstrând o distanță optimă de min. 1, ni ue ia construcție, pentru circulația pietonală și intervenții la clădire, astfel:

 • a) Terasele vor fi prevăzute cu umbrele, pe un perimetru care să nu depășească limitele zonei aprobat prin abonament;

 • b) Pentru situațiile în care mai mulți comercianți au activități de alimentație publică la aceeași adresă sar la adrese apropiate, însă nu au front la stradă, și îndeplinesc condițiile prezentului regulament, terasele vor fi dimensionate (ca suprafață) astfel încât fiecare sa-și poată desfășura activitatea pentru care solicită autorizare.

Toate amenajările și construcțiile prezentate anterior se vor autoriza numai cu respectarea avizului Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului.

 • 2) ZONA B, ZONA C și ZONA D.

Amenajările sezoniere se vor amplasa de-a lungul fațadelor, în fața punctului de lucru care are activitate de alimentație publică, păstrând o distanță optimă de min. 1,5 m pentru circulația pietonală, acolo unde este cazul.

Deținătorul abonamentului de ocupare a domeniului public pentru amplasare de terasă nu are dreptul de a subînchiria terasa.

In situația în care există două sau mai multe solicitări de ocupare a domeniului public sau privat al Municipiului Făgăraș în vederea amplasării de terase sezoniere pe același amplasament, spațiul urmează a fi atribuit prin licitație publică, în cazul în care solicitanții nu cad de acord asupra delimitării frontului comun destinat amplasării terasei.

Prețul de pornire al licitației publice pentru atribuirea spațiului aferent terasei este echivalent taxei de ocupare a domeniului public în conformitate cu H.C.L. privind taxele și impozitele locale pentru anul în curs.

Art. 12. Se interzice amplasarea teraselor sezoniere, chioșcurilor, gheretelor, tonetelor, dozatoarelor si vitrinelor frigorifice si altor asemenea, pe carosabil sau cu ocuparea totala a trotuarului.

Art. 13. Amplasarea teraselor sezoniere, chioșcurilor, gheretelor, tonetelor, dozatoarelor si vitrinelor frigorifice si altor asemenea, se face cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991, republicată, respectiv obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire, dacă este cazul.

Art. 14. Condiții generale de amplasare.

Amplasamentele situate în fața punctului de lucru, cu profil de alimentație publică (restaurant, bar, etc), vor fi atribuite fără licitație publică, la cererea deținătorilor spațiilor comerciale respective, cu respectarea următoarelor cerințe privind calitatea amenajării:

 • 1) în Zona Centrală și zonele de protecție construit protejate precum și ale clădirilor monument istoric :

 • a) Cromatica construcțiilor sezoniere se va încadra în nuanțele clădirilor existente în zona, cu respectarea regulamentului local de urbanism

 • b) Un agent economic va avea un singur set de mobilier de același fel (scaune, mese, umbrele);

 • c) Mobilierul va fi din lemn și/sau metal, în concordanță cu arhitectura clădirilor și cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa, fără mobilă de grădină - bănci pliante. Nu se acceptă niciun fel de mobilier realizat din material plastic (mese, scaune, jardiniere) sau cortine de protecție împotriva vântului sau ploii.

 • d) Modelul umbrelelor va fi cel agreat de către Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului

 • e) Automatele de vânzare, instalații de spălare, standuri de prezentare a mărfii nu sunt permise în spațiul public;

 • f) Nu este permisă așezarea covoarelor, mochetelor și nici a podestelor cu excepția zonelor unde, din cauza înclinației pronunțate sau neregularității terenului, trebuie asigurată planeitatea;

 • g) Perimetrele teraselor vor fi asigurate prin jardiniere din lemn sau metal cu flori naturale, deținătorul terasei fiind obligat să le intrețină în mod corespunzător.

