Hotărârea nr. 156/2021

HOTĂRÂREA NR.156 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov” SMIS -120952

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FGĂ^AȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.156 din data de 27 mai 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” SMIS -120952

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 37117 din 14.05.2021 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” SMIS - 120952,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 37117/1 din 14.05.2021,

Analizând indicatorii tehnico-economici prezentați în anexele 1-4 principalii indicatori tehnico-economici pentru fiecare componenta/Bloc și anexa 5 - devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” SMIS - 120952, parte integrantă din proiectul hotărâre,

Luând în considerare prevederile Hotărârii de guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2), lit b) și lit c), art 139 alin. (3), lit.g) și lit. i) și art.196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” SMIS - 120952, conform anexelor 1 - 4 - principalii indicatori tehnico-economici și anexei 5 - deviz general, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, Gheorghe SUCACIU, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAIMADĂLIN


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENAOIUNC.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

lex.Directia Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50

Valoare fara TVA '                  I Valoare cu TVA |

’------1

i

- — —

Denumire

LEI

LEI

LEI

- .         -    - -       ,     . , . —    a — ■ .       .  — -        —

----—

649,670.74

122,339.20

772,009.94

I

TOTAL GENERAL

L

— "■                            " •         ■    1 |     ....... .          - -   Ml

-----

525,465.13

99,838.37

625,303.50

Din care C + M

i

______!

1.1.

1.1.1.


Principalii indicatori tehnico


pojDJ-ciai investiției


f * z ' 0 \

J\ț£tal&''a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si resp^ctțyk far$ "din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul g\ne"f^<______ /v


Indicatori maximali, respectiv


1.1.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Funcțiune

SITUAȚIE EXISTENTĂ      | SITUAȚIE PROPUSĂ         ,

REABILITAE BLOC 51

REABILITARE BLOC 51       i

Regim de înălțime

T+P+4E

~s7p+4E    ~               ;

Dimensiuni și suprafețe:

------------ ------ . ------- --------

1

_ — — -

n max. existent

+14.90m

+ 14.90m                     

H- —— ~ n max. propus

+ 15.65m

+15.65m

i Suprafața terenului

—-------— —,

| Suprafața construita Sc

290mp ’

290mp

Suprafața desfășurata Sd

~Î538mp

l538mp    ’

Tot-

I

“EXISTENT sTmENTÎNUT-

---------_ .

EXISTENT SI MENȚINUT

cut“

EXISTENT SI MENȚINUT

^EXISTENT S^^^UT ”

dl A

*

Beneficlsr:       Municipiul Fegares

Denumire:      CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRI! REZIDENȚIALE “BLOC 51A DIN STRADA TEIULUI",

Adresa:          Str. Telului, Municipiul Fegaras

Faza:           PT

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE “BLOC 51A D)N STRADA TEIULUI", PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMffii

în lei / euro la cursul BNR


4.87440 leVeuro curs (nforeuro al lunii MARTIE 2021

cotaT.VA 15%

Vai. Tot.

____         LEIfaraTVA

Val Tot

LEI cu TVA

Val. Tot. EurocuTVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro.'m fara TVA

VALOARE INVESTIȚI)

din care:

649,670.74

772,00934

158,360.51

13138

112.65

CONSTRUCȚII MONTAJ

525/465.13

625,303.50

128,283.17

10630

89.83

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAP AC fT ATI

luni

Suprafoîs

6

ÎXOO.UO

Investiție specifica C*McuTve ___0,521.09 lellwi*____

Baneflclar/lrwBstlio?


Primărie Mu nisipului Fagaras

Municipiul Fagaras

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 51A DIN STRADA TEIULUI", Str. Teiului, Municipiul Fagaras

PT

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări Ici fara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

Luni

*3

(Asistenta tehnica

8.521.31

6

1,420.22

1,420.22

1,420.22

r

1.420.22

j               1,420.22

1,420.221

Cheltuieli pentru asigurarea utlliltâților necesare obiectivului

0.00

0

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

324,10955

a

87,351.50

87,351.59

37,351.59

■ - - - .

07,351 JS.

!             87,351.59

37,351.59

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

0.00

u

Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

0.00

0

*

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

12.339.04

2

6,169.92

6,169.92j

TOTAL CHELTUIELI LEI FAKATVA

044,970.70

6

94,941.73

aa.77i.Bi

aa,77i.âi

V —

03,771.81

36,771.01

94,941.73

t                  TOTAL CHELTUIELI

648.51S.13

112.960.80

106,S38.4w

/     -105.a38.4fi

^105,836.43

-*

106,038.46

1112,960.66

LEI CU TVA

K ’z

—*

I                 Eșalonare ANUALA

Valoare iei lu TVA

/

y-

[Ăhul o                                                                 I

3^3,515.12

• -

TOTAL                                          ;

348.315.121

*7

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Luni

‘ ♦

Asigurarea utililtățjlor necesare obiectivului

Construcții și instalații

L -        si

i-. • '

Montaj utilaje tehnologice

1

Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

Organizarea de șantier lucrări de construcții

:......

Benefidar/lnvestitor

Primăria Municipiului Fagaras

Bneficfen Municipiul Fagaras

tomlre: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 51A DIN STRADA TEIULUI

Adresa:     Str. Telului, Municipiul Fageras

Faza:       PT

DEVIZ GENERAI.

