Hotărârea nr. 155/2021

HOTĂRÂREA nr.155 din data de 27 mai 2021 - privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş pentru anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTARAREA nr.155 din data de 27 mai 2021

- privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.37098/14.05.2021, elaborat de Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 37098/1/15.05.2021 privind implementarea procesului de Bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în urma dezbaterii publice din data de 24.02.2021 privitoare la implementarea procesului de Bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021,

Având în vedere HCL 110/26.04.2021 prin care a fost alocată suma de 500.000 lei din bugetul local, pentru procesul de Bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ținând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, de Procesul verbal de afișare nr. 6556/15.02.2021, de minuta Dezbaterii publice nr. 7970/25.02.2021, al Proiectului de Hotărâre privind Procesul de Bugetare participativă pentru anul 2021 în Municipiul Făgăraș,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” și lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă implementarea procesului de Bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.

Art.2.Aprobă alocarea sumei de 500.000 lei, aprobati prin HCL 110/26.04.2021 din bugetul local al Municipiului Făgăraș - secțiunea de dezvoltare, proiectelor care vor întruni cel mai mare număr de voturi până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte 2021, valoarea maxima aprobata pe proiect fiind de 71.429 lei.

Art.3. Aprobă valoarea maxima pe proiect in suma de 71.429 lei.

Art.4. Se aprobă eventualele sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice pentru acoperirea diferenței dintre valoarea maximă eligibilă/proiect (71.429 lei) și valoarea totală a investiției propusă prin respectivul proiect depus pe platforma dedicata procesului de Bugetare Participativă.

Art.5- Se aprobă Regulamentul procesului de Bugetare participativă 2021, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă componenta Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă, alcătuită din:

Coordonare - Primarul Municipiului Făgăraș;

 • - 1 președinte din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

 • - 3 membri din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

 • - 1 membru din partea Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, energetic;

 • - 1 membru din partea Serviciului investiții, implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

 • - 1 membru din partea Biroului achiziții;

 • - 1 membru din partea Direcției buget finanțe;

 • - 1 membru din partea Direcției juridice;

 • - 1 membru din partea Bibliotecii Municipale ”Octavian Paler” Făgăraș;

 • - 1 membru din partea Compartimentului informatizare;

 • - 2 consilieri locali desemnați prin hotarare de Consiliul Local al Municipiului Făgăraș :

 • - d-na Polmolea Corina-Cornelia - consilier local

 • - dl.Lascu Iulian - consilier local

- 4 reprezentanți din mediul privat - 3 reprezentanți din partea sectorului de afaceri;

-1 reprezentant al sectorului non-profit.

Art. 7. Se aprobă calendarul procesului de bugetare participativă, conform Anexei 1, cap. 9, pct. 3, atașată la prezentul Raport.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAIMĂDĂLIN
CONTRASEMNEZ

Secretar general, // / LAURA ELENA^GÎUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

lex.Directia Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50

REGULAMENTUL PROCESULUI DE

BUGETARE PARTICIPATIVĂ FĂGĂRAȘ 2021

CUPRINS

CAPITOLUL 1 - PRINCIPIUL DE BAZĂ

CAPITOLUL 2 - OBIECTIVE

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE COMPETENȚĂ

CAPITOLUL 4 - PARTICIPANȚI

CAPITOLUL 5 - ETAPELE PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ

CAPITOLUL 6 - ATELIERELE PARTICIPATIVE

CAPITOLUL 7 - PROPUNERILE DE PROIECTE

CAPITOLUL 8 - ANALIZA TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

CAPITOLUL 9 - VOTUL ȘI CALENDARUL PROCESULUI

CAPITOLUL 10 - IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

CAPITOLUL 11 - PRECIZĂRI JURIDICE

CAPITOLUL 1 - PRINCIPIUL DE BAZĂ

Bugetarea participativă presupune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

CAPITOLUL 2 - OBIECTIVE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • 1. Creșterea nivelului de dialog și de colaborare dintre cetățeni și administrația publică;

 • 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș;

 • 3. Creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni;

 • 4. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate;

 • 5. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE COMPETENȚĂ

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL 4 - PARTICIPANȚI

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș și au împlinit vârsta de 16 ani.                          /

/ ?               \''7

CAPITOLUL 5 - ETAPELE PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ i

Procesul de bugetare participativă organizat în Municipiul Făgăraș în anul 2021 cuprinde următoarele etape:

 • 1. Informare și organizare ateliere participative: în cadrul acestor ateliere, cetățenii pot participa la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităților dar și la identificarea opțiunilor de acțiune.