 • h) Iluminatul teraselor va fi asigurat de iluminatul public și/sau prin surse proprii de iluminare

 • i) Se pot organiza diverse manifestări culturale, și în aceste situații se va prezenta un program de activitate culturală, care pot cuprinde: concerte, expoziții de grafică, pictură, artă fotografică și caricatură. Se admite muzica live la instrumente reci (fără sisteme de amplificare);

 • j) Se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, grătar, frigărui, etc.);

 • k) Terasele se vor amplasa cu respectarea unui culoar de trecere pentru pietoni de min. 1,5 m, spre carosabil; daca aceasta lățime nu poate fi respectata, se interzice amenajarea unei terase;

Se va ține cont de programul manifestărilor social-culturale comunicat de Municipiul Făgăraș și care prin amplasarea teraselor impiedică desfășurarea acestora, situație în care deținătorii teraselor vor fi

v ^ncie setării ragarașuiui sau c

_ ... opapu uoer sau spațiu închis, târguri de produse tradițional» lucțieșugărești ș.a.m.d.).

 • 2) Pentru celelalte zone ale municipiului:

 • a) Mobilierul și amenajarea vor fi în concordanță cu arhitectura clădirilor și cu restul elementelor c< alcătuiesc terasa. Mesele și scaunele pot să fie din lemn și/sau metal, aluminiu sau compozit.

 • b) Invelitoarele umbrelelor vor avea o structură independentă de fațadele clădirilor și vor fi realizate din pânze impermeabile și rezistente la intemperii. Se admite numai publicitate în nume propriu sau pentru brand-ul firmei care este contractată de către titularul abonamentului pentru amenajarea terasei. Umbrelele vor avea aceeași formă și nu vor depăși limitele pentru care a fost autorizată terasa.

 • c) Se vor respecta prevederile referitoare la zona centrală și străzile din zonele de protecție ale clădirilor monument istoric, prevăzute la pct. b), e), g), h), i), j), și 1).

Art. 15. Pe terasele amplasate pe raza Municipiului Făgăraș este interzisă depozitarea de ambalaje și servirea cu veselă de plastic (pahare, farfurii, tacâmuri), cu excepția restaurantelor fast-food care folosesc o veselă standard-personalizată, din materiale ecologice din plastic/carton.

Art. 16. Terasele amplasate pe raza Municipiului Făgăraș vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică a fiecărui punct de lucru (nu este permisă existența aeriană a cablurilor electrice, indiferent de scop și nici nu se admite pozarea cablurilor electrice pe paviment).

Art. 17. In situațiile de intervenție pentru cazuri de urgență a echipajelor care aparțin Serviciului de Ambulanță și Pompierilor, personalul de serviciu al terasei este obligat să asigure, în cel mai scurt timp posibil, accesul facil al acestora.

Art. 18. (1) Orarul de funcționare al teraselor amplasate pe raza Municipiului Făgăraș va fi pana la ora stabilită prin acordul de funcționare eliberat de Municipiul Făgăraș.

 • (2) După aprobarea cererii se va elibera un acord de ocupare temporară a domeniului public, care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, amplasamentul aprobat, suprafața și perioada pentru care se achită.

 • (3) Pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat, al Municipiului Făgăraș pentru amplasarea de terase de întâmpinare taxa se achită anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată în cerere.

 • (4) Suprafața maximă ce poate fi ocupată temporar în vederea amplasării de terase sezoniere se determină prin măsurători de către angajații Compartimentului Evidență patrimoniu și nu poate depăși frontul unității proprii de lucru.

 • (5) Agentul economic are obligația să afișeze la loc vizibil, la unitatea de lucru unde se află amplasată terasa, Acordul eliberat de Primăria Municipiului Făgăraș care va fi prezentat ori de câte ori este solicitat de organele de control.

 • (6) Agentul economic are obligația să depună cerere de reînnoire a acordului de ocupare a domeniului public / privat al Municipiului Făgăraș, în vederea amplasării unei terase, însoțită de toate actele și documentele necesare prevăzute la art. 3 alin. 1 din prezentul Regulament.

 • (7) Este interzisă amenajarea de terase sezoniere pe spațiile verzi, parcuri, parcări, traficului motorizat si fluxului major pietonal.                                                     ' (

Notă: în situația in care pentru aceleași amplasamente se înregistrează, mai multe solicitări, ocuparea domeniului public sau privat se va face ca urmare aplicării unei proceduri de licitație publica.