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 51A DIN STRADA TEIULUI",

1,200.03 mp

4.8744 cure inforeuro al lunii MARTIE 2021

19%


Ad-

In lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.

Nr cri

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2                           _________

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI

______4

Vatoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheftercfi pentru chtiM^s $ imsasjEn& (erenu/ui

1 1

ginerea terenului

0.00

0.00

0.66

1.2       ,

Amenajarea teier.ului

0X0

0.00

0.00

1.3

Amenajarea panou proiecția mediului șl aducerea ta starea inițiata

1.355.53

257.56

1.613.14

14

Cheltuieli pentru relocarea/prolecfe utilităților

0.0D

0.00

0.0G

TOTAL CAPITOL 1

1,355.53

257,56

1,613.14

Capitolul 2 Cfieiiuicit pent-u asigurarea ^fiiiiiă^far necesare obiectivului

1

Alimentare cu we

- 1

-

2

Canalizare

-

-

-

3

Alimentare cu qaze naturale

0.00

0.00

0.00

4

Alimentare cu agent termic

0.00

0.00

0.00

5

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

o.oc

6

Telecomunicații (tefetonie, ranio-tvetc)

/* / - \

\      0.00

0.00

0.00

7

Alte tipuri de ratele exterioare

0.00

0.00

0.00

8

Drumuri de acces

/ n-. ’                  ।

* ’     0.00

0.00

0.00

9

Cai fersie todustriatt-

0.00

0.00

0.00

1b

Chaliutell saxnts racordării la ratele de uSiitea

\ -a u? avi: ,

3.00

0.00

—0.00

TOTAL CAPITOL 2

oSo

0.0c

Crpitolui 3 Chelfulbll flwbv /jn&c&xa U teistei# tehnici

\ 'C       <v‘ '

2.1

Studii

V          ' . e’

06

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

^ri țt '

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impectel asupra mediului

0.00

0.00

0.03

3.1.3

Alte studii specifice

0.30

0.00

0.00

3.2

Documentaili-suporl șl cheltuieli pentu obținerea de șyize. acorduri

sl autorizații

348.615

66.29

415.14

3.3

Expertizare tehnică

697.71

132.55

830.27

3.4

Certificarea performantei ene-peiice și auditul energetic al clădirilor

1,744^8

331.41

2,075.69

3.5

Proiectare

24,137,H

4,565.11

28,723.52

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studto de prefezabiliiate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabllitete/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3,837.41

729.Î1

4,566.52

3.5.4

Documentările tehnice necesare în vederea obținerii awzelor/acordurilor/airtorizațiîlor

300.00

57.00

357.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a prefectului tehnic șl a detaliilor de execute

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6

Proiect tehnic șl detalii de execuție

17,000.00

3,230.00

20,230.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

500.00

95.00

595.00

3.7

Consultante

9,24590

1,756.72

11,002.62

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

5245.90

996.72

6^42.62

3.72

Auditul financiar

4,000.00

760.00

4,760.00

3.8

Asistente tehnică

8,521.31

1u619.05

10.140.3Î

3.8.1

Asistente tehnică din partea proiectantului

3800.00

722.00

4.522.0C

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,000.00

570.00

3 570.0C

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului te saze'e incluse in programul de ccntro. a. lucrărilor 'jeexjcutie, evaat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

800.00

152.00

952.0C

3.8.2

Dirloenșe de șantier

4J21.31

897.05

5,618.3f

TOTAL CAPITOL 3

45,195.47

Uusv.ia

53,7B2.6(

Ccpitdul 4 Cheltuieli pt fân investiți fie h js£

41

Construcții și instalați

524,109.55

95,580.81

623,690.3'

42

Monta) utilaje, echipamente tehnologice și tmcțcnale

0.00

0.00

0.0(

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.0G

0.00

ol

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.0(

4.5

Datări

0.00

o.bc

0.0I

4.8

Active necorporale

0.00

o.oc

o.a

TOTAL CAPITOL 4

524.109.K

99,530.81

623,690,3

Epitete! 5 Alte ctel&lsii

5.1

Organizare de șantier

12,339.84

2.344.5

14,684.4

5.1.1

Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

0.0(

o.a

0.0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

>& c' >

12,339.84

2,344.5

14,684.4

1

5.2

Comisioane, cote, taxe, costal creditului

6,304.24

99.51

6,403.8

2

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

/ - < \

0.C7

0.0(

f          0.6

0

|                            r ț

.. (Onswch.

5.2.2

Cote aferente ISC pentru controlul calitAai lucrărilor de construcții

2,627.33

0.00

2,627.33

5.2.3

Cote aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

525.47

0.00

525.47

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,627.33

0.00

2,627.33

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/desfiintere

524.11

£958

623.69

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

57,086.06

10,842.55

67,908.61

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300.00

627.00

3,927.00

TOTAL CAPITOL 5

79,010.14

13,913.70

92,923.84

Capitolul 6 CA %ufo// pontai proba tehnologice și faste șl profan k ba,. Tdir

L.-

6.1

6.2 TOTAL CAP

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice șl teste                                   ___ _________

TOLS

0.00

JLCO 0.00

0.00 0.00 0.00

SIS s d ci j o

I

I i J. .