 • 2. înregistrarea participanților: înregistrarea se realizează pe platforma online www.bp.primaria-fagaras.ro. adaptată și pentru dispozitivele mobile. înregistrarea este obligatorie pentru a putea depune propuneri de proiecte sau pentru a putea vota proiectele selectate în urma procesului de evaluare.

 • 3. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate transmite maximum 5 propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro.

 • 4. Analiza tehnică și legală a proiectelor: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice și legale ce va fi realizată de către comisia de evaluare și selecție. în urma etapei de analiză, se va posta pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea neeligibilității. Toate proiectele declarate eligibile vor fi supuse votului cetățenilor.

 • 5. Votul cetățenilor: votul are loc într-o singură etapă prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro. iar sumele necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi vor fi repartizate din suma alocată procesului de Bugetare Participativă 2021 cuprinsă în bugetul local al Municipiului Făgăraș.

 • 6. Validarea și afișarea rezultatelor finale: în funcție de numărul de voturi și de bugetul alocat de Municipiul Făgăraș, pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro se vor publica rezultatele etapei de vot urmând ca sumele necesare pentru implementarea proiectelor să fie repartizate din suma alocată procesului de Bugetare Participativă 2021 în bugetul local al Municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL 6 - ATELIERELE PARTICIPATIVE

 • 1. Atelierele participative au drept scop principal creșterea încrederii cetățenilor în puterea lor de a aborda și de a rezolva problemele cu care se confruntă. în cadrul acestor ateliere, cetățenii pot participa la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităților dar și la identificarea opțiunilor de acțiune.

 • 2. Pot participa la atelierele participative cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Municipiul Făgăraș și au vârsta de cel puțin 16 ani.

i                                                                                                    ।

/

3= Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro. pe site-ul /

Primăriei Municipiu) Făgăraș www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele de socializare, Facebook: www.facebook.com/bpfagaras și Instagram www.instagram.com/bpfagaras.

CAPITOLUL 7 - PROPUNERILE DE PROIECTE

 • 1. Propunerile de proiecte pot fi înscrise online pe site-ul dedicat procesului de Bugetare Participativă, www.bp.primaria-fagaras.ro.

 • 2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea angajaților Primăriei Municipiului Făgăraș atât pentru crearea contului, depunerea proiectelor în perioada de depunere cât și pentru acordarea votului, în etapa de vot. în perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, personalul din cadrul Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale va sprijini cetățenii și va oferi informațiile necesare, în intervalul orar 11:00-13:00 de luni până vineri. De asemenea, informații suplimentare cu privire la procesul de Bugetare Participativă se pot obține prin e-mail la adresa bpfagaras@gmail.com sau la numărul de telefon 0268211313 interior 112 sau mobil 0757077500.

 • 3. Persoanele care depun și/sau care votează proiecte acceptă termenii și condițiile de funcționare ale platformei dedicate bugetării participative.

 • 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care nu respectă prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

 • 5. Fiecare utilizator inregistrat și validat poate formula maximum 5 propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu).

 • 6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

 • a. Alei, trotuare și zone pietonale;

 • b. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației;

 • c. Spații verzi, locuri de joacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.);

 • d. Infrastructură educațională, culturală și de sănătate;

 • e. Orașul digital.

 • 7. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • a. Să corespundă unui obiectiv de interes general;                              R fi ।

 • b. Să vizeze o investiție într-una din ariile de competență ale Primăriei Municipiului Făgăraș și/sau care vizează un bun aflat în proprietatea publică sau privată a Municipiului Făgăraș;

 • c. Să nu intre în aria de implementare a altor programe derulate de Primăria Municipiului Făgăraș cum sunt finanțările nerambursabile acordate conform Legii 350/2005;

 • d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planurile sau proiectele municipalității aflate în derulare;

 • e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;

 • f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic;

 • g. Să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;

 • h. Să fie clar delimitate spațial și să nu fie vagi;

 • i. Să respecte prevederile punctului 13, Cap. 6, din prezentul Regulament și cele ale Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a propuneilor de proiecte poate conduce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect în baza deciziei comisiei de evaluare și selecție.