• CRITERIILE PRIVIND STABILIREA MOBILIERULUI URBAN UTILIZAT LA COMERȚUL STRADAL

Art. 19. Se interzice amplasarea rulotelor mobile în zona de protecție a monumentelor istorice iar în zona central a Municipiului Făgăraș, se vor amplasa rulote mobile doar în locurile precis stabilite de către Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului care va avea atribuții privind analizarea acestor solicitări.

Este interzisa amplasarea cu scopul de a desfasura activitati de comerț, pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraș, a oricărui tip de construcții sau amenajari pentru desfasurarea activitatilor de amanet, jocuri de noroc, comercializarea de substanțe interzise prin lege sau nocive sănătății, încălțăminte și confecții second hand .

Mobilierul utilizat în cadrul comerțului stradal va fi avizat de către Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului, care va avea atribuții privind analizarea acestor solicitări pentru zona centrală

ragaraș. in acest sens se va țin

aj utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate și înmatriculate în România sau alt stt membru al Uniunii Europene, aflat în stare buna din punct de vedere al finisajelor (aspectul caroserie intact, fără autocolante, altele decât cele strict legate de activitatea comercială desfășurată în ele) cât ș stare optima de funcționare;

b) Sa dețină autonomie privind utilitățile și posibilitățile de racordare.

In cazul mobilierului stradal urban:

 • a) Să asigure condiții corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfurilor;

 • b) Să fie confecționat din material lavabil, ușor de manipulat și transportat;

 • c) Să asigure spațiu suficient pentru deservirea clienților (cântărirea și ambalarea produselor);

Art. 20. (1) Agenții economici care solicită ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, pentru amplasarea de agregate frigorifice, dozatoare (tip ladă sau vitrină) în vederea desfășurării activității de comercializare produse alimentare preambalate: băuturi răcoritoare, cafea, înghețată etc, vor depune la Primăria Municipiului Făgăraș, o cerere cu minimum 15 zile înainte de perioada solicitată, însoțită de următoarele documente : -Certificatul de înregistrare fiscală;

 • - Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului privind declararea punctului/punctelor de lucru;

 • - Dovada deținerii spațiului comercial (contract de închiriere, titlu de proprietate);

 • - Contract de salubrizare încheiat cu un operator autorizat;

-Certificat Fiscal eliberat de Serviciul Venituri Bugetare din care să rezulte că solicitantul cât și administratorul nu figurează cu datorii la bugetul local.

 • (2) După aprobarea cererii se va elibera un acord de ocupare temporară a domeniului public, care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, locația aprobată, numărul de agregate frigorifice , suprafața ocupată și perioada pentru care se achită.

 • (3) Pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, pentru amplasarea de agregate frigorifice, dozatoare (tip ladă sau vitrină), taxa se achită anticipat odată cu aprobarea cererii de către Primăria Municipiului Făgăraș pentru perioada specificată în cerere.

Notă: în situația in care pentru aceleași amplasamente se înregistrează mai multe solicitări, ocuparea domeniului public sau privat se va face ca urmare aplicării unei proceduri de licitație publica cu strigare.

Art. 21. 1) Agenții economici/persoanele fizice care solicită ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, pentru amplasarea de corturi, pavilioane, a instalațiilor - parcurilor de distracție, comerțului ambulant desfășurat cu ocazia manifestărilor ocazionale (zilele orașului, festivaluri ), vor depune la Primăria Municipiului Făgăraș, cerere cu minimum 15 zile înainte de perioada solicitată, însoțită de următoarele documente : -Certificatul de înregistrare fiscală;

 • -Autorizație de funcționare și aviz orar de funcționare;

 • -Avize, acorduri, autorizații eliberate de instituții de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare în funcție de codul CAEN.

 • (2) Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public pentru amplasarea de corturi, pavilioane, a instalațiilor - parcurilor de distracție, comerțul ambulant desfășurat cu ocazia manifestărilor ocazionale (zilele orașului, festivaluri), se achită anticipat, odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată în cerere.

 • (3) în situația în care sunt organizate asemenea manifestări de către autorități publice locale se pot amplasa și în alte zone aprobate de Primăria Municipiului Făgăraș decât cele prevăzute în regulament.