11 CI Al Gt.NtHAL

uuțrp 74

122 339 T.

172 009 94

~              _____ i____________________ .

|. 525.465,13^'99^38.3?!      625,3D350j

Beneflciarflnvestitor

Primăria Municipalul Fagaras


1.1.

1.1.1.


Principalii indicatori tehnico economici ai investHier^7^\*

( 7

।                           r?

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a ob|ectîvu^ ^//investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din căr&j^ns'&uhij/&bntaj (C+M), in conformitate cu devizul general                              ''.t "*

1

i

Denumire

1                                                                                                         •

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA i i 1

LEI

LEI

1

LEI

!

TOTAL GENERAL

1,625,911.19

306,087.85

i

1,931,999.04

Din care C + M

1,356,592.92

1

257,752.66

1,614,345.58

1.1.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

1

SITUAȚIE EXISTENTĂ

SITUAȚIE PROPUSĂ

Funcțiune

REABILITAE BLOC 4

REABILITARE BLOC 4

Regim de înălțime

S+P+4E

S+P+4E                     •

i

Dimensiuni și suprafețe: L ..

1

H max la corniță

+14.19m

+14.19m

H max. la coamă 1

+17.71 m

+17.71 m

i Suprafața terenului

-

> Suprafața construită Sc

758 mp

758 mp

Suprafața desfășurată Sd

4315.48mp

4315.48mp

POT

EXISTENT SI MENȚINUT

EXISTENT SI MENȚINUT

CUT

EXISTENT SI MENȚINUT

EXISTENT SI MENȚINUT

PROIECTANT S.C. ROAD CONSTĂThMl.L

A’ '' [k road 'f CONS1PUC


Beneficiar. Municipiul Fagaras

Denumire:      CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 4 SCĂRILE A, B, C

Adresa:        STRADA CÂMPULUI”, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

Faza:            PT

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 4 SCĂRILE A, B, C

PRINCIPALII INDICATORI TEHNiCO-ECONOMICI

In lei / curo la cursul BNR 4.87440 iel/euro curs Inforeuro al lunii MARTIE 2021

cota TV.A. 19%

Val Tot.

LEI fara TVA

Val Tot. " LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro’m cu TVA

Eiirofn fara TVA 1

VALOARE INVESTIȚII             din care:

1,625,911.19

1,931^99.04

396,35628

330.30

280.97

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,356,592.92

1,614,345.58

331,188.57

275.99

231.92

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

6

inve&Hît specifice

3.CAPACITATI

C*M cu Tva

Suprafața__

1200.00

1,34529 leVm"

Bmfcter/lnvsalitorSCROADGDNsîl


'.tocmit, SRLMunicipiul Fagaras

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 4 SCĂRILE A, B, C STRADA CÂMPULUI". MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

PT

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nrluni

Luni

4

5

■3

(Asistenta tehnica

20.196.72

6

3,366.12;             3,38.12

3,366.12

3,366.12)               3,366.12

3,366.12)

(Cheltuieli pentru asigurarea utililtățllor necesare obiectivului

0.00

0

Cheltuieli pentru Construcții și instalatii

1,353,456.42

6

225,576.07

225,576.07

225,576.07

225,576.07

225,576.07

225,576.07

Cheltuieli pentru Monta; utilaje tehnologice

0.00

0

Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

31,386.43

2

16,694.221

15,694.22^

TOTAL CHELTUIELI LEIFARATVA

1,405,041.57

â

244.fi36.41

229,942.19

22a.942.ifi

226,042.10

226,942.10

244,636X111

I

TOTAL CHELTUIELI

LEI CU TVA

1,671,990.47

6

z     281,11733

U -------

■J 272,441.21 , o.

272,441.21

272,441.21

272,4401

291,117.33

Eșalonare ANUALA

Valoare

Ici cu TVA

Âr.ut 1

i 1,571.999.3»

TOTAL

j 1,671,999.50!

Asistenta tehnica

Asigurarea utililtâțjlor necesare obiectivului

Ll

mi

4

6

Construcții șl instalații

. 5

î........ ...J

Montaj utilaje tehnologice

i

Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

- — !

Organizarea de șantier lucrări de construcții

______1L-:___1   .

Municipiul Fegaras

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 4 SCĂRILE A, B, C STRADA CĂMPULUI", MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

PT

DEVIZ GENERAL

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 4 SCĂRILE A, B, C

Ad=

1,200.00 mp

4.8744 curs infoneuro el lunii MARTIE 2021 19%


In lei /eurob cursul BNR cctaT.VA.

Wr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare H

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA) ■

LEI

LEI

LEI 1

1

2

3

4

S 1

Capitolul 1          pentru obdneK-a și           tenm'iui

11

1.2

Jbțin&rea terenului___________________________

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.CO

0.00

0.0C-

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

3,136.50

595.94

3,732.44

1.4

TOTAL CAP

Cheltuieli pentru relotanca/proteoga utilităților ITOL1

0.00

3,136.50

0.00

595.94

0,00

3,732.44

dapIMtd 2 ChoHui&ip&iiru us^uraiea AbJe^-rnecesen obiectivului

Al mentare cu apa

1

-

-

2

Canalizare

-

-

-

3

Alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

__ 4 _

__5___

6

Alimentare cu agent termic           _______________

Alimentare cu energie electrica____________________ •       A

Telecomunicații (telefonie, radio-tv,efc)                                  / <5-                 . -

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

0.00

0.00

7

Alte tipuri de rețele exterioare                                       /    /          * ?