 • 9. Fiecare utilizator înregistrat și validat poate formula maximum 5 propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu).

 • 10. în cazul în care o propunere de proiect integrează mai multe propuneri, în urma analizei tehnice și juridice, comisia de evaluare și selecție va face modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

 • 11. în ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai cele trimise în format PDF (limită de 5 MB) si/sau JPG, JPEG, PNG (limită de 1 MB).

 • 12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte ediția 2021 din bugetul local este cea prevăzută și aprobată anual prin Horărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • 13. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din bugetul local, este de 71.428 lei.

 • 14. Proiectele a căror valoare depășește suma maximă alocată pot fi depuse cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

 • 15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) care se regăsește pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau va fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea proiectului. în acest context, Municipiul Făgăraș

*                                          • 'Z

va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare.                                                               j /

 • 16. Dacă în termen de 15 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate în contul Primăriei Municipiului Făgăraș sumele consemnate în contractele de sponsorizare, va fi promovat spre implementare următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

 • 17. Proiectele care ajung să fie supuse votului nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice sau financiare, pentru a putea fi supuse votului și apoi implementate. Aceste ajustări vor fi realizate în primă fază de membrii comisiei de evaluare și selecție și ulterior de către personalul din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 18. Propunerile depuse în cadrul procesului de Bugetare Participativă vor deveni proprietatea Municipiului Făgăraș, deponenții proiectelor neputând invoca legislația în materia drepturilor de autor.

 • 19. Propunerile de proiecte declarate eligibile și cele care nu au obținut un număr suficient de voturi vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraș care va putea asigura resursele financiare necesare implementării acestora din bugetul local sau va putea obține sponsorizări de la persoanele interesate de realizarea lor. în acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contracte de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

 • 20. în urma analizei tehnice și juridice, comisia de evaluare și selecție poate uni mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune votului în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

 • 21. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria Municipiului Făgăraș își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

CAPITOLUL 8 - ANALIZA TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

 • 1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către comisia de evaluare si selecție care verifică fezabilitatea tehnică și validează conformitatea cu prezentul regulament și/sau cu alte reglementări legale în vigoare.

 • 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări de ordin financiar și tehnic din partea comisiei de evaluare si selecție și ulterior din partea personalului Primăriei Municipiului Făgăraș, dacă este necesar.                                  / •                 \

/                                                             •           I

 • 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri de proiect într-unul singur.                                     -,                    )

 • 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 5. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor este formată din :

 • - 1 președinte - din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

 • - 3 membri din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

 • - 1 membru din partea Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, energetic;

 • - 1 membru din partea Serviciu investiții, implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

 • - 1 membru din partea Biroului achiziții;

 • - 1 membru din partea Direcției buget finanțe;

 • - 1 membru din partea Direcției juridice;

 • - 1 membru din partea Bibliotecii Municipale "Octavian Paler" Făgăraș;

 • - 1 membru din partea Compartimentului informatizare;

 • - 2 consilieri locali desemnați prin Hotarare de Consiliu Local al Municipiului Făgăraș;

 • - 4 reprezentanți din mediul privat - 3 reprezentanți din partea sectorului de afaceri;

-1 reprezentant al sectorului non-profit.

 • 6. Pentru buna desfășurare a activității comisiei de evaluare și selecție, Primarul Municipiului Făgăraș va avea rol de coordonare.

 • 7. Toate propunerile și documentele care au fost anexate proiectelor devin proprietatea Municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL 9 - VOTUL ȘI CALENDARUL PROCESULUI

 • 1. Proictele se votează online, pe platforma dedicată bugetării participative www.bp.primaria-fagaras.ro.

 • 2. Votul are loc într-o singură etapă. în etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate vota cinci proiecte, câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite (nu este obligatorie folosirea tuturor celor 5 voturi). La finalul etapei de vot vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cel mai mare număr de voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

 • 3. Calendarul procesului de Bugetare participativă 2021 și eventualele modificări ale acestuia vor fi publicate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro, pe site-uK Primăriei Municipiului Făgăraș www.primaria-fagaras.ro si pe rețelele de socializare, Facebook: www.facebook com/bpfagaras si Instagram www.instagram.com/bpfagaras.