Art. 22. (1) Agenții economici care solicită ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, cu vehicule /autovehicule scoase spre vânzare (autoturisme, remorci, mopede, platforme, scutere), vor depune la Primăria Municipiului Făgăraș o cerere cu minimum 15 zile înainte de perioada solicitată, însoțită de următoarele documente : -Copie carte de identitate proprietar -Copie certificat de inmatriculare vehicul

-Certificat Fiscal eliberat de Serviciul Venituri Bugetare din care să rezulte că solicitantul cât și administratorul nu figurează cu datorii la bugetul local.

una uoar in zoneie

remru ocuparea temporară a domeniului public cu vehicule/autovehicule scoase spre vânzare (autoturisme, mopede, scutere, platforme, remorci), taxa se achită anticipat pe luna în curs după aprobarea cererii urmând ca pentru restul perioadei rămase, taxa să se achite la începutul fiecărei luni până în data de 3.

Art. 23. (1) Agenții economici/persoanele fizice care solicită ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat cu mostre de materiale de construcții (ex. nisip, balast, ciment, cărămizi, material lemnos, schele, etc.), vor depune la Primăria Municipiului Făgăraș o cerere prin care solicită eliberarea unui Acord de ocupare temporară a domeniului public, (anexa nr.lA) privind depozitarea materialelor

 • (2) Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • numele și prenumele solicitantului;

 • adresa (sediul), nr. telefon/fax;

 • scopul ocupării terenului;

 • suprafața ocupată;

 • perioada pentru care se solicită ocuparea temporară a domeniului public;

 • (3) Acordul se eliberează pentru o perioadă de minim o zi si maxim 1 lună de la înregistrarea cererii.

 • (4) Acordul trebuie afișat obligatoriu la loc vizibil.

 • (5) Depășirea termenului de depozitare a materialelor prevăzut în acord duce la plata taxei majorată cu 10%/zi depășită.

 • (6) Depozitarea materialelor se va face in locurile stabilite de către Primăria Municipiului Făgăraș

 • (7) La terminarea lucrării terenul afectat va fi adus la starea inițială pe cheltuiala celui care l-a afectat.

Art. 24. (1) Agenții economici/persoanele fizice care solicită ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, pentru amplasarea de mărfuri in fața magazinelor sau de desfacere a propriilor produse pe domeniul public, vor depune la Primăria Municipiului Făgăraș o cerere prin care solicită eliberarea Acordului de ocupare temporară a domeniului public anexa nr.lB.

 • (2) Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

 • - Certificatul de înregistrare fiscală;

 • - Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului privind declararea punctului/punctelor de lucru;

 • - Dovada deținerii spațiului comercial (contract de închiriere, titlu de proprietate)- după caz;

 • - Contract de salubrizare încheiat cu un operator autorizat;

-Certificat Fiscal eliberat de Serviciul Venituri Bugetare din care să rezulte că solicitantul cât și administratorul nu figurează cu datorii la bugetul local.

-Autorizație de funcționare și aviz pentru orarul de funcționare eliberat de Municipiului Făgăraș pentru punctul de lucru.

 • (3) Achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii de către compartimentul de specialitate pentru perioada specificată în cerere.

 • (4) Acordul trebuie afișat obligatoriu la loc vizibil.

Art. 26. Agenții economici/persoanele fizice care solicită ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, cu panouri publicitare tip -people stopper, vor adresa cererea Primăriei Municipiului Făgăraș, însoțită de:

 • - Certificatul de înregistrare fiscală;

 • - Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului privind

 • - Certificat Fiscal eliberat de Serviciul Venituri Bugetare din care să rezulte că solicitantul cât și administratorul nu figurează cu datorii la bugetul local.

 • (1) Achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii de către compartimentul de specialitate pentru perioada specificată în cerere.

 • (2) Acordul trebuie afișat obligatoriu la loc vizibil.