0.00

0.00

0.00

8

Drumuri de acces                                              /     /

0.00

0.00

0.00

9

Cal ferate industriale                                                    | j tl \

0.00

0.00

0.00

10

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilrtati                        \      \

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2 _____ \ ' \ > J

Capitolul 3 CheMoefi pentru proiectant și asist nții tehnici                  \

ojo

0.00

0.00

3.1 _

3.1.1

3.1.2

Studii_______ _______ __Xc,_;

Studii de teren__________________ * s 11 1L

Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

G.oa

____0.00

0.00

3.1.3

32 _

3.3

Alte studii specifice ____________________

Documentap-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații        ____________

Expertizare tehnică

0.00

____ 348.86

697.71

_______ 0.00

662E

132.56

0.00

_____415.14

83027

3.4

3.5

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor___

Proiectare

1,74428

34,137.41

331.41

6,486.11

2,075.69

40,623.52

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

3.5.3

Studiu de prefezabllltate____________________

Studiu de fezabllitate/documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții șl devfe general

0.00

3,837.41

____0.00

729.11

0.00

4,566.52

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare !n vederea obținerii avizetor/acordurilor/autorizațiilor

300.00

57.00

357.00

_ _y£_ 3.5.6

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție       _________________

Proiect tehnic șl detalii de execuție

3,000.00

27,000.00

____     570.00

5,130.00

_      3,570.00

32,130.00

3.6

3.7

3.7.1

3.7.2

Organizarea procedurilor de achiziție_____________

Consultanță__________________ __________

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții_____________ ____

Auditul financiar

__500.00

17,55121

13,551.91

4,000.00

95.00

______ 3,334.86

2,574.86

760.00

535.00

_____ 20,886.77

16,126.77

4,760.00

3^

3.8.1 ’

,W>anțătehnlcă________________________

Asistență tehnică din partea proiectantului

20,196,72

8,000.00

3,837.38

1,520.00

______ 24,034.10

9,520.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,000.00

1,330.00

6,330.00

3.8.1.2

3.8.2

păhuu participarea proiactanuui iă raze c incu se in programa ce conWri ai lucramor ce execuție,

avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții Dirigențe de șantier

1,000.00

12,196.72

190.00

2,3.1.^

1,190.00

14,514.10

TOTAL CAPITOL 3

|    75,176.89|      1<MW " C, 89,460.49

Cipăbfan fâaltufeilptntni Isw ZȘb de batâ

76’

** 'SX

4.1

Consimt#’ ș; instalații

1,353,456.42

257,156.72

1,610,613.14

41

Monta] utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologic® șl funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale cane nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active neoorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,353^5642

257,156.7?

1,610,613.14

Capitolul 5 AftochcJtvlsM

5.1

Organizare de șantier

31,368.43

5,963.80

37,35223

5.1.1

Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

31188.43

5,963.80

37,352.23

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,275.97

257.16

16,533.13

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

512

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6,782.96

0.00

6,782.96

52.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului 1n amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.356.59

0.00

1,356.59

52.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,782.96

0.00

6,782.96

5.2.5

Taxe pentru acorduri, a'w conforme șl autorizația de construira/desfilnțare

1,353.46

257.16

1,610.62

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

143,176.98

27,203.63

170,380.61

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

3,300.00

627.00

3,927.00

TOTAL CAPITOL 5

194,14118

34,05119

228,19217

CcpiUb! L Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pmfe^ fa beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

6.oo

0X0

6.2

Probe tehnologice și teste

0X0

0.00

0.C0

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.02

I TOTAL GENERAL

1.67591119

306.087.85

1.931.999 04 J

|0h'câr<C 4

M» .         _               ,                        » . "              | 1,35639232^    257-752M

Benefic iar/invRsîăor


1.1.

1.1.1.


Principalii indicatori lehnico-economici ai investitei-/ /


Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a opi^tivțrii^T. de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din\câ^*, cpn^tructîi-țnontaj (C+M), in conformitate cu devizul general             \       ___ ■ (


Valoare fara TVA


TVA


Valoare cu TVA I


l

Denumire


LEI 1,144,234.43


LEI 215,432.56LEI 1,359,666.99


TOTAL GENERAL


Din care C + M


943,536.64


179,271.97


1,122,808.61


1.1.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

1

SITUAȚIE EXISTENTĂ

SITUAȚIE PROPUSĂ

Funcțiune

t...                          . - i

REABILITAE BLOC 5

REABILITARE BLOC 5

Regim de înălțime

L

S+P+4E

S+P+4E

l

1 Dimensiuni și suprafețe:                                                              1

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             '

' H niax la cornișă

+14.30m

+ 14.30m

----- --- — H    ]a coamă

+17.95m

+17.95m

Suprafața terenului l

-

Suprafața construită Sc

595mp

595mp

Suprafața desfășurată Sd

2877.96mp

2877.96mp

POT

EXISTENT SI MENȚINUT

EXISTENT SI MENȚINUT

CUT

1

EXISTENT SI MENȚINUT

EXISTENT SI MENȚINUT

PROIECTANT S.C. ROAD CONSTAU < T S.llk


Beneficiar. Municipiul Fagaras

Denumire:      CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE “BLOC 5 SCĂRILE A Șl B

Adrese:       STRADA CĂMPULUP, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

Faza:           PT

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE “BLOC 5 SCĂRILE A Șl B

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMiCI

In teî/euro la cursul BNR 4.S7440 leifeuro cura inforeuro a! lunii MARTIE 2021

cotaT.VA 19%

Val.Tot.