Calendarul propus este următorul:                          Z

 • a doua jumătate a lunii iunie - a doua jumătate a lunii iulie - ETAPA DE DEPUNERE PROIECTE;

 • a doua jumătate a lunii iulie - a doua jumătate a lunii august - ETAPA DE ANALIZĂ TEHNICĂ și JURIDICĂ;

 • a doua jumătate a lunii august - a doua jumătate a lunii septembrie - ETAPA DE VOT;

 • a doua jumătate a lunii septembrie - a doua jumătate a lunii septembrie - ETAPA DE VALIDARE VOT;

 • prima jumătate a lunii octombrie - ETAPA DE AFIȘARE REZULTATE FINALE;

CAPITOLUL 10 - IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

 • 1. Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 12 luni de la afișarea rezultatelor finale.

 • 2. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și a reglementărilor legale în vigoare] până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte. Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2021.

CAPITOLUL 11 - PRECIZĂRI JURIDICE

 • 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma www.bp.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei www.bp.primaria-fagaras.ro. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

 • 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă iși exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele cu caracter personal colectate.

 • 3. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 • 4. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.

 • 5. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

7,

 • 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată penal sau contravențional, după caz.

 • 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile și deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții și reparații propuse spre deliberare autorităților publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax; 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email; secretariat@primaria-fagaras.ro

Termeni și condiții de funcționare și utilizare a platformei bp.primaria-fagaras.ro, aparținând Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 1. DESPRE PLATFORMĂ

Platforma bp.primaria-fagaras.ro reprezintă un serviciu online prin intermediul căruia cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș și au împlinit vârsta de cel puțin 16 ani au posibilitatea să decidă asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul Municipiului Făgăraș. Regulamentul procesului de bugetare participativă desfășurat de către Primăria Municipiului Făgăraș poate fi consultat aici.

Platforma bp.primaria-fagaras.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitivele mobile.

 • 2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin folosirea platformei bp.primaria-fagaras.ro, acceptați și sunteți de acord să acceptați Termenii și condițiile de funcționare. Primăria Municipiului Făgăraș poate să modifice Termenii și condițiile de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăți serviciul. Prin continuarea folosirii platformei bp.primaria-fagaras.ro sunteți de acord să acceptați acele schimbări, în cazul în care ele sunt efectuate.

în cadrul platformei bp.primaria-fagaras.ro , termenii de mai jos au următoarea semnificație: - Utilizator - orice persoană fizică care se înregistrează în platformă și accesează conținutul pus la dispoziție de către bp.primaria-fagaras.ro .

 • - Bugetare participativă - proces derulat de către Primăria Municipiului Făgăraș prin intermediul platformei bp.primaria-fagaras.ro prin care membrii comunității decid în mod direct asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul local.

 • - Proiect/inițiativă - propunere de realizare a unei investiții din bugetul local al municipiului Făgăraș care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul procesului de bugetare participativă care poate fi consultat aici și este făcută de către cetățeni care locuiesc, muncesc, studiază în Făgăraș și au împlinit vârsta de 16ani.

 • 3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Platforma bp.primaria-fagaras.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani și care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș. Platforma bp.primaria-fagaras.ro nu permite înregistrarea mai multor conturi aparținând aceleiași persoane.

 • 4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când folosiți platforma bp.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate a platformei bp.primaria-fagaras.ro , ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de funcționare. Platformabp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dumneavoastră vă autentificați pentru a avea acces la platformă (nume, prenume, e-mail, număr telefon, adresa, data nașterii).

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platformabp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platformabp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Platformabp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către dumneavoastră,.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

 • 5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Făgăraș și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai platformei bp.primaria-fagaras.ro , ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul platformei sau paginilor de Social Media, bp.primaria-fagaras.ro este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar bp.primaria-fagaras.ro va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a platformei bp.primaria-fagaras.ro va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Făgaraș. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de platformabp.primaria-fagaras.ro nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Făgaraș.