-Plan de încadrare in zonă cu indentificarea amplasamentului,

-Plan cu suprafața exactă,

Art. 27. în situațiile în care terenurile din domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraș pe care sunt amplasate chioșcuri, tonete sau alte construcții provizorii urmează să fie afectate de construcții, modernizări, reparații, amenajări sau utilizări publice, deținătorii construcțiilor provizorii vor elibera

____^wviuio. ue speciamaie, ____si rara plata vreunei despăgubiri.

NOMENCLATORUL DE PRODUSE CE POT FI COMERCIALIZATE ÎN REGIM DE COMERȚ STRADAL

Art. 29. Mărfurile, produsele și grupele de produse care pot fi comercializate în regim de comerț stradal sunt:

 • a) Cărți, reviste, ziare, comercializate doar in regim de anticariat;

 • b) Flori și aranjamente florale naturale;

 • c) Ilustrate, felicitări;

 • d) Artizanat si obiecte de cult, pentru cultele recunoscute de statul român, antichitati;

 • e) Amintiri, având volum mic, care simbolizează prin inscripționare și formă de prezentare a Municipiului Făgăraș și România;

 • f) Legume, fructe, citrice;

 • g) Bilete loto-pronosport, bingo, spectacole, cartele magnetice;

 • h) Produse de patiserie, sandwich-uri și hotdog, care necesita doar procesare prin semipreparare termica, expuse în vitrine de protecție;

 • i) Pop-corn, înghețată, băuturi răcoritoare;

 • j) Ochelari de soare, șepci și articole de marochinărie cu volum mic, jucării

 • k) Tablouri, lucrări de artă proprii ale artiștilor plastici;

Art. 30. Contravenții:

Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de agentul economic/persoane fizice, dacă acestea nu au fost comise în astfel de condiții încât potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni -după cum urmează:

 • a) Amplasarea pe terenurile aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș orice fel de construcții provizorii ( gherete, panouri publicitare, tonete închise, rulote), expunerea de mărfuri în fața magazinelor de desfacere proprii, fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului se sancționează cu amendă de la 500-1Q00 lei pentru persoane juridice și 300-500 Iei pentru persoane

 • b) Amplasarea pe terenurile aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș a agregatelor frigorifice (tip ladă sau vitrină) în vederea comercializării de produse alimentare preambalate (produse răcoritoare sau înghețată), nerespectarea suprafeței menționate în acord precum și a numărului de agregate frigorifice, fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public se sancționează cu pi dă de ta 250-500 lei.

 • c) Amplasarea de terase sezoniere pentru desfășurarea activității de alimentație publică, fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public al Municipiului Făgăraș precum și nerespectarea suprafeței menționate în acord se sancționează ca         re L 1000 ici la 2000 lei.

 • d) Neafișarea autorizației de funcționare și a orarului de funcționare la loc vizibil, indiferent de natura exercițiului comercial, se sancționează cu amendă de ta 300 hi ta 500 h i.

 • e) Neprezentarea la solicitarea împuterniciților primăriei a documentelor legale privind desfășurarea exercițiului comercial se sancționează cu amendă de la 500 Li la 1000 ki pentru persoane juridice.

 • f) Depozitarea pe domeniul public al Municipiului Făgăraș a materialelor de construcții fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public se sancționează cu amendă de la 500-1000 Iei pentru peroane juridice și de la 300-500 le» pentru persoane fizice.

 • g) Depozitarea pe domeniul public a combustibililor solizi (lemn, cărbune) folosiți la încălzirea locuinței fără a deține Acord de ocupare temporară a domeniului public se sancționează amcudK di la 300-509 JcL

 • h) Neafișarea la loc vizibil a Acordului de ocupare temporară a domeniului public pentru depozitarea de materiale de construcții se sancționează cu sine hL de Ir 159 lui H 300 Ic» pentru ps rsoane fizice și 260-.HM) hi penTu persoane juridice.

Art. 31. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezentul regulament se face de către organele de control abilitate ale Municipiului Făgăraș, prin împuterniciții primarului și de Poliția Locală a Municipiului Făgăraș.

Art. 32. Prevederile prezentei hotărâri se completează și cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33.
 • (1) împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

___________ a contravenției este ae

--

(3) Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintată de îndată instanței de judecată competentă să o soluționeze.

Art. 34, Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.