______ LE! fara TVA

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val.Tot.

Euro cu TVA

Indice

EuroJmcuTVA Eurolm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,144,234.43

M3 336.64

1,359,666.99

1,12230831

278,940.38

230,348.06

23245

19138

197.92

16131

2.DURATA DE REALEARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

6

____1200.00

investiție cpeclfica C+McuTva 0,935.67 leUm2

Bsneflclarflnvestltor


Primăria Municipuiul Fagares

Beneficiar:

Dsnumtr®:

Adresa:

Fbqsi:


Municipiul Fagaras

CREȘTEREA EACJENȚE! ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE ”BLOG 5 SCĂRILE A Șt B

STRADA CÂMPULUI", MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

PT


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Categoric cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cos! distribuit pe Nr luni

Luni

|Asistenta tehnica

13,489.70

0

2248.30

2,248.30

224820

2,248.30

2248.30

2,248.30.

(Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

0

r — ■

1 Cheltuieli pentru Construcții și instalații

941.272.24

6

156,878.71

156,878.71

156,878.71

156,878.71

155,878.7 lj            156,878.71

I Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

0.00

0

4

(Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

O.W

0

|chc.io:eli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

23.137.72

2

11,538.86

11,568.86 k

TOTAL CHELTUIELI LEIFARATVA

877^99.74

s

170,695.87

150,127.01

159,127.01

159,127.01

159,127.01

170,595.87

TOTAL CHELTUIELI

LEI CU TVA

1,193,700.99

6

203.1ZC.09

J

189,391.14

189,361.14

188,381.14

189,391.14

203,128.09


I                                      -------------

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul 3

j 1,163,700.741

TOTAL

i 1,183,7OO.7CJGRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Luni

Asigurarea utilităților necesare obiectivului Construcții și instalații


Montaj utilaje tehnologice

Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

,_____________________________Organizarea de șantier lucrări de construcții

Jțenefitiar/lnvestltar'

Primăria Municipiului Fagaras


Beneflcigr: Municipiul Fagerae

Denutnire: CREȘTEREA. EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 5 SCĂRILE A Șl B

Adresa:    STRADA CÂMPULUI". MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

Faza:      PT

DEVIZ GENERAL

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRI! REZIDENȚIALE “BLOC 5 SCĂRILE A Șl fi

Ad=

1,200.60 mp

4.8744 curs Inforeuro al lunii MARTIE 2021


in tel / euro te cursul BNR

cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2          ____________

Valoare (fără TVA;

LEI

3

TVA LEI 4

Vaîcare   W

(inclusiv TVA) ■

“  1

Gr pltfiiut ♦ Cheltuieli pentm obținea și&menejaKS foniului

1.1

Abținerea terenului

ocol

0.001

b.co

1.2

^nreriajarea le. anului

0.001

0.C0

0.00

1.3

Amenajarea pantei proiecția mediului și aducerea te ster ea inițială

2,264.40

430.24

2,69464

14

Shefteit'i pentru /etecarea/prolecta ijiiliteljlor

0.001

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

2,264.401

430.24

2,694.64

Capitolul 2 Cheltuieli pentru CBlgureres utilifâp'iornca iere obiectivului

1

Alimentare cu apa

-

-

-

2

Canatizara

-

-

3

Alimentare cu gaze naturale

0.00

0 00

0.00

4

Alimentare cu agent termic

0.00

0.00

0.00

5

Alimentare cu energie decWca

0X0

0.00

0.00

6

Telecomunicații (telefonie, radio-tv.etc)

0.00

0.00

0.00

7

Alte tipuri de rețete exterioare

0.00

0.00

0.00

8

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

9

Cai ferate industrtels                                                         »* A \ 1       .

0.00

0.00

0.00

10

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilIkS                          , »O ---- J

0.00

0.00

_MD

TOTAL CAPITOL 2                                       / 'Z -      \

0X0

0X0

0.00

Capitolul 3 Cheltuielip itru p.decterBe ș!                                   v /

' \

3.1

Studii                                                                    / ' / V'' . *?■     '

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren                                                          1      |

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind imnactul eșuare mediului                           \           \’V? 'i,/- , /

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice                                               \ o>\             / /

b.cc

0.00

0.00

3.2

3.3

Documentaiii-succrt ?i cheltuieli ucnlm cbținerea te evize. acorduri și âutorizgțji           _____ _

Exeertizare tehnică                                               \ ’sim \ ।   ' •'

348.86

697.71

___      66.28

132.56

_____415,14

83027

3.4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor         ' 1 O \ r ,. , \ '

1,744.28

331.41

2,075.69

3.5

Proiectare

32,13741

6,106.11

38243.52

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitaîe/documentațe de avizare a lucrărilor de interveni și deviz genera!