Prin folosirea platformei bp.primaria-fagaras.ro , sunteți de acord să nu încărcați, să nu postați, să nu trimiteți e-mail sau să nu transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație, sau să distorsioneze orice conținut asociat cu platforma bp.primaria-fagaras.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu platforma bp.primaria-fagaras.ro sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu platforma bp.primaria-fagaras.ro . De asemenea, sunteți de acord să nu:

 • 1. pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți platforma bp.primaria-fagaras.ro ;

 • 2. folosiți platforma bp.primaria-fagaras.ro în scopuri ilegale;

 • 3. revindeți sau exportați software-ul asociat cu platforma bp.primaria-fagaras.ro . bp.primaria-fagaras.ro nu promovează și nu recomandă sau nu tolerează folosirea platformei de pe dispozitivele mobile în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți / de acord să . nu utilizați platforma bp.primaria-fagaras.ro în timpul desfășurării unor astfel de activități; bp.primaria-fagaras.ro nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

 • 7. SITE-URI ALE ALTOR TERTI

Platforma bp.primaria-fagaras.ro poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu bp.primaria-fagaras.ro .

Primăria Municipiului Făgăraș nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

 • 8. COSTURILE DE UTILIZARE

Primăria Municipiului Făgăraș vă pune la dispoziție platforma bp.primaria-fagaras.ro în mod gratuit. Primăria Municipiului Făgăraș nu este responsabilă de perceperea unor costuri suplimentare atunci când utilizați bp.primaria-fagaras.ro. în cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca platforma bp.primaria-fagaras.ro să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea platformei bp.primaria-fagaras.ro cu alte rețele străine. Posibilitatea de a folosi platforma bp.primaria-fagaras.ro poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

 • 9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca bp.primaria-fagaras.ro să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către bp.primaria-fagaras.ro fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației platformei bp.primaria-fagaras.ro .

 • 10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Municipiului Făgăraș furnizează platforma bp.primaria-fagaras.ro ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Făgăraș nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul platformei bp.primaria-fagaras.ro, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul platformei bp.primaria-fagaras.ro , orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea platformei bp.primaria-fagaras.ro , orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil sau orice manieră de a utiliza platformabp.primaria-fagaras.ro de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Făgăraș își rezervă dreptul de a furniza platforma bp.primaria-fagaras.ro la discreția sa.

Primăria Municipiului Făgăraș, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu platforma bp.primaria-fagaras.ro, chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

 • 11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord ca orice reciamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și bp.primaria-fagaras.ro ce reies sau au legătură cu acești Termeni și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legislația din România în vigoare.

 • 12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit.

Afișarea publică a propunerilor de proiecte se va face după un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea propunerilor de proiect, după moderare.

 • 13. GENERALITĂȚI

In cazul în care orice prevedere conținută în acești termeni și condiții de funcționare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, nu limitează, nu interpretează sau nu descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Primăriei Municipiului Făgăraș de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

 • 14. CONTACTAȚI-NE

în cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de funcționare sau folosirea platformei, nu ezitați să ne contactați la telefon 0268211313 sau prin adresa de email bpfagaras@gmail.com.


ROMANiA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

DISPOZIȚIAnr.

din data de / f 5 privind numirea unei comisii de evaluare și recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor din cadrul proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș"cod SMIS -123133

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Având in vedere referatul cu nr. 73231/20.11.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune numirea unei comisii de evaluare și recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor din cadrul proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS -123133,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale Legii nr.82/1991 a contabilității, ale Ordinului nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile și ale Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

în temeiul art. 155, art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197, art. 198 alin. (1) si (2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:                              /

Artl. Se constituie comisia de evaluare și recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor din cadrul proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS -123133, în urmăroarea componență:

Președinte:

1 Mihaiu Laura

Consilier

Municipiul Făgăraș

Membrii:

2 Ludu Simona Nicoleta

Consilier

Municipiul Făgăraș

3 Hedea Delia Alexandra

Consilier

Municipiul Făgăraș

4 Bica Manuela Elena

Consilier

Municipiul Făgăraș

Secretar fără

5 Ti cu Petre

Consilier jr.

Municipiul Făgăraș

drept de vot

Vlad Mihaela Nicoleta

Consilier jr.

Municipiul Făgăraș

Membru supleant

Peptea Florina Doina

Consilier

Municipiul Făgăraș

Art.2. De buna funcționare a comisiei răspunde președintele acesteia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului prin fiecare membru, Secretarul General va asigura comunicarea actului administ/atiz (

j ,*»        /

> PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU \ S , /


/ t                CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,]

LAURA ELENA GiUNCA