Se aprobă comercializarea de produse agroalimentare și nealimentare de uz gospodăresc, menționate, cu condiția respectării legislației în vigoare și a prezentului regulament, în Piața Agroalimentară a Municipiului Făgăraș situată în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr.25

Art, 35, Amplasamente propuse pentru desfasurarea comerțului stradal in Municipiul Făgăraș, cu ocazia mărțișorului - 25.02 - 08.03: Piața Republicii

Art. 36, Volumetria si cromatica construcțiilor vor fi stabilite de către Compartimentul Urbanism și Amenajarea teritoriului. Amplasamente propuse pentru desfasurarea comerțului stradal in Municipiul Făgăraș, cu ocazia diverselor evenimente organizate de Municipiul Făgăraș, in colaborare cu alte instituții publice sau persone fizice sau juridice.

Art. 37. Spatiile pentru desfasurarea comerțului stradal vor putea fi utilizate după plata taxei de ocupare a domeniului public.

CERERE

PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/ PRIVAT AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Domnule Primar,

Subsemnatul, domiciliat în, adresa (str., nr., bl., sc.), în calitate de asociat/administrator al S.C./A.F./P.F cu                     sediul/domiciliul                    în

localitatea strada nr.ap.__et.jud. Brașov, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului cu //,            având            C.U.I,

tel/fax., vă rog să binevoiți a-mi elibera "Acordul privind ocuparea temporară a domeniului public/privat” pentru amplasarea/ depozitarea,

Locul amplasării____________________________

Suprafața ocupată mp, perioada...............................

Mențiuni..............................................................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente (după caz):

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

^xiivaci m. ib la Regulament aprobat prin HCL nr./^/^/

ACORD

DE OCUPARE TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC Nr......./...............

Urmarea cererii nr. adresate de________________________________ posesor/posesoare a BI/CI,

seria nr., C.N.P.reprezentant legal al S.C./A.F./P.F cu                   sediul/domiciliul                  în

localitatea strada________________nr.______ap.__et._____jud. Brașov, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului cu /    /_____, având C.U.I______________se aprobă ocuparea temporară

a terenului aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, în suprafață de mp, situat pe strada______________, nr._____ în scopul

amplasării/depozitării

Ocuparea temporară a terenului aparținând domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș se face din data de până în data de

Nerespectarea prevederilor privind ocuparea temporară a domeniului public se sancționează potrivit Regulamentului cu privire la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș pentru desfășurarea comerțului stradal, aprobat prin HCL nr. /_________

Ocuparea temporară a domeniului public s-a achitat taxa de ocupare a domeniului public cu chitanța nr.din data de în sumă de lei.

Solicitarea dumneavoastră presupune/nu presupune autorizare în condițiile reglementate de Legea nr. 50/1991- Privind autorizarea construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR

Gheorghe SUCACIU

COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU

încadrarea terenurilor- pe zone in intravilanul Municipiului Fag?ra$,m vederea stabilirii impozitului pe teren si clădiri

Zona A. : Aleea Unirii, Mihai Eminescu, Păcii, Aron Pumnul, Constantin Popp, Scolii,'-Stejarului,Teiului-,-,-Bulevardul Unirii, Mihai Viteazu,

Republicii,Doamna Stanca pana la semafor nr.2 - 44 si 1 - bl. 1, Vasile Alecsahdri, Nicolae Balcescu. Libertății, l.C.Dragusanu, Octavian Paler, 1 Decembrie 1918 ~ de la intersecția Mihai Eminescu pana la George Cosbuc blocurile 56, 35, 57, 58, 45, 68, 69, 41B, 40, 41A, Iazul Morii de la nr.l - 23A si 2 - 14. Aleea Gazului

Zona B '.Castanilor ,Aleea Stejarului ,Gheorghe Baritiu, Brândușelor, Bujorului, Câmpului, Cartier Câmpului (blocuri), Cetatii, George Cosbuc, Crizantemelor, Doamna Stanca de la 46 - 184 si 69 -129,1 Decembrie 1918 de la intersecția George Cosbuc pana la intersecția Negoiu, 13 Decembrie, Garoafelor,, Ghioceilor, Iazul Morii de la m.23B - 35 si 16A, LM.Klein, Lăcrămioarelor, Lacului, Lalelelor, Macului, Magnoliei, Morii, Andrei Muresan, Narciselor, Negoiu pana la pasarela CFR, Cartier Negoiu, Nuferilor, Oltului, Palarierilor, Panselutelor, Parcului,Titu Pertea, Podului, Râului, Zona Gării- blocuri, Remiza CFR, Dr.I.Senchea,Tabacarilor,Târgului,Toporasilor,Trandafirilor,Tudor Vladimirescu, Cartier Tudor Vladimirescu, Zorelelor, Gladiolelor, Cerbului. Aleea Livezii, Azotului, Crinului, Cânepii, Chimistului, Soldat Cristea Vasile, Forjei, Gării, Livezii, Muncii, Eprubetei, Nicovalei, Veteraniloi^^^L^\ Mălinului,Valeriu Literat, Pe Vale. Colonia CFR, .                           \