3.837.41

729.11

4,566.52

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii ayizeîor/acordurilorJautorizațjilor

300.00

57.00

357.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6

Proiect tehnic șl detalii de execute

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.6

Organizarea procedurilor de schizilje

500.00

S5.D0

595.00

3.7

Consu!iaa&

13,433.08

2,55’29

15085.37

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.433.08

1,792.29

11,225.37

3.7.2

Auditul financiar

4,000.00

760.00

4760.00

3.0

Asistentă tehnică

13,489.78

2,563.06

16,052.84

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

5.000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4X00.00

780.00

4760.00

3.8.1.2

pemru participarea proiectantului ia fazele induse in programul de control ai 'ucranter os exsCuțe, avizat de c&re Inspectoratul de Stat în Construc|ii

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dirigențlede șantier

3,430.78

1,613.06

10,102.84

TOT Al. CAP

ÎTOL3

82,351.12

11,846.71

74,197.83

Capitolul 4 Chelh'J^ pMito hw de buă

4.1

Construi și instalații

941,272.24

173,841.73

1,120,112.97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționala

0.00

0.00

0X0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționate care necesită montaj

0,00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

1      4.5

DoiLi

0.00

0.00

O.OOl

4.6

Active necorporale

0.00

O.OC

0.00

TOTAL CAPITOL 4

941,272.24

178,841.73

1,120,113.97

tapRoiul 5 Zfft dnfaleil

5.1

Organizare de șantier

23,137 ”

4,393.17

27,533.89

5.1.1

Lucrări de construcții sl inseteții aferente organizării de șantier

o.oc

0.0(

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

23,137.72

4,396.1'

27.533.89

i. 5-2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

11.320.17

,         11,499X1

i 5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare __________ ___ _____

_ ___0.0C

o-°°

5.22

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.717.68

MO

4.717.68

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizare? lucrărilor de construcții

943.54

0.00

943.54

5.2,4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,717.68

0.00

<717,68

5.2.5

Taxe pent-u acorduri, avize conforme șl autorizația de conslruire/desfiintare

941.27

178.84

1,î20.11

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

100583.78

19.111.87

119,700.65

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

3,300.00

627.00

3,927.00

TOTAL CAPIin< 5             ____ _ _        __„.

Ctf Jtolul 6 CheltuMi p^fitru probe tehnologice șl trztz fl predan h benJider

156,346.67

24j13.85

162,660.55

6.1

62

Pregătirea personalului de exploatare_____________________________

Probe tehnologice și teste

_____    0.00

0.00

____ i;c 0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0,00

TOTAL GtMRAi                                                                    1003*4!     21b432 5€ t 359f>6€

Beneficiarii nvcctltor

Primăria Municipalul Fagiras • 1.1. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

  • 1.1.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

   Valoare fara TVA 1

   TVA

   Valoare cu TVA

   Denumire

   LEI

   LEI

   LEI

   1,625,071.58

   305,931.31

   1,931,002.89

   |      TOTAL GENERAL

   l

   1,355,157.68

   257,479.96

   1,612,637.64

   Din care C + M

  • 1.1.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

   1

   SITUAȚIE EXISTENTĂ

   - . —

   Funcțiune                  |

   REABILITAE BLOC 6

   Regim de înălțime

   1UP+4E~

   Dimensiuni și suprafețe:

   H max la cornișă

   +14.19m

   H max la coamă

   +17.71m

   Suprafața terenului

   — . -- ------ ---

   _________

   Suprafața construită Sc

   _ ____ _

   758mp

   Suprafața desfășurată Sd

   4315.48mp

   POT

   EXISTENT SI MENȚINUT

   i CUT

   EXISTENT SI MENȚINUT


; SITUAȚIE PROPUSĂ

REABILIT^RE^foFT^. ;

__ _ \ !

S+P+4P / <5 ' • 0 \ .

ii_|?              -Ai- j

\ <\ • * * !__' .___

+14.19m <       7'    5 • I

S 1 . » 1

+17.71m

-L—--------

1 758mp

4315.48mp

1 EXISTENT SI MENȚINUT 'EXISTENT SI MENȚINUT’

PROIECTANT S.C. ROAD CONSTRUCȚIE: fo ROAD • CONS1RU


Bonefidar Municipiul Fagure®

Denumire:      CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE DBLOC 6 SCĂRILE A B Și C

Adresa:        STRADA CÂMPULUI", MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

Fasa:           PT

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE 'BLOC 6 SCĂRILE A B Șl C

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In tel/euro ia cursul BNR 4.87440 lei/euro curs rfocauro al lunii MARTIE 2021 cotaT.VA. 19%

Val. Tot.

______ ______ _____ LEIfaraTVA

Val.Tot.

LEI cu TVA

Val.Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurofm cu TVA Eurolm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,625,071.58

1,355,157.88

1,931,002.82

1,612,637.64

336,15131

330,838.18

330.13

275.70

280.82

231.60

2DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

6

12CO.00

inve 'JJr cp^lfiea C*McuTva

__________1,343.86 Mm»

Beneficia rflnvestltor

Primarte Municipalul FagarasBaneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Municipiul Fagaras

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC S SCĂRILE A B Șl C STRADA CÂMPULUI", MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV PT


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


1

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nrluni

Luni

•                       4

•3

Asistenta tehnica

2Q.198.99Î           6

3,368.17^             3.368.17

3,366.171              3,366.17

3,365.17?              3,366.17;

Cheltuieli pentru asigurarea utililtă|jlor necesare obiectivului

0.00

0

I

Cheltuieli pentru Construcții și instalati

1.352,021.18

8

225,338.86

225,336.86

225,336.86

225,336.86

225,336.86

225.336.BG’

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

0.00

0

I

Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

0.00

0

___- ____ „1

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

32.144.17

2

16,072.09

16,07209

TOTAL CHELTUIELI

,                    LEI F ARA TVA

1,404,332.34

s

244,776.19

I

228,703.03

228,703.03

228,703.03

228,703.03

244,776.12

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

1,671,181.10

6

281,282.381

272,166.611

272,1£C,11

272,166.31

272,166.61

291,282.39

__________________________________________I


Eșalonare ANUALA

Vai oaie lei cu TVA

(Anul B

' 1,671,191.221

^OTAL

i 1,671,191.22|GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Luni

•                                                                         <                                    1                                   {.                                   1*

Asistenta tehnica

Asigurarea utiliftăților necesare obiectivului                                  |                                       •                                                                               j

Construcții și instalații

Montaj utilaje tehnologice                                         |                  ’                                                                                             |

Cheltuieli pentru echimapente si utilaje

L                                -                             i                                                                  •                                ■                                 ■

Organizarea de șantier lucrări de construcții

_______________h ______»__________________|______________| _                         __


Beneflclar/investltor

Primăria Munldpuiui Fagaras, ^04£) l0NSTd>,.


Beneficiar: Municipiul Fagaras

Denumire: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRI) REZIDENȚIALE "BLOC 6 SCĂRILE A B Șl C

Adrou:    STRADA CÂMPULUI", MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

Faza:       PT

DEVIZ GENERAL

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE "BLOC 6 SCĂRILE A B Șl C

Ad~

în Id / euro la cursul BNR


1,200.00 mp

4.8744 curs inforeuro al lunii MARTIE 2021

cota T.VA 19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare   ■

(inclusă TVA) H

r  1

CșpiȚeîuȚ ț CLcIn/wli ^enfcru cifinsiua ș< cmefiwret (erwd"i

1.1

Dt^nerea terenului

0.G0

0.00

0.00

1.2

AmeMarea terenului

0.00

0.0U

b.oo

1.3

Ariten^ea pentru protecția mediului și aducerea la starea in.Vala

3.135.50

595.94

373244

1.4

Cheltuieli penhu relocareatorotectia Mitaiilor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

3,136.50

593X4

3,732.44

Capilota: 2 'JieltuMi pentru uigpmna ulililtițtir necesare obiectivului

1

Alimentare cu apa

-

-

2

Canalizare

-

-

-

3

Alimentare cu oaze naturale

0.00

0.00

0.00

4

Alimentare cu agent termic

0.00

0.00

0.UC

5

Alimentare cu eneruie electrica

0.00

0.00

0.00

6

Telecomunicații (telefonie. radio-tv etei

0.00

0.00

0.0C

7

Alte linuri de rețele exterioare

o.co

6.00

000

8

Drumuri de acces                                                             ’ s ; .

0.00

0.00

0.00

9

Cai ferate industriale                                                   Xr ’ -—        '

0.00

0.00

0.00

10

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitati                               X , ?

0.00

0.00

0.00

TOT Al. CAPITOL 2                                                   * /                  \ r,

O.W

w

0.00

Capitolul 3 ChetttfJi pentru pmiecfriei cslstcnf                                                         1

3.1

Studii                                                                 1 I 1 v-.’

0.00

0X0

0.00

3.1.1

Studii de teren                                                            \             , ■                     !

/      0.00

6.oo

0.00

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului                          \ v        ~

0.00

0.00

0.00

3.1.3

AHe studii specifice                                                 \ 4,.

0.00

0.00

0.00

3.2

Docur.reniotii-suport șl cheltuieli centri obținerea de avize, acorduri și futo&aul

348.86

C5.28

415.14

3.3

Expertizare tehnică                                                   ''<> ,m ( ,,       '

697,71

132.56

£30.27

3.4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

1,744.28

33141

2,075.69

3.5

Proiectare

34,13741

6,485.11

40,693.52

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Stadiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitale/documentație de avizare a lucirilor de interveutii șl deviz general

3,837.41

729.11

4,566.52

3.5.4

Documentațiile tehnice neces e în vederea obținerii avlzelor/acordurilor/autorizayilor

300.00

57.00

357.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

27,000.00

5,130.00

32,130.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

500.00

95.00

595.00

3.7

Consultanti

17,552.21

3334.92

20,887.13

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investii

13,552.21

2,574.92

16,127.13

3.7.2

Auditul finander

4,000.00

760.00

4760.00

3.8

Asistentă tehnică

20,196.99

3,837.43

24,03442

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

8.000.00

1.520.00

9 520.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectemrului $ fazeie incluse In programu' de con toi al lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dlrigenție de șantier

12,196,99

2317.43

14,514.42

TOTAL CAPITOL 3

71,1^.45

14383.71

89,461.17

Ccp3»tal 4 Cheltuieli pentru         de hui

4.1

Cc.istii<ciH șl Instalai!