l J wM’ !■ 1

Zona C : str. Negoiu de la pasarela CFR spre Brașov, respeqti^le®^^v/țe / administrative 124-144 dreapta, si 151-155 stanga, Noua, LGv\C^^ ; Fulicea, Amoniacului, Cireșului, Clorului, Ciocanului, Miron Cb^i^ Creanga, Dulgherului, Dumbravei, Mircea Eliade, Fochistului, C.Dobrogeanu Gherea, Ana Ipatescu, Gheorghe Doja, Luncii, Mecanicilor, Oxigenului, Anton Pann, Plopului, Prunului, Salcâmului, Strungului, Aurel Vlaicu, Vlad Tepes, Sos.Combinatului, Sos.Hurezului, Zona Lacuri Beclean ,Belvedere, Cartier Miorița cu : Aleea Transilvaniei, Banatului, Moldovei, Crisanei, Munteniei, Hațegului, Racovitei.

Zona D. rCplonia IU.C...Ferma Valea Olt si loturile de casa din zona Mekea cu interdicție de construire.

484 alm.l din cod^i fiscal Taxe speciale de la serviciul de asistenta sociala

Taxe eliberare certificat de stare familiala

TAXE ANUL 2020 lei

TAXE APROBATE

PENȚRUANULUL 26

lei

l.Taxa eliberarare certificat de stare familiala

- in regim normal de 30 de zile

40 lei

45 lei

- in regim de urgenta (24 ore)

80 lei

85 lei

2. eliberare caracterizări

- in regim normal de 30 de-zile

20 lei < .

25 lei

- in regim de urgenta (24 ore)

50 lei

55 !

lei

\

Art.486 din codul fiscal Alte taxe locale

Ltaxe pentru folosirea domeniului public sau privat

Pentru vanzare produse, activitati/suprafata

Intre I sî 50mp

Intre’50 si 100 mp

Intre 100 si 200 mp

Intre 260 si 1000 mp

Peste 1030 m a

Pentru prestare de servicii

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Pentru confecționare de produse

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 kc-/nip/zi

Pentru amplasare chioșcuri, tonete

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Obs. Fcntru zona de impozitare B, taxele se reduc cu 20%

Pentru zona de impozitare C , taxele se reduc cu 50%

Pentru zona de impozitare D , taxele se reduc cu 70%

//

X—

/    *+, x * \

\ '•

T'’ i 1E

\ Or

6 lePmp/z?

3 Iei/mp/zi

0,25 lei/mp./zi

6 lei/mp/zi

2. Taxe pentru folosirea domeniului public

1 el TAXE I ANUL2^K\

Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, mese improvizate, etc. pentru       6 lei/mp/zi

activitati comerciale

Ocuparea a Imp platou cu corturi, mese improvizate, etc.          3 lei/mp/zi

pentru activitati non profit

TAXA OCUPARE DOMENIU PUBLIC sau privat pentru vazare 0,25 lei/rnp./zi sau prestare de servicii in piere tip talcioc(hol68/2016)

Pentru vânzare de produse sau preslări dc servicii                6 lei/mp/zi

Pentru confecționare de produse

Pentru amplasare de chioșcuri, tonete, etc. Pentru ocupare terasă în fața magazimfiui

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi 0,6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

Pentru parcuri de distracție, agrement, circ, programe cultural-artistke și sportive

Pentru organi? are de șantier

0,6 lei/mp/zi

0,2 lei 'mp/zi

0,6 lei/mp/zi

0,2 lei/irp/"'i