1,352,021.18

253,884.02

1,608,905.20

4.2

ivionta] utilaje, echipamente tehnofegic® și funcționale

0.00

ICO

0.00

4.3

Uclaie, echipamente tehnologica și fancțjonz'a care necesită montai

0.00

r         0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

întări

0.00

0.00

0.00

_____4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

| 1,352,031.18

256,884.02

1,508,905.29

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

32,144.17

6,107.39

38,251.56

5.1.1

Lucrări de construcții și Instalații aferente orgenizâiii de șantier

0.00

0.06

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantLuiui

32,144.17

6.107.3S

38,251.56

5.2

Comislnane. cote. taxe, costal creditului

16,258.76

256.88

16.515.64

5.2.1

Qanlsioancle si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare____/____pf. L,D        V _

___0ȚX

y___         n.Qf

J___0JK)

5.2.2

Cota aferentă ISC centru controlul calității lucrărilor de construcDI

6,775.79

0.00

S.775.79

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,355.16

0.00

1,355.16

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

6,775.79

0.00

6,775.79

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize confome sl autorizația do construlre/desfilniare

1,352.02

256.88

1,608.90

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

143033.51

27,176.37

170,209.88

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3,300.00

627.00

3,927.00

TOTAL CAPITOL 5

194,736.44

&,1S7.&4

22S,SD4DE

Capitole! C Chbti'itell penbvprobe            șl tete și        k beneficiar

61

P;3g&irea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.0J

6.2

Probe tehnotoglce și teste

L.CC

0.00

________M0J

TOTAL CAPH0L6

0.00

0.00

|D;i cate C ț                                           ...__,

h '^612,637641

Beneficlarfinvc tftor

Primăria Municipulul FagarusBeneficiar: Municipiul Fagarasl

Den urnire: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE

Adresa:    Municipiul Fagaras

Faza:       PT

DEVIZ GENERAL

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZIDENȚIALE

A'-     1?04t9z

’          । n i .        ' E’U

cota T.V.A.      19%

Nr. crt

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinenr și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

D.OO

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

000

1.3

Amenajarea pentru proiecta mediului si aducerea la starea inițială

9.892.98

1,879.67

11.772.65

1.4

Cheltuieli pentru relocarea'proteclia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,892.98

1,879.67

11,772.65

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiliitufHor necesari obiectivului

1

Alimentare cu apa

-

-

2

Canalizare

-

-

3

Alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

4

Alimentare cu agent termic

0.00

0.00

0.00

5

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

6

Telecomunicații (telefonie, radio-lv.etc)

0.00

0.00

0.00

7

Alte tipuri de relele exterioare

0.00

0.00

0.00

8

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

9

Cai ferate industriale

0.00

0.00

0.00

10

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilltati

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 CheltuieH pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Stucfii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

1,395.44

265.13

1,660.57

3.3

Expertizare tehnică                                                          , vvu .

2,790.84

530.26

3,321.10

3.4

Certificarea performantei energetice șl auditul energetic al clădirilor

X 6,977.12

1,325.65

8,302.77

3.5

Proiectare                                                    w /

s 124,549.64

23,66443

148,214.07

3.5.1

Temă de proiectare

\ 0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabHitate

, n \0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabllitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz genera!1

' .15,349.64

2,916.43

18,266.07

3.5.4

Documentație tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;

‘ 1,200.00

228.00

1,428.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

~ 12,000.00

2.280.00

14,280.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuțje

£3,020.00

18,240.00

114,240.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

‘      2,000.00

380.00

2,380.00

3.7

Consultantă                                                                         .

V 57,783.10

10,978.79

68,761.89

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

41,783.10

7,938.79

49,721.89

3.7.2

Auditul financiar

16,000.00

3,040.00

19,040.00

3.8

Asistență tehnică

62,404.80

11,856.91

74,261.71

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

24,800.00

4,712.00

29,512.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

21.000.00

3,990.00

24,990.00

3.B.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3,800.00

722.00

4,522.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

37,604.80

7,144.91

44.749.71

TOTAL CAPITOL 3

257,900.94

49,001.17

306,902.11

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4170,859.39

792,463.28

4,963,322.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale c^e nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

4,170,859.39

792,463.28

4,963,322.67

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

99.010.17

18,811.93

117,822.10

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

99.010.17

18,811.93

117.822.10

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

50.159.13

79246

50.951.59

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferen .e redilului băncii finanțatoare           _

0.00

o.co

O.Cp

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

20,903.76

0.00

20,903.76

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,180.75

0.00

4,180.75

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20,903.76

0.00

20,903.76

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfllntare

4,170.86

792.46

4.963.32

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

443,865.33

84,334.41

528,199.74

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

13,200.00

2,508.00

15,708.00

TOTAL CAPITOL 5

606,234.63

105,446.80

712,68143

Capitolul 6 CheftvMi pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de expicslare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

ooo

TOTAL CAPITOL 6

C.OD

9.00

0.00

TOTAL GENERAL

5 044 88/94

949 79" A?

5 994 €78 86

|Dih'cafe.CyM| .

4,180,752.371 7SZ 342951     «,57509532

Beneflclar/lnvestltor

Primăria Municipalul Fagarasl


Intof^A CqX

SCROADCONSTRUGT SRL

" <         * ir